TlačPoštaZväčšiZmenši

279/2021 Z. z.

8.8. 2021, 12:49 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

Všeobecná časť

 

            Cieľom predloženého návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, ktorým je finančná pomoc na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií.

 

V marci 2020 ochromila trh cestovného ruchu, a teda aj trh cestovných kancelárií, pandémia koronavírusu. Cestovné kancelárie do 11.03.2020 štandardne ponúkali produkty v rámci svojich podnikateľských aktivít, pričom od klientov pri uzatváraní zmluvy inkasovali zálohy. Klienti v danom období reagovali na ponuky zliav, ktoré im umožňovali čerpať rôzne benefity ponúkané dodávateľmi jednotlivých služieb. Podmienkou uplatnenia zliav bolo uhradenie zálohy. Aby mohli cestovné kancelárie zľavy poskytnúť, museli ich získať od dodávateľov služieb, obvykle od zahraničných partnerov alebo priamo od zahraničných hotelov. Cestovné kancelárie si splnili svoju zmluvnú povinnosť a tak, aby mohla byť zľava zrealizovaná, cestovné kancelárie poslali zálohy svojich klientov na účty zahraničným partnerom a hotelom. Celosvetová pandémia však obvyklý tok peňazí zastavila a cestovné kancelárie nedokážu klientom vrátiť zálohy na nezrealizované, resp. stornované zájazdy.

 

Nakoľko pandémia tohto vírusu spôsobila a ešte stále spôsobuje rozsiahle negatívne dopady na európsku aj domácu ekonomiku, je nevyhnutné ďalej prijímať opatrenia na zmiernenie týchto dopadov na hospodárstvo SR a na podnikateľské prostredie. Novela zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch priniesla čiastočné riešenie vo forme ochrany práv spotrebiteľov, a to vrátením zálohových platieb vo forme vystavených oznámení o náhradnom zájazde v zmysle  § 33a zákona. Dohodnúť sa s klientom na náhradnom zájazde sú však cestovné kancelárie povinné do 31.08.2021. Ak k takejto dohode v stanovenom termíne nedôjde, do nasledujúcich 14 dní sú cestovné kancelárie povinné vrátiť klientom plné zálohy. Celkový objem takýchto záloh predstavuje cca 60 mil. eur.

 

Návrhom zákona sa preto rieši nové opatrenie finančnej pomoci pre cestovné kancelárie formou poskytnutia návratných finančných výpomocí, ktoré im umožnia preklenúť časové obdobie aktuálneho nedostatku likvidity potrebnej na vrátenie záloh klientom za stornované zájazdy, resp. na zaplatenie nových záloh na novozazmluvnené hotely v iných destináciách ako boli pôvodne zazmluvnené, ak sa s klientmi dohodnú na náhradných zájazdoch do iných destinácií. Do uplynutia konečnej doby splatnosti návratných finančných výpomocí sa cestovným kanceláriám podarí vysporiadať doterajšie zálohy so zahraničnými hotelmi, a to buď ich využitím v budúcom (náhradnom) ubytovacom termíne, alebo ich vrátením cestovnej kancelárií, ak sa so zahraničným hotelom nedohodne ubytovanie v náhradnom termíne. Na základe toho bude možné tieto návratné finančné výpomoci postupne, ale aj parciálne cez predčasné splátky reálne splácať.

 

Je potrebné zdôrazniť, že návrh opatrenia nerieši problematiku prevádzkových nákladov cestovných kancelárií, ale zabezpečuje likviditu cestovných kancelárií pre potreby vrátenia záloh spotrebiteľom, ak pre nich nebudú zrealizované náhradné zájazdy. Cestovné kancelárie pomocou návratnej finančnej výpomoci vyplatia klientom všetky nevyčerpané zálohy za rok 2020 a návratnú finančnú výpomoc budú splácať postupným využitím kapacít v zahraničí, kde sú zrealizované predplatby z roku 2020. V súčasnej dobe sa odhaduje, že 82 cestovných kancelárií musí vyplatiť zálohové platby viac než 200 000 klientom.

 

Návrhom zákona sa zároveň ako opatrenie na zmiernenie následkov núdzového stavu, ktorým sa obmedzili možnosti realizovania viacerých aktivít vrátane použitia podielu zaplatenej dane, rieši posun lehoty pre použitie prostriedkov z asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 o jeden kalendárny rok, to znamená až do konca roka 2022.

 

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci nebude mať vplyv na rozpočet verenej správy, pretože ide o návratnú pomoc, ktorá sa poskytuje zo štátnych finančných aktív. Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pretože umožní cestovným kanceláriám prekonať aktuálny nedostatok likvidity. Posun lehoty pre použitie prostriedkov z asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 nebude mať vplyv na rozpočet verenej správy ani iné vplyvy. Prijatie zákona nebude mať vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

 

            Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.      

Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1

Podľa § 50 ods. 11 zákona o dani z príjmov je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov povinný použiť tento podiel najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný. Prostriedky, ktoré boli prijímateľom poukázané v roku 2020, sú títo povinní použiť do konca roku 2021. Ako opatrenie na zmiernenie následkov núdzového stavu, ktorým sa obmedzili možnosti realizovania viacerých aktivít a tým aj použitie podielu zaplatenej dane, sa novým § 24ac zákona navrhuje posunúť lehotu pre použitie prostriedkov z asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019, ktoré boli prijímateľom poukázané v roku 2020 o jeden kalendárny rok, teda do konca roka 2022. V nadväznosti na uvedenú úpravu lehoty na použitie prostriedkov z asignácie do konca roka 2022 dochádza k posunutiu lehoty na zverejnenie presnej špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane do konca mája 2023.

 

K bodu 2

Navrhované ustanovenia § 25b ods. 1 až 3 zákona predstavujú právny základ pre poskytovanie finančnej pomoci v podobe verejných úverov za zvýhodnených úrokových podmienok na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií, ktorá vychádza z Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19, schváleného EK (ďalej len „Dočasný rámec“). Táto finančná pomoc sa v podmienkach SR bude poskytovať vo forme návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív. Poskytovateľom tejto pomoci bude Ministerstvo financií SR. Prijímateľmi pomoci budú cestovné kancelárie definované zákonom o zájazdoch.

Finančná pomoc sa bude môcť poskytovať v súlade Dočasným rámcom a za podmienok upravených v zmluve o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií SR a príslušnou cestovnou kanceláriou. Základné podmienky v zmluve o návratnej finančnej výpomoci (max. výška návratnej finančnej výpomoci, úroková sadzba a splatnosť)  budú teda vychádzať z Dočasného rámca.

Dočasný rámec umožňuje poskytnúť finančnú pomoc v podobe verejných úverov najneskôr do 31. decembra 2021. Komplexné pravidlá poskytovania tejto finančnej pomoci budú upravené v schéme štátnej pomoci tak, ako to vyplýva zo zákona o štátnej pomoci; táto schéma musí byť notifikovaná EK. V schéme štátnej pomoci tak bude upravená aj platnosť schémy v súlade s Dočasným rámcom.

Z dôvodu potreby zabezpečenia určitých administratívnych prác pri vykonávaní schémy štátnej pomoci, ktoré nedokáže pokryť Ministerstvo financií SR sa navrhuje, aby administrátorom pomoci bola Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.. Táto by prijímala žiadosti o finančnú pomoc, vyhodnocovala splnenie podmienok poskytnutia pomoci, zabezpečila distribúciu finančných prostriedkov na účty jednotlivých cestovných kancelárií, sledovala by splácanie návratných finančných výpomocí vrátane povinných predčasných splátok atď. Administrátorovi pomoci nebude za administráciu pomoci poskytnutá žiadna odmena ani iná výhoda, a to z dôvodu, aby pri vykonávaní schémy štátnej pomoci pre cestovné kancelárie nedochádzalo nepriamo k poskytnutiu nedovolenej štátnej pomoci pre administrátora pomoci. Právne vzťahy medzi Ministerstvom financií SR a administrátorom pomoci týkajúce sa týchto skutočností budú upravené písomnou zmluvou.

Celková kontrola dodržiavania podmienok poskytovania tejto finančnej pomoci bude zabezpečená podľa príslušných ustanovení zákona o štátnej pomoci, preto ju nie je potrebné osobitne upraviť v tomto zákone.

Ak cestovná kancelária nesplatí návratnú finančnú výpomoc v lehote splatnosti, Ministerstvu financií SR vznikne pohľadávka, ktorú je nevyhnutné náležite vymáhať. Z tohto dôvodu sa v ustanovení § 25b ods. 4 zákona umožňuje Ministerstvu financií SR uzavrieť so Slovenskou konsolidačnou, a.s. ako poverenou osobou zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu spolu s príslušenstvom podľa zákona o pohľadávkach štátu na účely vymáhania pohľadávky štátu z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, a to ihneď po uplynutí jej splatnosti. Uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu ihneď po uplynutí splatnosti pohľadávky štátu je špeciálnou úpravou oproti všeobecnej úprave v zákone o pohľadávkach štátu.          

 

K čl. II

 

Z dôvodu potreby urýchleného vytvorenia legislatívnych predpokladov pre riešenie aktuálnej situácie v hospodárstve sa účinnosť zákona navrhuje dňom vyhlásenia.

 

 

V Bratislave dňa 9. júna 2021.

 

 

 

 

Eduard Heger, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Igor Matovič, v.r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 43
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyrubovanie súdnych poplatkov (§ 13 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch)

Nemožnosť vyrubenia súdnych poplatkov po uplynutí troch rokov od konca roka, v ktorom sa súdny poplatok stal splatný, zrejme smeruje k ochrane ...

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a naliehavý právny záujem (§ 137 CSP)

V niektorých prípadoch hmotné právo (osobitný predpis) pripúšťa žaloby o určenie právnej skutočnosti, ktorou je neplatnosť (prípadne ...

Náležitosti námietky zaujatosti

Rozhodujúcim prvkom pri posudzovaní námietky zaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená a ...

Dobromyseľnosť držiteľa ako predpoklad vydržania; poctivý spôsob nadobudnutia veci

Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec alebo právo patrí. Posúdenie ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Právny obzor 6/2021

Právny obzor 6/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2021

Súkromné právo 5/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 8-9/2021

Justičná revue 8-9/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 5/2021

Zo súdnej praxe 5/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 10/2021

Bulletin slovenskej advokácie 10/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: