Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
Predplatné
Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
TlačPoštaZväčšiZmenši

171/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR o podpísaní Zmluvy medzi SR a Kanadou o mobilite mladých.

Edmund Horváth • 15.6. 2011, 12:14

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 171/2011 Z. z. 

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. júla 2010 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o mobilite mladých.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 360 z 24. marca 2011 a rozhodla o tom, že ide o zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 4. mája 2011.

Zmluva nadobudne platnosť 1. júla 2011 v súlade s článkom 10 ods. 2.

ZMLUVA

MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A KANADOU
O MOBILITE MLADÝCH

SLOVENSKÁ REPUBLIKA A KANADA (ďalej len "zmluvné štáty"),

ŽELAJÚC SI podporiť úzku spoluprácu medzi oboma zmluvnými štátmi;

ŽELAJÚC SI podporiť mobilitu a výmeny mládeže, spoluprácu a partnerstvo medzi oboma zmluvnými štátmi a zlepšiť kvalitu a konkurencieschopnosť vyšších odborných a univerzitných inštitúcií a podnikov vrátane malých a stredných podnikov v oboch zmluvných štátoch;

ŽELAJÚC SI zvýšiť príležitosti pre svojich mladých štátnych občanov (ďalej len "občan") na doplnenie ich vyššieho odborného alebo univerzitného vzdelania alebo odbornej prípravy spojenej so stážou alebo s pracovným pobytom, získať pracovné skúsenosti, zdokonaliť svoje vedomosti o kultúre a spoločnosti druhého štátu, a tak podporiť vzájomné porozumenie medzi oboma zmluvnými štátmi;

PRESVEDČENÍ o dôležitosti podporovania takýchto príležitostí mobility mládeže;

DOHODLI SA takto:

ČLÁNOK 1
Účel

Účelom tejto zmluvy je zjednodušenie a uľahčenie správnych postupov použiteľných vtedy, ak občan jedného zmluvného štátu, ktorý spĺňa podmienky tejto zmluvy, chce vstúpiť a zdržiavať sa na území druhého zmluvného štátu na účely doplnenia svojho vyššieho odborného alebo univerzitného vzdelania alebo odbornej prípravy so stážou alebo pracovného pobytu, získať pracovné skúsenosti, zdokonaliť svoje vedomosti o kultúre a spoločnosti druhého zmluvného štátu.

ČLÁNOK 2
Pôsobnosť

Táto zmluva sa vzťahuje na týchto slovenských občanov a kanadských občanov:
a) absolventov univerzít, ktorí chcú získať ďalšiu odbornú prípravu v hostiteľskom zmluvnom štáte na základe vopred dohodnutej pracovnej zmluvy v záujme podpory svojho kariérneho rastu,
b) študentov zapísaných na univerzitách vo svojom domovskom štáte, ktorí si chcú doplniť časť svojho akademického študijného plánu v hostiteľskom zmluvnom štáte prostredníctvom vopred dohodnutej odbornej stáže alebo pracovného pobytu, na základe dohody medzi univerzitami,
c) občanov, ktorí chcú získať ďalšiu odbornú prípravu v hostiteľskom zmluvnom štáte na základe vopred dohodnutej pracovnej zmluvy na podporu svojho kariérneho rastu,
d) študentov zapísaných na štúdium vo vzdelávacích inštitúciách vo svojom domovskom štáte, ktorí majú záujem vycestovať do hostiteľského zmluvného štátu počas svojich prázdnin a ktorí chcú byť na určitý čas príležitostne zamestnaní,
e) občanov, ktorí chcú vycestovať do hostiteľského zmluvného štátu a ktorí chcú byť na určitý čas príležitostne zamestnaní.

ČLÁNOK 3
Požiadavky

(1) Túto zmluvu môžu využiť občania oboch zmluvných štátov, ktorí sú oprávnenými podľa niektorej z kategórií uvedenej v článku 2 (ďalej len "oprávnený občan") a predložia žiadosť diplomatickému alebo konzulárnemu úradu druhého zmluvného štátu, ktorý má príslušnú teritoriálnu pôsobnosť pre občanov druhého zmluvného štátu za predpokladu, že súčasne spĺňajú tieto podmienky:
a) v deň podania žiadosti dovŕšili vek 18 rokov a nie sú starší ako 35 rokov,
b) sú slovenskými občanmi s trvalým pobytom v Slovenskej republike alebo kanadskými občanmi s trvalým pobytom v Kanade a sú držiteľmi platného slovenského alebo kanadského cestovného pasu,
c) majú spiatočnú letenku alebo dostatočné finančné prostriedky na zakúpenie takejto letenky a môžu preukázať dostatok finančných prostriedkov na pokrytie svojich nákladov na začiatok ich pobytu v hostiteľskom zmluvnom štáte,
d) ak oprávnený občan nemôže preukázať pred svojím vstupom na územie hostiteľského zmluvného štátu, že má poistné krytie v hostiteľskom zmluvnom štáte platné na celý čas oprávneného pobytu v štáte, musí uzavrieť poistenie pokrývajúce náklady zdravotnej starostlivosti vrátane hospitalizácie a poistenia nákladov na repatriáciu,
e) spĺňajú ďalšie požiadavky slovenských vnútroštátnych právnych predpisov o vstupe a pobyte cudzincov alebo kanadských imigračných právnych predpisov vrátane predpisov upravujúcich vstup na územie Kanady, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až d),
f) podľa charakteru prípadu:
1. preukážu, že majú vopred dohodnutú pracovnú zmluvu, stáž alebo pracovný pobyt,
2. predložia doklad preukazujúci, že sú zapísaní na univerzite vo svojom domovskom štáte,
3. potvrdia svoj úmysel cestovať v hostiteľskom zmluvnom štáte s možnosťou získať príležitostné zamestnanie.

(2) Oprávnení občania môžu ustanovenia tejto zmluvy využiť najviac dvakrát s podmienkou, že to bude podľa dvoch rozdielnych kategórií ustanovených v článku 2 tejto zmluvy, pričom oba pobyty nemôžu na seba bezprostredne nadväzovať. Žiadny z pobytov nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

ČLÁNOK 4
Poplatky

Za vybavenie žiadosti na základe tejto zmluvy sa nevyberá žiadny poplatok. Ak si vykonávanie tejto zmluvy bude vyžadovať zavedenie poplatku, každý zo zmluvných štátov si vyhradzuje právo jeho zavedenia. Takéto rozhodnutie bude oznámené druhému zmluvnému štátu diplomatickou cestou. V tom prípade môže druhý zmluvný štát zaviesť recipročný poplatok.

ČLÁNOK 5
Vstup a pobyt

(1) Podľa podmienok ustanovených touto zmluvou každý zo zmluvných štátov udelí oprávneným občanom druhého zmluvného štátu doklad zabezpečujúci im vstup a pobyt na ich území najviac na 12 mesiacov s uvedením dôvodu pobytu. V prípade Slovenskej republiky je týmto dokladom dlhodobé vízum s odkazom na túto zmluvu, v prípade Kanady je týmto dokladom odporúčajúci list a vízum, ak sa vyžaduje.

(2) Doklady uvedené v odseku 1 zabezpečujúce vstup na územie druhého zmluvného štátu udelí oprávneným občanom diplomatický alebo konzulárny úrad druhého zmluvného štátu, v ktorom bola žiadosť podaná podľa článku 3.

ČLÁNOK 6
Oprávnenie na zamestnanie

(1) Slovenskí občania, ktorí spĺňajú požiadavky tejto zmluvy a ktorým bol udelený odporúčajúci list a vízum, ak sa to vyžaduje podľa článku 5 ods. 1 tejto zmluvy, získajú po príchode na územie Kanady bez ohľadu na situáciu na trhu práce, povolenie na zamestnanie platné na celom území Kanady počas ich povoleného pobytu.

(2) Kanadskí občania, ktorí spĺňajú požiadavky tejto zmluvy a ktorým bolo udelené dlhodobé vízum s odkazom na túto zmluvu podľa článku 5 ods. 1, sú oprávnení zamestnať sa na celom území Slovenskej republiky bez ohľadu na situáciu na trhu práce a bez povolenia na zamestnanie počas platnosti tohto víza.

ČLÁNOK 7
Všeobecné ustanovenia

(1) Občania každého zo zmluvných štátov, na ktorých sa vzťahuje táto zmluva, sú povinní dodržiavať vnútroštátne právne predpisy hostiteľského zmluvného štátu vrátane vykonávania regulovaných povolaní.

(2) S občanom každého zo zmluvných štátov, na ktorého sa vzťahuje táto zmluva, sa v oblasti pracovných podmienok a miezd zaobchádza rovnako ako s občanom hostiteľského zmluvného štátu podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov. V prípade Slovenskej republiky sa uplatňujú vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa pracovných podmienok a miezd vrátane sociálneho poistenia. V prípade Kanady právne predpisy týkajúce sa pracovných podmienok a miezd patria primárne do pôsobnosti provincií a teritórií.

ČLÁNOK 8
Podnety

Zmluvné štáty spolupracujú s organizáciami, ktoré v ich štátoch podporujú vykonávanie tejto zmluvy, najmä poskytovaním poradenstva občanom druhého zmluvného štátu tak, aby mohli títo získať informácie a hľadať pracovné umiestnenie alebo zamestnanie.

ČLÁNOK 9
Vykonávanie

(1) Zmluvné štáty si každoročne recipročne určia výmenou diplomatických nót počet občanov, ktorí môžu využiť túto zmluvu.

(2) Počet občanov využívajúcich túto zmluvu sa počíta odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy do konca bežného kalendárneho roka a potom ročne od 1. januára do 31. decembra.

(3) Minimálna suma finančných prostriedkov vyžadovaná podľa článku 3 ods. 1 písm. c) sa určí na základe vzájomnej dohody zmluvných štátov výmenou diplomatických nót.

(4) Zmluvné štáty sa navzájom informujú diplomatickou cestou o správnych postupoch a podmienkach týkajúcich sa vykonávania zmluvy.

(5) Každý zo zmluvných štátov môže kedykoľvek konzultovať s druhým zmluvným štátom výklad a vykonávanie ustanovení tejto zmluvy.

ČLÁNOK 10
Záverečné ustanovenia

(1) Každý zo zmluvných štátov písomne oznámi diplomatickou cestou splnenie podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.

(2) Táto zmluva nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni doručenia neskoršej nóty s oznámením podľa odseku 1.

(3) Každý zo zmluvných štátov môže kedykoľvek vypovedať zmluvu alebo dočasne pozastaviť jej vykonávanie, a to časti zmluvy alebo celej zmluvy písomným oznámením diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane. Výpoveď zmluvy alebo dočasné pozastavenie jej vykonávania nadobudne platnosť 30. dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia. Ukončenie platnosti zmluvy alebo pozastavenie jej vykonávania nebude mať vplyv na právo pobytu občanov povoleného podľa ustanovení tejto zmluvy.

(4) Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená na základe vzájomnej dohody zmluvných štátov. Zmeny musia byť vykonané písomne diplomatickou cestou a platnosť nadobudnú podľa odseku 2 tohto článku.

NA DÔKAZ UVEDENÉHO podpísaní, plne splnomocnení, podpísali túto zmluvu.

DANÉ v Bratislave 20. júla 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku, pričom každé znenie má rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:
Jozef Mihál v. r.

Za Kanadu:
Peter Van Loan v. r. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 894
PoUtStŠtPiSoNe
: