TlačPoštaZväčšiZmenši

309/2014 Z. z.

1.2. 2015, 18:39 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

I

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (ďalej len „návrh zákona“). Navrhovaná právna úprava   vyplýva z  úlohy C.6. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 68/2012 z 22. februára 2012 k návrhu koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

 

Návrh zákona je vypracovaný s cieľom dosiahnuť skvalitnenie procesov prípravy, tvorby, aktualizácie a úspešného plnenia cieľov strategických dokumentov regionálneho rozvoja s celoštátnou, regionálnou a miestnou pôsobnosťou na základe rozpracovania a doplnenia podrobnejších pravidiel zapájania zainteresovaných aktérov na všetkých úrovniach verejnej správy, vrátane verejnosti a podnikateľov v rámci kreovania funkčnej partnerskej spolupráce v Slovenskej republike.

 

Návrh zákona kladie dôraz na aktualizáciu najdôležitejšieho strategického dokumentu v štátnej politike regionálneho rozvoja - Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „národná stratégia“), ktorá v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016 je východiskovým strategickým dokumentom v regionálnom rozvoji a spolu s programami hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“) a obcí predstavuje koncepčný, systémový prístup k riadeniu, správe všetkých materiálnych a duchovných hodnôt a zdrojov obcí, miest a regiónov Slovenska.

 

PHSR VÚC a obcí a nové spoločné PHSR obcí ako strednodobé programové rozvojové dokumenty hospodárskeho a sociálneho rozvoja by sa podľa návrhu zákona mali stať skutočnými systémovými a koncepčnými nástrojmi - nielen formálnymi dokumentmi - na skvalitnenie miestnej a regionálnej správy a súčasne na plnenie strategických cieľov národnej stratégie smerujúcich k sociálnej súdržnosti a rastu životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky v konkrétnom území, regióne, ako aj nástrojom na zvýšenie hospodárskej výkonnosti Slovenska na základe efektívnejšieho využitia najmä vnútorných zdrojov.

 

K dôležitej pridanej hodnote návrhu zákona patrí posilnenie postavenia ostatných aktérov regionálneho a miestneho rozvoja (verejnosti, podnikateľských subjektov, mimovládnych organizácií a iných) pri príprave PHSR VÚC a obcí, úprava okruhu žiadateľov o  dotáciu na projekt z rozpočtovej kapitoly ministerstva a možnosť spracovania strategických dokumentov na základe novej obsahovej štruktúry.

 

Ďalším dôležitým prínosom návrhu zákona bude možnosť obcí, ktoré nedisponujú potrebnými kapacitami, či už finančnými alebo personálnymi, vypracovať si spoločný PHSR so susediacimi obcami s cieľom efektívnejšieho územného, ale aj finančného riešenia vlastných rozvojových potrieb spojených s efektívnejším zhodnotením regionálnej                    a miestnej konkurenčnej výhody. Spolupráca obcí podporí reálnejšie plnenie individuálnych záujmov obcí v rámci spoločne zadefinovaných priorít rozvoja a zároveň uľahčí  menším obciam prístup k finančným zdrojom a mechanizmom na zabezpečenie ďalšieho rozvoja.

 

Navrhovaná právna úprava ovplyvní postoj subjektov regionálneho rozvoja k rešpektovaniu národnej stratégie ako východiskového strategického dokumentu Slovenskej republiky a k zodpovednejšiemu vypracovaniu programových a rozvojových dokumentov s ohľadom na reálnosť a dostupnosť verejných finančných prostriedkov a doplnkových zdrojov Európskej únie  v štruktúre podľa tohto zákona.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

 

 

B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I

 

K bodu 1

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s premenou Európskych spoločenstiev na Európsku úniu. Taktiež sa aktualizuje poznámka pod čiarou k odkazu 1 spolu s citáciou nariadení Európskej únie pre nové programové obdobie do roku 2020. 

 

K bodu 2

 

V záujme jednoznačného a komplexného určenia zainteresovaných aktérov podieľajúcich sa na príprave, tvorbe, realizácii a hodnotení strategických a iných rozvojových dokumentov regionálneho rozvoja, návrh definuje sociálno-ekonomických partnerov spolu s uvedením ich legislatívneho rámca.

 

K bodu 3

 

V záujme vytvárania funkčných partnerstiev je v tomto bode definované partnerstvo, jeho účel, význam a cieľ.

 

K bodu 4

 

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu § 13, ktorý pôvodne obsahoval právnu úpravu euroregiónu.

 

K bodu 5

 

Návrh poukazuje na legislatívny rámec poskytovaných doplnkových zdrojov Európskej únie na základe osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

K bodu 6

 

Z dôvodu prehľadnosti zákona návrh zavádza skrátený názov programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku (ďalej len „program rozvoja  vyššieho územného celku“), resp. obce, namiesto programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „program rozvoja obce“).

 

Výkon podpory regionálneho rozvoja sa rozširuje o „spoločný program rozvoja obcí“, ktorý integrovaným prístupom rieši reálnejšie plnenie individuálnych záujmov obcí v rámci spoločne zadefinovaných priorít rozvoja a zároveň uľahčuje obciam prístup k finančným zdrojom a mechanizmom na zabezpečenie ďalšieho rozvoja.

 

K bodu 7

 

Slová „program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 18 ods. 2 nahrádzajú slovami „program rozvoja vyššieho územného celku“ v príslušnom tvare a slová „program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „program rozvoja obce“ v príslušnom tvare.

 

K bodu 8

 

Návrh v záujme zabezpečenia vysokej kvality vypracovania a aktualizácie národnej stratégie rozširuje odsek 2 s dôrazom na význam hodnovernosti štatistických údajov a strategických programových dokumentov schválených vládou Slovenskej republiky, Koncepciu územného rozvoja Slovenska, kvalitatívne prieskumy, aktuálne programy rozvoja vyšších územných celkov, aktuálne programy rozvoja obcí a aktuálne spoločné programy rozvoja  obcí, ktoré sú základnými vstupmi pre národnú stratégiu.

 

Návrh zákona upravuje znenie odseku 3 spresnením obsahu národnej stratégie v záujme  prehľadnosti a komplexnosti procesného prístupu pri vypracovaní, aktualizácii v prospech úspešnej realizácie a plnenia strategických cieľov Slovenskej republiky v oblasti regionálneho rozvoja, podľa tohto východiskového koncepčného dokumentu s celoštátnou pôsobnosťou.

 

K bodu 9

 

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 10

 

Návrh rieši novú obsahovú stránku jednotlivých častí programu rozvoja vyššieho územného celku, a to analytickú, strategickú, programovú, realizačnú a finančnú časť.

 

K bodu 11

 

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 12

 

Slová „finančný príspevok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „dotácia“ v príslušnom tvare. 

 

K bodu 13

 

Návrh rieši novú obsahovú stránku jednotlivých častí programu rozvoja obce, a to analytickú, strategickú, programovú, realizačnú a finančnú časť.

 

K bodu 14

 

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 15

 

Návrh zákona prináša nový paragraf s názvom „Spoločný program rozvoja  obcí“ v záujme vytvárania priestoru pre integrovaný prístup obcí k svojmu rozvoju a najmä obcí, ktoré nemajú dostatočné kapacity na vytvorenie vlastného programu rozvoja obce. Spoločným programom rozvoja obcí sa zabezpečuje efektívnejšia spolupráca, znižujú sa náklady spojené s prípravou a realizáciou rozvojových aktivít v katastrálnom území susediacich obcí. Uvedený nový paragraf určuje spôsob schvaľovania programu rozvoja obce. Na spoločný program rozvoja obcí sa ustanovenia § 8 ods. 2 až 6 o programe rozvoja obce použijú rovnako.

 

K bodu 16

 

V záujme zabezpečenia komplexného prístupu pri  realizácii štátnej politiky regionálneho rozvoja je pôsobnosť ministerstva vyjadrená úpravou písmena g), podľa ktorého ministerstvo poskytuje dotáciu.

 

K bodu 17

 

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa podieľajú  na vypracúvaní národnej stratégie, jej realizácii a vyhodnocovaní a každoročne do 30. júna zasielajú ministerstvu informáciu o napĺňaní priorít a cieľov národnej stratégie.

 

K bodu 18

 

Návrh spresňuje rozsah pôsobnosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy o povinnosť zohľadňovať pri tvorbe vlastných strategických dokumentov špecifická regiónov a vyšších územných celkov.

 

K bodu 19

 

Úprava dátumu z „31. marca“ na „30. júna“. Množstvo údajov z databáz Štatistického úradu Slovenskej republiky, príp. iných inštitúcii, za predchádzajúci rok sa stáva dostupným až po 31. marci nasledujúceho roka.

 

K bodu 20

 

Návrh rozširuje rozsah spolupráce s regiónmi, územnými celkami aj o iné subjekty verejnej správy.

 

K bodu 21

 

Návrh rozširuje rozsah o spoločné programy rozvoja obcí.

 

 

 

 

 

K bodu 22

 

Návrh rozširuje odsek o spoločný program rozvoja obcí a stanovuje lehotu, do ktorej sú obce povinné zasielať správu o plnení programu obce príslušnému vyššiemu územnému celku, na 31. máj.

 

K bodu 23

 

Novelizačný bod rieši obsahovú zmenu § 13 a 14 vzhľadom na rozšírenie okruhu žiadateľov o  dotáciu na projekt z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Ďalej rieši rozšírenie oblastí podpory regionálneho rozvoja všeobecne pre subjekty územnej spolupráce, ako aj podmienky poskytnutia dotácií, podania žiadosti, obsahu zmluvy a postavenie odbornej hodnotiacej komisie. Upravuje aj možnosť poskytovania účelovej dotácie na projekt aj pre iné subjekty, nielen pre euroregionálne združenia a regionálne rozvojové agentúry, a to hlavne s cieľom vyplnenia niektorých prioritných medzier pri realizácii aktivít v regionálnom a miestnom rozvoji na celom území Slovenskej republiky.

 

Obsah návrhu v tomto bode zodpovedá zámeru ministerstva skvalitniť výber subjektov, ktoré tvoria Integrovanú sieť regionálnych rozvojových agentúr (ďalej len „RRA“) a preto definuje nové  podmienky, za ktorých RRA môže byť zaradená do Integrovanej siete RRA.

 

K bodu 24

 

Vzhľadom na úpravu okruhu žiadateľov o  dotáciu na projekt z rozpočtovej kapitoly ministerstva v § 13 a 14 sa vypúšťa  § 15.

 

K bodu 25

 

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 26

 

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 27

 

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 28

 

Prechodné ustanovenie upravuje obdobie, počas ktorého je potrebné zosúladiť platné programy rozvoja vyšších územných celkov a obcí a ich aktualizácie s ustanoveniami tohto návrhu zákona.

 

K bodu 29

 

Legislatívno-technická úprava, vypúšťajú sa prílohy č. 1 a 2. Vzor žiadosti, prílohy k žiadosti a náležitosti projektu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

 

 

K Čl. II

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2015.

 

 

 

Bratislava 18. júna 2014

 

 

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Ján Počiatek v. r.

minister dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 582
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O post ústavného sudcu sa uchádza deväť kandidátovhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-dev/479808-clanok.html

O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti.

Hodnotiaca správa EÚ: Slováci najmenej veria v nezávislosť súdovhttps://www.teraz.sk/zahranicie/hodnotiaca-sprava-o-sudnictve-v-eu-s/479785-clanok.html

Európska komisia (EK) v piatok zverejnila porovnávací prehľad EÚ o súdnictve za rok 2020, ...

GDPR: Môže vás zamestnávateľ nútiť mať vašu fotku na webe firmy?https://uzitocna.pravda.sk/spotrebitel/clanok/556881-gdpr-moze-vas-zamestnavatel-nutit-mat-vasu-fotku-na-webe-firmy/

Viete vôbec, čo presne znamená dnes tak často používaná skratka GDPR?

Eurobarometer: Slováci poznajú pojem občan EÚ aj svoje práva v Úniihttps://www.teraz.sk/slovensko/eurobarometer-slovaci-poznaju-pojem-o/479773-clanok.html

Rastie aj počet Európanov, ktorí vedia, čo robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva ako ...

M. Kolíková chce zrušiť sudcovskú imunitu, nechce trestať právny názorhttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-chce-zrusit-sudcovsku-i/479715-clanok.html

Kolíkovej legislatívne zámery sú súčasťou balíka, ktorý má zreformovať a očistiť ...

Študenti probácie a mediácie budú praxovať na súdoch na východe SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/studenti-probacie-a-mediacie-budu-pr/479706-clanok.html

Probační a mediační úradníci na súdoch budú študentov školiť aj vo väzenstve.

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: