Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Úmrtie účastníka zmluvy

najpravo.sk • 18.9. 2013, 07:58

Z platnej zmluvy vznikajú pre jej účastníkov obligačnoprávne účinky, t.j. obsah zmluvy sa stáva pre účastníkov zmluvy rovnako a bezpodmienečne záväzným (účinnosť zmluvy) a viazanosť účastníkov ich prejavmi vôle, smerujúcimi k vzniku zmluvy, ku vzniku vecnoprávnych účinkov ktorej treba ešte kladného rozhodnutia orgánu katastra, trvá aj pre dedičov zomrelého účastníka, ktorí vstupujú do jeho práv a záväzkov z občianskoprávneho vzťahu, ku ktorému došlo na podklade zhodných prejavov vôle účastníkov ešte pred vznikom vecnoprávnych účinkov účinnej zmluvy. Práva a povinnosti majetkovej povahy prechádzajú z účastníkov na ich právnych nástupcov; rovnako prechádzajú na právnych nástupcov účastníkov zmluvy práva a povinnosti z občianskoprávneho vzťahu založeného zhodnými prejavmi vôle, smerujúcimi k zmluve. Z ustanovení občianskeho zákonníka ani z povahy občianskoprávneho vzťahu vyplývajúceho z darovania nemožno totiž presvedčivo dôvodiť, že by išlo o práva a povinnosti viazané len na osoby účastníkov občianskoprávneho vzťahu, ako sú uvádzané v § 579 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Úmrtie účastníka zmluvy nič nemení na viazanosti účastníkov prejavmi vôle smerujúcimi k vzniku vecnoprávnych účinkov zmluvy, trvá teda naďalej aj pre dedičov účastníka, ktorí vstupujú do práv a záväzkov zomrelého účastníka občianskoprávneho vzťahu, ku ktorému došlo na podklade zhodných prejavov vôle účastníkov ešte pred vznikom vecnoprávnych účinkov zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnej veci.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. októbra 2010, sp. zn. 5 Cdo 153/2009)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Bratislava III rozsudkom z 10. mája 2006 č. k. PK – 25 C 227/2004-105, určil, že do dedičstva po poručiteľke A. Č.X.Č., patria nehnuteľnosti a to pozemok parcelné číslo X. – zastavané plochy o výmere 855 m2 s rodinným domom so súpisným číslom X. stojacom na tomto pozemku, pozemok parcelné číslo X. – záhrada o výmere 744 m2 a pozemok parcelné číslo X. – záhrada o výmere 1812 m2, nachádzajúce sa v katastrálnom území M. a zapísané na LV č. X. Katastrálnym úradom v B., Správa katastra P. a nehnuteľnosť a to pozemok parcelné číslo X. – zastavaná plocha o výmere 493 m2 nachádzajúca sa v katastrálnom území M. a zapísaná na LV č. X. Katastrálnym úradom v B., Správa katastra P.. Mal preukázané v konaní, že matka navrhovateľa a odporcu 1/ A. Č., bola vlastníčkou uvedených nehnuteľností, ktorá predmetné nehnuteľnosti kúpnou a zaopatrovacou zmluvou previedla na odporcov 1/ a 2/, ktorých vklad vlastníckeho práva bol povolený pod č. X. zo dňa 17.9.2003 a pod č. X. zo dňa 21. októbra 2003. Poručiteľka dňa 11. septembra 2003 zomrela, teda pred povolením vkladu do katastra nehnuteľností. Súd prvého stupňa preto dospel k záveru, že nedošlo k účinnosti predmetných zmlúv, nakoľko nebolo kladné rozhodnutie príslušného orgánu právoplatné a preto predmetné nehnuteľnosti patria do dedičstva po matke navrhovateľa a odporcu 1/. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a priznal úspešnému navrhovateľovi náhradu trov konania vo výške 103 319,- Sk .

Uznesením č. k. PK – 25 C 227/2004–159 zo dňa 12. októbra 2006 nepriznal odporcom 1/,2/ oslobodenie od súdnych poplatkov, majúc za to, že suma súdneho poplatku vzhľadom na pomery odporcov 1/,2/ nie je taká vysoká, že by sa jej zaplatením dostali do stavu hmotnej núdze.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1438

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: