TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodovanie o nároku na náhradu trov konania (§ 262 ods. 1 CSP)

9.11. 2016, 16:57 |  najpravo.sk

Ak úspešnej strane sporu alebo strane, ktorá procesne nezavinila zastavenie konania, preukázateľne v konaní žiadne účelne vynaložené výdavky ako trovy konania nevznikli, súd jej nárok na náhradu trov konania neprizná.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. októbra 2016, sp. zn. 6 Cdo 544/2015)

Z odôvodnenia:

1. Návrhom doručeným Okresnému súdu Bratislava II (ďalej len „prvoinštančný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) dňa 17. septembra 2012 si žalobkyňa uplatnila voči žalovaným nárok na zaplatenie sumy 16 458,25 eur s príslušenstvom z dôvodu neuhradeného dlhu zo zmluvy o pôžičke. Prvoinštančný súd rozsudkom z 19. marca 2013 č. k. 10C/274/2012-54 konanie v časti sumy 9 843,75 eur zastavil a zaviazal žalované spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobkyni sumu 1 322,90 eur s 9 % úrokom z omeškania ročne od 19. decembra 2010 do zaplatenia, sumu 3 174,96 eur s 9 % úrokom z omeškania ročne od 19. decembra 2011 do zaplatenia a sumu 2 116,64 eur s 8,75 % úrokom z omeškania ročne od 19. augusta 2012 do zaplatenia. Zároveň rozhodol o náhrade trov konania a o vrátení časti súdneho poplatku. V odôvodnení uviedol, že mal za preukázané, že si žalované neplnili svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy o pôžičke.

2. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie žalovanej 1/, po vyjadrení sa žalobkyne k odvolaniu, ktorým vzala žalobu voči žalovanej 1/ späť, uznesením z 29. decembra 2014 sp. zn. 5Co/541/2013 pripustil späťvzatie návrhu na začatie konania voči žalovanej 1/, rozsudok prvoinštančného súdu vo vzťahu k žalovanej 1/ zrušil a konanie voči žalovanej 1/ zastavil. Zároveň rozhodol o náhrade trov konania a o odmietnutí odvolania žalovanej 1/. Odmietnutie odvolania žalovanej 1/ odôvodnil tým, že ním napadnuté rozhodnutie zaniklo inak. V odôvodnení rozhodnutia poukázal tiež na to, že vzhľadom na samostatné spoločenstvo účastníkov konania na žalovanej strane a nepodanie opravného prostriedku žalovanými 2/ a 3/, rozhodnutie prvoinštančného súdu v časti povinnosti uloženej žalovaným 2/ a 3/ nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.

3. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podali dovolanie žalované 2/ a 3/ (ďalej aj „dovolateľky“). Žiadali rozhodnutie odvolacieho súdu ako aj rozhodnutie súdu prvej inštancie zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Namietali odňatie ich možnosti konať pred súdom. Vyjadrili názor, že na strane žalovaných sa jedná o solidárne, nerozlučné spoločenstvo a nie o samostatné spoločenstvo účastníkov konania tak, ako to uviedol odvolací súd vo svojom rozhodnutí. Preto odvolanie žalovanej 1/ malo byť považované aj za ich odvolanie a odvolací súd nesprávne rozhodol, keď odvolanie žalovanej 1/ odmietol.

4. Žalobkyňa ani žalovaná 1/ sa k dovolaniu písomne nevyjadrili.

5. Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť Civilný sporový poriadok (zákon č. 160/2015 Z. z., ďalej len „C. s. p.“). Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo „dovolací súd“), pristupujúci k rozhodovaniu v tejto veci po 1. júli 2016, postupoval na základe úpravy z prechodného ustanovenia § 470 ods. 1 C. s. p. (podľa ktorého ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti) už podľa tohto zákona. Keďže však dovolanie bolo podané ešte pred 1. júlom 2016, podmienky jeho prípustnosti (vrátane podmienky, či bolo podané oprávnenou osobou) bolo nutné posúdiť podľa právneho stavu existujúceho v čase podania dovolania, teda podľa príslušných ustanovení O. s. p. Dôvodom pre takýto postup je nevyhnutnosť rešpektovania základných princípov C. s. p. o spravodlivosti ochrany porušených práv a právom chránených záujmov tak, aby bol naplnený princíp právnej istoty, vrátane naplnenia legitímnych očakávaní účastníkov dovolacieho konania, ktoré začalo, avšak neskončilo za účinnosti skoršej úpravy procesného práva (Čl. 2 ods. 1 a 2 C. s. p.), ako aj o potrebe ústavne konformného i eurokonformného výkladu noriem vnútroštátneho práva (Čl. 3 ods. 1 C. s. p.).

6. Najvyšší súd ako súd, ktorého funkčná príslušnosť na prejednanie dovolania a rozhodnutie o ňom ostala zachovaná i po nadobudnutí účinnosti nových kódexov civilného procesného práva (v tejto súv. por. tiež § 10a ods. 1 O. s. p., § 35 C. s. p. i nedostatok osobitnej úpravy v Civilnom mimosporovom poriadku, teda v zákone č. 161/2015 Z. z.), po zistení, že dovolanie bolo podané včas, v prvom rade skúmal, či dovolanie bolo podané oprávnenými osobami.

7. V zmysle § 240 O. s. p. a vzhľadom na zmysel a účel dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku je na podanie dovolania oprávnený účastník konania, resp. tá strana sporu, ktorej nebolo rozhodnutím odvolacieho súdu celkom vyhovené, alebo ktorej bola týmto rozhodnutím spôsobená určitá ujma na jej právach.

8. V preskúmavanej veci vyššie uvedené, vzhľadom na rozhodnutie odvolacieho súdu, znamená, že žalované 2/ a 3/ by boli oprávnené podať dovolanie vtedy, ak by odvolanie žalovanej 1/ sa malo vzťahovať aj na nich, teda ak by sa malo mať za to, že odvolanie podali všetky žalované. Odpoveď na túto otázku závisela od toho, či na strane žalovaných išlo v konaní o nerozlučné spoločenstvo, alebo či mali postavenie samostatných spoločníčok. Podľa názoru dovolacieho súdu odvolací súd správne vychádzal zo záveru, že na strane žalovaných išlo o samostatné spoločenstvo.

9. K otázke charakteru spoločenstva medzi solidárne zaviazanými dlžníkmi už Najvyšší súd Slovenskej republiky zaujal stanovisko, keď napríklad v rozhodnutí 4 Cdo 203/2005 uviedol, že žalovaní solidárni dlžníci sú zásadne samostatnými a nie nerozlučnými spoločníkmi v konaní. Vysvetlil, že právny základ záväzku každého z nich a prípadné námietky proti nemu môžu byť u každého spoločníka posúdené nezávisle. Samotná povaha solidarity sa vyznačuje mnohosťou právnych vzťahov spätých iba totožnosťou plnenia či predmetu plnenia. Solidárny záväzok sa ale nemusí vyznačovať totožným obsahom, rôznosť práv a povinností k tomu istému plneniu je tu prípustná. Ak teda ide o samostatné záväzky, ktoré nemusia byť ani obsahovo totožné, potom už táto skutočnosť vylučuje, že by mohlo ísť medzi solidárnymi dlžníkmi o také spoločné práva, aby sa rozsudok musel vzťahovať na všetkých. Rozsudok sa nemusí vzťahovať na všetkých žalovaných solidárnych dlžníkov a o nerozlučné spoločenstvo nepôjde tiež preto, že veriteľ si môže zvoliť, či bude o celé plnenie žalovať všetkých alebo len niektorých spoludlžníkov. Z hmotného práva, podľa ktorého je len na úvahe veriteľa, či bude celé plnenie alebo jeho časť žiadať len od niektorého alebo od všetkých solidárnych dlžníkov, totiž vyplýva, že pasívne vecne legitimovaný je ktorýkoľvek solidárny dlžník sám o sebe. Už z toho, že o založení procesného spoločenstva medzi solidárnymi dlžníkmi rozhoduje iba vôľa veriteľa (pôjde o tzv. dobrovoľné spoločenstvo), vyplýva záver o samostatnosti spoločníkov. Okrem toho, aj keby boli žalovaní všetci solidárni dlžníci, nemusí sa rozsudok vzťahovať na všetkých, lebo každému z nich prislúchajú jeho (resp. aj jeho) osobné námietky, ktoré budú posudzované iba vo vzťahu k nemu samému. Výsledok sporu tak môže vyznieť inak pre solidárneho dlžníka, ktorý vzniesol námietku premlčania svojho dlhu, než pre jeho spoludlžníka, ktorý tak neurobil. Rôznosť rozsudku môže byť dôsledkom aj napr. odpustenia dlhu voči jednému zo spoludlžníkov, ktoré nemá vplyv na povinnosť ostatných, alebo nemožnosťou plnenia na strane jedného z nich, pričom aj splatnosť záväzkov jednotlivých solidárnych dlžníkov nemusí byť totožná a záväzok každého z nich sa premlčí zvlášť.

10. Keďže v prejednávanej veci na strane žalovaných išlo o samostatné spoločenstvo, v dôsledku nepodania odvolania žalovanými 2/ a 3/ rozsudok súdu prvej inštancie vo vzťahu k nim nadobudol právoplatnosť. Rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorý rozhodoval o odvolaní žalovanej 1/ ako o odvolaní vzťahujúcom sa len na túto žalovanú, sa preto nemohlo dotknúť ich právneho postavenia, a teda nemohla ním byť spôsobená žiadna ujma na ich právach. Žalované 2/ a 3/ tak neboli oprávnené na podanie dovolania.

11. Na uvedenom závere nič nemení ani podanie žalovanej 3/ označené ako „Vyjadrenie k odvolaniu odporkyne v 1. rade“, nakoľko sa podľa obsahu podania nejedná o odvolanie voči rozsudku prvoinštančného súdu (ktoré by aj v prípade, ak by sa o odvolanie jednalo, bolo podané oneskorene).

12. So zreteľom na uvedené najvyšší súd dovolanie dovolateliek podľa § 447 písm. b/ C. s. p. odmietol ako podané neoprávnenými osobami.

13. Výsledok dovolacieho konania obdobný jeho zastaveniu dovolaním podaným neoprávnenou osobou zavinili žalované 2/ a 3/. Principiálne by preto bolo namieste priznanie náhrady trov konania ich protistrane (v tomto prípade žalobkyni), v prejednávanej veci však možnosť priznania náhrady vylučovalo to, že žalobkyni v tomto konaní preukázateľne žiadne účelne vynaložené výdavky ako trovy konania nevznikli (§ 256 ods. 1 C. s. p. a contrario i za použitia analógie podľa čl. 4 ods. 1 C. s. p.).

14. Toto rozhodnutie prijal senát najvyššieho súdu pomerom hlasov 3 : 0.

Zdroj: NS SR
Tvorba právnej vety: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2065
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka: Vysoké tresty za držanie marihuany sú na diskusiuhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-vysoke-tresty-za-drzanie/523512-clanok.html

Z. Čaputová dodala, že spoločenská objednávka na zmiernenie legislatívy v týchto oblastiach ...

POZOR: Začali platiť nové pravidlá zákazu vychádzaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/zacali-platit-nove-pravidla-zakazu/523202-clanok.html

Na Slovensku platia od stredy nové pravidlá zákazu vychádzania.

Moravčíková: S vytvorením Najvyššieho správneho súdu máme dva problémyhttps://www.teraz.sk/slovensko/a-moravcikova-s-vytvorenim-najvys/523430-clanok.html

Základným predpokladom vytvorenia Najvyššieho správneho súdu bolo odčlenenie správneho ...

Rozhodovanie o vydržaní sa má presunúť z notárov na súdyhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozhodovanie-o-vydrzani-sa-ma-presun/523329-clanok.html

Vykonávanie takzvaného inštitútu vydržania sa má presunúť z notárov na súdy.

Vláda schválila poslaneckú novelu zákona o veterinárnej starostlivostihttps://www.teraz.sk/ekonomika/vlada-schvalila-poslanecku-novelu-za/523345-clanok.html

Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR bolo v rámci pripomienkového ...

Mazák: Sudca Kliment a prokurátor Repa by neboli schopní toho, čo im vyčíta Ficohttps://www.webnoviny.sk/mazak-sudca-kliment-a-prokurator-repa-by-neboli-schopni-toho-co-im-vycita-fico/

Sudca Najvyššieho súdu SR (NS SR) Juraj Kliment a prokurátor Ondrej Repa by neboli schopní ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: