TlačPoštaZväčšiZmenši

Poplatok za evidenciu vozidla od 1. februára 2017

6.12. 2016, 17:12 |  najpravo.sk

Národná rada SR schválila na poslednej schôdzi dňa 23. 11. 2016 novelu zákona o správnych poplatkoch. Jednou z hlavných zmien je úprava správnych poplatkov za evidenciu vozidla nielen v závislosti od výkonu motora, ale aj od hodnoty vozidla, ktorá sa s vekom vozidla znižuje. Práve pomer hodnoty vozidla k veku vozidla je vyjadrený koeficientom priamo uvedeným v konkrétnej položke sadzobníka poplatkov, ktorým sa suma poplatku zodpovedajúca výkonu motora znižuje. Rovnako sa zavádza aj možnosť individuálneho ohodnotenia vozidla znaleckým posudkom obstaraným poplatníkom vo vlastnej réžii.

Zvýhodnenie vozidiel s alternatívnymi palivami

Novela tiež zavádza 50% zníženie sadzieb poplatku na vozidlá s alternatívnymi palivami a pohonom (vozidlá s pohonom na CNG, LNG, vodík, hybridné motorové vozidlá a hybridné elektrické vozidlá), čím sa cieli environmentálny aspekt registračného poplatku tak, aby návrh novely podporoval znižovanie tvorby emisií v doprave. Navrhuje sa tiež vyňatie z poplatkovej povinnosti pre tie vozidlá, ktoré sa trvalo vyradia z evidencie, ak sa zlikvidujú podľa zákona o odpadoch.

Súčasný právny stav (platný do 31. januára 2017)

Len pre porovnanie uvádzame súčasný stav v legislatíve, konkrétne znenie položky 65 sadzobníka správnych poplatkov bez poznámok a oslobodení:

a) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie N1 s najviac tromi  miestami na sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov .....  33 eur

b) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je výkon motora

 nad 80 kW do 86 kW ..... 167 eur

 nad 86 kW do 92 kW ..... 217 eur

 nad 92 kW do 98 kW ..... 267 eur

 nad 98 kW do 104 kW ..... 327 eur

 nad 104 kW do 110 kW ..... 397 eur

 nad 110 kW do 121 kW ..... 477 eur

 nad 121 kW do 132 kW ..... 657 eur

 nad 132 kW do 143 kW ..... 787 eur

 nad 143 kW do 154 kW ..... 957 eur

 nad 154 kW do 165 kW ..... 1 157 eur

 nad 165 kW do 176 kW ..... 1 397 eur

 nad 176 kW do 202 kW ..... 1 697 eur

 nad 202 kW do 228 kW ..... 2 047 eur

 nad 228 kW do 254 kW ..... 2 467 eur

 nad 254 kW 2 997 eur

c) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov .....  33 eur

d) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), do evidencie  vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov .....  33 eur

e) Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého zápisu držiteľa motorového vozidla podľa písmen a) až d)  alebo prípojného vozidla do evidencie v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania  týchto dokladov .....  33 eur

Schválený stav od 1. februára 2017

Takto znie zmenená položka 65 bez poznámok a oslobodení, ktoré však spomíname v ďalších kapitolách.

Položka 65

a) Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov ................................... suma vypočítaná podľa vzorca, najmenej 33 eur

RP = Pkw x RV1-n

kde:

RP - výška poplatku

Pkw - sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla), ktorej hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1

RV1-n - koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla, ktorého hodnoty sú uvedené  v tabuľke č. 2

Tabuľka č. 1

 Výkon motora v kW

Sadzba poplatku

v eurách

nad

do

 80 vrátane

33

80

86 vrátane

90

86

92 vrátane

110

92

98 vrátane

150

98

104 vrátane

210

104

110 vrátane

260

110

121 vrátane

360

121

132 vrátane

530

132

143 vrátane

700

143

154 vrátane

870

154

165 vrátane

1 100

165

176 vrátane

1 250

176

202 vrátane

1 900

202

228 vrátane

2 300

228

254 vrátane

2 700

254

a viac

3 900

 

Tabuľka č. 2

 Vek vozidla

Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla

                                      prvá evidencia

1,00

do 1 roka vrátane odo dňa  prvej evidencie

0,82

do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,68

do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,56

do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,46

do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,38

do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,32

do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,26

do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,23

do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,19

do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,16

do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,14

do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,12

do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,10

do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,09

do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,08

do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,07

           nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie

        0,06

 

b)         Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov ..........................................................  33 eur

c)         Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov .......................................................... 33 eur

d)        Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako držiteľ zapisuje výrobca vozidla,20aa) zástupca výrobcu vozidla,20ab) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla.................................. 33 eur

Dôvodová správa k uvedeným zmenám

Novela upravuje položku 65 pri evidencii vozidla do národnej evidencie vozidiel v Slovenskej republike na základe uplatnenia princípu vyjadrenia hodnoty vozidla cez objektívne ukazovatele, ktorými sú výkon a vek vozidla.

Týmto spôsobom sa zachytí opotrebenie vozidla, čomu zodpovedá aj klesajúca sadzba poplatku. Použitím údaja o výkone motora z technickej dokumentácie k vozidlu a prislúchajúcej sadzby poplatku z tabuľky č. 1, následne prenásobením príslušným koeficientom zostatkovej hodnoty podľa zodpovedajúceho veku vozidla priamo z tabuľky č. 2 sa vypočíta poplatok na úhradu.

Podľa poznámky 4 k položke 65 môže poplatník namiesto koeficientu z uvedenej tabuľky použiť koeficient vypočítaný na základe znaleckého posudku, ktorý si od súdneho znalca obstará na vlastné náklady, čím sa mu na základe individuálneho prístupu k oceneniu vozidla vypočíta poplatok na úhradu. Podmienkou obsahu znaleckého posudku je okrem náležitostí podľa osobitného predpisu predovšetkým stanovenie aktuálnej hodnoty vozidla a počiatočnej hodnoty vozidla v čase jeho prvej evidencie (roku výroby). Pomerom aktuálnej a počiatočnej hodnoty vozidla vyjde číslo, ktoré sa po matematickom zaokrúhlení na dve desatinné miesta považuje za koeficient zostatkovej hodnoty vozidla a dosádza sa do vzorca za veličinu „RV“.

Poplatok za evidenciu vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, zostáva zachovaný na úrovni 33 eur.

Nový poplatok pre predajcov

Novela doplňuje písmeno d) položky, podľa ktorého je zápis držiteľa úplne nového vozidla, ktoré ešte nikdy nebolo evidované (celosvetovo), za poplatok vo výške 33 eur. Podľa písmena d) prvú evidenciu držiteľa vozidla za 33 eur môže využiť len výrobca vozidiel, zástupca výrobcu alebo autorizovaný predajca vozidiel, ktorý má na účely predaja vozidiel konečným zákazníkom uzatvorenú zmluvu s výrobcom alebo zástupcom výrobcu vozidiel (ďalej pre všetky tri menované osoby spoločne len „výrobca alebo predajca“). Predpokladá sa, že výrobca alebo predajca vozidiel si takto zaevidované vozidlo ponechá len na predvádzacie alebo skúšobné účely do času, kým ho nepredá zákazníkovi. Kupujúci (zákazník výrobcu alebo predajcu vozidla) pri zápise držiteľa do evidencie vozidiel v mene svojej osoby už postupuje štandardne podľa položky 65 písm. a), kde sa na vozidlo nahliada ako na používané, pretože jeho prvá evidencia bola realizovaná samotným výrobcom alebo predajcom vozidla. Keďže sa vozidlo určitý čas používalo (na predvádzacie alebo skúšobné účely), registračný poplatok podľa písm. a) sa pre kupujúceho určí podľa rokov, ktoré uplynuli od prvej evidencie vozidla (vrátane). Ak predmetom činnosti osoby uvedenej v písmene d) je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom alebo zástupcom výrobcu, pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vozidiel je potrebné hodnoverným spôsobom preukázať túto skutočnosť správnemu orgánu (napr. potvrdením od výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo identifikáciou cez elektronickú službu). Ďalšie podmienky vo vzťahu k výrobcovi alebo predajcovi sú ustanovené v poznámke 6 položky 65. Navrhuje sa ustanoviť jednoročná lehota, počas ktorej môže výrobca alebo predajca vozidiel previesť držbu vozidiel na inú osobu (zákazníka predajcu) bez dodatočnej poplatkovej povinnosti obsiahnutej v poznámke 6 položky 65, nakoľko sa predpokladá, že predajcom zaevidované vozidlá podľa písm. d) na predvádzacie alebo skúšobné účely sú len dočasné. V opačnom prípade, bez prevodu držby vozidla po uplynutí jedného roka vrátane odo dňa prvej evidencie vozidla, je výrobca alebo predajca vozidiel povinný zaplatiť plnú hodnotu registračného poplatku podľa písm. a), akú by výrobca alebo predajca v polohe držiteľa zaplatil v čase, keď došlo k prvej evidencii vozidla. Poplatok podľa písmena a) výrobca alebo predajca vozidiel uhradí správnemu orgánu po uplynutí jednoročnej lehoty, najneskôr však pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel, ktorou sa v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. rozumie akýkoľvek evidenčný úkon (napr. zmena farby vozidla, znovuvydanie dokladov ku vozidlu, zmena držby vozidla alebo vyradenie vozidla z evidencie). Ak poplatok podľa písmena a) výrobca alebo predajca vozidiel neuhradí správnemu orgánu, správny orgán evidenčný úkon nevykoná.

Príklad:

Príklad k určeniu výšky poplatku: predajca vozidiel zaeviduje seba ako držiteľa predtým neevidovaného vozidla s výkonom 100 kW do evidencie vozidiel za sumu poplatku 33 EUR. Do jedného roka prevedie držbu vozidla na inú osobu, ktorá zaplatí 82% poplatku z 210 EUR. Predajcovi vozidiel po splnení jednoročnej lehoty nevzniká žiadna ďalšia povinnosť úhrady poplatku. Naopak, ak predajca neprevedie držbu do jedného roka na inú osobu, je povinný zaplatiť 100% poplatku z 210 EUR (na už zaplatený 33 eurový poplatok sa neprihliada). Poznámka 6 k položke 65 teda definuje povinnosť držiteľa, ktorým je výrobca alebo predajca, zaplatiť poplatok po uplynutí jedného roka a kompetenciu správneho orgánu, ktorý je oprávnený nevykonať zmeny v evidencii vozidiel, ak správny poplatok nebol zaplatený. Pre výrobcov a predajcov vozidiel je zachovaná možnosť evidencie vozidla aj podľa písmena a) v závislosti od výkonu a veku vozidla, ak sa pri evidencii vozidiel výrobca alebo predajca rozhodne vykonať zápis držiteľa vozidla do evidencie týmto štandardným spôsobom (napr. ak si predajca eviduje vlastné vozidlá, ktoré chce dlhodobo používať na svoje podnikateľské účely).

Zmeny a oslobodenia od poplatku

Existujúce  oslobodenia a poznámky súvisiace s položkou 65 zostávajú zachované v nezmenenom rozsahu. Doplnilo sa však zníženie poplatku za zápis držiteľa do evidencie vozidiel podľa písm. a) o 50%, ak vozidlo, ku ktorému sa robí zápis má alternatívny pohon alebo palivo (vozidlá s pohonom na CNG, LNG, vodík, hybridné motorové vozidlá a hybridné elektrické vozidlá). Týmto návrhom sa cieli environmentálny aspekt registračného poplatku tak, aby návrh novely podporoval znižovanie tvorby emisií v doprave a súčasne bol v súlade s Programovým vyhlásením vlády na roky 2016 – 2020 v časti environmentálna politika a s pripravovaným Národným politickým rámcom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami, ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Vozidlá s nízkymi alebo nulovými emisiami sú týmto návrhom zvýhodnené.

Príklad:

Ddržiteľ nového hybridného motorového vozidla, ktorého súčet výkonov oboch motorov je 170 kW, zaplatí poplatok pri prvej evidencii vozidla znížený o 50% zo sumy 1 250 EUR, t. j. 625 EUR.

Určenie veku vozidla

Vek vozidla sa určuje v závislosti od prvej evidencie vozidla (roku výroby), čo je v osvedčení o evidencii vozidla časť II (tzv. veľký techničák) uvedené pod písm. B v časti základné údaje o evidencii. V prípade dovezeného ojazdeného vozidla sa vek vozidla podľa návrhu bude určovať podľa doby, ktorá uplynula od dátumu uvedeného v bode B. Je to síce prvá evidencia v SR (bod „I“ v osvedčení o evidencii), avšak tento dátum nie je rozhodujúci pre výpočet poplatku podľa vzorca uvedeného v návrhu novely zákona o správnych poplatkoch.

Príklad:

Prvá evidencia vozidla (rok výroby) je 20.5.2012, pri dovoze a prvej evidencii v SR 28.7.2017 by sa na uvedené vozidlo nahliadalo v koeficiente zostatkovej hodnoty ako na „do 6 rokov vrátane“.

Zdroj: Národná rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 815
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Premlčanie nároku na náhradu straty na zárobku

Subjektívna premlčacia doba na uplatnenie nároku na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti (§ 447 OZ) začína ...

Ochrana proti neoprávnenému zahrnutiu majetku do súpisu konkurznej podstaty

Vylučovaciu žalobu je treba odlišovať od žaloby na určenie vlastníckeho práva. Zapísanie určitého majetku do súpisu konkurznej podstaty ...

Ochrana proti neoprávnenému zahrnutiu majetku do súpisu konkurznej podstaty

Vylučovaciu žalobu je treba odlišovať od žaloby na určenie vlastníckeho práva. Zapísanie určitého majetku do súpisu konkurznej podstaty ...

Vzťah asperačnej zásady a priťažujúcich okolností

Súčasná judikatúra vylučuje zdvojenie, teda súčasnú aplikáciu ustanovenia § 37 písm. h) Trestného zákona (posudzovanie spáchania ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Gál podal návrh na disciplinárne konanie voči Jankovskej a Harabinovihttp://www.teraz.sk/slovensko/gal-podal-navrh-na-disciplinarne-kona/425492-clanok.html

Dôvodom podania návrhu na disciplinárne konanie voči Jankovskej je porušenie povinnosti sudcu ...

PS-Spolu: Zákony, ktoré majú riešiť nelegálny majetok, sú deravéhttp://www.teraz.sk/slovensko/ps-spolu-zakony-ktore-maju-riesit/425414-clanok.html

Zákony, ktoré majú riešiť nelegálne nadobudnutý majetok, sú deravé.

Gál: Súdna rada a rezort spravodlivosti by mali mať väčšie právomocihttp://www.teraz.sk/slovensko/ms-a-sr-by-mali-mat-viac-pravomoci-pr/425385-clanok.html

Súdna rada (SR) aj ministerstvo spravodlivosti (MS) by mali mať väčšie právomoci v prípade ...

D. Lindtner končí ako predseda okresného súdu, potvrdil G. Gálhttp://www.teraz.sk/slovensko/d-lindtner-konci-ako-predseda-okresn/425352-clanok.html

Gál poznamenal, že Lindtner sám uvažoval spôsobom, že donesie abdikačný list.

Prídavok na dieťa má od budúceho roka vzrásť o 0,61 eura na 24,95 eurahttp://www.teraz.sk/ekonomika/pridavok-na-dieta-ma-od-buduceho-rok/425440-clanok.html

Prídavok na dieťa by sa mal od budúceho roka mierne zvýšiť.

Pre kauzy sa idú meniť zákony, ale Pellegrini nechce lacné návrhy ako Lex Jankovská a Lex Trnkahttps://www.webnoviny.sk/pre-kauzy-sa-idu-menit-zakony-ale-pellegrini-nechce-lacne-navrhy-ako-lex-jankovska-a-lex-trnka/

Vláda v najbližších hodinách pripraví znenie legislatívnych návrhov, ktoré zabezpečia ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: