TlačPoštaZväčšiZmenši

Posudzovanie súladu dojednania o zmluvnom úroku z omeškania s dobrými mravmi

25.8. 2011, 15:37 |  najpravo.sk

Skutočnosť, či sa dojednanie zmluvných strán o zmluvnom úroku z omeškania prieči dobrým mravom, nemožno posudzovať len podľa výšky dojednanej úrokovej sadzby, ale je treba ju posúdiť vo vzťahu ku konkrétnym okolnostiam prípadu.

Konkrétnymi okolnosťami majúcimi vplyv na posúdenie, či dojednanie o úroku z omeškania je v rozpore s dobrými mravmi, sú nielen okolnosti na strane dlžníka, ale aj okolnosti na strane veriteľa, pričom sa treba zaoberať aj dôvodmi, ktoré k dojednaniu konkrétnej výšky úroku z omeľkania viedli, okolnosťami, ktoré ich doprevádzali, aj dôvody nesplnenia zabezpečeného záväzku, prípadne aj dopady priznania dojednaného úroku z omeškania na osobu, voči ktorej je uplatňovaný.

(rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 27. 10. 2010, sp. zn. 32 Cdo 2773/2009)

Z odôvodnenia:

Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek ze dne 18. září 2008, č. j. 8 C 292/2007-62, ve výroku II., jímž Okresní soud v Semilech zamítl žalobu o zaplacení částky 2,669.325,60 Kč s 5% úrokem z prodlení měsíčně z částky 913.762,81 Kč od 11. prosince 2007 do zaplacení (první výrok), změnil jej ve výroku II. o náhradě nákladů řízení (druhý výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (třetí výrok).

Odvolací soud považoval za správná skutková zjištění soudu prvního stupně i jeho právní závěry. Shodně se soudem prvního stupně dovodil, že ujednání v článku IV bodu 8 písm. a) smlouvy o úvěru z 12. července 2001 uzavřené podle ustanovení § 497 obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.") mezi žalobkyní jako věřitelkou a první žalovanou jako dlužnicí (druhý a třetí žalovaní jsou ručiteli za závazky dlužnice podle ustanovení § 86 obch. zák.) o úroku z prodlení ve výši 5 % měsíčně z nesplacených splátek úvěru, je neplatné podle ustanovení § 39 občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.") pro rozpor s dobrými mravy ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. Zdůraznil, že rozpor právního úkonu s dobrými mravy je třeba posuzovat v každém případě individuálně, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednání účastníků v příslušném období a k jejich tehdejšímu postavení. Za rozhodnou pro závěr o výkonu práva v rozporu s dobrými mravy považoval okolnost, že dlužnice neměla jinou možnost financování nákupu kamionu potřebného k podnikatelské činnosti a že důvodem následné neschopnosti splácet úvěr byla porucha nákladního vozidla, na jehož pořízení byl úvěr poskytnut. Rekapituloval, že zamítnutá částka 2,669.325,60 Kč zahrnuje dlužný úrok z prodlení 2,297.790,45 Kč a část dlužných splátek úvěru ve výši 371.535,21 Kč.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, opírajíc jeho přípustnost o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.") a uplatňujíc dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.

Dovolatelka nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, podle něhož je sazba úroku z prodlení ve výši 5 % měsíčně dohodnutá v článku IV bodu 8 písm. a) smlouvy o úvěru nepřiměřeně vysoká a ujednání je tak neplatné pro rozpor s dobrými mravy. Namítá, že při úvaze o rozporu ujednání s dobrými mravy, je třeba v každém individuálním případě vycházet z konkrétních zjištění, jež ústí v závěr, že výkon práva je v rozporu s dobrými mravy s přihlédnutím k okolnostem významným pro posouzení jak na straně osoby povinné, tak i osoby k výkonu práva oprávněné. Rozhodné jsou ty okolnosti, které mohou ovlivnit odpověď na otázku, zda lze i po subjektu právo vykonávajícím spravedlivě požadovat, aby se prosazení jeho práva neuskutečnilo. To se v dané věci nestalo. Okolnosti uvedené odvolacím soudem nemohou odůvodnit odepření jejího práva požadovat úrok z prodlení. Zdůrazňuje, že podniká v oblasti poskytování úvěrů, přičemž nakládá s finančními prostředky, které si půjčuje od třetích osob a těmto platí úrok. Dovolatelka a první žalovaná uzavřely smlouvu o úvěru svobodně, se znalostí všech práv a povinností, které pro ně z tohoto vztahu vyplynou. Nebyla-li první žalovaná s podmínkami smlouvy spokojena, mohla oslovit jiný subjekt poskytující úvěry. Dovolatelka povinnosti ze smlouvy o úvěru beze zbytku splnila a byla to pouze první žalovaná, která své povinnosti porušila.

Dovolatelka podotýká, že v rozhodovací činnosti soudů byly jako přiměřené shledány i vyšší úroky z prodlení než dohodnuté ve smlouvě o úvěru. Namítá, že i kdyby bylo ujednání o úroku z prodlení neplatné, měl jí být přiznán úrok z prodlení alespoň v zákonné výši. Úrok z prodlení náleží věřiteli v případě prodlení dlužníka s plněním peněžitého závazku přímo ze zákona a neplatně sjednaná výše tohoto úroku nemůže způsobit zánik nároku jako takového. Proto navrhuje, aby rozsudek odvolacího soudu a rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích II. a III. byly zrušeny a v tomto rozsahu věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V doplnění dovolání dovolatelka zdůraznila, že při aplikaci ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. je nutné zkoumat a posuzovat veškeré okolnosti případu. Tedy i ty, které z pohledu obou smluvních stran odůvodňovaly sjednání úroku z prodlení ve výši 5 % měsíčně a dále ty, pro které je sjednání takového úroku ve vztahu ke konkrétním okolnostem neplatné pro rozpor s dobrými mravy. Soud prvního stupně tyto okolnosti vůbec neposuzoval, pouze zaujal názor, že úrok z prodlení je nepřiměřený s ohledem na zásadu proporcionality obchodněprávních závazků. Tento nedostatek nemohl být zhojen odvolacím soudem doplněním skutečností svědčících o tíživých poměrech na straně žalovaných.

Žalovaní považují rozhodnutí odvolacího soudu za správné a dovolání za nepřípustné.

Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé, může být přípustné jen podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) a c) o. s. ř. O případ uvedený pod písmenem b) nejde, Nejvyšší soud však shledává dovolání přípustným podle písmene c), neboť odvolací soud (i soud prvního stupně) rozhodl v rozporu s judikaturou dovolacího soudu.

Podle ustanovení § 369 odst. 1 obch. zák., ve znění účinném v době uzavření smlouvy o úvěru, je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části a není smluvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak o 1 % vyšší, než činí úroková sazba určená obdobně podle § 502.

Podle ustanovení § 39 obč. zák. je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Z ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. (jež vzhledem k ustanovení § 1 odst. 2 věty druhé obch. zák. platí rovněž pro obchodní závazkové vztahy) výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

Odvolací soud (i soud prvního stupně) založil své rozhodnutí na závěru, podle něhož je ujednání o úroku z prodlení ve výši 5 % měsíčně ve smlouvě o úvěru v rozporu s dobrými mravy, a proto neplatné podle ustanovení § 39 obč. zák.

Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích opakovaně vyjádřil, že skutečnost, zda se ujednání stran o smluvním úroku z prodlení příčí dobrým mravům, nelze posuzovat jen podle výše sjednané úrokové sazby, ale je třeba ji posoudit ve vztahu ke konkrétním okolnostem případu (srov. usnesení ze dne 5. prosince 2002, sp. zn. 21 Cdo 486/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 4, ročník 2003, pod číslem 53, dále rozsudek ze dne 27. listopadu 2003, sp. zn. 32 Odo 468/2003, rozsudek ze dne 27. února 2007, sp. zn. 33 Odo 236/2005 a další).

V projednávané věci však odvolací soud takto nepostupoval, neboť závěr o rozporu smluvního ujednání o výši úroku z prodlení založil na okolnosti, že první žalovaná neměla jinou možnost financování nákupu nákladního vozidla potřebného k podnikatelské činnosti a důvodem následné neschopnosti splácet úvěr byla porucha nákladního vozidla, aniž by v odůvodnění rozsudku uvedl, jak byly tyto skutečnosti zjištěny. Odvolací soud pominul, že konkrétní okolnosti mající vliv na posouzení, zda ujednání o úroku z prodlení je v rozporu s dobrými mravy, jsou nejen okolnosti na straně dlužníka, ale i okolnosti na straně věřitele, jak správně uvádí dovolatelka. Přitom je třeba se zabývat důvody, které ke sjednání konkrétní výše úroku z prodlení vedly, okolnostmi, které je provázely, i důvody nesplnění zajištěného závazku, případně i dopady přiznání sjednaného úroku z prodlení na osobu, vůči které je uplatňován (srov. obdobně závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. července 1997, sp. zn. III. Odon 20/96). Považoval-li odvolací soud za okolnosti významné pro posouzení, zda ujednání o úroku z prodlení v dohodnuté výši je v rozporu s dobrými mravy, i způsoby zajištění splnění závazku dlužníka ze smlouvy o úvěru vrátit poskytnutý úvěr, podle názoru dovolacího soudu nejde o okolnosti pro toto posouzení významné, protože ty zajišťují splnění závazku v té výši, v jaké existuje, tedy včetně dohodnutého úroku z prodlení. Zajištění nemusí být věřitelem využito a věřitel, i když je využije, nemusí být úspěšný a jeho pohledávka uhrazena. Přitom ze všech těchto zajišťovacích institutů dohromady může věřitel obdržet plnění jen do výše zajištěné pohledávky.

Nejvyšší soud pro úplnost uvádí, že posuzuje-li se ujednání o smluvním úroku z prodlení podle ustanovení § 39 obč. zák., lze je posoudit z hlediska souladu nebo rozporu s dobrými mravy pouze jako platné či neplatné a nelze je shledat neplatné jen co do výše, která přesahuje rámec dobrých mravů. Přičemž po přijetí závěru o neplatnosti dohody o výši úroku z prodlení je třeba se zabývat nárokem na zákonný úrok z prodlení (srov. shodně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. června 2008, sp. zn. 32 Cdo 3010/2007 a obdobně rozsudek ze dne 11. srpna 2005, sp. zn. 33 Odo 875/2005).

Protože právní posouzení věci odvolacím soudem je neúplné a tudíž nesprávné, Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu a ze stejného důvodu i rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích II. a III. zrušil a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem a odst. 3 o. s. ř.).

Právní názor dovolacího soudu je pro soudy obou stupňů závazný (§ 243d odst. 1 část věty první za středníkem o. s. ř.).

V novém rozhodnutí bude znovu rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, včetně nákladů řízení dovolacího. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 749
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Rozsudok pre zmeškanie žalobcu; ospravedlniteľný dôvod zmeškania

I. Z ustanovenia § 278 ods. 1 C. s. p. vyplýva povinnosť súdu rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie žalobcu na pojednávaní, na ktoré sa ...

Neodkladné opatrenie ako rozhodnutie vo veci samej

bez zovšeobecneného záveru

Zmena návrhu v konaní o určenie výživného na plnoletú osobu

V konaní o určenie výživného na plnoletú osobu, môže súd zvýšiť výživné na základe zmeneného návrhu uskutočneného v priebehu ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čaputová podpísala novelu zákona, ktorá predĺži platnosť vstupeniekhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-novelu-zakona-k/503646-clanok.html

Novela má platiť od 1. novembra 2020, respektíve v prípade ustanovení, ktoré sa týkajú ...

Jaromír Čižnár sa vzdal funkcie prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-j-ciznar-sa-vzdal-funkcie-pro/503632-clanok.html

Bývalý generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár sa k štvrtku vzdal funkcie prokurátora ...

Mazák: V slovenskom súdnictve prežívame ďalší vážny a tragický deňhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-mazak-v-slovenskom-sudnictve-prez/503599-clanok.html

Pri akcii s krycím názvom Víchrica zadržala NAKA viaceré osoby.

Patakyová: Akademický senát STU porušil právo na informáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-patakyova-as-stu-porusil-zakazom/503572-clanok.html

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) porušil zákazom vyhotovovania ...

Šikuta je pripravený navrhnúť Kolcunovi dočasné pozastavenie funkciehttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-je-pripraveny-navrhnut-kolcun/503525-clanok.html

Pri akcii s krycím názvom Víchrica zadržala NAKA viaceré osoby, medzi nimi aj sudcu ...

Rozhodovanie o vydržaní by sa malo presunúť z notárov na súdyhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozhodovanie-o-vydrzani-by-sa-malo-pre/503426-clanok.html

Aby boli dotknuté osoby oboznámené o podanom návrhu na potvrdenie vydržania, mala by sa ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

PoUtStŠtPiSoNe
: