TlačPoštaZväčšiZmenši

Poriadková pokuta za odmietnutie zaslania spisu rozhodcovského súdu § 53 ods. 1 OSP (vzor uznesenia)

16.3. 2011, 17:46 |  Edmund Horváth

1Er/460/2009-37

9988776541

U z n e s e n i e

Okresný súd XY v exekučnej veci oprávneného ... zast. ... proti povinnému ... o vymoženie ... Eur s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Súd u k l a d á obchodnej spoločnosti ... poriadkovú pokutu vo výške 100 Eur, ktorú je povinný zaplatiť pripojenou poštovou poukážkou do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa ... podal na tunajší súd súdny exekútor JUDr. ... žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, rozsudku Rozhodcovského súdu ... sp. zn. EP ....

Okresný súd si vyžiadal v súlade s ustanovením § 45 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. od Rozhodcovského súdu ... kompletný spisový materiál sp. zn. ... v lehote 10 dní za účelom kontroly zákonnosti postupu rozhodcovského súdu podľa § 45 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. Zároveň bol poučený, že v prípade, ak kompletný spisový materiál nebude tunajšiemu súdu zaslaný v uvedenej lehote, môže mu súd uložiť poriadkovú pokutu.

Výzva súdu bola doručená rozhodcovskému súdu dňa ....

Rozhodcovský súd podaním, ktoré došlo tunajšiemu súdu dňa ... súdu okrem iného oznámil, že „ustanovenie § 45 ani žiadne iné ustanovenie ZRK nedáva exekučnému súdu možnosť skúmať zákonnosť procesného postupu rozhodcovského súdu." a „neexistuje zákonný ani vecný dôvod na predloženie požadovaných listín...", preto žiadajú exekučný súd, aby „na predložení listín netrval a v konaní postupoval vychádzajúc z predloženého exekučného titulu – právoplatného a vykonateľného rozhodcovského rozhodnutia."

Podľa ustanovenia § 53 ods. 1 O. s. p. tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje postup konania tým, že sa neustanoví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur.

Podľa ustanovenia § 53 ods. 2 O. s. p. pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania podľa odseku 1 súd môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur.

Vzhľadom k tomu, že rozhodcovský súd neuposlúchol príkaz súdu a zároveň marí uplatnenie základného práva oprávneného na včasné vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, keďže na výzvu exekučného súdu s poučením o možnosti uloženia poriadkovej pokuty v prípade neuposlúchnutia príkazu súdu nepredložil požadovaný spisový materiál, v svojom podaní len súdu oznamuje, že žiadaný materiál nie je pre súd potrebný a predkladá vlastný výklad zákonného ustanovenia § 45 zákona č. 244/2002 Z. z., súd postupoval podľa § 53 ods. 1 O. s. p. a uložil zriaďovateľovi stáleho rozhodcovského súdu poriadkovú pokutu vo výške 100 Eur. Výška uloženej poriadkovej pokuty sa súdu javila primeraná závažnosti neuposlúchnutia výzvy súdu, ktorý svojim prístupom marí uplatnenie základného práva oprávneného na včasné rozhodnutie o podanej žiadosti o udelenie poverenia, keďže neuposlúchol príkaz súdu.

Pre úplnosť súd poukazuje na uznesenie ... č. k. ..., v ktorom tento súd uviedol, že podľa ustanovení § 128 a § 129 O. s. p. má každý povinnosť bez zbytočného odkladu na požiadanie súdu oznámiť skutočnosti a predložiť listiny dôležité pre konanie vedené pred súdom. Dožiadaným subjektom neprináleží posudzovať, či je súd oprávnený žiadané listiny v rámci konania preskúmavať a či sú alebo nie sú pre rozhodnutie súdu potrebné, ale má povinnosť ich bez zbytočného odkladu predložiť. Správnosť a opodstatnenosť postupu exekučného súdu, ktorý žiada od rozhodcovského súdu zaslanie spisového materiálu vyplýva aj zo samotného zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Pokiaľ je podkladom pre vydanie rozhodcovského rozsudku spotrebiteľská zmluva, je súd nielen oprávnený, ale povinný tieto ex offo skúmať.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia písomne v 2 vyhotoveniach na Krajský súd v ... cestou tunajšieho súdu.

Ak nebude poriadková pokuta zaplatená v určenej lehote, nútený výkon rozhodnutia vedie Justičná pokladnica z úradnej povinnosti.

V .. dňa ....

sudca 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1421
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

ŠTS odmieta Mazákove slová o falošnej kolegialite vo veci M. Trubanahttps://www.teraz.sk/slovensko/sts-odmieta-mazakove-slova-o-falosne/486089-clanok.html

Truban v pondelok (10. 8.) vypovedal v súvislosti s jeho možnou zaujatosťou pri rozhodovaní o ...

Na overenie pravosti nových pokutových blokov bude stačiť mincahttps://www.teraz.sk/slovensko/na-overenie-pravosti-novych-pokutovych/486086-clanok.html

Nové pokutové bloky budú mať viacero bezpečnostných prvkov, prostredníctvom ktorých si budú ...

Čižnár odchádza. Prichádza politizácia prokuratúry?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/559753-ciznar-odchadza-prichadza-politizacia-prokuratury/

Jaromír Čižnár sa rozlúčil s Generálnou prokuratúrou. Nástupcu zatiaľ nemá.

Rezort spravodlivosti má na šetrenie financií obmedzené možnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-na-setrenie-financii-ma-obmedz/485960-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti SR má obmedzené možnosti šetrenia financií, ktoré avizoval pred ...

Takto sa justícia k dôvere nedopracuje, kritizuje Mazák rozhodnutie sudcovskej rady v prípade Trubanahttps://www.webnoviny.sk/takto-sa-justicia-k-dovere-nedopracuje-kritizuje-mazak-rozhodnutie-sudcovskej-rady-v-pripade-trubana/

Rozhodnutie Sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) nekonať vo veci sudcu ...

Hromadná pripomienka žiada upraviť novelu zákona o štátnom občianstvehttps://www.teraz.sk/slovensko/hromadna-pripomienka-ziada-upravit-no/485845-clanok.html

Návrh novely zákona o štátnom občianstve by sa mal zmeniť tak, aby už Slováci neprichádzali ...

Nové časopisy

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: