Nájdených výsledkov: 309

K definícii prevádzateľa podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Vo všeobecnosti sa za prevádzkovateľa na účely § 427 Občianskeho zákonníka považuje subjekt, ktorý má právnu a faktickú možnosť disponovať daným dopravným prostriedkom. Spravidla je ...
Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností

Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností

Zborník je venovaný pamiatke JUDr. Jozefa Čorbu, PhD.

Náhrada škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu

Uplatnenie občianskoprávneho inštitútu náhrady škody je založené na náhrade skutočnej škody, keďže náhrada škody plní kompenzačnú, a nie sankčnú funkciu. Výška škody nemôže ...

Predpoklady vzniku nároku na zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 11 ods. 8 zákona 381/2001 Z. z.

Peňažná sankcia v podobe úrokov z omeškania upravená v § 11 ods. 8 zákona č. 381/2001 Z. z. je viazaná na nesplnenie nepeňažnej povinnosti vyjadrenej v § 11 ods. 6 písm. a/ alebo b/ ...

Plnenie jedným z viacerých žalovaných a náhrada trov konania (§ 256 ods. 1 CSP)

Ak je žalobou uplatnený nárok voči viacerým žalovaným, ktorý majú tento nárok plniť spoločne a nerozdielne, potom plnenie poskytnuté jedným zo žalovaných je treba zásadne považovať ...
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 8/2018

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 8/2018

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal ôsmu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, a to vo veciach občianskoprávnych.
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 9/2018

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 9/2018

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal deviatu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, a to vo veciach obchodnoprávnych.
PoUtStŠtPiSoNe
: