TlačPoštaZväčšiZmenši

Náhrada trov konania pri späťvzatí návrhu, dôvodnosť podania návrhu

8.3. 2011, 20:47 |  najpravo.sk

Predpokladom rozhodnutia súdu o povinnosti žalovaného nahradiť trovy konania pri zastavení konania podľa § 146 ods. 2 O.s.p. je, že žalobca vzal žalobu, ktorá bola podaná dôvodne späť pre správanie žalovaného. Obidve podmienky musia byť splnené kumulatívne, nestačí len, aby bola žaloba vzatá späť pre správanie žalovaného, ale musí byť zároveň podaná dôvodne.

Ak ide o prípad, že k záveru, či žaloba bola podaná dôvodne je možné dôjsť až prejednaním veci a meritórnym rozhodnutím, nemožno uložiť žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi trovy konania podľa § 146 ods. 2 O.s.p. z dôvodu, že žaloba bola dôvodná.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. 8. 2010, sp. zn. 3 Sžf 30/2010)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením krajský súd zastavil konanie o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 159/R/2010 zo dňa 15.02.2010 podľa § 250d ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len ,,O.s.p."), pretože žalobca písomným podaním zo dňa 10.05.2010, doručeným krajskému súdu dňa 11.05.2010 vzal žalobu späť.

Krajský súd žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 286,15 € do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia na účet právneho zástupcu žalobcu. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 246c O.s.p. Žalovaného zaviazal na náhradu trov konania žalobcovi, nakoľko k späťvzatiu žaloby zo strany žalobcu došlo preto, že žalovaný zrušil zadávanie verejnej zákazky, t.j. zadal žalobcovi dôvod na späťvzatie návrhu, ktorý bol dôvodný.

Uznesenie krajského súdu napadol žalovaný odvolaním v časti výroku, ktorým prvostupňový súd zaviazal žalovaného na náhradu trov konania žalobcu. Namietal, že bez meritórneho prejednania žaloby, nie je možné prijať záver, že žaloba bola podaná dôvodne.

Žalovaný doručil žalobcovi rozhodnutie zo dňa 24.03.2010 o zrušení súťaže. Ak žalobca zobral podanú žalobu späť až podaním zo dňa 11.05.2010, neurobil tak bez zbytočného odkladu po doručení rozhodnutia žalovaného, ale žalobu zobral späť až po tom, čo sa žalovaný k podanej žalobe podaním zo dňa 12.04.2010 vyjadril a vo vyjadrení okrem iných dôvodov poukázal na to, že súťaž bola zrušená.

Žalovanému s vyjadrením k žalobe vznikli trovy právneho zastúpenia advokátom za dva právne úkony. Žalobca týmto trovám konania mohol predísť, ak by bol bez zbytočného odkladu po doručení rozhodnutia žalovaného o zrušení súťaže zobral podanú žalobu späť. Žalobca tak nekonal, preto zavinil, že žalovanému vznikli trovy konania, ktoré by nevznikli pri včasnom späťvzatí žaloby. Takýto stav predpokladá ustanovenie § 147 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastníkovi alebo jeho zástupcovi môže súd uložiť, aby uhradili trovy konania, ktoré by inak neboli vznikli, ak ich spôsobili svojím zavinením.

Žalovaný navrhol napadnuté uznesenie vo výroku o trovách konania s použitím ustanovenia § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. zmeniť tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa v časti, ktorým uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi trovy konania (§ 212 ods. 1 O.s.p.) bez nariadenia pojednávania (§ 250ja ods. 2 veta prvá O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je dôvodné.

Z predloženého spisového materiálu krajského súdu najvyšší súd zistil, že žalobca sa žalobou zo dňa 04.03.2010, doručenou krajskému súdu dňa 04.03.2010, domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 159/R/2010 zo dňa 15.02.2010, ktorým zamietol žiadosť žalobcu o nápravu – zrušenie rozhodnutia obstarávateľa o vylúčení žalobcu z verejného obstarávania č. 138/R/2010 zo dňa 04.02.2010.

Žalovaný dňa 14.12.2009 ako verejný obstarávateľ na svojej webovej stránke uverejnil výzvu na predloženie ponuky – podprahová zákazka s názvom ,,Kancelárske potreby a kancelársky papier" v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 25/2006 Z.z.). V lehote na predkladanie ponúk odovzdal žalobca žalovanému súťažnú ponuku. Nakoľko komisia zriadená verejným obstarávateľom na vyhodnotenie podmienok účasti a na vyhodnotenie ponúk po preskúmaní žalobcovej ponuky dospela k záveru, že sa jedná o neobvykle nízku cenu, žalovaný požiadal žalobcu o vysvetlenie neobvykle nízkej ceny.

Rozhodnutím č. 138/R/2010 zo dňa 04.02.2010 žalovaný oznámil žalobcovi vylúčenie z ďalšieho vyhodnocovania ponúk podľa § 42 ods. 4 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z.z. a podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch v časti ,,A1. Pokyny pre uchádzačov" v bode 26.2, 26.4 a 26.4.2 súťažných podkladov, z dôvodu, že komisia po preštudovaní písomného vysvetlenia zo dňa 26.01.2010, ktoré bolo žalovanému doručené dňa 27.01.2010 konštatovala, že žalobca ako uchádzač nezodpovedal ani na jednu otázku, ktoré boli uvedené v žiadosti o vysvetlenie neobvykle nízkej ceny. Žalobca požiadal žalovaného o nápravu – zrušenie rozhodnutia obstarávateľa o vylúčení z verejného obstarávania č. 138/R/2010. Žalovaný rozhodnutím č. 159/R/2010 zo dňa 15.02.2010 predmetnú žiadosť o nápravu zamietol.

Podľa § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti, sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona.

Podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Podľa § 146 ods. 2 O.s.p. ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Predpokladom rozhodnutia súdu o povinnosti žalovaného nahradiť trovy konania pri zastavení konania podľa § 146 ods. 2 O.s.p. je, že žalobca vzal žalobu, ktorá bola podaná dôvodne späť pre správanie žalovaného. Obidve podmienky musia byť splnené kumulatívne, nestačí len, aby bola žaloba vzatá späť pre správanie žalovaného, ale musí byť zároveň podaná dôvodne.

V predmetnej veci žalobca vzal žalobu späť potom, ako žalovaný zrušil použitý postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z.

Podľa § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Tým, že žalobca vzal žalobu späť, pretože žalovaný zrušil použitý postup zadávania zákazky z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ešte nie je preukázané, že žaloba bola podaná dôvodne. K záveru, či žaloba bola podaná dôvodne, by v danom prípade bolo možné dôjsť až prejednaním veci a meritórnym rozhodnutím. Z uvedeného dôvodu bol preto nesprávny právny záver krajského súdu, keď uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi trovy konania podľa § 146 ods. 2 O.s.p. z dôvodu, že žaloba bola dôvodná.

Vzhľadom na uvedené Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave č.k. 3S/103/2010-63 zo dňa 18.05.2010 v časti výroku, ktorým uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi trovy konania zmenil podľa § 250ja ods. 3 veta druhá O.s.p. v spojení s § 220 O.s.p. tak, že nepriznal žiadnemu z účastníkov právo na náhradu trov konania podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p., pretože konanie bolo zastavené.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. a § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. Žalobcovi nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože v odvolacom konaní nemal úspech. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1279
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Premlčanie nároku na náhradu straty na zárobku

Subjektívna premlčacia doba na uplatnenie nároku na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti (§ 447 OZ) začína ...

Ochrana proti neoprávnenému zahrnutiu majetku do súpisu konkurznej podstaty

Vylučovaciu žalobu je treba odlišovať od žaloby na určenie vlastníckeho práva. Zapísanie určitého majetku do súpisu konkurznej podstaty ...

Ochrana proti neoprávnenému zahrnutiu majetku do súpisu konkurznej podstaty

Vylučovaciu žalobu je treba odlišovať od žaloby na určenie vlastníckeho práva. Zapísanie určitého majetku do súpisu konkurznej podstaty ...

Vzťah asperačnej zásady a priťažujúcich okolností

Súčasná judikatúra vylučuje zdvojenie, teda súčasnú aplikáciu ustanovenia § 37 písm. h) Trestného zákona (posudzovanie spáchania ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Gál podal návrh na disciplinárne konanie voči Jankovskej a Harabinovihttp://www.teraz.sk/slovensko/gal-podal-navrh-na-disciplinarne-kona/425492-clanok.html

Dôvodom podania návrhu na disciplinárne konanie voči Jankovskej je porušenie povinnosti sudcu ...

PS-Spolu: Zákony, ktoré majú riešiť nelegálny majetok, sú deravéhttp://www.teraz.sk/slovensko/ps-spolu-zakony-ktore-maju-riesit/425414-clanok.html

Zákony, ktoré majú riešiť nelegálne nadobudnutý majetok, sú deravé.

Gál: Súdna rada a rezort spravodlivosti by mali mať väčšie právomocihttp://www.teraz.sk/slovensko/ms-a-sr-by-mali-mat-viac-pravomoci-pr/425385-clanok.html

Súdna rada (SR) aj ministerstvo spravodlivosti (MS) by mali mať väčšie právomoci v prípade ...

D. Lindtner končí ako predseda okresného súdu, potvrdil G. Gálhttp://www.teraz.sk/slovensko/d-lindtner-konci-ako-predseda-okresn/425352-clanok.html

Gál poznamenal, že Lindtner sám uvažoval spôsobom, že donesie abdikačný list.

Prídavok na dieťa má od budúceho roka vzrásť o 0,61 eura na 24,95 eurahttp://www.teraz.sk/ekonomika/pridavok-na-dieta-ma-od-buduceho-rok/425440-clanok.html

Prídavok na dieťa by sa mal od budúceho roka mierne zvýšiť.

Pre kauzy sa idú meniť zákony, ale Pellegrini nechce lacné návrhy ako Lex Jankovská a Lex Trnkahttps://www.webnoviny.sk/pre-kauzy-sa-idu-menit-zakony-ale-pellegrini-nechce-lacne-navrhy-ako-lex-jankovska-a-lex-trnka/

Vláda v najbližších hodinách pripraví znenie legislatívnych návrhov, ktoré zabezpečia ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: