TlačPoštaZväčšiZmenši

Práva zo zodpovednosti za vady predanej veci

21.2. 2011, 23:06 |  najpravo.sk

Podľa § 623 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primerané zľavy z ceny veci.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že právo voliť medzi výmenou veci a odstúpením od zmluvy má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, ak pri jej opätovnom vyskytnutí po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe odstraňovaná opätovne vyskytne. O rovnakej vade možno hovoriť za situácie, že vada má rovnaké prejavy vo vlastnostiach veci, nie je podstatné akým spôsobom bola vada odstraňovaná.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Cdo 10/2009, zo dňa 30. novembra 2009)

Z rozhodnutia:

Okresný súd Martin rozsudkom z 2. apríla 2007 č.k. 8 C 142/2006-106 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu 42 000,-- Sk s 12 % úrokom z omeškania od 18. októbra 2005 do zaplatenia proti vydaniu motocykla Z., typ X. č. rámu L.. Zamietnutie žaloby odôvodnil vykonaným dokazovaním, na základe ktorého nebolo preukázané, že predmetný motocykel mal súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, prípadne že sa jednalo o opätovné vyskytnutie sa tej istej vady po oprave. Právne vec zdôvodnil poukazom na ustanovenie § 597 ods. 1 a § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka. Priznanie trov konania žalovanému zdôvodnil ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p.

Na odvolanie žalobcu Krajský súd v Žiline rozsudkom z 22. apríla 2008, sp.zn. 5 Co 188/2007 zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi do troch dní od právoplatnosti sumu 42 000,-- Sk spolu s 12 % úrokom z omeškania od 18. októbra 2005 do zaplatenia súčasne proti vydaniu motocykla Z., typ X., č. rámu L., ŠPZ Z.. Žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi trovy prvostupňového a odvolacieho konania 16 240,-- Sk do 3 dní na účet jeho advokáta. Odvolací súd po zopakovaní dôkazov vykonaných súdom prvého stupňa dospel na základe zisteného skutkového stavu k inému právnemu názoru než súd prvého stupňa, keď uzavrel, že žaloba je dôvodná. Z dokazovania mal za preukázané, že došlo na predmetnom motocykli k opätovnému vyskytnutiu sa vady po oprave a to vady motora a keďže žalobca nemohol vec riadne užívať, mal právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Týmto mu vznikol nárok na vrátenie kúpnej ceny oproti vydaniu predmetného motocykla. Odvolací súd priznal 12 % úrok z omeškania od 18. októbra 2005 do zaplatenia s poukazom na platné odstúpenie od zmluvy žalobcom (17. októbra 2005). Pri rozhodovaní o náhrade trov konania vychádzal z ustanovenia § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 2 O.s.p.

Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie žalovaný. Navrhol napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie z dôvodu, že konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 241 ods. 2 písm.b/ O.s.p.) a z dôvodu, že rozhodnutie odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm.c/ O.s.p.). Žalovaný nepopieral uplatnenie troch reklamácií žalobcom. Mal však za to, že reklamované vady na motore predmetného motocykla boli spôsobené výlučným zavinením žalobcu, ktorý motor nesprávnym užívaním motocykla a nesprávnym palivom sám poškodil. Reklamáciu z 13. júna akceptoval len z dôvodu zachovania svojho dobrého mena. Podľa jeho názoru za prvú reálnu vadu treba považovať vadu na magnete, ktorá na základe uplatnenej reklamácie 15. augusta 2005 bola odstránená. Vyčítal odvolaciemu súdu, že vychádzal z výpovede svedka Ing. I. Š., ktorú súd prvého stupňa vyhodnotil ako nevieryhodnú.

Žalobca žiadal dovolanie žalovaného ako nedôvodné zamietnuť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení, že dovolanie podal včas účastník konania (§ 240 ods. 1 O.s.p.), proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom (§ 238 ods. 1 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok v rozsahu podľa § 242 ods. 1 O.s.p. a bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.) dospel k záveru, že dovolanie nie je dôvodné.

Podľa § 623 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primerané zľavy z ceny veci.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že právo voliť medzi výmenou veci a odstúpením od zmluvy má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, ak pri jej opätovnom vyskytnutí po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe odstraňovaná opätovne vyskytne. O rovnakej vade možno hovoriť za situácie, že vada má rovnaké prejavy vo vlastnostiach veci, nie je podstatné akým spôsobom bola vada odstraňovaná.

Z obsahu spisu nepochybne vyplýva, že žalobca u žalovaného uplatnil tri reklamácie týkajúce sa vady po oprave, konkrétne vady motora. Žalovaný tieto akceptoval, pričom nie je rozhodujúce, aké pohnútky ho ku kladnému vybaveniu reklamácie viedli (zachovanie svojho dobrého mena), keď k opakovanej oprave motora skutočne došlo. Vzhľadom na uvedené správne odvolací súd uzavrel, že žalobca mal právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (keďže vec nemohol riadne užívať) s právnymi následkami pre žalovaného – vrátiť kúpnu cenu, oproti vydaniu motocykla žalobcom.

Z uvedeného vyplýva, že dovolací dôvod podľa § 241 ods. 2 písm.c/ O.s.p. nie je daný a keďže v dovolacom konaní neboli zistené ani ďalšie dôvody, ktoré by mali za následok nesprávnosť dovolaním napadnutého rozsudku odvolacieho súdu, Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie žalovaného podľa § 243b ods. 1 O.s.p. vo veci samej zamietol. Rozhodnutie odvolacieho súdu však nie je vecne správne vo výške priznaného úroku z omeškania, keď základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska ku dňu 18. októbra 2005 (odkedy bol úrok žalobcovi priznaný) bola vo výške 3 % a jej dvojnásobok predstavuje 6 % (§ 3 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z.). Pokiaľ odvolací súd úrok z omeškania priznal vo výške 12 % jeho rozhodnutie v tejto časti nemožno považovať za vecne správne, preto ho dovolací súd zrušil a v rozsahu zrušenia mu vec vrátil na ďalšie konanie. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1844
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Obmedzená sloboda prejavu za reprodukciu tzv. čierneho vtipu v zábavnom televíznom programe

Čierny humor si veľa krát vyberá za „obeť“ svojich vtipov témy, ktoré narážajú na isté mantinely dané spoločnosťou. Takýmito ...

Interpretácia § 56 ods. 5 Exekučného poriadku v znení do 31. marca 2017

Ak ale možno zo všetkých krajským súdom vyzdvihnutých súvislostí usudzovať, že cieľom citovanej právnej úpravy bolo poskytnutie ...

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Šikuta: S pripomienkami sudcov správneho kolégia k NSS sa stotožňujemhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-s-pripomienkami-sudcov-spravne/512107-clanok.html

Pripomienky sudcov správneho kolégia ku kreovaniu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR ...

Kolíková požiadala o podporu reformy justície a ústavných zmienhttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-poziadala-o-podporu-reformy/512098-clanok.html

Ministerka vysvetlila, že predložené zmeny zahŕňajú napríklad vymedzenie kompetencií Súdnej ...

Juraj Kliment sa vzdal členstva v Súdnej rade, oznámil to listomhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-kliment-sa-vzdal-clenstva-v-sudnej/512097-clanok.html

Moje rozhodnutie treba vnímať v kontexte očakávanej zmeny ústavy, vysvetľuje Kliment.

Sudcovská rada KS v Nitre: Nové obvody sťažia prístup ľudí k súdomhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovska-rada-ks-v-nitre-nove-obvody/512052-clanok.html

Rada súhlasí so snahou o špecializáciu sudcov, no zároveň upozorňuje, že na krajských ...

Prezidentka 10. decembra vymenuje Žilinku za generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-z-caputova-10-decembra-v/512109-clanok.html

Žilinku zvolili za nového generálneho prokurátora poslanci Národnej rady SR vo verejnej voľbe.

Rada prokurátorov víta zvolenie Žilinku a očakáva riešenie pálčivých problémovhttps://www.webnoviny.sk/rada-prokuratorov-vita-zvolenie-zilinku-a-ocakava-riesenie-palcivych-problemov/

Rada prokurátorov očakáva od nového generálneho prokurátora riešenie pálčivých problémov ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: