TlačPoštaZväčšiZmenši

Výška odmeny za úkon právnej služby - späťvzatie žaloby

25.7. 2017, 17:56 |  najpravo.sk

Späťvzatie žaloby v občianskom súdnom konaní (teraz civilnom sporovom konaní - pozn. redakcie) treba považovať za podanie týkajúce sa veci samej, preto sa za neho priznáva náhrada trov konania, pokiaľ ide o odmenu advokáta za jeden úkon.

Späťvzatie žaloby je úkonom právnej služby týkajúcim sa veci samej, pretože v jeho dôsledku dochádza k podstatnej zmene žalovaného nároku.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. 10. 2015, sp. zn. 1So/126/2014)

Z odôvodnenia:

Krajský súd napadnutým uznesením zastavil konanie podľa ust. § 250o OSP, nakoľko správny orgán vydal nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovel. O trovách konania rozhodol krajský súd tak, že odporkyni uložil povinnosť zaplatiť na účet právneho zástupcu navrhovateľky trovy konania. Odôvodnil to tým, že zastavenie konania zavinila odporkyňa, keď v priebehu konania došlo k vyhoveniu opravného prostriedku, po jeho podaní na súd. Z hľadiska procesného výsledku v konaní je rozhodujúce pri priznaní trov konania stav, ktorý bol v čase podania opravného prostriedku, resp. či tento bol spôsobilý na úspešné uplatnenie práva. Podľa názoru krajského súdu navrhovateľka nedala príčinu na zastavenie konania. V čase podania opravného prostriedku bol tento opodstatnený.

Navrhovateľka si v konaní uplatnila náhradu trov konania prostredníctvom právnej zástupkyne dňa 29.07.2014 v celkovej výške 248,70 Eur za štyri úkony právnej služby v celkovej sume 216,54, a to: 1/ prevzatie a príprava právneho zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, 2/ štúdium spisového materiálu, 3/ porada s klientom, 4/ späťvzatie návrhu; a ďalej režijný paušál v celkovej výške 32,16 Eur.

Krajský súd nepriznal odmenu za ďalšiu poradu s klientom, nakoľko záznam o tejto porade nebol súdu predložený v čase rozhodovania. Ďalej krajský súd nepriznal odmenu za štúdium spisu v požadovanej výške (vtedy platnej výške základnej sadzby tarifnej odmeny), ale iba jednu polovicu vtedy platnej základnej sadzby tarifnej odmeny, vzhľadom na dĺžku trvania úkonu (15 minút) vyplývajúcu z úradného záznamu o nahliadnutí do spisu. Obdobne krajský súd postupoval aj pri stanovení odmeny za späťvzatie návrhu, nakoľko to považoval za jednoduchý úkon. Preto krajský súd priznal navrhovateľke náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 147,83 Eur.

Výrok o náhrade trov konania napadla navrhovateľka včas podaným odvolaním, nakoľko so záverom krajského súdu nesúhlasí. V ňom namieta, že na výzvu krajského súdu, podaním zo dňa 28.7.2014 zobrala podaný návrh na začatie konania späť z dôvodu, že odporkyňa vydala po začiatku konania nové rozhodnutie, ktorým v plnom rozsahu navrhovateľke vyhovela. V uvedenom podaní si uplatnila právna zástupkyňa navrhovateľky náhrady trov právneho zastúpenia, ktoré boli v podaní vyčíslené.

Ďalej poukázala na skutočnosť, že dodatočne dňa 1.8.2014 založila do spisu doklady o poradách s navrhovateľkou. Nakoľko krajský súd vydal napadnuté rozhodnutie dňa 30.07.2015 a teda potrebné doklady boli založené do spisu v lehote 3 pracovných dní od vydania rozhodnutia má za to, že nebol dôvod na to, aby súd nepriznal odmenu za ďalšiu poradu s klientom.

Namieta, že krajský súd pochybil, keď ju v zmysle ust. § 151 OSP súd nevyzval na vyčíslenie trov do troch pracovných dní od doručenia výzvy a tým jej znemožnil realizovať kompletné vyčíslenie trov konania, najmä s prihliadnutím na okolnosť, že súd nemal k dispozícii potrebné doklady na vyhovenie návrhu navrhovateľky.

Navrhovateľka ďalej uvádza, že nepriznanie trov za nahliadnutie do spisového materiálu a za úkon späťvzatie návrhu tak ako boli navrhovateľkou vyčíslené nemá zákonný základ a z toho dôvodu je nesprávne.

Odporkyňa sa k odvolaniu navrhovateľky vyjadrila tak, že dôvody uvedené navrhovateľkou v odvolaní nepovažuje za opodstatnené a z toho dôvodu navrhla, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie krajského súdu ako vecne správne potvrdil.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) preskúmal napadnuté uznesenie v rozsahu odvolania (§ 212 ods. 1 v spojení s § 246c ods. 1 OSP) a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľky je dôvodné.

Podľa § 146 ods. 1 písm. c) OSP žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Podľa § 146 ods. 2 OSP ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Podľa § 151 ods. 1, 2 a 4 OSP o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia.

Ak účastník v lehote podľa odseku 1 trovy nevyčísli, súd mu prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia; ak takému účastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trov konania neprizná a v takom prípade súd nie je viazaný rozhodnutím o prisúdení náhrady trov konania tomuto účastníkovi v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Ak sa rozhodnutie, ktorým sa konanie končí, nevyhlasuje a bol podaný návrh na rozhodnutie o trovách, súd vyzve účastníka na vyčíslenie trov do troch pracovných dní od doručenia výzvy. Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane.

Odvolací súd sa čiastočne stotožňuje s argumentáciou navrhovateľky uvedenou v odvolaní. V zmysle vyhlášky č. Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „vyhláška“) neexistuje rozlišovanie medzi písomnými podaniami na súd podľa ich zložitosti. Rozhodujúce je to, aby sa podanie týkalo veci samej. Písomnými podaniami vo veci samej sú najmä spísanie žaloby, návrhu na začatie konania, odvolania a pod. V zmysle § 95 a nasl. OSP sa za úkon účastníka vo veci samej považuje aj späťvzatie návrhu na začatie konania. Na túto skutočnosť je potrebné brať o to väčší dôraz, že navrhovateľka podala návrh na začatie konania dôvodne a až správaním odporkyne v priebehu konania pred krajským súdom odpadol dôvod na pokračovanie v konaní a takisto na urobenie tohto úkonu (späťvzatie žaloby, resp. požiadavku pokračovať v konaní) bola krajským súdom dňa 18.07.2014 vyzvaná.

Späťvzatie žaloby v občianskom súdnom konaní treba považovať za podanie týkajúce sa veci samej, preto sa za neho priznáva náhrada trov konania, pokiaľ ide o odmenu advokáta za jeden úkon.

Späťvzatie návrhu je úkonom právnej služby týkajúcim sa veci samej, pretože v jeho dôsledku dochádza k podstatnej zmene žalovaného nároku.

Odvolací súd sa ďalej zaoberal námietkou navrhovateľky týkajúcou sa nepriznania odmeny právnej zástupkyni navrhovateľky za úkon právnej služby - ďalšia porada s klientom kratšia ako jedna hodina. Krajský súd svoj záver odôvodnil tým, že v spise chýbal záznam z porady s klientom preukazujúci tento nárok. Navrhovateľka však podľa odvolacieho súdu správne poukázala na povinnosť súdu v zmysle ust. § 151 ods. 4 OSP. Nakoľko krajský súd rozhodol vo forme uznesenia (ktoré sa nevyhlasuje), účastník konania nemôže vedieť, v ktorý deň súd rozhodnutie vydá a tak mohol riadne vyčísliť trovy právneho zastúpenia a toto aj s potrebnými dokladmi doručiť súdu do troch pracovných dní od rozhodnutia súdu.

Navrhovateľka na základe výzvy krajského súdu zo dňa 18.07.2014 vzala návrh na začatie konania späť. Súčasťou jej podania bolo aj stručné vyčíslenie trov právneho zastúpenia.

Podľa názoru odvolacieho súdu krajský súd pochybil, keď navrhovateľku nevyzval osobitne na vyčíslenie trov právneho zastúpenia v zmysle ust. § 151 ods. 4, nakoľko táto si ich náhradu uplatnila. Podanie navrhovateľky vyčíslenie trov právneho zastúpenia síce obsahovalo avšak vzhľadom na to, že súd nemal k dispozícii potrebné doklady tak urobiť mal.

O odňatie možnosti účastníka konať pred súdom ide taktiež v prípade procesne úspešného účastníka konania, ktorý podal návrh na rozhodnutie o trovách a súd v konaní rozhodol uznesením, ktoré nevyhlásil a nevyzval tohto účastníka konania na vyčíslenie trov konania do troch pracovných dní od doručenia výzvy.

S poukazom na vyššie uvedené ako aj na skutočnosť, že právna zástupkyňa založila do spisu záznam z porady s klientom v lehote troch pracovných dní od rozhodnutia, nie je dôvod na nepriznanie odmeny právnej zástupkyni navrhovateľky za úkon právnej služby - ďalšia porada s klientom kratšia ako jedna hodina.

Odvolací súd sa ďalej zaoberal námietkou navrhovateľky týkajúcou sa nepriznania odmeny právnej zástupkyni navrhovateľky za úkon právnej služby - nahliadnutie do spisu v požadovanej výške. Krajský súd nepriznal odmenu za štúdium spisu vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny, nakoľko podľa úradného záznamu o nazretí do súdneho spisu tento úkon trval 15 minút. Z uvedeného dôvodu krajský súd posúdil tento úkon podľa § 13b ods. 2 v spojení s ods. 5 vyhlášky ako ďalšiu poradu s klientom nepresahujúcu jednu hodinu a priznal právnej zástupkyni navrhovateľky odmenu za úkon právnej služby vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny.

Podľa judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uvedený úkon v dĺžke 15 minút nemožno posudzovať za štúdium spisu. Nakoľko za uvedený úkon právnej služby nie je v ustanovení § 13a vyhlášky stanovená odmena, bolo potrebné pri určení odmeny, vychádzať z odmeny za úkon, ktorý je mu svojou povahou a účelom najbližšie. Aj podľa odvolacieho súdu bolo uvedený úkon možné posúdiť ako ďalšiu poradu nepresahujúcu jednu hodinu a použiť tak sadzbu stanovenú v § 13 ods. 2 vyhlášky. Z uvedeného dôvodu odvolací súd nepovažuje za dôvodné priznať právnej zástupkyni navrhovateľky odmenu za tento úkon právnej služby v celej výške základnej sadzby tarifnej hodnoty.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol odvolací súd v súlade s § 250ja ods. 3 veta druhá a § 220 OSP a rozhodnutie krajského súdu v napadnutej časti týkajúcej na náhrady trov prvostupňového konania zmenil tak, že odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľke náhradu trov konania v celkovej výške 185,56 Eur, pozostávajúce zo štyroch úkonov právnej služby, a to:

1. prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom zo dňa 07.07.2014, ako vyplýva z plnomocenstva, v súlade s § 13a ods. 1 písm. a) vyhlášky vo výške 61,85 Eur,

2. nahliadnutie do spisu dňa 21.07.2014 v súlade s § 13a ods. 2 písm. d) vyhlášky v spojení s § 13a ods. 5 vyhlášky vo výške 30,93 Eur,

3. ďalšia porada s klientom, kratšia ako jedna hodina v súlade s § 13a ods. 2 písm. d) vyhlášky vo výške 30,93 Eur,

4. späťvzatie návrhu zo dňa 28.07.2014 v súlade s § 13a ods. 1 písm. c) vyhlášky vo výške 61,85 Eur

a režijný paušál za rok 2014 v súlade s § 1 ods. 3 a § 16 ods. 3 vyhlášky za štyri úkony právnej služby (4 x 8,04) spolu 32,16 Eur.

Právo na náhradu trov odvolacieho konania odvolací súd navrhovateľke nepriznal vzhľadom na to, že si ju neuplatnila.

Zdroj: NS SR
Tvorba právnej vety: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2055
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada rozhodne o pozastavení funkcie Maruniakovej a Cvikovejhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-rozhodne-o-docasnom-pozasta/442828-clanok.html

Súdna rada v utorok na svojom riadnom zasadnutí rozhodne o návrhu ministra spravodlivosti Gábora ...

Cestovný pas nahlásený ako stratený sa po nájdení nepoužívahttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-cestovny-pas-nahlaseny-ako/442696-clanok.html

Ak občan bezodkladne nenahlási stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, ...

V pondelok bude Súdna rada opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-pondelok-bude-sudna-rada-opat-voli/442690-clanok.html

Súdna rada bude v pondelok opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SR.

Ústavný súd zákon o eKase nepozastavil. Bude posudzovať jeho ústavnosťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/ustavny-sud-zakon-o-ekase-nepozastav/442629-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR prijal na ďalšie konanie návrh skupiny opozičných poslancov na ...

Exekútorov ubúda, za posledné dva roky komora neregistruje žiadneho nového koleguhttps://www.webnoviny.sk/exekutorov-ubuda-za-posledne-dva-roky-komora-neregistruje-ziadneho-noveho-kolegu/

Komora exekútorov neregistruje za ostatné dva kalendárne roky žiadneho nového kolegu.

Lučanský: Prvý krok v boji proti korupcii bola nezávislá voľba šéfa PZhttps://www.teraz.sk/slovensko/lucansky-prvy-krok-v-boji-proti-koru/442584-clanok.html

Milan Lučanský zároveň očakáva, že novým spôsobom riadenia a iným štýlom postupov sa ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: