TlačPoštaZväčšiZmenši

Zaplatenie kúpnej ceny domu rodičmi jedného z manželov

22.2. 2011, 21:51 |  najpravo.sk

V prípade, ak kúpna cena nehnuteľností bola úplne zaplatená z výlučných prostriedkov jedného z manželov, avšak kupujúcimi boli obidvaja manželia, ktorí obidvaja jasne prejavili vôľu nadobudnúť tieto nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva, je práve táto vôľa rozhodujúca z hľadiska určenia, či nehnuteľnosti patria, či nepatria do ich bezpodielového spoluvlastníctva (Pozri rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 19. apríla 2000, sp. zn. 22 Cdo 1658/98).

Ak manželia písomnou a registrovanou kúpnou zmluvou ako kupujúci nesporne prejavili zhodnú vôľu nadobudnúť označené nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva, potom bez ohľadu na to, že kúpna cena bola zaplatená z finančných prostriedkov rodičov žalovaného (teda rodičmi žalovaného za obidvoch účastníkov), nemožno dôjsť k inému záveru, než že sa označené nehnuteľnosti stali predmetom bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov. Nič nebránilo tomu, aby kúpnu zmluvu ako kupujúci uzavrel sám žalovaný alebo jeho rodičia a nehnuteľnosti tak nadobudol do výlučného vlastníctva buď žalovaný alebo jeho rodičia.

(rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 17. 10. 2001, sp. zn. 22 Cdo 1659/2000) 

Z odôvodnenia:

Okresní soud v Pardubicích (dále „soud prvního stupně") rozsudkem ze dne 11. srpna 1999, č. j. 18 C 1/95-130, přikázal do vlastnictví žalovaného ideální polovinu domu č. p. 1729 na stavební parcele č. 2871, ideální polovinu stavební parcely č. 2871 a ideální polovinu zahrady parcelního č. 2506/12 v kat. úz. P., které měli účastníci ve společném jmění manželů (správně bezpodílovém spoluvlastnictví manželů), a žalovanému uložil, aby žalobkyni zaplatil na vyrovnání jejího podílu částku 400 000,- Kč. Dále rozhodl o nákladech řízení a soudním poplatku. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že účastníci uzavřeli manželství dne 12. dubna 1975 a že jejich manželství zaniklo rozvodem 23. června 1993. Mezi účastníky došlo k dohodě ohledně věcí jimi nabytých za trvání manželství vyjma označených nemovitostí, které nabyli do bezpodílového spoluvlastnictví kupní smlouvou ze dne 10. března 1976, registrovanou Státním notářstvím v P. 30. 4. 1976, za kupní cenu 18 910,- Kč. Kupní cenu zaplatili prodávajícím rodiče žalovaného, kteří mínili tyto finančního prostředky darovat výlučně žalovanému. Soud prvního stupně setrval na právním názoru vysloveném ve svém předchozím rozsudku ze dne 23. října 1998, č. j. 18 C 1/95-109, zrušeném usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. dubna 1999, č. j. 22 Co 61/99-120, že označené nemovitosti se staly součástí bezpodílového spoluvlastnictví účastníků, nyní jejich společného jmění, s tím, že žalovanému nebyly peníze na zakoupení nemovitostí rodiči platně darovány. Tím, že rodiče žalovaného zaplatili kupní cenu nemovitostí, dokonce na ni zaplatili více, než kolik bylo uvedeno ve smlouvě, získali účastníci na úkor rodičů žalovaného bezdůvodné obohacení. Při vypořádání vycházel z tržní ceny poloviny nemovitostí v částce 800 000,- Kč.

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 17. února 2000, č. j. 22 Co 653/99-146, rozsudek soudu prvního stupně z 11. 8. 1999 potvrdil a proti svému rozsudku připustil dovolání. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Odvolací soud se po doplnění a zopakování dokazování ztotožnil se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně s tím, že soud prvního stupně „rozhodl sice věcně správně, ale na základě nepřesně formulované právní úvahy". Podle odvolacího soudu, jestliže polovina nemovitostí byla zakoupena z peněz rodičů žalovaného, by „s ohledem na § 143 ObčZ a ustálenou soudní praxi do bezpodílového spoluvlastnictví spadat nemohla, neboť nebyla nabyta za trvání jejich manželství a ze společných zdrojů". S ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 ObčZ „za situace, kdy prodávající prodali polovinu nemovitostí do BSM účastníků a ti ji se souhlasem rodičů žalovaného z peněz, z kterých byla zaplacena, do BSM přijali, by bylo v rozporu jak s pravidly právního cítění, tak i s pravidly obecné morálky, aby polovina nemovitostí nebyla součástí BSM účastníků".

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání z důvodu nesprávného právního posouzení věci. Nesouhlasí s posouzením věci z hlediska § 3 odst. 1 ObčZ, které podléhá společenskému vývoji. Podle názoru žalovaného, pokud byly nemovitosti zaplaceny z finančních prostředků jeho rodičů, bylo by podle morálky správné, aby nemovitosti nebyly zahrnuty do společného jmění účastníků. Navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobkyně se k dovolání nevyjádřila.

Nejvyšší soud jako soud dovolací podle bodu 17. hlavy první části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb. dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen „OSŘ").

Po zjištění, že dovolání proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou včas a že je přípustné, přezkoumal napadený rozsudek podle § 242 odst. 1 a 3 OSŘ a dospěl k závěru, že dovolání není opodstatněné.

Dovolatel nenamítá, že v řízení došlo k vadám uvedeným v § 237 odst. 1 OSŘ nebo že řízení je postiženo jinou vadou, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a ani z obsahu spisu nevyplývá, že by k některé z uvedených vad došlo. Proto se dovolací soud dále zabýval jen dovolatelem uplatněným dovolacím důvodem, konkrétně řešením zásadní otázky, pro kterou odvolací soud připustil dovolání, t. j. zda do bezpodílového spoluvlastnictví manželů patří nemovitosti, koupené za trvání jejich manželství, jestliže podle kupní smlouvy byli oba manželé kupujícími, avšak kupní cena byla zaplacena z finančních prostředků rodičů jen jednoho z nich. S ohledem na ustanovení § 868 ObčZ je třeba tuto otázku posuzovat podle ustanovení občanského zákoníku ve znění před novelou provedenou zákonem č. 509/1991 Sb. (dále jen „ObčZ").

Podle § 143 ObčZ v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů je vše, co může být předmětem osobního vlastnictví a co bylo nabyto některým z manželů za trvání manželství, s výjimkou věcí získaných dědictvím nebo darem, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě nebo výkonu povolání jen jednoho z manželů.

Osobního vlastnictví k věci lze nabýt mimo jiné koupí (§ 133 ObčZ), přičemž smlouvy o převodech nemovitostí musí mít písemnou formu (§ 46 odst. 1 ObčZ).

Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 19. dubna 2000, sp. zn. 22 Cdo 1658/98, publikovaném v Právních rozhledech č. 8, ročník 2000, str. 357, které je použitelné i na daný případ, vyslovil právní názor, že „v případě, kdy kupní cena nemovitostí byla zcela zaplacena z výlučných prostředků jednoho z manželů, ale kupujícími byli oba manželé, kteří oba jasně projevili vůli nabýt tyto nemovitosti do bezpodílového spoluvlastnictví, je právě tato vůle rozhodující z hlediska určení, zda nemovitosti patří či nepatří do jejich bezpodílového spoluvlastnictví". Jestliže v dané věci účastníci jako manželé písemnou a registrovanou kupní smlouvou z 10. 3. 1976 jako kupující nesporně projevili shodnou vůli nabýt označené nemovitosti do bezpodílového spoluvlastnictví, pak bez ohledu na to, že kupní cena byla zaplacena z finančních prostředků rodičů žalovaného (tedy rodiči žalovaného za oba účastníky), nelze učinit jiný závěr, než že označené nemovitosti se staly předmětem bezpodílového spoluvlastnictví účastníků. Nic nebránilo tomu, aby kupní smlouvu jako kupují uzavřel sám žalovaný nebo jeho rodiče a nemovitosti tak nabyl do výlučného vlastnictví buď žalovaný nebo jeho rodiče.

Pokud odvolací soud na daný případ aplikoval § 3 odst. 1 ObčZ v platném znění, podle kterého výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy, dovolací soud poznamenává, že toto ustanovení se nepoužije, jestliže přímá aplikace příslušného ustanovení zákona vede k témuž výsledku, k němu má vést použití právě citovaného ustanovení ObčZ.

Z uvedeného vyplývá, že právní posouzení věci odvolacím soudem nebylo správné. Dovolací soud přesto nemůže učinit závěr o věcné nesprávnosti rozhodnutí odvolacího soudu, ve smyslu § 243b odst. 1 věty za středníkem OSŘ, která by odůvodňovala zrušení rozsudku odvolacího soudu a vrácení věci k dalšímu řízení. Rozhodnutí odvolacího soudu je totiž i při výše vysvětlené správné aplikaci téhož právního předpisu, který odvolací soud nesprávně aplikoval (§ 143 ObčZ), věcně správné, neboť ani při odlišném právním posouzení věci dovolacím soudem nelze dospět k závěru o opodstatněnosti právní argumentace žalovaného, jež by měla vést k jinému výsledku řízení, než učinily soudy obou stupňů, podle nichž sporné nemovitosti náleží do bezpodílového spoluvlastnictví účastníků. Dovolací soud proto dovolání podle § 243b odst. 1 věta před středníkem OSŘ zamítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z neúspěšnosti žalovaného v tomto řízení a z toho, že úspěšné žalobkyni náklady nevznikly (§§ 243b odst. 4, 224 odst. 1 a 142 odst. 1 OSŘ.

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. října 2001

JUDr. František B a l á k, v.r.

předseda senátu 

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 594
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Via Iuris chce prísnejšie kritériá na šéfa prokuratúryhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-prisnejsie-kriteria-n/479888-clanok.html

Najvhodnejším kandidátom je pre Via Iuris prokurátor, bývalý prokurátor alebo sudca.

Matovičova vláda má v pláne viac ako 300 zákonov a nariadení, počet sa môže zmeniťhttps://www.webnoviny.sk/matovicova-vlada-ma-v-plane-viac-ako-300-zakonov-a-nariadeni-pocet-sa-moze-zmenit/

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) v rámcovom pláne legislatívnych úloh na roky 2021 až 2023 ...

O post ústavného sudcu sa uchádza deväť kandidátovhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-dev/479808-clanok.html

O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti.

Hodnotiaca správa EÚ: Slováci najmenej veria v nezávislosť súdovhttps://www.teraz.sk/zahranicie/hodnotiaca-sprava-o-sudnictve-v-eu-s/479785-clanok.html

Európska komisia (EK) v piatok zverejnila porovnávací prehľad EÚ o súdnictve za rok 2020, ...

GDPR: Môže vás zamestnávateľ nútiť mať vašu fotku na webe firmy?https://uzitocna.pravda.sk/spotrebitel/clanok/556881-gdpr-moze-vas-zamestnavatel-nutit-mat-vasu-fotku-na-webe-firmy/

Viete vôbec, čo presne znamená dnes tak často používaná skratka GDPR?

Eurobarometer: Slováci poznajú pojem občan EÚ aj svoje práva v Úniihttps://www.teraz.sk/slovensko/eurobarometer-slovaci-poznaju-pojem-o/479773-clanok.html

Rastie aj počet Európanov, ktorí vedia, čo robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva ako ...

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: