Piatok, 14. jún 2024 | meniny má Vasil , zajtra Vít
Predplatné
Piatok, 14. jún 2024 | meniny má Vasil , zajtra Vít
TlačPoštaZväčšiZmenši

Predvídateľnosť súdnych rozhodnutí

najpravo.sk • 16.7. 2013, 13:05

Občiansky súdny poriadok stojí na zásade predvídateľnosti rozhodnutí súdu. Úmyslom zákonodarcu, ako to vyplýva priamo z dôvodovej správy k zákonu č. 384/2008 Z.z. bolo v praxi zabrániť vydávaniu tzv. prekvapivých rozhodnutí. Uvádza sa v nej, že účastník tak bude mať možnosť vyjadriť sa k možnej aplikácii doposiaľ nepoužitého ustanovenia, resp. inštitútu na zistený skutkový stav. S účinnosťou od 15. októbra 2008 Občiansky súdny poriadok (zákon č. 384/2008 Z.z.) v ustanovení § 213 ods. 2 O.s.p. posilňuje právo na spravodlivý proces tým, že účastník bude môcť až po samotné rozhodnutie argumentovať a predvídať možné rozhodnutie súdu. Predvídateľné je také rozhodnutie, ktorému predchádza predvídateľný postup pri konaní a rozhodovaní. Zákon ustanovuje, že účastníci by nemali byť zaskočení možným iným právnym posúdením veci súdom bez toho, aby im bolo umožnené tvrdiť skutočnosti významné z hľadiska sudcovho právneho názoru a navrhnúť na ich preukázanie dôkazy. Rovnako by nemali byť zaskočení takým postupom súdu, ktorý nemá oporu v predvídateľnom právnom postupe súdu, ktorý nie je v súlade s procesným právom a jeho pravidlami.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 17. októbra 2011, sp. zn. 7 Cdo 42/2010)

Z odôvodnenia:

Na základe uznesenia Okresného súdu Trnava z 29. novembra 2007 č.k. 20 D 696/2007-119 (5 Dnot 89/2007) vydaného v dedičskom konaní podľa § 175k ods. 2 O.s.p. sa žalobkyňa doručenou súdu 21. decembra 2007 domáhala určenia, že s poručiteľom Ing. J. H., ktorý zomrel X. v T. žila v spoločnej domácnosti najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou a z tohto dôvodu sa o spoločnú domácnosť a o chorého poručiteľa starala.

Okresný súd Trnava rozsudkom z 25. septembra 2009 č.k. 36 C 170/2007- 606 určil, že žalobkyňa s poručiteľom Ing. J. H., rodeným H., ktorý zomrel dňa X. v T. žila v spoločnej domácnosti najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou; žalovaným 1/ až 5/ uložil povinnosť nahradiť žalobkyni spoločne a nerozdielne trovy konania v sume 1 028,67 € do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. Na základe vykonaných dôkazov aplikujúc na vec ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 115 a § 474 ods. 1) dospel k záveru o dôvodnosti podanej žaloby, keď konštatoval správnosť zistení z ktorých vyplýva, že žalobkyňa žila s poručiteľom v spoločnej domácnosti najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou. Naliehavosť právneho záujmu na podanej žalobe v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p. súd prvého stupňa videl v tom, že predmetným konaním sa rieši otázka dedičského práva žalobkyne (z hľadiska extenzívnej interpretácie). Námietku zaujatosti vznesenú žalovanými 25. augusta 2009 proti zákonnému sudcovi (č.l. 420 spisu) súd považoval vzhľadom na jej obsah i predchádzajúce rozhodnutie nadriadeného súdu vydané 14. júla 2009 pod sp.zn. 9 Nc C 34/2009 za opakovanú námietku z tohto istého dôvodu a za prípad, ktorým sa napadá postup sudcu, kedy sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 4 a 5 O.s.p.), o čom boli žalovaní upovedomení na pojednávaní súdu 26. augusta 2008. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1250

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: