TlačPoštaZväčšiZmenši

Poriadková pokuta za odmietnutie zaslania spisu rozhodcovského súdu § 53 ods. 1 OSP (vzor uznesenia)

16.3. 2011, 17:46 |  Edmund Horváth

1Er/460/2009-37

9988776541

U z n e s e n i e

Okresný súd XY v exekučnej veci oprávneného ... zast. ... proti povinnému ... o vymoženie ... Eur s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Súd u k l a d á obchodnej spoločnosti ... poriadkovú pokutu vo výške 100 Eur, ktorú je povinný zaplatiť pripojenou poštovou poukážkou do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa ... podal na tunajší súd súdny exekútor JUDr. ... žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, rozsudku Rozhodcovského súdu ... sp. zn. EP ....

Okresný súd si vyžiadal v súlade s ustanovením § 45 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. od Rozhodcovského súdu ... kompletný spisový materiál sp. zn. ... v lehote 10 dní za účelom kontroly zákonnosti postupu rozhodcovského súdu podľa § 45 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. Zároveň bol poučený, že v prípade, ak kompletný spisový materiál nebude tunajšiemu súdu zaslaný v uvedenej lehote, môže mu súd uložiť poriadkovú pokutu.

Výzva súdu bola doručená rozhodcovskému súdu dňa ....

Rozhodcovský súd podaním, ktoré došlo tunajšiemu súdu dňa ... súdu okrem iného oznámil, že „ustanovenie § 45 ani žiadne iné ustanovenie ZRK nedáva exekučnému súdu možnosť skúmať zákonnosť procesného postupu rozhodcovského súdu." a „neexistuje zákonný ani vecný dôvod na predloženie požadovaných listín...", preto žiadajú exekučný súd, aby „na predložení listín netrval a v konaní postupoval vychádzajúc z predloženého exekučného titulu – právoplatného a vykonateľného rozhodcovského rozhodnutia."

Podľa ustanovenia § 53 ods. 1 O. s. p. tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje postup konania tým, že sa neustanoví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur.

Podľa ustanovenia § 53 ods. 2 O. s. p. pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania podľa odseku 1 súd môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur.

Vzhľadom k tomu, že rozhodcovský súd neuposlúchol príkaz súdu a zároveň marí uplatnenie základného práva oprávneného na včasné vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, keďže na výzvu exekučného súdu s poučením o možnosti uloženia poriadkovej pokuty v prípade neuposlúchnutia príkazu súdu nepredložil požadovaný spisový materiál, v svojom podaní len súdu oznamuje, že žiadaný materiál nie je pre súd potrebný a predkladá vlastný výklad zákonného ustanovenia § 45 zákona č. 244/2002 Z. z., súd postupoval podľa § 53 ods. 1 O. s. p. a uložil zriaďovateľovi stáleho rozhodcovského súdu poriadkovú pokutu vo výške 100 Eur. Výška uloženej poriadkovej pokuty sa súdu javila primeraná závažnosti neuposlúchnutia výzvy súdu, ktorý svojim prístupom marí uplatnenie základného práva oprávneného na včasné rozhodnutie o podanej žiadosti o udelenie poverenia, keďže neuposlúchol príkaz súdu.

Pre úplnosť súd poukazuje na uznesenie ... č. k. ..., v ktorom tento súd uviedol, že podľa ustanovení § 128 a § 129 O. s. p. má každý povinnosť bez zbytočného odkladu na požiadanie súdu oznámiť skutočnosti a predložiť listiny dôležité pre konanie vedené pred súdom. Dožiadaným subjektom neprináleží posudzovať, či je súd oprávnený žiadané listiny v rámci konania preskúmavať a či sú alebo nie sú pre rozhodnutie súdu potrebné, ale má povinnosť ich bez zbytočného odkladu predložiť. Správnosť a opodstatnenosť postupu exekučného súdu, ktorý žiada od rozhodcovského súdu zaslanie spisového materiálu vyplýva aj zo samotného zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Pokiaľ je podkladom pre vydanie rozhodcovského rozsudku spotrebiteľská zmluva, je súd nielen oprávnený, ale povinný tieto ex offo skúmať.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia písomne v 2 vyhotoveniach na Krajský súd v ... cestou tunajšieho súdu.

Ak nebude poriadková pokuta zaplatená v určenej lehote, nútený výkon rozhodnutia vedie Justičná pokladnica z úradnej povinnosti.

V .. dňa ....

sudca 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1343
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ďalšími kandidátmi na ústavných sudcov sú L. Duľa a Z. Pitoňákováhttp://www.teraz.sk/slovensko/dalsimi-kandidatmi-na-ustavnych-su/413616-clanok.html

Poslanci parlamentu majú kandidátov na ústavných sudcov voliť na nasledujúcej schôdzi, ktorá ...

Členovia senátu NS SR odmietajú zasahovanie Marian K. do rozhodovaniahttp://www.teraz.sk/slovensko/clenovia-senatu-ns-sr-odmietaju-zasah/413534-clanok.html

Predsedníčka senátu NS SR Jana Zemková zdôraznila, že Mariana K. nepozná a nemá žiadnu ...

Ministerstvo zdravotníctva nepredloží stratifikáciu ako ústavný zákonhttp://www.teraz.sk/slovensko/mz-sr-nepredlozi-stratifikaciu-ako-u/413392-clanok.html

Ministerstvo zdravotníctva SR nepredloží stratifikáciu nemocníc ako ústavný zákon.

Slovensko bude v Benátskej komisii zastupovať Jana Baricováhttps://domov.sme.sk/c/22192116/za-slovensko-bude-v-benatskej-komisii-jana-baricova.html

Zhodne ju navrhli Gábor Gál aj Ivan Fiačan.

Iniciatíva Za otvorenú justíciu si pripomenula 10. výročie od vydania vyhlásenia Päť viethttps://www.webnoviny.sk/iniciativa-za-otvorenu-justiciu-si-pripomenula-10-vyrocie-od-vydania-vyhlasenia-pat-viet/

Iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) si pripomenula desať rokov od vydania vyhlásenia známeho ...

Sudcom by pomohla jasnejšia komunikácia o podstate ich prácehttps://domov.sme.sk/c/22191306/sudnictvo-justicia-iniciativa-za-otvorenu-justiciu.html

Iniciatíva Za otvorenú justíciu poukazuje na lacnú kritiku súdnictva zo strany politikov.

Nové časopisy

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: