TlačPoštaZväčšiZmenši

Neplatené pracovné voľno

3.3. 2012, 17:16 |  Monika Kiklicová

Takmer všetci zamestnanci poznajú a uprednostňujú pojem neplatené pracovné voľno. V skutočnosti sa jedná o dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca, ktoré Zákonník práce taxatívne vymedzuje vo svojom ustanovení § 141. Ide o také skutočnosti, ktoré bránia zamestnancovi vo vykonávaní svojich pracovných povinností a činností a spája sa s nimi niekoľko právnych následkov. Vzhľadom k tomu, že v daných prípadoch nedochádza k výkonu práce, zamestnancovi neprislúcha nárok na mzdu.

Po dobu trvania týchto dôležitých osobných prekážok v práci zamestnanec nie je povinný vykonávať pracovné činnosti, nedostáva po dobu ich trvania mzdu a má zo zákona nárok na poskytnutie pracovného voľna od svojho zamestnávateľa, čím sa jeho neprítomnosť na pracovisku považuje za ospravedlniteľnú a nevykazuje znaky absencie.

O aký okruh dôležitých osobných prekážok sa jedná?

A/ § 141 ods. 1 ZP :

Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Ako už zo samotného paragrafového znenia vyplýva, pôjde o neprítomnosť v práci pre:

 • chorobu či,
 • úraz,
 • o materskú a rodičovskú dovolenku,
 • karanténu,
 • ošetrovanie chorého člena rodiny či,
 • starostlivosť o dieťa mladšie ako 10 rokov,
 • návšteva lekára, ktorá nemohla byť zabezpečená mimo pracovného času.

Ak o návšteve lekára, starostlivosti o dieťa, či ošetrení člena rodiny viete vopred, je potrebné na to svojho zamestnávateľa upozorniť a požiadať o neplatené pracovné voľno dopredu. Ak nie, hneď ako je to možné o tejto skutočnosti je dôležité a nutné informovať svojho zamestnávateľa, napr. prostredníctvom manžela, detí, či známych. Najlepšie je priamo zatelefonovať svoju nadriadenému a oznámiť mu svoju neprítomnosť v práci, aby bola absencia v práci ospravedlnená. Zamestnávateľ je povinný ju ospravedlniť a akceptovať.

B/ § 141 ods. 2 ZP:

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,

c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,

d) úmrtie rodinného príslušníka

1. pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb,

2. pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,

e) svadba; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe a pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča zamestnanca,

f) znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používa zamestnanec so zdravotným postihnutím; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň,

g) nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak nemohol zamestnanec dosiahnuť miesto pracoviska iným primeraným spôsobom,

h) presťahovanie zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň pri sťahovaní v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce najviac na dva dni; ak ide o sťahovanie v záujme zamestnávateľa, poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy,

i) vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby; v rovnakom rozsahu sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c); pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať.

Táto skupina prekážok, uvedená v odseku 2, je najpočetnejšia a najviac využívaná zamestnancami. Túto skupinu je možné rozdeliť na dve časti – s poskytovaním náhrady mzdy a s neposkytnutím náhrady mzdy zamestnancovi. To znamená, že sa jedná o pracovné voľno platené alebo neplatené. V závislosti od paragrafového znenia.

Poskytnutie voľna s náhradou mzdy

Pôjde o nasledujúce prípady:

 • vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení (známe péčka) najviac na 7 dní v kalendárnom roku, ak sa nemohlo vykonať mimo pracovného času
 • preventívne prehliadky súvisiace s tehotenstvom, na nevyhnutne potrebný čas, ak sa nemohli vykonať mimo pracovného času
 • narodenie dieťaťa manželke zamestnanca, na nevyhnutne potrebný čas na prevoz manželky do nemocnice a späť ( Páni, attention! Iba manželky môžete prevážať...)
 • sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení, úraze, na vopred určené ošetrenie, vyšetrenie, liečenie na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku, ak ide o nevyhnutnosť a nebolo možné to uskutočniť mimo pracovného času
 • sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 10 dní v kalendárnom roku
 • úmrtie rodinného príslušníka (úmrtie manžela alebo dieťaťa – dva dni a na ďalší deň na účasť na pohrebe, úmrtie rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, manžela súrodenca zamestnanca – jeden deň a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb, úmrtie prarodiča alebo vnuka zamestnanca, prarodiča jeho manžela alebo inej osoby, ktorá žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti – na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň a na ďalší deň, ak zamestnanec zaobstaráva pohreb týchto osôb)
 • svadba (vlastná svadba – jeden deň)
 • znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používa zdravotne postihnutý zamestnanec – na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň
 • presťahovanie zamestnanca v záujme zamestnávateľa – jeden deň
 • vyhľadanie pracovného miesta pred skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov nadbytočnosti, zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti a z dôvodu, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu vzhľadom na svoj zdravotný stav (najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby). Uvedené sa týka aj dohody o ukončení pracovného pomeru z dôvodov nadbytočnosti zamestnanca, zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa, či jeho časti ako i z dôvodu, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu vzhľadom na svoj zdravotný stav za predpokladu, že medzi ukončením pracovného pomeru dohodou, písomne deklarovaným a podpísaným a skutočným, reálnym ukončením pracovného pomeru bude určitý časový úsek jedného a viac týždňov, najviac však za čas zákonnej výpovednej doby.
 • zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi aj z iných dôvodov pracovné voľno s náhradou mzdy, napr. z iných vážnych dôvodov – zariadenie dôležitých osobných, rodinných či iných vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo pracovného času.

Poskytnutie voľna bez náhrady mzdy

Zamestnávateľ neposkytne náhradu mzdy pri týchto náhradách voľna:

 • pri ošetrení alebo vyšetrení, ktoré nebolo možné vykonať mimo pracovného času na nevyhnutne potrebný čas, po presiahnutí čerpania siedmych dní v kalendárnom roku, za ktoré bola zamestnancovi poskytnutá náhrada mzdy
 • pri účasti zamestnanca na svadbe dieťaťa a rodiča zamestnanca
 • pri nepredvídanom prerušení premávky alebo meškaní pravidelnej verejnej dopravy na nevyhnutne potrebný čas, ak nemohol zamestnanec dosiahnuť miesto pracoviska iným primeraným spôsobom
 • pri presťahovaní zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie na nevyhnutne potrebný čas (najviac na jeden deň pri sťahovaní v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce najviac na dva dni)
 • pri vyhľadaní nového miesta pred skončením pracovného pomeru na nevyhnutne potrebný čas (najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby)
 • pri iných vážnych dôvodov, pri zariadení dôležitých osobných, rodinných či iných vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo pracovného času

Oznámenie prekážky v práci zamestnávateľovi

Každú prekážku v práci je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Takisto preukáže i dĺžku jej trvania. Obvykle sa daná prekážka v práci preukazuje potvrdením od lekára, či zdravotníckeho zariadenia, či iných zariadení, inštitúcií, organizácií, ktoré potvrdia prítomnosť zamestnanca v deklarovanom čase na uvedenom mieste.

Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa je pochopiteľné, že je povinný ju vopred oznámiť zamestnávateľovi a požiadať ho o poskytnutie neplateného či plateného voľna a uviesť počas koľkých dní toto voľno vyžaduje.

Ak o prekážke v práci zamestnanec nevie vopred, ale udiala sa náhle, hneď ako je to zo strany zamestnanca možné, je povinný o tejto skutočnosti upovedomiť svojho zamestnávateľa, najlepšie svojmu priamemu nadriadenému oznámiť svoju neprítomnosť v práci z dôvodu, ktorý zakladá nárok na platené či neplatené voľno a oznámiť mu, koľkých dní sa bude v danom prípade jeho voľno týkať.

Samozrejme, i v týchto prípadoch má zamestnanec nárok na poskytnutie voľna od svojho zamestnávateľa, čo však neznamená, že zamestnanec iba oznámi svoju neprítomnosť zamestnávateľovi a nepožiada o poskytnutie pracovného voľna. Ak zamestnanec neoznámi zamestnancovi prekážku v práci či už s náhradou mzdy alebo bez nej, jedná sa zo strany zamestnanca o porušenie pracovnej disciplíny, s akými dôsledkami, to závisí od toho, akým spôsobom má uvedené zamestnávateľ upravené vo svojich interných normách, ako sú pracovný poriadok či napr. v Kolektívnej zmluve, ak ju má s odborovou organizáciou uzatvorenú. Nepôjde však zo strany zamestnanca o absenciu v práci.

Iným prípadom by však zrejme bolo, ak by zamestnanec neoznámil zamestnávateľovi neprítomnosť na pracovisku z dôvodu prekážky v práci a zároveň by túto svoju absenciu, spôsobenú prekážkou v práci svojmu zamestnávateľovi ani nepreukázal. V takom prípade by sa jednalo o neospravedlnenú absenciu zamestnanca, čo by mohlo mať za následok i rozviazanie pracovného pomeru so zamestnancom z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny.

Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. (§ 144 ods. 3 ZP)

Záverom...

Občas sa oplatí naštudovať si niektoré právne predpisy, pre lepšiu informovanosť a orientáciu vo veciach, o ktorých možno veľa z nás nevie... Najmä, čo sa týka práv a oprávnení zamestnanca v pracovných vzťahoch.

Naopak, niektorí z nás sú až priveľmi prešpekulovaní a majú toho naštudovaného viac než ktokoľvek z právnickým vzdelaním. A iba využívajú to, čo im zákon dovoľuje, a možno i zneužívajú... Vo vzťahu ku svojmu zamestnávateľovi.

Tak či onak, je dobré vedieť, že keď potrebujete navštíviť svojho lekára, či zájsť s dieťaťom na vyšetrenie, alebo ak vás postretne v rodine nemilá udalosť a niekto umrie, alebo naopak milá udalosť a chystáte svadbu, či sa sťahujete alebo hľadáte nové miesto, či čokoľvek iné z toho, čo je vyššie spomenuté, máte nárok na to, aby Vás zamestnávateľ uvoľnil z práce a v určitých, zákonom stanovených prípadoch Vám za to i zaplatil. 

Monika Kiklicová

JUDr. Monika Kiklicová
mona.kiklicova@gmail.com 

Právnické eso 

Príspevok autorskej súťaže Právnické eso

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1854
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ďalšími kandidátmi na ústavných sudcov sú L. Duľa a Z. Pitoňákováhttp://www.teraz.sk/slovensko/dalsimi-kandidatmi-na-ustavnych-su/413616-clanok.html

Poslanci parlamentu majú kandidátov na ústavných sudcov voliť na nasledujúcej schôdzi, ktorá ...

Členovia senátu NS SR odmietajú zasahovanie Marian K. do rozhodovaniahttp://www.teraz.sk/slovensko/clenovia-senatu-ns-sr-odmietaju-zasah/413534-clanok.html

Predsedníčka senátu NS SR Jana Zemková zdôraznila, že Mariana K. nepozná a nemá žiadnu ...

Ministerstvo zdravotníctva nepredloží stratifikáciu ako ústavný zákonhttp://www.teraz.sk/slovensko/mz-sr-nepredlozi-stratifikaciu-ako-u/413392-clanok.html

Ministerstvo zdravotníctva SR nepredloží stratifikáciu nemocníc ako ústavný zákon.

Slovensko bude v Benátskej komisii zastupovať Jana Baricováhttps://domov.sme.sk/c/22192116/za-slovensko-bude-v-benatskej-komisii-jana-baricova.html

Zhodne ju navrhli Gábor Gál aj Ivan Fiačan.

Iniciatíva Za otvorenú justíciu si pripomenula 10. výročie od vydania vyhlásenia Päť viethttps://www.webnoviny.sk/iniciativa-za-otvorenu-justiciu-si-pripomenula-10-vyrocie-od-vydania-vyhlasenia-pat-viet/

Iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) si pripomenula desať rokov od vydania vyhlásenia známeho ...

Sudcom by pomohla jasnejšia komunikácia o podstate ich prácehttps://domov.sme.sk/c/22191306/sudnictvo-justicia-iniciativa-za-otvorenu-justiciu.html

Iniciatíva Za otvorenú justíciu poukazuje na lacnú kritiku súdnictva zo strany politikov.

Nové časopisy

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: