TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Justičná revue 8-9/2010

12.2. 2011, 21:38 |  Admin 3

Obsah Justičnej revue č.8-9/10
Štúdia
HERC, T.:
Rozsah politického uváženia prezidenta pri výkone jeho menovacích právomocí;
(Scope of the political discretion of the president in exercing of his/her powers of appointment)
V priebehu prvých rokov účinnosti ústavy potvrdil ústavný súd, ako aj relevantná ústavná prax, širokú možnosť politického uváženia prezidenta pri výkone jeho právomocí. Novely ústavy z roku 1999 a 2001 priniesli zmeny takto vymedzeného postavenia prezidenta v ústavnom systéme. Nešlo pritom len o zmenu spôsobu voľby prezidenta, ale predovšetkým o požiadavku kontrasignácie, povinnosť menovať a odvolať člena vlády na návrh jej predsedu, ako aj o ďalšie zmeny rozsahu právomocí. Článok sa, analyzujúc tieto zmeny, zaoberá otázkou rozsahu uváženia prezidenta pri výkone menovacích a odvolacích právomocí, jeho právnym základom a jeho historickými a koncepčnými dôvodmi. Zároveň je jeho účelom zodpovedanie otázky, v ktorých prípadoch je prezident povinný vyhovieť príslušným návrhom iných orgánov na vymenovanie či odvolanie štátneho funkcionára, a v ktorých môže takýto návrh odmietnuť.
[strana 869]
Články
DOBRÍK, Ľ.:
Votum separatum v praxi Ústavného súdu Slovenskej republiky;
(Votum separatum in the practice of the Constitutional Court of the Slovak Republic)
Autor nadväzuje na článok prof. Sváka, a to pohľadom na prax Ústavného súdu Slovenskej republiky pri realizácii práva zverejniť odlišný názor ako súčasť rozhodnutia súdneho orgánu ústavnosti.
[strana 891]
KUKURA, M.:
Problémy so doručovaním;
(Some observations to delivery)
Doručovanie súdnych rozhodnutí a iných písomností súdu účastníkom a tretím osobám podľa ustanovení § 45 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov rieši zákonodarca v poslednej dobe trvale. Zjavne nevie, kam z konôp. Problémy s doručovaním podstatne predlžujú súdne konania, čo sa snaží zákonodarca riešiť. O výsledkoch tohto snaženia, ich legitímnosti a prijateľnosti sa zamýšľam s nárokom na neúplnosť.
[strana 898]
FEČÍK, M.:
Diel parcely v právnych vzťahoch;
(Part of a parcel of land in legal relations)
Autor sa zaoberá problematikou dielu parcely, teda časti parcely, ktorá je ako diel označená v geometrickom pláne, ktorým sa tento diel pričleňuje k inej parcele alebo s iným dielom alebo dielmi vytvára novú parcelu, pričom analyzuje skutočnosti, či a za akých podmienok môže byť diel parcely predmetom nakladania, resp. právnych vzťahov.
[strana 911]
MALIAR, M.:
Stavba na cudzom pozemku a bezdôvodné obohatenie;
(Building on a strange land and goundless enrichment)
Autor v príspevku otvára základné regulatívne rámce posudzovania problematiky stavieb na cudzom pozemku z pohľadu súdu a adekvátnosti riešenia zvoleného zákonodarcom pri úprave týchto vzťahov. Nosnú argumentáciu zakladá na potrebe odlíšenia reštitučných a reparačných pravidiel plynúcich z právnej úpravy pre túto situáciu. V tejto súvislosti stavia zároveň otázku odlišnosti a odlíšiteľnosti zaväzovacích dôvodov – škody a bezdôvodného obohatenia.
[strana 923]
BALÁŽ, P.:
Trestnoprávna ochrana pred korupciou v SR a jej efektívnosť v justičnej praxi;
(Criminal law protection against corruption in the Slovak Republic and its effectivity in the judicial practice)
Autor na základe výsledkov výskumu, vykonaného Katedrou trestného práva a kriminológie PF TU v Trnave, analyzuje úroveň efektívnosti právnej úpravy korupcie v spoločenskej a justičnej praxi, poukazuje na chyby, nedostatky a problémy, príčiny a podmienky, a formuluje aj závery, návrhy a odporúčania na zvýšenie trestnoprávnej ochrany pred touto kriminalitou.
[strana 937]
HASÍKOVÁ, J.:
Obhajca v kontradiktórnom procese;
(Attorney in contradictory proceedings)
Autorka upozorňuje na legislatívne medzery, ktoré sťažujú obhajcom využiť a uplatniť ich oprávnenie zabezpečiť dôkaz a tým aktívne ovplyvňovať priebeh aj výsledok trestného konania. Poukazuje na zložitosť realizácie týchto oprávnení, v dôsledku čoho sa domnieva, že tendencia posilňovania kontradiktórnosti konania a zachovanie rovnosti zbraní má pri zabezpečovaní určitých druhov dôkazov silno obmedzujúce hranice.
[strana 947]
ŠČERBA, F.:
Trest povinné práce a domácího vězení: srovnání české a slovenské právní úpravy;
(Penalties of forced labour and home arrest: comparison of the Czech and Slovak legal regulations)
Článek se zabývá srovnáním české a slovenské právní úpravy dvou významných alternativních trestů, a to trestu povinné práce (v rámci české úpravy označovaný jako trest obecně prospěšných prací) a trestu domácího vězení. V obou úpravách lze nalézt zajímavé rozdíly, jako např. vyžadování souhlasu pachatele s uložením trestu povinné práce, způsob postihu odsouzeného, který nedodržel podmínky trestu domácího vězení apod. Zhodnocení těchto rozdílů může pak být pro české i slovenské trestní právo důležitým vodítkem při dalším zkvalitňování právní úpravy obou těchto alternativních trestů.
[strana 956]
ŠRAMEL, B.:
K trestnoprávnym aspektom týrania zvierat;
(To the criminal law aspects of maltreatment of animals)
Týranie zvierat sa v spoločnosti stále nepovažuje za problém, ktorému by sa mala venovať zvýšená pozornosť. V spoločnosti dominuje náhľad na zvieratá ako na predmet vlastnícko-právnych vzťahov. Zvieratá sú však tiež živé bytosti, hodné ochrany. ie z dôvodu ich vlastníckeho významu, ale z dôvodu ich schopnosti pociťovať bolesť a utrpenie. Autor sa v článku zaoberá aktuálnym stavom trestnoprávnej ochrany zvierat v SR. Poukazuje pri tom na chýbajúcu definíciu pojmu zviera a uvádza nedostatky v platnej právnej úprave. Zároveň sa snaží navrhnúť možné riešenie daného stavu s poukazom na osobitnú charakteristiku páchateľov trestného činu týrania zvierat.
[strana 968]
Diskusia
ŠAMKO, P.:
Kritika zásady trikrát a dosť;
Autor reaguje na článok doc. JUDr. Radoslava Procházku, PhD., JSD, s názvom „K ústavnosti zásady trikrát a dosť“, ktorý bol uverejnený v Justičnej revue č. 4/2010, so závermi ktorého sa nestotožňuje, pričom, autor tohto príspevku dopracúva k právnemu názoru, že ustanovenie § 47 ods. 2 Tr. zák., predstavuje kruté a neľudské (zjavne neprimerané) „trestanie“, ktoré je článkom 16 ods. 2 Ústavy, článkom 3 Dohovoru a najnovšie aj Chartou základných práv Európskej únie zakázané.
[strana 977]
BUKNA, O.:
K právnym účinkom odstúpenia od zmluvy o prevode nehnuteľností;
Príspevok je reakciou na článok J. Gyárfáša a M. Novotného, zverejnený v Justičnej revue č. 3/2010, zoberajúci sa problémom právnych účinkov odstúpenia od zmluvy. Autor sa snaží upozorniť na problematický bod nimi navrhovaného riešenia a súčasne, poukazujúc na nemeckú právnu úpravu, predkladá spôsob jeho možného odstránenia. Autor zdôrazňuje, že problém právnych účinkov odstúpenia od zmluvy je v skutočnosti súčasťou širšieho problému týkajúceho sa podstaty a vymedzenia celého inštitútu bezdôvodného obohatenia.
[strana 990]
Zo zahraničia
ŠTENCL, R.:
Európsky zatýkací rozkaz pred Ústavným súdom Poľskej republiky;
Aj keď boli riešenia, ku ktorým európske ústavné súdy dospeli, rozdielne, viac či menej proeurópske, nedošlo v žiadnom prípade k úplnému odmietnutiu samotného súčasného konceptu európskeho zatýkacieho rozkazu. Poľský aj nemecký ústavný súd adresovali svoje pripomienky zákonodarcom, český nález zistil, že vyšetrovaná problematika je ústavne konformná. Žiadny z týchto nálezov však neprekročil hranice národného práva. Výnimku v tomto smere predstavuje preskúmanie európskeho zatykača pred belgickým Arbitragehof.
[strana 996]
Informácie
ZIMMERMANNOVÁ, J. – ZIMMERMANN, J.:
K poslednej novele zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov;
V článku sa zaoberáme niektorými významnejšími ustanoveniami poslednej novely č. 70/2010 Z. z. zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, účinnej od 1. 4. 2010. Novela priniesla zásadné zmeny v písomnom hlasovaní, menšie zmeny v okruhoch právnych vzťahov týkajúcich sa správcu, či spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome k vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome, fondu prevádzky, údržby a opráv, zániku zmluvy o výkone správy na základe výpovede správcu, hlasovacích kvór, zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu. Aj napriek viacerým zmenám a úpravám, ktorými mali byť v zmysle dôvodovej správy precizované a upresňované jednotlivé ustanovenia zákona, priniesla novela aj viaceré nejasnosti, ktorých ozrejmeniu je tiež venovaná pozornosť v tomto článku.
[strana 1003]
Recenzie - anotácie
SEDLAČKO, F.:
Kerecman, P.: Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím – prvé vydanie. Slovenský syndikát novinárov, Bratislava 2009, strán 151
[strana 1014]
PAULIČKOVÁ, A.:
Alexander Škrinár – Zuzana Nevolná – Lukáš Kvokačka: FUNDAMENTALS OF SLOVAK COMMERCIAL LAW (Základy slovenského obchodného práva). Plzeň, Aleš Čeněk 2009, strán 143
[strana 1017]
Príloha
Rozhodnutia súdov SR – Trestné právo – (CD)

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1671
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

M. Kolíková diskutovala s poslancami EP o reforme justíciehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-diskutovala-s-poslancami-e/510669-clanok.html

V súvislosti s bojom Slovenska proti korupcii a praniu špinavých peňazí Kolíková zástupcom ...

Biró: Zadržanie Dušana K. je tragédiou pre celú prokuratúruhttps://www.teraz.sk/slovensko/biro-zadrzanie-dusana-k-je-tragedi/510581-clanok.html

Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana K. je tragédiou nielen pre Úrad ...

Poslanci odmietli správu o činnosti ÚŠP za rok 2019https://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-odmietli-spravu-o-cinnosti-u/510591-clanok.html

Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatkovom hlasovaní odmietli správu špeciálneho prokurátora o ...

NKÚ: Elektronizácia súdnictva môže zlepšiť podnikateľské prostrediehttps://www.teraz.sk/slovensko/nku-elektronizacia-sudnictva-moze/510572-clanok.html

Jednou z významných výziev je zlepšenie služieb obchodného registra.

Poslanci neodobrili správu GP o činnosti prokuratúry za rok 2019https://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-neodobrili-spravu-gp-o-cinnos/510584-clanok.html

Najčastejším spôsobom skončenia trestného stíhania v prípravnom konaní bolo podľa slov ...

Plénum schválilo novelu, upravuje pravidlá pri rezervách v rozpočtehttps://www.teraz.sk/ekonomika/plenum-schvalilo-novelu-upravuje-prav/510579-clanok.html

Transparentnosť verejných financií sa má posilniť.

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: