Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Odstúpenie objednávateľa od zmluvy o dielo a náhrada trov konania

najpravo.sk • 3.11. 2012, 16:28

Z ustanovenia § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) totiž vyplýva, že až do zhotovenia veci môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. Právo objednávateľa (žalovanej) od zmluvy o dielo odstúpiť (a to aj bez uvedenia dôvodu) je teda zákonným právom účastníka tohto záväzkového vzťahu vystupujúceho na strane objednávateľa. Ide teda o konanie možné, zákonom predpokladané, ktoré bez ďalšieho nezakladá dôvod hodný osobitného zreteľa pre nepriznanie náhrady trov konania inak úspešnému účastníkovi v spore. Nejde ani o žiadnu okolnosť výnimočnej povahy, hoci by aj viedla k uplatneniu nároku na súde.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 M Cdo 2/2008, zo dňa 25. februára 2009)

Z rozhodnutia:

Okresný súd Bratislava II rozsudkom z 13. apríla 2005 č.k. 15 C 269/99-290 žalobu žalobcu zamietol a uložil žalobcovi povinnosť nahradiť žalovanej trovy konania v sume 103 626,50 Sk na účet advokáta žalovanej JUDr. J. K. do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Rozhodnutie o náhrade trov konania odôvodnil tým, že žalovaná mala vo veci plný úspech. V zmysle § 142 ods. 1 O.s.p. jej preto patrí plná náhrada trov proti žalobcovi, ktorý bol v konaní neúspešný. Trovy žalovanej pozostávali zo zaplateného súdneho poplatku za odvolanie v sume 10 585,-- Sk, z trov znaleckého dokazovania v sume 4 937,50 Sk a trov právneho zastúpenia v sume 88 104,-- Sk.

Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 7. decembra 2006 sp.zn. 6 Co 269/2005 na odvolanie žalobcu napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej potvrdil. V časti trov prvostupňového konania rozsudok okresného súdu zmenil tak, že žalovanej sa nepriznáva náhrada trov konania. O trovách odvolacieho konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. V odôvodnení rozhodnutia týkajúceho sa náhrady trov prvostupňového konania uviedol, že spor vznikol v dôsledku správania sa žalovanej, ktorá napriek bezvadnosti ňou objednaného mramoru bez dôvodu, resp. na základe jej subjektívneho pocitu inej predstavy o kvalite dodaného mramoru v porovnaní s vystavovanými vzorkami v čase objednávky, odstúpila od zmluvy. Táto okolnosť viedla žalobcu k uplatneniu práva na súde. Dospel k záveru, že tu ide o dôvod hodný osobitného zreteľa umožňujúci použitie ustanovenia § 150 O.s.p. Zmenil preto v tejto časti rozhodnutie súdu prvého stupňa podľa § 220 ods. 1 O.s.p. a úspešnej žalovanej náhradu trov prvostupňového konania nepriznal.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1929

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: