TlačPoštaZväčšiZmenši

Charakter záväzkového právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia

4.2. 2013, 10:54 |  najpravo.sk

Podstatou bezdôvodného obohatenia je zákonom stanovená povinnosť toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, toto obohatenie vydať tomu, na koho úkor bol predmet bezdôvodného obohatenia získaný.

Právny vzťah bezdôvodného obohatenia je samostatným vzťahom, ktorý vznikne v dôsledku porušenia iného právneho vzťahu alebo na základe určitej právnej skutočnosti (podľa zákonom definovaného pojmu bezdôvodného obohatenia ).

Záväzkový právny vzťah z bezdôvodného obohatenia vznikne však len za splnenia určitých ( zákonných ) predpokladov, ktorými sú získanie bezdôvodného obohatenia na strane určitej osoby ( obohateného ), protiprávnosť získania bezdôvodného obohatenia, majetková ujma, ktorá postihuje inú určitú osobu ( postihnutého ) a príčinná súvislosť medzi protiprávnym získaním bezdôvodného obohatenia určitou osobou a majetkovou ujmou inej určitej osoby. Napokon, že nejde o prípad, kedy Občiansky zákonník napriek majetkovému prospech bezdôvodné obohatenie výslovne vylučuje. Splnenie týchto predpokladov musí preukázať ten, kto tvrdí, že na jeho úkor bolo bezdôvodné obohatenie získané.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. januára 2012, sp. zn. 2 Cdo 92/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Nové Zámky rozsudkom zo 14. októbra 2002 č. k. 6 C 174/2001 – 104 uložil odporcom povinnosť zaplatiť navrhovateľom 3 000 000 Sk ( 99 581,76 € ) s úrokom z omeškania 17, 6 % od 28. 9. 2001 do zaplatenia a nahradiť trovy konania 150 000 Sk ( 4 979,09 € ) – súdny poplatok a 56 250 Sk (1 867,16 € ) – trovy právneho zastúpenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Vzájomný návrh odporcov a návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol. Uviedol, že navrhovatelia poskytli odporcom sumu 3 000 000 Sk ( 99 581,76 € ) ako zálohu kúpnej ceny nehnuteľnosti – rodinného domu, vedenej na LV č. X., EL č. X., súpisné číslo X., parcela č. X.o výmere X. m2, kat. územie Š., vo vlastníctve odporkyne 1/. Zvyšok kúpnej ceny ( do 3 500 000 Sk – 116 178,71 € ) mali zaplatiť po podpísaní kúpnej zmluvy, k čomu nedošlo. Odporcom preto vniklo bezdôvodné obohatenie na úkor navrhovateľov plnením z neplatného právneho úkonu ( zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola uzatvorená ústne ), ktorého výška nebola spochybnená. Za nedôvodnú vyhodnotil námietku premlčania vznesenú odporcami z dôvodu nepreukázania v akom časovom období navrhovatelia odporcovi II/ ( prijímal plnenie ) predmetnú sumu vyplatili. Vzájomný návrh odporcov považoval za neopodstatnený pre absenciu nájomného vzťahu a predbežné opatrenie za neaktuálne, keďže nehnuteľnosť odporkyňa 1/ predala ( v septembri 2002 za kúpnu cenu 3 800 000 Sk - 126 136,89 € ). O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O. s. p.

Krajský súd v Nitre na odvolanie navrhovateľa 1/ a odporcov uznesením z 28. februára 2003 sp. zn. 5 Co 23/2003 rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej, vo výroku, ktorým bol zamietnutý vzájomný návrh a vo výroku o trovách konania zrušil a vec mu vrátil v rozsahu zrušenia na ďalšie konanie z dôvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu.

Okresný súd Nové Zámky ( v poradí druhým ) rozsudkom z 3. júna 2004 č. k. 6 C 174/2001 – 210 v spojení s doplňujúcim rozsudkom z 29. júna 2004 ( čl. 214 ) konanie o zaplatenie 400 000 Sk ( 13 277,57 € ) zastavil ( späťvzatie návrhu v tejto časti ), návrh na zaplatenie sumy 2 325 000 Sk (77 175,86 €) a návrh proti odporkyni I/ zamietol, odporcovi II/ uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľom 1/, 2/ 275 000 Sk ( 9 128,33 € ) do 15 dní od právoplatnosti rozsudku a navrhovateľom uložil povinnosť zaplatiť náhradu trov konania odporkyni 1/ 78 422 Sk ( 2 603,13 € ) a odporcovi 2/ 76 172 Sk ( 2 528,45 € ) k rukám ich právnych zástupcov do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Dospel k záveru o dôvodnosti námietky premlčania vznesenej odporcami v časti 2 825 000 Sk ( 93 772,82 € ) vychádzajúc z prehľadu platenia splátok kúpnej ceny vyhotoveného odporcom II/.

Krajský súd v Nitre ( v poradí druhým rozhodnutím ) uznesením z 24. augusta 2005 sp. zn. 5 Co 228/2004 na odvolanie navrhovateľov v napadnutej časti ( výroku , ktorým bol zamietnutý návrh proti odporkyni I/, zamietnutý návrh v časti 2 325 000 Sk – 77 175,86 € a výroku o trovách konania ) rozsudok súdu prvého stupňa v spojení s doplňujúcim rozsudkom zrušil a v rozsahu zrušenia mu vrátil vec na ďalšie konanie z dôvodu nepreskúmateľnosti a nezrozumiteľnosti odôvodnenia jeho rozhodnutia. Vytkol prvostupňovému súdu nedostatočné vysporiadanie sa s otázkou premlčania, lebo neodôvodnil od kedy a z akých dôvodov považoval za premlčané jednotlivé splátky ( kúpnej ceny ), pretože lehota splatnosti bola odporcami posúvaná.

Okresný súd Nové Zámky ( v poradí tretím ) rozsudkom z 23. mája 2006 č. k. 6 C 174/2002 – 297 v spojení s opravným uznesením z 11. septembra 2006 ( čl. 319 ) návrh proti odporkyni I/ v časti 700 000 Sk ( 23 235,74 € ) a proti odporcovi 2/ v časti 920 000 Sk ( 30 538,41 € ) s príslušenstvom zamietol. Odporcovi 2 / uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľom sumu 705 000 Sk ( 23 401,71 € ) so 17,6 % úrokom z omeškania od 28. 8. 2001 do zaplatenia do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Navrhovateľom náhradu trov konania nepriznal a uložil im povinnosť zaplatiť spoločne a nerozdielne odporkyni I/ trovy konania v sume 112 109 Sk ( 3 721,34 € ) na účet jej právnej zástupkyne do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že jednotlivé splátky - plnenie bez právneho dôvodu ( k uzatvoreniu kúpnej zmluvy ani písomnej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nedošlo ) v čase a výške podľa rozpisu vyhotoveného odporcom II/ ( jediný relevantný dôkaz ) prevzal odporca II/ ( nebol vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti ) je návrh proti odporkyni 1/ nedôvodný. Vychádzajúc z právneho názoru odvolacieho súdu ( vysloveného v zrušujúcom uznesení ) dospel k záveru o premlčaní splátok prevzatých do 12. 11. 1997 ( vo výške 920 000 Sk – 30 538,41 € , keď 275 000 Sk -9 128,33 € už bolo právoplatne priznaných ). O úrokoch z omeškania rozhodol podľa § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka a o trovách konania podľa § 142 ods. 1 O. s. p.

Krajský súd v Nitre ( v poradí tretím rozhodnutím ) rozsudkom z 25. januára 2008 sp. zn. 5 Co 313/2006 na odvolanie navrhovateľov a odporcu II / rozsudok súdu prvého stupňa v spojení s opravným uznesením zmenil tak, že odporkyni I/ uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 1/ a navrhovateľke 2/ každému po 350 000 Sk ( 11 617,87 € ) so 17,6 % úrokom z omeškania od 28. 9. 2001 do zaplatenia, odporcovi II/ uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 1/ a navrhovateľke 2/ každému po 812 500 Sk ( 24 447,38 € ) so 17,6 % úrokom z omeškania od 28. 9. 2001 do zaplatenia, odporkyni I/ uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 1/ náhradu trov konania 152 239 Sk ( 5 053,40 € ) a navrhovateľke 2/ náhradu trov konania 69 813 Sk ( 2 317,37 € ) na účet ich právnych zástupcov do 30 dní od právoplatnosti rozsudku, odporca 2/ je povinný zaplatiť navrhovateľovi 1/ náhradu trov konania 307 356 Sk ( 10 202,35 € ) a navrhovateľke 2/ náhradu trov konania 121 240 Sk ( 4 024,43 € ) na účet ich právnych zástupcov do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Konštatoval , že navrhovatelia vyplatili odporcovi 2/ titulom zálohy na kúpnu cenu sumu 3 085 000 Sk ( 102 403,23 € ) a v konaní uplatňovali len sumu 3 000 000 S ( 99 581,76 € ) s príslušenstvom. Odporcovia dôkazné bremeno tvrdenia, že navrhovateľom z vyplatenej sumy vrátili sumu 2 160 000 Sk ( 71 698,86 € ) neuniesli ( odporca Ii/ poukázal na rozpis splátok s uvedením vrátenej sumy až v apríli 2006 ). Odporkyňa prevzatie sumy 700 000 Sk ( 23 235,74 € ) zo zaplatených splátok nepoprela a dôkazné bremeno tvrdenia, že z nej 280 000 Sk ( 9 294,30 € ) vrátila, neuniesla. Na základe toho dospel k záveru o bezdôvodnom obohatení odporcov na úkor navrhovateľov a to na základe plnenia z neplatného právneho úkonu ( zmluva o budúcej kúpnej zmluve nebola uzavretá písomne ) a na základe plnenia z právneho dôvodu, ktorý odpadol ( nedošlo k zaplateniu celej kúpnej ceny ). U odporkyne II/ je bezdôvodné obohatenia vo výške 700 000 Sk ( 23 235,74 € ), pri deliteľnom plnení požadovanom navrhovateľmi 350 000 Sk ( 11 617,87 € ) pre každého z nich a u odporcu 2/ vo výške 1 625 000 Sk ( 53 940,12 € ) t. j. pri deliteľnom plnení pre každého navrhovateľa vo výške 812 500 Sk ( 24 447,38 € ). Potom priznané plnenie ( výška bezdôvodného obohatenia odporcov ) je vo výške 2 325 000 Sk ( 77 175,86 € ). Námietku premlčania vyhodnotil za nedôvodnú ( jednotlivé splátky nie sú premlčané z dôvodu posúvania lehoty splatnosti kúpnej ceny odporcami ). O úrokoch z omeškania rozhodol podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a trovách konania podľa § 142 ods. 1 O. s. p.

Najvyšší súd Slovenskej republiky na dovolanie odporcov uznesením z 21. januára 2009 sp. zn. 2 Cdo 143/2008 rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie z dôvodu, že konanie, v ktorom bol vydaný je postihnuté tzv. inou vadou konania, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci ( § 241 ods. 1 písm. b/ O. s. p. ). Uviedol, že odvolací súd sa nedostatočne vysporiadal s otázkou premlčania. Jeho záver založený na konštatovaní, že jednotlivé splátky ( navrhovatelia platili zálohu na kúpnu cenu v splátkach ) nemôžu byť premlčané z dôvodu posúvania lehoty splatnosti kúpnej ceny je nezrozumiteľný a nejasný a premlčanie bolo potrebné posúdiť v súlade s citovanými ustanoveniami vo vzťahu ku každému zo subjektov, ktorý sa bezdôvodne obohatil.

Krajský súd v Nitre ( v poradí štvrtým rozhodnutím ) rozsudkom z 8. júna 2009 sp. zn. 5 Co 56/2009 rozsudok súdu prvého stupňa v spojení s opravným uznesením zmenil tak, že odporkyni I/ uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 1/ a navrhovateľke 2/ každému po 11 617,87 € so 17,6 % úrokom z omeškania od 28. 9. 2001 do zaplatenia, navrhovateľovi 1/ náhradu trov konania 5 724,05 € a navrhovateľke 2/ náhradu trov konania 2 650,24 € k rukám ich právnych zástupcov, do troch dní od právoplatnosti rozsudku, odporcovi II/ uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 1/ a navrhovateľke 2/ každému po 26 970,06 € so 17,6 % úrokom z omeškania ( od 28. 9. 2001 ) do zaplatenia, navrhovateľovi 1/ náhradu trov konania 10 757,56 € a navrhovateľke 2/ náhradu trov konania 4 262,22 € na účet ich právnych zástupcov, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Uviedol, že predmetom daného konania je z uplatňovanej sumy 3 000 000 Sk ( 99 581, 75 € ) už len zaplatenie sumy 2 325 000 Sk ( 77 175,86 € ), keď v časti 400 000 Sk ( 13 277,57 € ) bolo konanie zastavené ( späťvzatie návrhu ) a suma 275 000 Sk ( 9 128,33 € ) bola právoplatne priznaná. Dokazovaním bolo preukázané, že navrhovatelia uplatňovanú sumu ako zálohu kúpnej ceny odovzdali odporcovi II/, z ktorej odporkyňa I/ prevzala sumu 700 000 Sk ( 23 235,74 € ). Tvrdenia odporcov o vrátení sumy spolu 2 160 000 Sk ( 71 698,86 € ) považoval za účelové a nepreukázané ( odporca II/ na vrátenie sumy poukázal až po viac ako 2,5 roka po podaní návrhu navrhovateľmi ). Bezdôvodné obohatenie odporcov je bezdôvodným obohatením na základe právneho dôvodu, ktorý odpadol. Námietku premlčania odporcov vyhodnotil za nedôvodnú. Konštatoval, že tak subjektívna ako aj objektívna premlčacia doba začala u navrhovateľa 1/ plynúť od druhej polovice mesiaca februára 2000, kedy sa z predmetnej nehnuteľnosti ( rodinného domu ) odsťahoval a u navrhovateľky 2/ sa ich začiatok spája s dňom 28. 9. 2001, kedy bola nútená sa vysťahovať. Začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby práva na vydanie bezdôvodného obohatenia ( § 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka ) sa viaže k vedomosti oprávneného o tom, že na jeho úkor došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto ho získal. Začiatok plynutia objektívnej premlčacej doby práva na vydanie bezdôvodného obohatenia ( § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka ) sa odvíja od okamihu, kedy bezdôvodné obohatenie vzniklo. Zo skutkových zistení vyplýva, že účastníci konania rokovali o predaji rodinného domu navrhovateľom , uvažovali o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy , pričom sa dohodli na čiastkovom splácaní kúpnej ceny, ktorá mala byť zaplatená do konca februára 1998. Potom platby navrhovateľov v sume 3 000 000 Sk (99 581, 75 € ) mali charakter záloh na kúpnu cenu za rodinný dom, bez ohľadu na to, či medzi účastníkmi došlo k platnému alebo neplatnému uzatvoreniu zmluvy o budúcej zmluve. Za postačujúci právny dôvod k plneniu ( poskytnutiu zálohy na budúcu zmluvu ) je totiž potrebné považovať aj prísľub budúceho poplatného prevodu vlastníctva, pre ktorý, na rozdiel od zmluvy o prevode vlastníctva, nie je forma predpísaná. Podstatné je to, že plnenie bolo poskytnuté odporcom predtým, než došlo k uzatvoreniu samotnej kúpnej zmluvy, že plnenie bolo poskytnuté a odporcami prijaté v súvislosti so zamýšľanou kúpou. To znamená, že ak pred uzatvorením zmluvy poskytne jedna strana niečo, čo má byť predmetom jej budúceho záväzku zo zmluvy, je určená vyvrátiteľná domnienka, že v pochybnostiach sa plnenie poskytnuté medzi účastníkmi pred uzatvorením zmluvy, z ktorej má záväzok iba vzniknúť, považuje za zálohu, t. j. za splátku na dohodnuté budúce plnenie. Nárok na vrátenie zálohy poskytnutej v súvislosti so zamýšľanou kúpou, ktorá sa neskôr nerealizovala, je z hľadiska právneho potrebné posúdiť ako nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia získaného plnením na základe právneho dôvodu, ktorý odpadol. Subjektívna premlčacia doba nemôže začať ( plynúť ) predtým, než bezdôvodné obohatenie vzniklo. Môže začať ( plynúť ) najskôr s počiatkom objektívnej premlčacej doby. Bezdôvodné obohatenie získané plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, vzniká okamihom, kedy odpadol právny dôvod už poskytnutého plnenia. Ak v súvislosti s pripravovanou kúpou nehnuteľnosti navrhovatelia poskytli odporcom peňažnú čiastku a odporcovia ju prijali, stáva sa táto záloha bezdôvodným obohatením vo chvíli, kedy odporcovia odmietli nehnuteľnosť navrhovateľom predať, resp. sa vytvoril stav, z ktorého je zrejmé, že ku kúpe nedôjde. Návrh v danej veci bol podaný 13. 11. 2001, pričom subjektívna a objektívna premlčacia doba ( § 107 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka ) uplynula u navrhovateľa 1/ až v druhej polovici februára 2002 a u navrhovateľky 2/ až 28. 9. 2003. Z toho vyplýva, že pohľadávka uplatnená navrhovateľmi nie je premlčaná. Pokiaľ ide o ( deliteľné ) plnenie každému z navrhovateľov v uvedenej výške vyplýva zo skutočnosti, že manželstvo navrhovateľov bolo rozvedené ( bezpodielové spoluvlastníctvo vyporiadané nemajú ) a voči odporcom ho takto žiadali priznať ( nie ako spoločné a nerozdielne). O úrokoch z omeškania rozhodol podľa § 517 ods. 2, § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. a trovách konania podľa § 224 ods. 1 O. s. p. v spojení s § 142 ods. 1 O. s. p.

Proti tomuto rozsudku krajského súdu do výroku, ktorým zmenil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým návrh navrhovateľov proti odporkyni 1/ o zaplatenie 700 000 Sk (23 235,74 € ) zamietol ( odporkyni II/ uložil povinnosť zaplatiť každému z navrhovateľov sumu 11 617,87 € s príslušenstvom a trovami konania ) podala dovolanie odporkyňa 1/. Navrhla ho zrušiť a vrátiť vec odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Namietala nesprávne právne posúdenie veci odvolacím súdom ( § 241 ods. 2 písm. c/ O. s. p. ), že rozhodnutie vychádza zo skutkového zistenia, ktoré nemá v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní, v dôsledku čoho je vecne nesprávne a nezákonné a že krajský súd nepostupoval v súlade a požiadavkami a právnym názorom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako dovolacieho súdu, vyplývajúceho z jeho uznesenia z 21. 1. 2009 ( posudzovanie otázky premlčania vo vzťahu ku každému subjektu osobitne). Uviedla, že krajský súd vychádzal len z účelových, rozporných a v priebehu konania menených a upravovaných vyjadrení a stanovísk navrhovateľov. Neakceptoval jasné, jednoznačné a v priebehu konania nemenné jej vyjadrenia a tvrdenia a hodnotil ich ako nepravdivé a účelové. Aj výpoveďou navrhovateľa 1/ a svedka MUDr. J. U. sa okrem iného potvrdila pravdivosť jej doterajších vyjadrení a tvrdení. Tým sa nevyvaroval jednostrannosti pri voľnom hodnotení dôkazov, neprihliadol na všetky skutočnosti, ktoré vyšli najavo v priebehu konania, čím vznikli vážne pochybnosti o nezaujatosti sudcov senátu krajského súdu, ktorý v danej veci rozhodoval. Poukázala na sporné tvrdenie navrhovateľov týkajúce sa účelu vyplatenia sumy 1 000 000 Sk ( € ) v marci 2000, keď navrhovateľ 1/ po odsťahovaní sa zo spoločnej domácnosti už vo februári 2000 vyvíjal iniciatívu smerujúcu k predaju domu tretej osobe a vrátenia celej dovtedy vyplatenej sumy. Trvala na tom, že navrhovatelia žiadnym hodnoverným dokladom nepreukázali poskytnutie jej nejakých finančných prostriedkov a úradný záznam z 15. 2. 2000, o ktorý svoje tvrdenia opierali, bol jednoznačne účelovo vyhotovený na podnet navrhovateľky 2/ pre účely v tom čase prebiehajúceho rozvodového konania medzi navrhovateľmi. Poukázala na to, že ako jediná vlastníčka predmetnej nehnuteľnosti jednoznačne v priebehu konania písomne aj ústne uviedla, že termín zaplatenia bol koniec februára 1998, proti ktorej skutočnosti navrhovatelia nenamietali až do vysloveného názoru odvolacieho súdu o posúvaní lehoty splatnosti bez toho, aby vysvetlil z čoho vychádzal. V priebehu konania nebola preukázaná dohoda, čo i len ústna , o splátkovom kalendári, predlžovaní splátok medzi ňou a navrhovateľmi. Tento názor už krajský súd nepoužil po rozhodnutí dovolacieho súdu a pri zmenenom rozhodnutí sa nezaoberal tvrdeniami týkajúcimi sa vrátenia peňazí navrhovateľom.

Navrhovatelia a odporca I/ sa k dovolaniu odporkyne II/ nevyjadrili.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací ( § 10a ods. 1 O. s. p. ) po zistení, že dovolanie podala včas účastníčka konania ( § 240 ods. 1 O. s. p. ) proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť dovolaním ( § 238 ods. 1 O. s. p. ), bez nariadenia dovolacieho pojednávania ( § 243a ods. 1 O. s. p. ) preskúmal rozsudok odvolacieho súdu v napadnutej časti v rozsahu podľa § 241 ods. 1 O. s. p. a dospel k záveru, že ho treba zrušiť.

V zmysle § 241 ods. 2 O. s. p. môže byť dovolanie podaní iba z dôvodov, že a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 237 O. s. p., b/ konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c/ rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Dovolací súd je viazaný nielen rozsahom dovolania, ale i v dovolaní uplatnenými dôvodmi. Obligatórne ( § 242 ods. 1 O. s. p. ) sa zaoberá procesnými vadami uvedenými v § 237 O.s p. a tzv. inými vadami konania, pokiaľ mali za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.

Vzhľadom na zákonnú povinnosť ( § 242 ods. 1 druhá veta O. s. p. ) skúmať vždy , či napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu nebolo vydané v konaní postihnutom niektorou z procesných vád uvedených v § 237 O. s. p., zaoberal sa dovolací súd predovšetkým otázkou, či konanie v tejto veci nie je postihnuté niektorou z procesných vád vymenovaných v § 237 písmenách a/ až g/ O. s. p. ( t. j., či nejde o prípad nedostatku právomoci súdov, nedostatku spôsobilosti účastníka byť účastníkom konania, nedostatku riadneho zastúpenia procesne nespôsobilého účastníka, o prekážku veci právoplatne rozhodnutej alebo už prv začatého konania, prípad nedostatku návrhu na začatie konania tam, kde konanie mohlo začať len na takýto návrh, prípad odňatia možnosti účastníka konať pred súdom, alebo prípad rozhodovania vylúčeným sudcom či súdom nesprávne obsadeným ). Dovolateľka žiadnu z týchto vád nenamietala a neboli zistené ani dovolacím súdom. To však neplatí vo vzťahu k inej vade konania majúcej za následok nesprávne rozhodnutie vo veci ( § 241 ods. 2 písm. b/ O. s. p. ).

Inou vadou konania, na ktorú musí dovolací súd prihliadnuť aj vtedy, ak nie je v dovolaní namietaná, je procesná vada, ktorá na rozdiel od vád taxatívne vymenovaných v § 237 O. s. p. nezakladá zmätočnosť rozhodnutia. Jej dôsledkom je vecná nesprávnosť, ktorej základom je porušenie procesných ustanovení upravujúcich postup súdu v občianskom súdnom konaní.

Podľa § 1 O. s. p. Občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a úctu k právam iných osôb.

Podľa § 3 O. s. . občianske súdne konanie je jednou zo záruk zákonnosti a slúži na jej upevňovanie a rozvíjanie. Každý má právo domáhať sa na súde ochrany práva, ktoré bolo ohrozené alebo porušené.

V zmysle citovaných ustanovení sa občianske súdne konanie musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie ( napr. IV. ÚS 1/02 ). V občianskom súdnom konaní súd rozhodne na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, a aj na základe skutočností, ktoré neboli medzi účastníkmi sporné, ak o nich alebo o ich pravdivosti nemá dôvodné a závažné pochybnosti ( § 153 ods. 1 O. s. p. ). Rozhodnutiu súdu vo veci samej musí teda predchádzať činnosť súdu zameraná na spoľahlivé zistenie skutkového stavu – dokazovanie zodpovedajúce garanciám spravodlivého súdneho konania v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, najmä garanciám obsiahnutým v princípe rovnosti zbraní a práve na kontradiktórne rozhodnutie.

V zmysle § 132 O. s. p. dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti , pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci. Na vyhodnotenie dôkazov nadväzuje zistenie ( ustálenie ) jednotlivých relevantných skutkových okolností ( skutkového stavu ) , ktoré sú v danej veci významné a ktoré spolu tvoria skutkový základ pre rozhodnutie vo veci, ako aj hodnotenie dôkazov, aby nedošlo k nesprávnym dielčím skutkovým zisteniam a tým nesprávne zistenému skutkovému stavu, netvoriaceho podklad pre správne rozhodnutie vo veci.

Z obsahu spisu vyplýva, že navrhovatelia sa svojím návrhom podaným na Okresný súd Nové Zámky 13. 11. 2001 domáhali proti odporcom vyplatenia sumy 3 000 000 Sk ( 99 581,75 € ) titulom bezdôvodného obohatenia vzniknutého plnením bez právneho dôvodu – prijatím preddavku na plnenie podľa ( kúpnej ) zmluvy, k uzavretiu ktorej medzi účastníkmi nedošlo. Predmetom tejto ( kúpnej ) zmluvy mala byť nehnuteľnosť – rodinný dom vo výlučnom vlastníctve odporkyne I/ ( po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov s odporcom II/ ), v ktorej navrhovatelia aj od 18. decembra 1997 bývali, navrhovateľ 1/ do polovice februára 2000 a navrhovateľka 2/ do 28. 9. 2001 ( do jej vysťahovania ). Odporkyňa II/ predmetnú nehnuteľnosť predala ( v septembri 2002) tretej osobe ( MUDr. J. U. ) za kúpnu cenu 3 800 000 Sk ( 126 136,89 € ). Medzi účastníkmi konania písomná zmluva o budúcej ( kúpnej ) zmluve uzavretá nebola. V priebehu konania navrhovatelia zobrali návrh v časti, ktorou sa domáhali zaplatenia 400 000 Sk ( 13 277, 57 € ) späť a suma 275 000 Sk ( 9 128,33 € ) im bola právoplatne priznaná. Predmetom konania potom zostala suma 2 325 000 Sk ( 7 717,86 € ), pri uplatnení ktorej navrhovatelia ( po rozvode ich manželstva ) zmenili petit v spôsobe jej úhrady odporcami , zo spoločne a nerozdielne na deliteľné plnenie - zaplatenie odporcom II/ každému navrhovateľovi sumy 812 000 Sk ( 26 953,46 € ) a odporkyňou I/ každému navrhovateľovi sumy 350 000 Sk ( 11 617, 87 €).

Podľa § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka kto sa na úkor iného obohatí, musí obohatenie vydať.

Podľa ods. 2 bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

Podľa § 456 veta prvá Občianskeho zákonníka predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal.

Podľa § 458 ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením.

Bezdôvodné obohatenie je v ustanovení § 451 Občianskeho zákonníka konštruované ako predmet plnenia, ktorý sa má vydať. V ods. 1 je pritom vyjadrená všeobecná zásada, že ten, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí toto obohatenie vydať . V ods. 2 tohto ustanovenia je vymedzený pojem bezdôvodného obohatenia. Zákon v tomto ustanovení uvádza štyri formy bezdôvodného obohatenia ( piata je obsiahnutá v § 454 ).

Teda podstatou bezdôvodného obohatenia je zákonom stanovená povinnosť toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, toto obohatenie vydať tomu, na koho úkor bol predmet bezdôvodného obohatenia získaný. Právny vzťah bezdôvodného obohatenia je samostatným vzťahom, ktorý vznikne v dôsledku porušenia iného právneho vzťahu alebo na základe určitej právnej skutočnosti (podľa zákonom definovaného pojmu bezdôvodného obohatenia ). Záväzkový právny vzťah z bezdôvodného obohatenia vznikne však len za splnenia určitých ( zákonných ) predpokladov, ktorými sú získanie bezdôvodného obohatenia na strane určitej osoby ( obohateného ), protiprávnosť získania bezdôvodného obohatenia, majetková ujma, ktorá postihuje inú určitú osobu ( postihnutého ) a príčinná súvislosť medzi protiprávnym získaním bezdôvodného obohatenia určitou osobou a majetkovou ujmou inej určitej osoby. Napokon, že nejde o prípad, kedy Občiansky zákonník napriek majetkovému prospech bezdôvodné obohatenie výslovne vylučuje. Splnenie týchto predpokladov musí preukázať ten, kto tvrdí, že na jeho úkor bolo bezdôvodné obohatenie získané. Odvolací súd dospel k záveru o vzniku záväzkového právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia medzi účastníkmi konania bez toho, aby sa zaoberal relevantnými skutočnosťami, týkajúcimi sa splnenia uvedených predpokladov jeho vzniku. Jeho skutkový záver o preukázaní vyplatenia a prevzatia finančných prostriedkov v konkrétnej sume jednotlivými účastníkmi konania ako záloh poskytnutých v súvislosti so zamýšľanou kúpou rodinného domu, ktorá sa nerealizovala a z neho vyplývajúci právny záver o vzniku právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia na základe právneho dôvodu, ktorý neskôr odpadol, nemá oporu vo vykonanom dokazovaní. Pre takýto záver bolo treba v konaní bez akýchkoľvek pochybností ustáliť, ktorý z odporcov a v akej konkrétnej výške mal bezdôvodné obohatenie získať , ktorému z navrhovateľov a v akej konkrétnej výške mala vzniknúť nemajetková ujma a príčinnú súvislosti medzi získaním bezdôvodného obohatenia a vznikom majetkovej ujmy. Dôkazná povinnosť bola pritom na navrhovateľoch, ktorý nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia v konaní uplatnili. A následne, o akú konkrétnu formu bezdôvodného obohatenia ( ak vzniklo ), upravenú v § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka, išlo. Bezdôvodné obohatenie získané plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol spočíva v tom, že právny dôvod na základe ktorého sa poskytlo plnenie ( napr. zmluva ) dodatočne odpadol. Zo zisteného skutkového stavu v danej veci pritom vyplýva, že medzi účastníkmi kúpna zmluva, predmetom ktorej by bol rodinný dom, uzavretá nebola a nebola medzi nimi uzavretá ani písomná zmluva o budúcej kúpnej zmluve, ktoré skutočnosti v konaní ani neboli sporné. Teda možno uzavrieť, že neexistoval ani právny dôvod plnenia, ktorý by neskôr odpadol. Preto právny záver odvolacieho súdu týkajúci sa nedôvodnosti vznesenej námietky premlčania nároku uplatneného navrhovateľmi je predčasný.

Keďže odvolací súd sa nezaoberal rozhodnými skutočnosťami dôležitými pre správne posúdenie dôvodnosti uplatneného nároku ( ktorý chybný postup v odôvodnení napadnutého rozhodnutia v rozpore s § 157 ods. 2 O. s. p. ani náležite nevysvetlil ), jeho konanie je postihnuté vadou konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ O. s. p. a vylučuje možnosť preskúmania jeho rozhodnutia v napadnutej časti z hľadiska vecnej správnosti a všetkých dôvodov uvedených v dovolaní.

Z týchto dôvodov Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok odvolacieho súdu v časti napadnutej dovolaním zrušil a v rozsahu zrušenia vrátil odvolaciemu súdu na ďalšie konanie ( § 243b ods. 2 O. s. p. ). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 925
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Kredibilita. Započítanie iného majetkového nároku

I. Hľadisko kredibility (solventnosti) sa stáva samostatnou podmienkou pre prikázanie veci niektorému zo spoluvlastníkov a okolnosťou, ku ktorej ...

Vyrubovanie súdnych poplatkov (§ 13 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch)

Nemožnosť vyrubenia súdnych poplatkov po uplynutí troch rokov od konca roka, v ktorom sa súdny poplatok stal splatný, zrejme smeruje k ochrane ...

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a naliehavý právny záujem (§ 137 CSP)

V niektorých prípadoch hmotné právo (osobitný predpis) pripúšťa žaloby o určenie právnej skutočnosti, ktorou je neplatnosť (prípadne ...

Náležitosti námietky zaujatosti

Rozhodujúcim prvkom pri posudzovaní námietky zaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená a ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2021

Bulletin slovenskej advokácie 11/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 6/2021

Právny obzor 6/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2021

Súkromné právo 5/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 8-9/2021

Justičná revue 8-9/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 5/2021

Zo súdnej praxe 5/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

PoUtStŠtPiSoNe
: