TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodujúci moment pre určenie tarifnej hodnoty

23.11. 2018, 19:32 |  najpravo.sk

Za tarifnú hodnotu v zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z.o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov sa považuje výška peňažného plnenia, ktorého sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby.

Rozhodujúcim momentom pre určenie tarifnej hodnoty je teda hodnota v okamihu začatia poskytovania právnej služby, a nie hodnota predmetu poskytnutia právnej služby v čase (dobe) vykonania každého jednotlivého úkonu právnej služby.

(nález Ústavného súdu SR z 27. septembra 2018, sp. zn. IV. ÚS 202/2018, zdroj a právna veta: ustavnysud.sk)

Z odôvodnenia:

Sťažovateľka sa v procesnom postavení žalobcu domáhala proti žalovanému Generali poisťovňa a. s. zaplatenia sumy 6 039,46 eur s príslušenstvom. Okresný súd uznesením zo dňa 30. 6. 2016 rozhodol o náhrade trov konania, a to tak, že žalobcovi priznal náhradu trov konania pozostávajúcu z náhrady súdneho poplatku vo výške 198,95 eura, náhrady trov dôkazu vo výške 197,22 eura a náhrady trov právneho zastúpenia podľa § 146 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej ako „OSP“) v spojení s § 142 ods. 3 OSP. Žalobca vzal v konaní žalobu čiastočne späť po tom, ako žalovaný uhradil časť žalovanej sumy. Okresný súd to pre účely náhrady trov konania hodnotil ako neúspech žalobcu a náhradu trov konania preto priznal žalobcovi. V konaní žalobca pôvodne žaloval sumu 5 699,46 eur z titulu nevyplateného poistného plnenia, z ktorej okresný súd v meritórnom rozsudku v konaní nepriznal sumu 59,12 eur, a sumu 340,- eur, ktorá predstavuje náklady na znalecký posudok (spolu 60 039,46 eur, z ktorých súd priznal 5 980,34 eur). Výšku tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby náhrady trov právneho zastúpenia teda okresný súd určil v zmysle § 142 ods. 3 OSP zo sumy 5 980,34 eur, ktorá predstavuje súdom priznané plnenie, ktoré pozostáva zo sumy 2 829,17 eur a 2811,17 eur, ktoré žalovaný uhradil po podaní žaloby z titulu nevyplateného poistného plnenia a sumy 340,- eur, ktorá predstavuje náklady na znalecký posudok.

Proti uvedenému uzneseniu okresného súdu podal žalovaný včas odvolanie v časti rozhodnutia týkajúcej sa náhrady trov konania. Krajský súd rozhodol o odvolaní uznesením zo dňa 29. 11. 2017 (ďalej len „napadnuté uznesenie“) tak, že zmenil rozhodnutie okresného súdu takým spôsobom, že sumu trov právneho zastúpenia, ktorú je žalovaný povinný zaplatiť žalobcovi znížil zo sumy 2699,89 eura na sumu 1 914,06 eura. Vo svojom rozhodnutí sa stotožnil s názorom žalovaného a svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že „ak v priebehu konania došlo k zmene predmetu sporu, nie je možné za základ pre určenie výšky tarifnej odmeny za všetky úkony právnej služby, považovať iba priznané plnenie, no je nevyhnutné v prípade každého úkonu právnej služby zohľadniť, aká bola hodnota predmetu poskytnutia právnej služby v čase vykonaného predmetného úkonu právnej služby.“

Sťažovateľka v sťažnosti namieta (podľa nej) nesprávny postup krajského súdu pri vyčíslení výšky (právoplatne priznaného) nároku na náhradu trov konania. Z odôvodnenia napadnutého uznesenia vyplýva, že krajský súd pri vyčíslení trov právneho zastúpenia sťažovateľky vychádzal zo základnej sadzby tarifnej odmeny určenej podľa § 10 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), teda (ako konštatoval v odôvodnení svojho rozhodnutia) z hodnoty predmetu poskytnutia právnej služby v čase (dobe) vykonaného predmetného úkonu právnej služby.

Ústavný súd vo vzťahu k námietkam sťažovateľky v súlade so svojou stabilnou judikatúrou v prvom rade poukazuje na skutočnosť, že rozhodovanie o náhrade trov konania je integrálnou súčasťou súdneho konania, a preto všeobecný súd pri poskytovaní súdnej ochrany podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, resp. podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru môže rozhodnutím, ako aj postupom predchádzajúcim jeho vydaniu, ktorý nie je v súlade so zákonom (čl. 46 ods. 4 a čl. 51 ods. 1 ústavy), porušiť základné právo účastníka konania na súdnu ochranu, resp. jeho právo na spravodlivé súdne konanie (m. m. II. ÚS 56/05). Obsahom práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy je ratione materiae aj právo na rozhodnutie o trovách konania, resp. o náhrade trov konania v súlade so zákonom (rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva z 23. 9. 1997, Robins proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska).

V prípadoch, keď sťažovatelia namietajú porušenie svojich ústavou, resp. dohovorom garantovaných práv rozhodnutím všeobecného súdu týkajúcim sa náhrady trov konania, je však ústavný súd (aj vo svojej doterajšej judikatúre) zdržanlivý, vychádzajúc z toho, že problematika trov konania má vo vzťahu k predmetu konania pred všeobecnými súdmi akcesorickú povahu, a preto k zrušeniu napadnutého výroku o trovách konania pristupuje iba výnimočne, a to napr. vtedy, keď zistí, že v posudzovanej veci došlo k extrémnemu zásahu do základného práva na súdnu ochranu (spravodlivý proces), alebo ak zistí, že zároveň došlo k neprípustnému zásahu aj do iného základného práva (porovnaj m. m. II. ÚS 78/03, II. ÚS 31/04, IV. ÚS 45/06, I. ÚS 156/2010, IV. ÚS 40/2011). V súlade s označenými právnymi východiskami ústavný súd preskúmal aj sťažovateľkou namietané porušenie jej základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie napadnutým uznesením krajského súdu.

Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky, hodnota záväzku a hodnota veci, o ktorej vlastníctvo sa vedie spor alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu.

V konkrétnych okolnostiach posudzovanej veci bolo predmetom konania rozhodovanie o žalobe o zaplatenie peňažnej sumy. V priebehu konania sťažovateľka vzala dôvodne podanú žalobu čiastočne späť pre správanie žalovanej, ktorá vykonala čiastkové úhrady v prospech sťažovateľky až po začatí konania (po podaní žaloby), čo možno pre účely rozhodovania o náhrade trov konania hodnotiť ako neúspech žalovanej v tejto časti a zároveň ako úspech sťažovateľky (žalobkyne). Ústavný súd vo vzťahu k námietke sťažovateľky poukazuje na § 10 ods. 2 vyhlášky, z ktorého vyplýva, že za tarifnú hodnotu sa považuje výška peňažného plnenia, ktorého sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby. Teda rozhodujúcim momentom pre určenie tarifnej hodnoty je hodnota v okamihu začatia poskytovania právnej služby, a nie hodnota predmetu poskytnutia právnej služby v čase (dobe) vykonania každého jednotlivého úkonu právnej služby.

Na základe uvedených skutočností ústavný súd dospel k záveru, že krajský súd zvolil pri vyčíslení trov právneho zastúpenia, vychádzajúc z hodnoty predmetu poskytnutia právnej služby v čase (dobe) vykonaného predmetného úkonu právnej služby, nie bežný spôsob v rozhodovacej činnosti všeobecných súdov, keď v napadnutom uznesení nesprávne aplikoval právnu normu (§ 10 ods. 2 vyhlášky), v dôsledku čoho došlo k porušeniu základného práva sťažovateľky na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie garantovaného v čl. 6 ods. 1 dohovoru.

Podľa čl. 127 ods. 2 ústavy ak ústavný súd vyhovie sťažnosti, svojím rozhodnutím vysloví, že právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom boli porušené práva alebo slobody podľa odseku 1, a zruší také rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah. Ak porušenie práv alebo slobôd podľa odseku 1 vzniklo nečinnosťou, ústavný súd môže prikázať, aby ten, kto tieto práva alebo slobody porušil, vo veci konal. Ústavný súd môže zároveň vec vrátiť na ďalšie konanie...

Podľa § 56 ods. 2 zákona o ústavnom súde ak sa základné právo alebo sloboda porušili rozhodnutím alebo opatrením, ústavný súd také rozhodnutie alebo opatrenie zruší. Podľa § 56 ods. 3 písm. b) zákona o ústavnom súde ak ústavný súd sťažnosti vyhovie, môže vrátiť vec na ďalšie konanie.

Keďže ústavný súd rozhodol o tom, že uznesením krajského súdu z 29. novembra 2017 boli porušené základné právo sťažovateľky podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a jej právo podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, rozhodol zároveň podľa čl. 127 ods. 2 ústavy a § 56 ods. 2 zákona o ústavnom súde aj o zrušení označeného rozhodnutia všeobecného súdu a v záujme efektívnej ochrany práv sťažovateľky vrátil vec krajskému súdu na ďalšie konanie. Po zrušení napadnutého uznesenia krajského súdu a vrátení veci na ďalšie konanie bude krajský súd povinný opätovne rozhodnúť o trovách konania, pričom bude viazaný právnymi názormi ústavného súdu vyjadrenými v tomto náleze (§ 56 ods. 6 zákona o ústavnom súde).

Nad rámec tohto nálezu ústavný súd konštatuje, že z hľadiska predmetu sporu v duchu zásady „ratione valoris“ (v rámci tzv. majetkového cenzusu) ide síce v prípade sťažovateľky o vec, ktorú by bolo možné kvalifikovať ako tzv. bagateľnú vec, čo by za daných okolností vzhľadom už na samotný predmet sporu z hľadiska doterajšej judikatúry ústavného súdu zakladalo dôvod na odmietnutie sťažnosti už pri jej predbežnom prerokúvaní, keďže Civilný sporový poriadok účinný od 1. júla 2016 v § 422 ods. 1 písm. a) vylučuje u tzv. bagateľných vecí prieskum rozhodnutí vydaných druhostupňovými súdmi na základe uplatnenia mimoriadneho opravného prostriedku, a teda za bežných okolností by nebol pripustený ani prieskum v rovine ústavného súdnictva, avšak vzhľadom na jednoznačnú právnu úpravu uvedenú v § 10 ods. 2 vyhlášky, podľa ktorej „za tarifnú hodnotu sa považuje výška peňažného plnenia, ktorého sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby“, iný výklad nie je možné pripustiť.

Pri rezignácii, resp. zdržanlivosti ústavného súdu len z dôvodu tzv. „bagateľnosti“ nevysloviť svoj právny názor v tejto konkrétnej veci by následne vzhľadom na jej povahu spojenú s budúcim rozhodovaním všeobecných súdov mohlo dôjsť vzhľadom na rozsah tejto agendy k nežiaducemu a extrémnemu vybočovaniu zo štandardov, ktoré sú určené pre postupy zisťovania skutkového základu sporu a pre jeho právne posúdenie (m. m. IV. ÚS 358/08, m. m. IV. ÚS 20/2018). Z uvedených dôvodov ústavný súd vec najskôr prijal na ďalšie konanie a rozhodol tak, ako to je uvedené vo výrokovej časti tohto nálezu.

Na záver ale ústavný súd považuje za žiaduce konštatovať, že súčasná právna úprava, ktorá neumožňuje v konaní pred všeobecnými súdmi korigovať nesprávne (nezákonné) rozhodnutie prvostupňového súdu o výške trov konania, ktoré z povahy veci podlieha ústavnej ochrane v zmysle čl. 46 ods. 1 ústavy, zbytočne zaťažuje ústavný súd rozhodovaním o veciach, ktoré by inak mali byť z hľadiska jeho ústavného postavenia a priori z jeho právomoci vylúčené.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 231
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

1. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Začíname podnikať ako samostatný finančný agent (Seminár)

Seminár ponúka odborný výklad vzťahujúci sa predovšetkým na otázky vyvstávajúce v ...

Samostatný finančný agent - dohliadaný subjekt finančného trhu (Seminár)

Po tom ako nadobudol účinnosť zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Súčinnosť súdu pri zisťovaní identifikačných údajov žalovaného

Súd nie je povinný žalobcovi poskytovať súčinnosť pri zisťovaní identifikačných údajov žalovaného. Práve opačný postup súdu by mohlo ...

Nesplnenie edičnej povinnosti a poriadková pokuta

Pokiaľ strana sporu disponuje listinami, nemožno za ich nepredloženie súdu sankcionovať poriadkovou pokutou jej právneho zástupcu.

Žaloba o určenie neprijateľnosti zmluvných podmienok a naliehavý právny záujem

Žaloba, ktorou sa žalobca (majúci v právnom vzťahu, ktorého sa vec týka, postavenie spotrebiteľa) domáha vyslovenia (určenia) ...

Zmena účastníka v exekučnom konaní

Exekučný poriadok obsahuje osobitnú právnu úpravu účastníctva. Pokiaľ Civilný sporový poriadok v § 64 (resp. Občiansky súdny poriadok v ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čižnár zapĺňa uvoľnené miesta námestníkov generálneho prokurátorahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/509553-ciznar-zaplna-uvolnene-miesta-namestnikov-generalneho-prokuratora/

Jaromír Čižnár zatiaľ nerozhodol o tom, kto bude jeho novým prvým námestníkom po odchode ...

Veľkú noc slávia aj slovenskí väznihttp://www.teraz.sk/slovensko/omse-kvizy-a-besedy-sprevadzaju-ve/391048-clanok.html

Väznené osoby majú možnosť zúčastniť sa na veľkonočnej svätej omši a katechéze.

Predátorka Benešová útočí. Co lze čekat od budoucí ministryně spravedlnostihttps://www.lidovky.cz/domov/predatorka-benesova-utoci-co-ma-za-sebou-budouci-ministryne-spravedlnosti.A190419_215528_ln_domov_ele

Marie Benešová toho v české justici zažila mnoho. A ­možná ještě více v politice. Nyní ...

Veľkonočné sviatky bude môcť stráviť doma 86 odsúdených väzňovhttp://www.teraz.sk/slovensko/velkonocne-sviatky-bude-moct-strav/390933-clanok.html

V období veľkonočných sviatkov sa vo výkone trestu odňatia slobody vo väčšej miere ...

Kresák nevylúčil opätovnú kandidatúru na post ústavného sudcu, chce najmä očistiť svoje menohttps://www.webnoviny.sk/kresak-nevylucil-opatovnu-kandidaturu-na-post-ustavneho-sudcu-chce-najma-ocistit-svoje-meno/

Poslanec Národnej rady SR Peter Kresák (Most-Híd) nevylúčil svoju opätovnú kandidatúru na ...

Čistky na státním zastupitelství Benešová nechystá, zaměří se na korupcihttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/benesova-ministryne-spravedlnosti-knezinek.A190419_120720_domaci_linv

Budoucí ministryně spravedlnosti Marie Benešová se chce po nástupu do funkce chce zaměřit ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2019

Justičná revue 2/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 3/2019

Bulletin slovenskej advokácie 3/2019

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 1/2019

Justičná revue 1/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 1/2019

Zo súdnej praxe 1/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 6/2018

Zo súdnej praxe 6/2018

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 5/2018

Zo súdnej praxe 5/2018

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: