Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
Predplatné
Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
TlačPoštaZväčšiZmenši

Prechod práva a povinnosti z exekučného titulu

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:38

Zo systematiky a jednotlivých ustanovení Exekučného poriadku vyplýva, že tento zákon rozlišuje viaceré štádiá exekučného konania. V štádiu, pri ktorom súd skúma, či žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu nie sú v rozpore so zákonom (§ 44 ods. 2 Exekučného poriadku) sa vychádza z tvrdení oprávneného v návrhu na vykonanie exekúcie a z exekučného titulu. Pokiaľ účastník exekučného konania tvrdí, že došlo k prechodu práva alebo povinnosti z exekučného titulu, súd neskúma, či prechod skutočne nastal; v tomto štádiu je postačujúce, ak je prechod dostatočne osvedčený okolnosťami vyplývajúcimi zo spisu, vrátane do neho založených (aj len neoverených) fotokópií listín a časti ich príloh. Tým, prirodzene, nie je dotknutá otázka prípadne neskôr nastolenej potreby dôsledného skúmania (verifikácie pravdivosti tvrdeného) prechodu práva alebo povinnosti v neskorších štádiách exekučného konania (napríklad pri posudzovaní opodstatnenosti prípadných námietok povinného proti exekúcii alebo pri posudzovaní dôvodov pre zastavenie exekúcie).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. 9. 2010, sp. zn. 5 Cdo 125/2010)

Z odôvodnenia:

Podaním z 15. mája 2007 požiadal súdny exekútor Okresný súd Nitra o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie vymožením sumy 3 729 Sk a trov exekúcie na základe exekučných titulov vydaných S. – platobného výmeru č. X. z 22. októbra 2004 a platobného výmeru č. X. z 8. apríla 2004, ktorými bola povinnému uložená povinnosť zaplatiť na účet tejto poisťovne nedoplatky na poistnom. K žiadosti pripojil návrh na vykonanie exekúcie, exekučné tituly, úradne overenú fotokópiu plnomocenstva udeleného vtedajšej zástupkyni oprávnenej, fotokópiu zmluvy o postúpení pohľadávok, ktorú medzi sebou uzavreli dňa 30. novembra 2005 S., a.s. a obchodná spoločnosť V., a.s., a napokon fotokópiu zmluvy o postúpení pohľadávok, ktorú uzavreli dňa 30. decembra 2005 V., a.s. a S., a.s.

Okresný súd Nitra uznesením z 11. júna 2007, č.k. 12 Er 295/2007-21 žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol s odôvodnením, že v danej veci nebol preukázaný prechod vymáhanej pohľadávky na oprávnenú. Tento záver zaujal po konštatovaní, že oprávnená a ani súdny exekútor nepredložili zmluvu o postúpení pohľadávok zo dňa 30. novembra 2005 s prílohou č. 1 a ani preberací protokol o postúpení konkrétnych pohľadávok tak, ako si to účastníci zmluvného vzťahu vymienili v zmluve o postúpení pohľadávok zo dňa 30. decembra 2005.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1636

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: