Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Litispendencia - zastavenie konania § 83 a § 104 OSP (vzor uznesenia)

Edmund Horváth • 2.3. 2011, 22:50

7C/22/2008-17

6908202748

U z n e s e n i e

Okresný súd v Rimavskej Sobote v právnej veci navrhovateľky Angeliky Oláhovej, rod. Balogovej, nar. 19. 04. 1970, bytom Hronská 6/17 proti odporcovi Jánovi Oláhovi, nar. 23. 08. 1954, bytom Dúbravská 21, Rimavská Sobota o rozvod manželstva takto

r o z h o d o l :

Konanie sa z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľka podala dňa 11. marca 2008 na tunajší súd návrh na rozvod manželstva.

Lustráciou spisu bolo zistené, že odporca Ján Oláh, nar. 23. 08. 1954 podal návrh na rozvod manželstva ešte dňa 09. 10. 2007 na Okresnom súde v Rimavskej Sobote, pričom táto vec sa v súčasnosti prejednáva pod sp. zn. 14C/197/2007 a doposiaľ nebola právoplatne skončená.

Podľa ust. § 83 O. s. p. začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie.

Podľa ust. § 104 ods. 1 O. s. p. ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

Vzhľadom na to, že na tunajšom súde už prebieha konanie o rozvod manželstva Angeliky Oláhovej, rod. Balogovej, nar. 19. 04. 1970 a  Jána Oláha, nar. 23. 08. 1954 , táto skutočnosť bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie, preto súd podľa ust. § 104 ods. 1 O. s. p. s poukazom na ust. § 83 O. s. p. konanie vo veci zastavil, nakoľko ide o neodstrániteľnú podmienku konania.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na podpísanom súde.

V Rimavskej Sobote dňa 22. apríla 2008

Mgr. Peter Šikovný

sudca

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1930

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: