TlačPoštaZväčšiZmenši

Poriadková pokuta za odmietnutie zaslania spisu rozhodcovského súdu § 53 ods. 1 OSP (vzor uznesenia)

16.3. 2011, 17:46 |  Edmund Horváth

1Er/460/2009-37

9988776541

U z n e s e n i e

Okresný súd XY v exekučnej veci oprávneného ... zast. ... proti povinnému ... o vymoženie ... Eur s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Súd u k l a d á obchodnej spoločnosti ... poriadkovú pokutu vo výške 100 Eur, ktorú je povinný zaplatiť pripojenou poštovou poukážkou do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa ... podal na tunajší súd súdny exekútor JUDr. ... žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, rozsudku Rozhodcovského súdu ... sp. zn. EP ....

Okresný súd si vyžiadal v súlade s ustanovením § 45 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. od Rozhodcovského súdu ... kompletný spisový materiál sp. zn. ... v lehote 10 dní za účelom kontroly zákonnosti postupu rozhodcovského súdu podľa § 45 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. Zároveň bol poučený, že v prípade, ak kompletný spisový materiál nebude tunajšiemu súdu zaslaný v uvedenej lehote, môže mu súd uložiť poriadkovú pokutu.

Výzva súdu bola doručená rozhodcovskému súdu dňa ....

Rozhodcovský súd podaním, ktoré došlo tunajšiemu súdu dňa ... súdu okrem iného oznámil, že „ustanovenie § 45 ani žiadne iné ustanovenie ZRK nedáva exekučnému súdu možnosť skúmať zákonnosť procesného postupu rozhodcovského súdu." a „neexistuje zákonný ani vecný dôvod na predloženie požadovaných listín...", preto žiadajú exekučný súd, aby „na predložení listín netrval a v konaní postupoval vychádzajúc z predloženého exekučného titulu – právoplatného a vykonateľného rozhodcovského rozhodnutia."

Podľa ustanovenia § 53 ods. 1 O. s. p. tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje postup konania tým, že sa neustanoví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur.

Podľa ustanovenia § 53 ods. 2 O. s. p. pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania podľa odseku 1 súd môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur.

Vzhľadom k tomu, že rozhodcovský súd neuposlúchol príkaz súdu a zároveň marí uplatnenie základného práva oprávneného na včasné vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, keďže na výzvu exekučného súdu s poučením o možnosti uloženia poriadkovej pokuty v prípade neuposlúchnutia príkazu súdu nepredložil požadovaný spisový materiál, v svojom podaní len súdu oznamuje, že žiadaný materiál nie je pre súd potrebný a predkladá vlastný výklad zákonného ustanovenia § 45 zákona č. 244/2002 Z. z., súd postupoval podľa § 53 ods. 1 O. s. p. a uložil zriaďovateľovi stáleho rozhodcovského súdu poriadkovú pokutu vo výške 100 Eur. Výška uloženej poriadkovej pokuty sa súdu javila primeraná závažnosti neuposlúchnutia výzvy súdu, ktorý svojim prístupom marí uplatnenie základného práva oprávneného na včasné rozhodnutie o podanej žiadosti o udelenie poverenia, keďže neuposlúchol príkaz súdu.

Pre úplnosť súd poukazuje na uznesenie ... č. k. ..., v ktorom tento súd uviedol, že podľa ustanovení § 128 a § 129 O. s. p. má každý povinnosť bez zbytočného odkladu na požiadanie súdu oznámiť skutočnosti a predložiť listiny dôležité pre konanie vedené pred súdom. Dožiadaným subjektom neprináleží posudzovať, či je súd oprávnený žiadané listiny v rámci konania preskúmavať a či sú alebo nie sú pre rozhodnutie súdu potrebné, ale má povinnosť ich bez zbytočného odkladu predložiť. Správnosť a opodstatnenosť postupu exekučného súdu, ktorý žiada od rozhodcovského súdu zaslanie spisového materiálu vyplýva aj zo samotného zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Pokiaľ je podkladom pre vydanie rozhodcovského rozsudku spotrebiteľská zmluva, je súd nielen oprávnený, ale povinný tieto ex offo skúmať.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia písomne v 2 vyhotoveniach na Krajský súd v ... cestou tunajšieho súdu.

Ak nebude poriadková pokuta zaplatená v určenej lehote, nútený výkon rozhodnutia vedie Justičná pokladnica z úradnej povinnosti.

V .. dňa ....

sudca 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1367
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čentéš mal byť generálnym prokurátorom. Skúsi to znovu?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/539840-centes-o-zmene-volby-generalneho-prokuratora/

Ako si predstavuje reformu prokuratúry, prečo považuje český systém štátneho zastupiteľstva ...

Organizácia Via Iuris chce prísnejšie pravidlá pre ústavné zmenyhttps://www.teraz.sk/slovensko/organizacia-via-iuris-chce-prisnejsie/442393-clanok.html

Vylúčenie skráteného legislatívneho konania pri prijímaní zmien ústavy považuje neziskovka ...

Prieskum: Viac ako polovica Slovákov podporuje zákaz mať psa na reťazihttps://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-viac-ako-polovica-slovakov-po/442353-clanok.html

Až 30,5 percenta Slovákov rozhodne súhlasí s tým, aby bolo držanie psa na reťazi zakázané.

Čentéš o stave a budúcnosti prokuratúry: Chceme ju zmeniťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/539805-jozef-centes-o-stave-a-buducnosti-slovenskej-prokuratury/

V poslednom období je medzi politikmi, ale aj vo verejnosti venovaná zvýšená pozornosť ...

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezarátahttps://www.teraz.sk/ekonomika/studentom-sa-obdobie-ich-prace-na-doho/442178-clanok.html

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezaráta.

Čižnár: Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Trnku bol zákonný a správnyhttps://www.webnoviny.sk/ciznar-postup-dozorujuceho-prokuratora-v-pripade-trnku-bol-zakonny-a-spravny/

Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Dobroslava Trnku bol zákonný a správny.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: