Nájdených výsledkov: 145

214/2019 Z. z. (TZ,TP)

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov NRSR A. Všeobecná časť   Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládnynávrh zákona, ...

Nesplnenie edičnej povinnosti a poriadková pokuta

Pokiaľ strana sporu disponuje listinami, nemožno za ich nepredloženie súdu sankcionovať poriadkovou pokutou jej právneho zástupcu.
Ustanovenie § 61b ods. 3 Exekučného poriadku je protiústavné!

Ustanovenie § 61b ods. 3 Exekučného poriadku je protiústavné!

Ustanovenie § 61b ods. 3 Ex. por. zakazuje po troch rokoch od vykonateľnosti exekučného titulu (teda v podstate po troch rokoch od uplynutia lehoty na plnenie) vykonať exekúciu na vymoženie ...

Premlčané pohľadávky zo spotrebiteľských zmlúv už nie je možné vymáhať

Pred nadobudnutím účinnosti novely dochádzalo k prípadom, keď veriteľ uplatnil už premlčanú pohľadávku na súde, pričom ak dlžník premlčanie nenamietal, súd veriteľovi pohľadávku ...

Vyporiadanie investícií na spoločnú vec, právo na zaplatenie náhrady

Pokiaľ počas existencie spoluvlastníctva niektorý zo spoluvlastníkov vynaložil investície na spoločnú vec, má voči ostatným spoluvlastníkom právo na náhradu za vynaložené investície ...
Dnes nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka

Dnes nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka

Dnes vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 343/2018 Z. z. Zákon z 27. novembra 2018, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

343/2018 Z. z.

Dôvodová správa k novele Občianskeho zákonníka č. 343/2018 Z. z.
PoUtStŠtPiSoNe
: