TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvody vydedenia

13.2. 2011, 22:51 |  najpravo.sk

 

Vydedením rozumieme jednostranný výslovný prejav poručiteľovej vôle, ktorým sa odníma potomkovi ako neopomenuteľnému dedičovi právo, ktoré by mu inak patrilo podľa zákona. Vydedenie ako jednostranný právny úkon poručiteľa musí spĺňať určité materiálne a formálne náležitosti. Materiálnou náležitosťou vydedenia je (okrem všeobecných požiadaviek pre platnosť právnych úkonov) existencia konkrétneho dôvodu vydedenia uvedeného v zákone. Ustanovenie § 469a ods. 1 taxatívne vypočítava dôvody vydedenia a zaraďuje ich do štyroch skupín. Pre všetky dôvody je charakteristické negatívne správanie sa potomka v rozpore s dobrými mravmi. Dôvod vydedenia sa musí uviesť v listine o vydedení.

Z formulácie dôvodov vydedenia uvedených v písmenách a/ a b/ vyplýva, že na ich základe možno postihnúť široký okruh negatívnych skutočností existujúcich vo vzťahoch poručiteľa a potomka. Dovolací súd pri úvahe, či ide o neprejavenie opravdivého záujmu v zmysle ustanovenia § 469a ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka, považoval za významný vzťah medzi poručiteľom a potomkom, najmä, či tento vzťah mal charakter skutočného vnútorného vzťahu a nielen predstieraného, formálneho. Existenciu takéhoto kvalifikovaného vzťahu možno vyvodiť z rozličných vonkajších prejavov, napr. z osobného, prípadne písomného styku, zo vzájomnej starostlivosti potomka a poručiteľa a pod., pričom pri posudzovaní otázky, či existuje dôvod vydedenia uvedený v § 469a ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka, nemožno opomenúť ani konkrétne možnosti dediča prejavovať takýto záujem a tiež okolnosti, za ktorých k vydedeniu došlo, najmä, či potomkovi v prejavovaní opravdivého záujmu o poručiteľa nebránili objektívne okolnosti, prípadne, či zo strany potomka nejde o nezavinené neprejavenie takéhoto kvalifikovaného záujmu. Zákonný dôvod vydedenia uvedený v § 469a ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka totiž vyžaduje, aby neprejavenie opravdivého záujmu bolo potomkom zavinené, nestačí len samotná existencia takéhoto stavu. Záujem, ktorý by potomok mal prejavovať o poručiteľa je treba posudzovať s prihliadnutím k okolnostiam konkrétneho prípadu. Pokiaľ je skutočnosť, že potomok trvale neprejavuje o poručiteľa opravdivý záujem, dôsledkom toho, že poručiteľ neprejavuje záujem o potomka, nemožno bez ďalšieho dôvodiť, že by neprejavenie tohto záujmu potomkom mohlo byť dôvodom k jeho vydedeniu.

 (rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 239/2009, zo dňa 24 februára 2010)

 

Z rozhodnutia:

 

Okresný súd Trnava rozsudkom z 20. novembra 2008 č.k. 16 C 17/2008-62 zamietol návrh navrhovateľa a odporcom 1/, 2/ nepriznal náhradu trov konania. V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že v danom prípade ide o určovaciu žalobu, na strane navrhovateľa je daný naliehavý právny záujem v tom smere, že ako zákonný dedič sa domáha svojich majetkových práv, ktoré by mu mali titulom dedenia patriť a listinou o vydedení mu bolo toto právo odopreté. Poručiteľ v danom prípade dôvody vydedenia oprel o ustanovenie § 469a ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka. Z výpovedí účastníkov i svedkyne vyplynulo, že navrhovateľ trvale neprejavoval skutočný záujem ako potomok o poručiteľa. Nie je rozhodujúce, že poručiteľ ho za svojho syna nepovažoval. Keďže navrhovateľ o poručiteľa trvale neprejavoval skutočný záujem, ktorý by ako potomok prejavovať mal, dôvody vydedenia sú dôvodné. Súd prvého stupňa preto návrh považoval za nedôvodný a v celom rozsahu ho zamietol. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p.

Na odvolanie navrhovateľa Krajský súd v Trnave rozsudkom z 5. mája 2009, sp. zn. 9 CoD 19/2009 napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil a určil, že listina o vydedení, napísaná dňa X. poručiteľom J. V., narodeným X., naposledy bytom T., zomrelým dňa X., do notárskej zápisnice notárky JUDr. D. J., pod sp. zn. N 319/2003, Nz 91634/2003, je neplatná v časti vydedenia navrhovateľa a jeho potomkov. Navrhovateľovi nepriznal náhradu trov odvolacieho konania. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na okolnosti predmetnej veci, najmä na vzťah navrhovateľa a poručiteľa. Na rozdiel od súdu prvého stupňa dospel k záveru, že návrh je dôvodný. Odvolací súd skonštatoval, že navrhovateľ nemôže spravodlivo znášať zákonné dôsledky vydedenia, keď situáciu, že o poručiteľa neprejavil záujem, spôsobil v značnej miere sám poručiteľ tým, že ho ako potomka zavrhol hneď po jeho narodení. Navrhovateľ sa svojim konaním nepričinil na vzniku tohto stavu, tento nezavinil ani čiastočne. Za týchto okolností nebolo možné od neho požadovať zmenu v postoji voči poručiteľovi ani po dosiahnutí plnoletosti, lebo v tom čase medzi ním a poručiteľom neexistoval žiadny skutočný vnútorný vzťah, resp. citový vzťah, v ktorom by navrhovateľ mohol pokračovať. Preto návrhu navrhovateľa vyhovel a určil, že listina o vydedení, napísaná dňa 13.10.2003 je neplatná v časti vydedenia navrhovateľa a jeho potomkov. Odvolací súd navrhovateľovi ako úspešnému v tomto konaní, nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, keďže si žiadne trovy neuplatnil.

Proti rozsudku odvolacieho súd podali dovolanie odporcovia 1/ a 2/, ktorí ho žiadali zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Namietali nesprávne právne posúdenie veci odvolacím súdom a trvali na tom, že dôvody vydedenia v danom prípade sú dané. Odvolaciemu súdu vytýkali, že celá jeho argumentácia je založená na tom, že poručiteľ sa o navrhovateľa dostatočne nezaujímal a preto nebol dôvod na vydedenie. V odôvodnení rozhodnutia nezohľadnil postoje, ako aj úkony matky - osoby navrhovateľovi najbližšej a úkony navrhovateľa samotného. Poukázali na to, že dňa 13.10.2003 poručiteľ zriadil vo forme notárskej zápisnice na notárskom úrade JUDr. D. J. č. N 319/2003, Nz 91634/2003 Listinu o vydedení, v ktorej jednoznačne uviedol ako dôvod vydedenia skutočnosť, že navrhovateľ sa nikdy o poručiteľa nezaujímal, nikdy ho nekontaktoval a to ani po dovŕšení svojej plnoletosti. Po dovŕšení plnoletosti navrhovateľa, zaslala matka navrhovateľa poručiteľovi písomné prehlásenie s úradne overeným podpisom, že sa navrhovateľ s poručiteľom v detstve nestýkal, v súčasnosti sa nestýka a ani v budúcnosti sa stretávať nebude. V závere notárskej zápisnice bol dôvod vydedenia kvalifikovaný v súlade s § 469a ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka tak, že navrhovateľ trvale o poručiteľa neprejavoval opravdivý záujem, ktorý by ako potomok prejavovať mal. Zdôraznili, že matka navrhovateľa si od narodenia navrhovateľa neželala, aby sa poručiteľ stýkal s navrhovateľom, pričom poručiteľovi v tom bránila všetkými spôsobmi. Poručiteľovi teda nebolo umožnené, aby si vytvoril a rozvíjal akýkoľvek vzťah k navrhovateľovi. Túto skutočnosť dokazuje jednak písomné podanie odporcov z 9.5.2008, ich výpovede na pojednávaní 24.6.2008, výpoveď svedkyne V. Č. a najmä žiadosť o zmenu priezviska maloletého dieťaťa z 24.8.1988, ktorá bola spísaná v čase, keď navrhovateľ mal 6 rokov, a v ktorej matka navrhovateľa jednoznačne uviedla, že jej vtedajší manžel má veľmi dobrý vzťah k navrhovateľovi, nerobí medzi deťmi rozdiely a navrhovateľ ho považuje za svojho vlastného otca, pretože tohto (biologického) nepozná. Zároveň v tejto žiadosti matka navrhovateľa uviedla, že jej vtedajší manžel si mieni maloletého syna osvojiť. Preto všetky tvrdenia o tom, že sa navrhovateľ so svojou matkou snažili kontaktovať poručiteľa a vytvoriť vzťah sú vymyslené a účelové. Mali za to, že navrhovateľ v doterajšom konaní dôkazné bremeno neuniesol a ani nepreukázal, že by neboli dané dôvody pre vydedenie. Nesúhlasili ani s argumentom odvolacieho súdu v napadnutom rozsudku, že navrhovateľ nemôže spravodlivo znášať zákonné dôsledky vydedenia, pretože situáciu, že o poručiteľa neprejavil opravdivý záujem, spôsobil v značnej miere poručiteľ tým, že ho ako potomka zavrhol hneď po narodení. Nemožno považovať za

rozhodujúce, že poručiteľ pôvodne navrhovateľa nepovažoval za svojho syna, pretože otcovstvo bolo určené súdom. Navrhovateľovi bola táto skutočnosť známa a svoj záujem o otca prejaviť mohol bez ohľadu na to, či predtým poručiteľ otcovstvo popieral alebo nie, a teda či bol pozitívny predpoklad, že tento záujem bude opätovaný. Navrhovateľ v doterajšom konaní žiaden prejav záujmu o otca počas jeho života nepreukázal. V podstate preukázal po poručiteľovej smrti záujem iba o jeho majetok, čo samo osobe možno považovať za konanie v rozpore s dobrými mravmi. Samotná skutočnosť, že vzťah medzi navrhovateľom a poručiteľom nebol riadne vytvorený, alebo bol len formálny, nie je dôvodom na to, aby nemohlo dôjsť k vydedeniu z dôvodu neprejavenia opravdivého záujmu o poručiteľa.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení poukázal na vecnú správnosť napadnutého rozsudku, ktorého závery vychádzali z vykonaného dokazovania. Žiadal preto dovolanie odporcov 1/, 2/ zamietnuť.

Právne posúdenie veci odvolacím súdom, ktoré ho viedlo k zmene rozhodnutia súdu prvého stupňa a k vyhoveniu návrhu, je vecne správne.

Podľa ustanovenia § 469a ods. 1 písm. a/, b/ Občianskeho zákonníka môže poručiteľ vydediť potomka, ak v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch. Rovnako môže poručiteľ urobiť aj vtedy, ak potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať.

Vydedením rozumieme jednostranný výslovný prejav poručiteľovej vôle, ktorým sa odníma potomkovi ako neopomenuteľnému dedičovi právo, ktoré by mu inak patrilo podľa zákona. Vydedenie ako jednostranný právny úkon poručiteľa musí spĺňať určité materiálne a formálne náležitosti. Materiálnou náležitosťou vydedenia je (okrem všeobecných požiadaviek pre platnosť právnych úkonov) existencia konkrétneho dôvodu vydedenia uvedeného v zákone. Ustanovenie § 469a ods. 1 taxatívne vypočítava dôvody vydedenia a zaraďuje ich do štyroch skupín. Pre všetky dôvody je charakteristické negatívne správanie sa potomka v rozpore s dobrými mravmi. Dôvod vydedenia sa musí uviesť v listine o vydedení.

Z formulácie dôvodov vydedenia uvedených v písmenách a/ a b/ vyplýva, že na ich základe možno postihnúť široký okruh negatívnych skutočností existujúcich vo vzťahoch poručiteľa a potomka. Dovolací súd pri úvahe, či ide o neprejavenie opravdivého záujmu v zmysle ustanovenia § 469a ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka, považoval za významný vzťah medzi poručiteľom a potomkom, najmä, či tento vzťah mal charakter skutočného vnútorného vzťahu a nielen predstieraného, formálneho. Existenciu takéhoto kvalifikovaného vzťahu možno vyvodiť z rozličných vonkajších prejavov, napr. z osobného, prípadne písomného styku, zo vzájomnej starostlivosti potomka a poručiteľa a pod., pričom pri posudzovaní otázky, či existuje dôvod vydedenia uvedený v § 469a ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka, nemožno opomenúť ani konkrétne možnosti dediča prejavovať takýto záujem a tiež okolnosti, za ktorých k vydedeniu došlo, najmä, či potomkovi v prejavovaní opravdivého záujmu o poručiteľa nebránili objektívne okolnosti, prípadne, či zo strany potomka nejde o nezavinené neprejavenie takéhoto kvalifikovaného záujmu. Zákonný dôvod vydedenia uvedený v § 469a ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka totiž vyžaduje, aby neprejavenie opravdivého záujmu bolo potomkom zavinené, nestačí len samotná existencia takéhoto stavu. Záujem, ktorý by potomok mal prejavovať o poručiteľa je treba posudzovať s prihliadnutím k okolnostiam konkrétneho prípadu. Pokiaľ je skutočnosť, že potomok trvale neprejavuje o poručiteľa opravdivý záujem, dôsledkom toho, že poručiteľ neprejavuje záujem o potomka, nemožno bez ďalšieho dôvodiť, že by neprejavenie tohto záujmu potomkom mohlo byť dôvodom k jeho vydedeniu. Formálnou náležitosťou vydedenia je listina o vydedení, ktorá musí mať formu potrebnú pre závet a musí obsahovať dôvod vydedenia. Inak  by bolo vydedenie neplatné.

K platnému vydedeniu môže dôjsť len za splnenia dôvodov uvedených v ustanovení § 469a Občianskeho zákonníka. Pôjde predovšetkým o otázku skutkovú a posúdenie okolnosti konkrétneho prípadu (R 45/1986).

Odvolací súd výsledkami vykonaného dokazovania mal preukázané, že poručiteľ po narodení navrhovateľa zapieral voči nemu otcovstvo, ktoré muselo byť určené súdom, navrhovateľ (ako maloleté dieťa) bol zverený do výchovy matky a otcovi (poručiteľovi) bola uložená povinnosť platiť na výživu dieťaťa sumu 400 Kčs mesačne. Svoj postoj voči nemu nezmenil ani potom, čo bol v konaní o určenie otcovstva neúspešný, o navrhovateľa sa nezaujímal a nepovažoval ho za svoje dieťa. Poručiteľ súdom určené výživné riadne neplatil. Navrhovateľ sa s poručiteľom počas svojho života osobne vôbec nekontaktoval (vyvinul úsilie sa s ním stretnúť keď mal 14 rokov, avšak poručiteľ nebol doma), v kontakte s poručiteľom bola iba jeho matka, takže k osobnému kontaktu medzi navrhovateľom a poručiteľom nikdy nedošlo. Navrhovateľ poručiteľa poznal iba z rozprávania, nevznikol medzi nimi žiaden vzťah. Poručiteľ sa oženil a aj vo svojom manželstve pretrvával v presvedčení, že navrhovateľ nie je jeho dieťaťom.

Podľa názoru dovolacieho súdu výklad uvedeného ustanovenia odvolacím súdom v prejednávanej veci bol správny. Právne závery odvolacieho súdu zodpovedajú skutkovým zisteniam vyplývajúcim z vykonaného dokazovania. Jeho právny záver, že navrhovateľ nemôže spravodlivo znášať zákonné dôsledky vydedenia, keď situáciu, že o poručiteľa neprejavil opravdivý záujem, spôsobil v značnej miere sám poručiteľ tým, že ho ako potomka zavrhol hneď po jeho narodení, je správny. Navrhovateľ sa svojím konaním nepričinil na vzniku tohto stavu, tento nezavinil ani čiastočne. Mal za to, že za týchto okolností nebolo možné od neho požadovať zmenu v jeho postoji voči poručiteľovi ani po dosiahnutí plnoletosti, lebo v tom čase medzi ním a poručiteľom neexistoval žiadny skutočný vnútorný vzťah, resp. citový vzťah, v ktorom by mohol pokračovať, resp. na ktorý by mohol prípadne nadviazať. Dovolací súd sa preto stotožňuje so skutkovými a právnymi závermi odvolacieho súdu, ako aj s dôvodmi dovolaním napadnutého rozsudku a v podrobnostiach na ne poukazuje.

Keďže v predmetnej veci neboli dané dôvody vydedenia uvedené v ustanovení § 469a ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka, zmeňujúci rozsudok odvolacieho súdu považoval za správny a preto dovolanie odporcov 1/, 2/ podľa § 243b ods. 1 O.s.p. zamietol.

V dovolacom konaní procesne úspešnému navrhovateľovi vzniklo právo na náhradu trov dovolacieho konania, proti odporcom 1/, 2/, ktorí úspech nemali (§ 243b ods. 5 v spojení s § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p.). Dovolací súd nepriznal navrhovateľovi náhradu trov dovolacieho konania, lebo v dovolacom konaní nepodal návrh na uloženie povinnosti nahradiť trovy dovolacieho konania (243b ods. 5 v spojení s § 224 ods. 1 a § 151 ods. 1 O.s.p.).

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2225
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
darovacia zmluva

Dobrý den,sme dvaja surodenci.Otec mojej sestre na katastri počas života previedol rodinný dom formou darovacej zmuvy /cena na darovacej zmluve je uvedená ešte v slovenských korunaách a je velmi nízka: 195 000sk. Je táta darovacia zmluva platná?

 
LESNIK | 17.01.2020 15:21
 
vydedenie vnuka a vnucky cize mna a mojej sestry

dobry den chcel by som sa opytat kedze ma este len caka dedicske konanie po nebohom dedkovi po otcovej strane ktory zomrel nedavno.Moj otec zomrel pred 25rokmi cize zo zakona by sme mali miesto neho ja a moja sestra plus este 4ria jeho surodenci....ak dedko napisal zavet ze svoju polovicu dava jednej dcere,ktora nieje jeho biologicka dcera ale osvojil si ju...ako musi byt dane v zavete aby sme my ostatni nededili?ale preco z akeho dovodu nemame narok na dedicstvo? a este mam tri otazky ak by napisal darovciu zmluvu tiez nededime? a este jedna vec ma napadla po otcovej smrti sme sa ako deti nestykali s dedkom ani s babkou vobec moze toto odvovodnit v zavete aby nas kvoli tomu videdil ako vnucata?...a ak je niekto v liecbe psychiatra dlhe roky moze spysat zavet lebo mi mame pocit ze nebol po tejto stranke v poriadku a zavet si asi vynutila jeho nevlastna dcera aby obrala ostatnych surodencov o dedenie rodicovskeho domu ......dakujem za odpovede sam sa v tom uz nevyznam....

 
xvalsorajx | 20.05.2015 16:44
 
Vydedenie syna

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s prosbou o radu a pomoc. Máme s manželom dvoch synov. Jeden je dobrý a zodpovedný syn a druhý nezodpovedný flegmatik (26 rokov) , ktorý priviedol celú rodinu do veľkých problémov. Stále býva s nami v našom byte - máme ho v OV. Pobral si niekoľko pôžičiek (cca 12 v celkovej sume cca 30 tis.€ ) o ktorých sme nič nevedeli a ktoré teraz samozrejme nevládze splácať. Ide po ňom a hlavne po jeho majetku, ktorý nemá, už niekoľko exekútorov. Keby sa rozhodol nájsť si poriadnu prácu a splácať ich, tak by mu to trvalo prinajmenšom 20 rokov. A nadôvažok, aj ja som mu už dávnejšie požičala vyše 34 tis € - ktoré už asi neuvidím. Ale čo je najhoršie, prestal všetko splácať a kašle aj na exekútorov, lebo vie, že mu aj tak nemajú čo zobrať. Lenže čo sme sa informovali, problémy s exekútormi budeme mať hlavne my, lebo budeme musieť dokazovať vlastníctvo nášho majetku, lebo syn má našu adresu a býva s nami v našom byte. Preto sme sa s manželom rozhodli pre poslednú a drastickú alternatívu: vydediť ho a tým uchrániť druhého syna. V budúcnosti pri našom úmrtí (prípadne aj predčasnom) by sa o druhú polovicu nášho majetku trhali exekútori a tým by vzniklo pre neho peklo na zemi. A toho ho chceme uchrániť. Môžu byť prosím dôvodom vydedenia aj takéto synove obrovské dlžoby a exekúcie ? Vopred Vám ďakujem. S pozdravom Vaša čitateľka.

 
bublinka | 05.06.2013 15:26
 
RE: Vydedenie syna

Musí byť veľmi ťažké urobiť takéto vážne rozhodnutie vo vzťahu k vlastnému synovi, avšak myslím, že výčitky určite nemusíte mať a dotyčný syn ešte môže byť rád, že ho postihne len takýto trest. Nie je totiž nič výnimočné, že rodičia dajú aj návrh na súd o vypratanie takéhoto nezodpovedného syna z bytu, s čím súvisí aj zrušenie jeho trvalého pobytu (inak, tak môžete urobiť kedykoľvek), potom by ste už nemali na krku synových exekútorov a keďže je dospelý, nemôže svoje právo k bytu odvodzovať od svojho rodinného vzťahu. Aj s tým by vám pomohol šikovný advokát za pár minút. Ja by som vám odporučil ísť spísať vydedenie k notárovi do notárskej zápisnice. Je to z toho dôvodu, že daný dôvod, ktorý opisujete sa dá podradiť len pod tzv. "trvalo neusporiadaný život". V listine o vydedení musí byť presne vyšpecifikovaný dôvod vydedenia, aby bolo každému jasné, prečo syna chcete vydediť. Tento dôvod musí byť konkrétny (presný opis činnosti), jasný, pochopiteľný a nesmie vzbudzovať žiadne pochybnosti o tom, že syn viedol trvalo (teda dlhodobo), neusporiadaný (teda nezodpovedný voči okoliu a sebe) život. Treba rátať aj s tým, že nezodpovedný syn sa bude brániť neplatnosťou takého vydedenia, aby si udržal aký-taký nárok na majetok, preto mu na to nesmiete dávať dôvod. Držím vám palce, pre rodiča musí byť vždy takýto krok ťažkým rozhodnutím. Ale je určite rozhodnutím správnym vo vzťahu k druhému synovi, ktorý pristupuje ku svojmu životu a k vám zodpovedne.

 
strike | 05.06.2013 16:45

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Skutková podstata prečinu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytového priestoru

Vecné bremeno a skutková podstata prečinu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytového priestoru.

JUDIKATÚRA – Lehota na podanie správnej žaloby opomenutého účastníka

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k právnym účinkom žaloby opomenutého účastníka.

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: