Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
Predplatné
Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
TlačPoštaZväčšiZmenši

Námietka zaujatosti

najpravo.sk • 19.1. 2013, 17:42

Procesný inštitút, ktorý umožňuje účastníkovi súdneho konania namietať sudcu, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na pomer sudcu k prejednávanej veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Z dôvodu, aby sa námietky zaujatosti nezneužívali na obštrukcie v konaní, tak sú spoplatnené súdnym poplatkom, ktorý sa však vráti, ak bola námietka zaujatosti uplatnená odôvodnene.

Dôvodom na vylúčenie sudcu nemôžu byť okolnosti, ktoré spočívajú v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci alebo v jeho rozhodovaní v iných veciach.

Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr na prvom pojednávaní, ktoré viedol sudca, o ktorého vylúčenie ide, alebo do 15 dní, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený.

V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Na opakované námietky zaujatosti podané z toho istého dôvodu súd neprihliadne, ak už o nich rozhodol nadriadený súd; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ak sa námietka zaujatosti týka len okolností ktoré spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci alebo v jeho rozhodovaní v iných veciach, súd na námietku zaujatosti neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2243

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: