Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
Predplatné
Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
TlačPoštaZväčšiZmenši

Ponuková povinnosť zamestnávateľa

najpravo.sk • 20.11. 2017, 16:20

Na základe akceptačného listu nie je možné obsadiť pracovné miesto, pretože pracovné miesto je obsadené až na základe pracovnej zmluvy, v opačnom prípade sa považuje pracovné miesto za voľné.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. októbra 2017, sp. zn. 3Cdo/211/2016)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Bratislava V (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 9. februára 2015 č.k. 47 Cpr 2/2014-160 žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce zamietol. Žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť žalovanému trovy právneho zastúpenia vo výške 1 394,72 € označenej advokátskej kancelárii do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodol tak po zistení, že žalobkyňa bola zamestnaná u žalovaného na základe pracovnej zmluvy zo dňa 1. marca 2013 a bola prijatá na vykonávanie práce - ekonomika spoločnosti. Dňa 11. decembra 2013 bola žalobkyni doručená výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce z dôvodu organizačných zmien ekonomického oddelenia spoločnosti ku dňu 1. januáru 2014, pretože dňom 1. januára 2014 sa ruší jej pracovné miesto ekonómky spoločnosti-fakturantky, čím sa stala nadbytočnou a žalovaný nemá možnosť ďalej ju zamestnávať ani na kratší pracovný čas a nemá pre ňu inú vhodnú prácu. Žalobkyňa listom zo 17. januára 2014 doručeným žalovanému 20. januára 2014 oznámila, že výpoveď považuje za neplatnú a trvá na ďalšom zamestnávaní. Na základe vykonaného dokazovania súd dospel k záveru, že postup zamestnávateľa (žalovaného) pri daní výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce je v súlade so zákonom. Súd mal za preukázané, že rozhodnutím žalovaného z 25. októbra 2013 bolo zrušené z ekonomických dôvodov pracovné miesto „ekonómka-fakturantka“ k 31. decembru 2013. Súd sa zaoberal otázkou, či žalovaný mal povinnosť ponúknuť žalobkyni voľné pracovné miesto, keď žalobkyňa namietla, že prijal od januára 2014 ďalšieho zamestnanca, a to H. L., pričom zistil, že žalovaný listom z 24. septembra 2013 oznamoval H. L., že súhlasí s jej nástupom do pracovného pomeru od 1. januára 2014 na pracovnú pozíciu ekonómky domov. Z organizačnej štruktúry žalovaného zistil, že takáto funkcia bola zriadená a bola obsadená H. L. od 1. januára 2014. So zreteľom na uvedené súd dospel k záveru, že v čase dania výpovede žalovaný nemal možnosť ponúknuť žalobkyni voľné pracovné miesto; pokiaľ prijal zamestnanca na funkciu ekonómka domov, išlo o iný druh funkcie, pričom žalovaný akceptoval tú skutočnosť, že túto funkciu obsadí od 1. januára 2014. O trovách konania rozhodol súd prvej inštancie podľa § 142 ods. 1 O.s.p.

2. Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 9. júna 2016 sp. zn. 9 CoPr 3/2015 napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil ako vecne správny (§ 219 ods. 1 a 2 O.s.p.). Odvolací súd sa plne stotožnil so záverom súdu prvej inštancie, považujúc jeho argumentáciu za vecne správnu, objektívnu a presvedčivú. Odvolací súd poukázal na to, že predpokladom použitia výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce je existencia organizačnej zmeny, nadbytočnosť zamestnanca a príčinná (objektívne jestvujúca) súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca a hmotno-právnou podmienkou platnosti skončenia pracovného pomeru z uvedeného výpovedného dôvodu je splnenie povinností vyplývajúcich pre zamestnávateľa z § 63 ods. 2 Zákonníka práce. Zákon umožňuje zamestnávateľovi, aby reguloval počet svojich zamestnancov a ich kvalifikačné zloženie tak, aby zamestnával len taký počet zamestnancov a v takom kvalifikačnom zložení, ktoré zodpovedá jeho potrebám. V prípade posudzovania dôvodnosti použitia tohto výpovedného dôvodu treba vychádzať z obsahu pracovnej zmluvy a posúdiť, či došlo u zamestnávateľa k takej organizačnej zmene, ktorá by robila zamestnanca pre neho nadbytočným z hľadiska funkcie, na ktorú znie pracovná zmluva. O výbere zamestnanca, ktorý je nadbytočný, rozhoduje výlučne zamestnávateľ; súd nie je oprávnený v tomto smere rozhodnutie zamestnávateľa preskúmavať. Namietanú okolnosť súd prvej inštancie preskúmal a prijaté závery v súlade s požiadavkami upravenými v § 157 ods. 2 O.s.p. aj zdôvodnil a s jeho správnymi závermi sa stotožnil aj odvolací súd. Odvolací súd o trovách odvolacieho konania nerozhodoval (§ 224 ods. 1 v spojení s § 142 ods. 1 a § 151 ods. 1 O.s.p.).

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1766
Súvisiace články

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: