TlačPoštaZväčšiZmenši

Potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov pri ochrane vlastníckeho práva

3.11. 2012, 17:05 |  najpravo.sk

Prakticky pri každej požiadavke smerujúcej k ochrane vlastníckeho práva (vždy v konaní o určenie vlastníctva, alebo o vydanie hnuteľnej či vypratanie nehnuteľnej veci a podľa okolnosti veci aj v prípadoch požiadaviek na určenie neplatnosti alebo neúčinnosti právnych úkonov) potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov vyplýva už z potreby zachovania stavu veci existujúceho tu v čase uplatnenia práva do skončenia konania o veci (do právoplatného vyriešenia otázky existencie alebo neexistencie tvrdeného vlastníckeho práve, resp. obdobného práva navrhovateľa predbežného opatrenia - majúceho logický protiklad v podobe opaku, čiže v podobe neexistencie formálne nasvedčujúceho práva na strane tej osoby, voči ktorej návrh smeruje).

Táto potreba je totiž daná nutnosťou zamedzenia takým úkonom osoby zúčastnenej v konaní na jeho počiatku (a ktorým zároveň v čase uplatnenia práva prinajmenšom formálne tvrdené právo nasvedčuje), v dôsledku ktorých by ani prípadný úspech požiadavky uplatnenej návrhom vo veci samej, nemohol viesť k vyznačeniu nového (rozumej rozsudkom ustáleného, či len deklarovaného) stavu v katastri, nakoľko by tomu mohol zabrániť práve nedostatok účastníctva v konaní aj tej osoby, na ktorú by niektorý z účastníkov (spravidla vlastník s formálne mu nasvedčujúcim, z určitého dôvodu však spochybneným vlastníctvom) ešte pred zrelosťou príslušného rozhodnutia súdu na jeho zápis v katastri nehnuteľností previedol vlastnícke právo (tak, že by tu v čase potreby vyznačenia stavu vlastníckych práv na základe rozhodnutia súdu vo veci samej už ako vlastník figurovala iná - rozumej tretia osoba).

Uvedené tunajší súd taktiež už v minulosti doplnil (viď napr. uznesenie Krajského súdu v Trnave zo 7.8.2009 č. k. 10Co/270/2009-61) v tom smere, že požiadavku na zákaz nakladania osoby inak považovateľnej za vlastníka s predmetom vlastníctva treba v prípadoch uvedených vyššie vzťahovať nielen na samotný záujem previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ale aj na také úkony, ktoré by účastníkovi domáhajúcemu sa súdnej ochrany mohli v prípade úspechu jeho požiadavky spôsobiť iné ťažkosti pri reálnom výkone jeho vlastníckeho práva, ktorými ďalšími úkonmi sú najmä úkony smerujúce k zriadeniu takých práv k nehnuteľnostiam, ktoré by obsah vlastníckeho práva účastníka konania mohli zredukovať na úroveň tzv. holého vlastníctva. To pritom platí bez ohľadu na to, či sa návrhom na predbežné opatrenie požaduje ochrana už v rámci bežiaceho konania o veci, ešte pred začatím takého konania alebo dokonca až po tom, čo už vo veci samej bolo i rozhodnuté.

(uznesenie Krajského súdu Trnava z 24. 11. 2010, sp. zn. 10Co/355/2010)

Z rozhodnutia:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa na návrh navrhovateľov nariadil predbežné opatrenie, ktorým odporkyni uložil povinnosť zdržať sa výkonu záložného práva k bytu č. 3 na 2. poschodí, vchod 0, v bytovom dome súpisného čísla XX, . stojacom na parcele č. 1104/12, a k podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisného čísla XX, . o veľkosti 6261/29056, nachádzajúceho sa v k. ú. Z. S., obec Z. S., zapísaného na S. K. G. na LV č. 735; podľa zmluvy o záložnom práve zo dňa 12.5.2008 uzatvorenej medzi navrhovateľmi 1. a 2. a odporkyňou, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej; navrhovateľom 1. a 2. uložil povinnosť najneskôr do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia podať návrh vo veci samej, ktorým sa budú domáhať určenia neplatnosti zmluvy o bezúčelovom splátkovom úvere č. 9908002361 zo dňa 7.5.2008; odporcovi uložil povinnosť zaplatiť na účet Okresného súdu Galanta súdny poplatok v sume 33 Eur do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia; navrhovateľom náhradu trov konania nepriznal. Svoje rozhodnutie súd prvého stupňa právne odôvodnil ustanovením § 74 ods. 1 a § 76 ods. 1, 3 a 4 O.s.p. (z.č. 99/1963 Zb. v znení zmien a noviel, Občiansky súdny poriadok - ďalej len O.s.p.) a vecne len so stručným odôvodnením, že sa stotožnil so skutkovými a právnymi dôvodmi uvedenými v návrhu navrhovateľov na nariadenie predbežného opatrenia. O poplatkovej povinnosti rozhodol v súlade s § 2 ods. 2 z.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, keď povinnosť uložil odporkyni, nakoľko navrhovatelia sú od povinnosti zaplatiť súdny poplatok oslobodení. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a v konaní úspešným navrhovateľom náhradu trov konania nepriznal, nakoľko im v súvislosti s týmto konaním žiadne trovy nevznikli.

Proti tomuto uzneseniu súdu prvého stupňa podala v zákonnej lehote odvolanie odporkyňa. Dôvodila, že zo samotného návrhu nie je zrejmé neplatnosti ktorej zmluvy sa budú navrhovatelia domáhať, keďže uvádzajú, že s odporkyňou uzatvorili zmluvu o záložnom práve k nehnuteľnosti ako aj zmluvu o bezúčelovom splátkovom úvere zabezpečenom záložným právom k nehnuteľnosti, pričom uvádzajú, že zmluva o úvere neobsahuje všetky podstatné náležitosti podľa z. č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, predovšetkým údaj o priemernej ročnej percentuálnej miere nákladov a namietajú, že zmluva bola podriadená na ujmu spotrebiteľov pod režim Obchodného zákonníka. Dôvodila, že povinnosť uvádzať priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov (ďalej len RPMN ) ako zákonnú náležitosť zmluvy o spotrebiteľskom úvere zaviedol až z.č. 568/2007 Z.z, táto hodnota mala byť ako zákonná náležitosť zmlúv o spotrebiteľských úveroch uvedená v zmluvách uzatvorených od 1.7.2008, teda uvedenie priemernej hodnoty RPMN v čase uzavretia úverovej zmluve medzi účastníkmi tohto sporu nebolo zákonnou povinnosťou. I tento nedostatok zákonnej náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, však nemá v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch za následok jej neplatnosť v prípade, ak bol už úver na základe zmluvy poskytnutý, poskytnutý úver sa však považuje za bezúročný a bez poplatkov. K podriadeniu úverovej zmluvy pod režim Obchodného zákonníka uviedla, že úverová zmluva je ako typ pomenovanej zmluvy upravená ustanoveniami § 497 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a podľa § 261 ods. 3 písm. d) sa spravujú záväzkové vzťahy zo zmluvy o úveru bez ohľadu na povahu účastníkov ustanoveniami Občianskeho zákonníka a úverová zmluva je teda tzv. absolútny obchod. Uviedla, že na základe uzatvorenej úverovej zmluvy poskytla navrhovateľom úver vo výške 12.348, 13 eur a dňa 12.5.2008 uzatvorili účastníci i zmluvu o záložnom práve na nehnuteľnosť za účelom zabezpečenia pohľadávok odporkyne a vzhľadom k tomu, že navrhovatelia viac ako 3 mesiace boli v omeškaní so splácaním zabezpečovanej pohľadávky odporkyne, odporkyňa využila svoje právo podľa bodu 7.1 písm. a) Všeobecných podmienok pre poskytovanie bezúčelových úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti pre fyzické osoby, ktoré sú súčasťou úverovej zmluvy a vyhlásila mimoriadnu splatnosť úveru, čím sa stala celá pohľadávka splatnou a nakoľko navrhovatelia splatnú pohľadávku nezaplatili odporkyňa v zmysle § 151 j) Občianskeho zákonníka začala výkon záložného práva. Namietla, že navrhovatelia nepreukázali, že by bola osvedčená potreba dočasnej úpravy vzťahov účastníkov a že existuje obava bezprostredne hroziacej ujmy, keď navrhovatelia len tvrdia, že im hrozí bezprostredná ujma na ich právach a porušenie základného ľudského práva na obydlie, keď ale nie je možné zamieňať nedotknuteľnosť obydlia s nakladaním s bytom ako vecou, ktorá podľa zákona môže slúžiť ako predmet záložného práva. Nesúhlasila ani s tvrdením vedľajšieho účastníka, že zmluva obsahuje «neprijateľné» «podmienky», keďže vedľajší účastník neuvádza, o ktoré konkrétne podmienky ide. Dodala, že neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože navrhovatelia neuviedli, nezdôvodnili a nepreukázali existenciu potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov, alebo existenciu obavy ohrozenia výkonu súdneho rozhodnutia a neuviedli v návrhu rozhodujúce skutočnosti odôvodňujúce nariadenie predbežného opatrenia. Navrhli, aby odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne a právne nesprávne zrušil.

Navrhovatelia sa k odvolaniu odporkyne nevyjadrili.

Krajský súd v Trnave ako súd odvolací ( § 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podala včas oprávnená osoba, účastníčka konania ( § 201 a § 204 O.s.p.), proti rozhodnutiu, proti ktorému je tento opravný prostriedok prípustný ( § 202 O.s.p.) postupom bez nariadenia odvolacieho pojednávania ( § 214 ods. 2 O.s.p), preskúmal napadnuté uznesenie v medziach daných rozsahom a dôvodmi odvolania ( § 212 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie odporkyne je nedôvodné, napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa je vecne správne a je dôvodné ho potvrdiť ( § 219 ods. 1 a 2 O.s.p.).

Odvolací súd už vo viacerých skôr prejednávaných veciach obdobnej povahy uzavrel, že prakticky pri každej požiadavke smerujúcej k ochrane vlastníckeho práva (vždy v konaní o určenie vlastníctva, alebo o vydanie hnuteľnej či vypratanie nehnuteľnej veci a podľa okolnosti veci aj v prípadoch požiadaviek na určenie neplatnosti alebo neúčinnosti právnych úkonov; aký charakter má zásadne i konanie o určenie neplatnosti zmluvy o bezúčelovom splátkovom úvere č. 9908002361 zabezpečenom záložným právom k nehnuteľnosti) potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov vyplýva už z potreby zachovania stavu veci existujúceho tu v čase uplatnenia práva do skončenia konania o veci (do právoplatného vyriešenia otázky existencie alebo neexistencie tvrdeného vlastníckeho práve, resp. obdobného práva navrhovateľa predbežného opatrenia - majúceho logický protiklad v podobe opaku, čiže v podobe neexistencie formálne nasvedčujúceho práva na strane tej osoby, voči ktorej návrh smeruje). Táto potreba je totiž daná nutnosťou zamedzenia takým úkonom osoby zúčastnenej v konaní na jeho počiatku (a ktorým zároveň v čase uplatnenia práva prinajmenšom formálne tvrdené právo nasvedčuje), v dôsledku ktorých by ani prípadný úspech požiadavky uplatnenej návrhom vo veci samej, nemohol viesť k vyznačeniu nového (rozumej rozsudkom ustáleného, či len deklarovaného) stavu v katastri, nakoľko by tomu mohol zabrániť práve nedostatok účastníctva v konaní aj tej osoby, na ktorú by niektorý z účastníkov (spravidla vlastník s formálne mu nasvedčujúcim, z určitého dôvodu však spochybneným vlastníctvom) ešte pred zrelosťou príslušného rozhodnutia súdu na jeho zápis v katastri nehnuteľností previedol vlastnícke právo (tak, že by tu v čase potreby vyznačenia stavu vlastníckych práv na základe rozhodnutia súdu vo veci samej už ako vlastník figurovala iná - rozumej tretia osoba). Uvedené tunajší súd taktiež už v minulosti doplnil (viď napr. uznesenie Krajského súdu v Trnave zo 7.8.2009 č. k. 10Co/270/2009-61) v tom smere, že požiadavku na zákaz nakladania osoby inak považovateľnej za vlastníka s predmetom vlastníctva treba v prípadoch uvedených vyššie vzťahovať nielen na samotný záujem previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ale aj na také úkony, ktoré by účastníkovi domáhajúcemu sa súdnej ochrany mohli v prípade úspechu jeho požiadavky spôsobiť iné ťažkosti pri reálnom výkone jeho vlastníckeho práva, ktorými ďalšími úkonmi sú najmä úkony smerujúce k zriadeniu takých práv k nehnuteľnostiam, ktoré by obsah vlastníckeho práva účastníka konania mohli zredukovať na úroveň tzv. holého vlastníctva. To pritom platí bez ohľadu na to, či sa návrhom na predbežné opatrenie požaduje ochrana už v rámci bežiaceho konania o veci, ešte pred začatím takého konania alebo dokonca až po tom, čo už vo veci samej bolo i rozhodnuté.

Práve o prípad v intenciách záverov zhora potom šlo podľa názoru odvolacieho súdu aj v prejednávanej veci a to bez ohľadu na nutnosť stotožnenia sa s odvolateľom v tom, že súd prvého stupňa svoje rozhodnutie odôvodnil veľmi stručne len všeobecnými frázami.

Konanie o predbežných opatreniach ale v dôsledku zmien Občianskeho súdneho poriadku vykazuje oproti konaniu vo veci samej celý rad špecifík, s ktorým jedných (idúcim tu práve na ujmu odvolateľa) je nemožnosť zrušenia rozhodnutia súdu prvého stupňa o predbežnom opatrení ani pre prípadne odňatie možnosti konať pred súdom (pokiaľ súčasne nedochádza i k zastaveniu konania - § 221 ods. 3 O.s.p.). Práve preto však v konaniach o predbežných opatreniach ustupuje do úzadia tzv. dvojinštančný proces, keďže tu zákonodarca uprednostnil hľadisko čo najväčšej rýchlosti konania - hoci aj za dosť absurdnú cenu odstránenia všetkých nedostatkov v činnosti súdu prvého stupňa a teda aj praktického vykonania celého konania o predbežnom opatrení odvolacím súdom.

Aj preto v prejednávanej veci bolo treba zamerať sa len na to, či tu dôvody nariadenia predbežného opatrenia v smere naznačenom už vyššie existujú a tu odvolací súd jednoznačne ustálil, že dôvody dané sú riadiac sa už opísanými úvahami odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil a to i v časti rozhodnutia o uložení poplatkovej povinnosti odporkyni a nepriznaní náhrady trov konania navrhovateľom.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd v zmysle § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p. a v odvolacom konaní úspešným navrhovateľom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, keďže si ich návrhom neuplatnili ( § 151 ods. 3 O.s.p.) a z obsahu spisu im žiadne trovy nevyplývajú. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1905
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Zastupovanie v sporoch medzi podnikateľmi

Najvyšší súd SR sa zaoberal otázkou, aké právne účinky vyvolávajú úkony vykonané zástupcom, o ktorom bolo neskôr rozhodnuté ako o ...

JUDIKATÚRA: Rozhodnutie o neodkladnom opatrení ako rozhodnutie vo veci samej

Môže byť rozhodnutie o neodkladnom opatrení rozhodnutím vo veci samej, ktoré je preskúmateľné v dovolacom konaní? Najvyšší súd sa ...

JUDIKATÚRA: Chýbajúca funkčná príslušnosť súdu

Najvyšší súd sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou nedostatku funkčnej príslušnosti na prejednanie veci.

JUDIKATÚRA: Oprávnenie starostu obce delegovať podanie súkromnoprávnej žaloby na zamestnanca

Najvyšší súd SR sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou, či môže starosta delegovať právomoc na podanie súkromnoprávnej žaloby na ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 1/2023

Súkromné právo 1/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2022

Súkromné právo 6/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 1/2023

Právny obzor 1/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 1/2023

Zo súdnej praxe 1/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 1/2023

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2023

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2022

Zo súdnej praxe 6/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: