TlačPoštaZväčšiZmenši

185/2012 Z. z.

9.9. 2012, 19:56 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako iniciatívny návrh za účelom zvýšenia spravodlivosti v mechanizme prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie zavedením nového prediktora nákladov na zdravotnú starostlivosť.

V čl. I – novela zákona č. 580/2004 Z. z. sa predkladá z dôvodu potreby ďalšieho zlepšenia mechanizmu prerozdeľovania poistného, ktorý zabezpečuje, že po prerozdelení každá z poisťovní dostane rovnakú platbu na poistenca v rovnakej rizikovej skupine.

V súčasnosti sa poistné medzi zdravotnými poisťovňami prerozdeľuje na základe demografických charakteristík – veku a pohlavia poistenca a na základe ekonomickej aktivity poistenca – či je alebo nie je poistencom, za ktorého platí zdravotné poistenie štát. Takéto charakteristiky dokážu vysvetliť len veľmi malú časť variability nákladov.

Mechanizmus kompenzácie rizikovej štruktúry poistných kmeňov zdravotných poisťovní doteraz nezahŕňal žiaden parameter chorobnosti. Aby boli zdroje adresnejšie nasmerované za chorým, a teda nákladnejším poistencom zavádza sa prediktor chorobnosti – dlhodobá spotreba liekov (tzv. farmaceuticko-nákladové skupiny).

Farmaceuticko-nákladové skupiny sú medzinárodné uznávaným kritériom pri prerozdeľovaní zdrojov, ktorý využívajú mnohé krajiny (napr. Nemecko, Švajčiarsko, Belgicko, Holandsko). Navrhovaný model vychádza z holandského modelu.

Zavedením nového prediktora sa predikčná schopnosť prerozdeľovacieho mechanizmu zvýši z 3,19% na viac ako 20%.

V zákone sa definuje 12-mesačné obdobie, z ktorého sa hodnotí spotreba liekov ako kritérium pre zaradenie poistenca do farmaceuticko-nákladovej skupiny. Toto obdobie sa vyberá tak, aby poskytovalo čo najaktuálnejšie údaje o liečbe poistenca.

Zákon upravuje aj metodiku výpočtu indexov rizika s použitím modelu farmaceuticko- nákladových skupín. Indexy sa určia pomocou regresnej analýzy.

Výpočet indexov rizika sa vykoná na základe spracovania individuálnych údajov o všetkých poistencoch t.j. všetky náklady na zdravotnú starostlivosť je potrebné priradiť konkrétnym poistencom. Zákon rieši aj priradenie paušálnych nákladov konkrétnym poistencom. Do zákona sa dopĺňajú súvisiace povinnosti zdravotných poisťovní oznamovať potrebné údaje úradu.

V čl. II – novela zákona č. 581/2004 Z. z. sa predkladá z dôvodu uvedeného pri článku I, dopĺňajú sa do zákona súvisiace povinnosti zdravotných poisťovní a povinnosti a kompetencie úradu pri analyzovaní údajov oznámených zdravotnými poisťovňami, povinnosti súvisiace s aktualizáciou skupín liekov zaradených do farmaceuticko-nákladových skupín a výpočtom indexu rizika.

Novo sa definuje preukazovanie platobnej schopnosti napriek tomu, že všetky zdravotné poisťovne deklarujú jej plnenie aj pri zachovaní doteraz platných ukazovateľov. Ukazovateľ kapitálovej primeranosti sa ruší z dôvodu, že nezohľadňuje špecifiká systému verejného zdravotného poistenia. Mechanizmus preukazovania platobnej schopnosti cez ukazovateľ kapitálovej primeranosti je vlastný pre komerčné poisťovne a nie je vhodný pre zdravotné poisťovne v povinnom zdravotnom poistení. Zdravotné poisťovne v zásade fungujú na priebežnom systéme. Návrh na zrušenie druhého ukazovateľa vychádza z toho, že sledovanie pomeru krátkodobých aktív a záväzkov samo o sebe, bez nadväzujúcich ďalších analýz má pomerne malú vypovedaciu schopnosť.

Na účinnú reguláciu finančného zdravia zdravotných poisťovní postačuje v plnej miere preukazovať platobnú schopnosť schopnosťou uhrádzať záväzky voči poskytovateľom v lehote, ktorá nepresiahne 30 kalendárnych dní odo dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti záväzkov voči poskytovateľom.

V zákone je riešené aj opätovné zavedenie možnosti odvolania predsedu úradu a členov správnej rady úradu vládou na návrh ministerstva aj z iných dôvodov ako v zákone taxatívne vymenovaných.

Vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie je uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právnymi predpismi Európskej únie.

Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1 a 2

Ide o zosúladenie oznamovacích povinností zdravotnej poisťovne v súvislosti s novou právnou úpravou.

K bodom 3 až 12

Mení a dopĺňa sa celá tretia časť zákona. Do prerozdeľovacieho mechanizmu sa zavádza nový prediktor chorobnosti, a to farmaceuticko-nákladové skupiny. V súvislosti s tým sa upravujú nové povinnosti zdravotných poisťovní v súvislosti s mesačným a ročným prerozdeľovaním poistného a novým spôsobom výpočtu indexov rizika nákladov.

V § 27 sa dopĺňa povinnosť zdravotnej poisťovne predkladať okrem doterajších údajov aj údaje o počte poistencov zaradených do farmaceuticko-nákladových skupín a zoznam týchto poistencov. Súčasne je informácia o ich počte uvedená v rozhodnutí o mesačnom prerozdeľovaní.

Podobne v § 27a upravujúcom ročné prerozdelenie sa dopĺňa povinnosť predložiť počty poistencov zaradených do farmaceuticko-nákladových skupín.

K bodu 13

V § 27b sa definuje nový prediktor - farmaceuticko-nákladové skupiny ako kategória v rámci procesu prerozdelenia, ktorá slúži na objektivizáciu indexov rizika. Stanovujú sa pravidlá pre zaradenie poistenca do konkrétnej farmaceuticko-nákladovej skupiny a určujú sa kritéria pre farmaceuticko-nákladovú skupinu, ktoré musí spĺňať, aby sa stala súčasťou prerozdeľovacieho mechanizmu. Úrad je povinný hocikedy počas roka preveriť splnenie uvedených kritérií pre každú ďalšiu farmaceuticko-nákladovú skupinu, ktorá zatiaľ nie je súčasťou prerozdeľovacieho mechanizmu. Úradu sa stanovujú zdroje údajov na tento prepočet a lehota, v ktorej musí byť prepočet vykonaný.

K bodu 14

V §28 zákon upravuje zdroje údajov potrebných na každoročný výpočet indexov rizika nákladov. Úrad na základe týchto údajov preverí, či všetky farmaceuticko-nákladové skupiny spĺňajú kritéria a o tomto informuje ministerstvo. Upravujú sa splnomocňovacie ustanovenia na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov.

K bodu 15

Upravujú sa prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júna 2012.

Čl. II

K bodu 1

Odkaz na správne ustanovenie zákona.

K bodu 2

V návrhu zákona sa z pôvodných 3 ukazovateľov platobnej schopnosti rušia dva, a to ukazovateľ kapitálovej primeranosti a ukazovateľ pomeru krátkodobých pohľadávok a záväzkov (tzv. current ratio) .

Ukazovateľ kapitálovej primeranosti sa ruší z dôvodu, že nezohľadňuje špecifiká systému verejného zdravotného poistenia. Mechanizmus preukazovania platobnej schopnosti cez ukazovateľ kapitálovej primeranosti je vlastný pre komerčné poisťovne a nie je vhodný pre zdravotné poisťovne v povinnom zdravotnom poistení. Zohľadňuje riziká poisťovní pri komerčnom poistení vyplývajúce z predmetu ich podnikania, investovania voľných zdrojov, manažmentu pomeru krátkodobých a dlhodobých záväzkov a pod., kde si poisťovne samé určujú výšku poistného podľa rizikovosti, čo však nie je prípad verejného zdravotného poistenia. Verejné zdravotné poistenie nie je založené na podnikaní, výška poistného je presne určená zákonom bez možnosti jej zvýšenia alebo zníženia, poistné podlieha prerozdeľovaniu na základe princípu solidarity. Zdravotné poisťovne v zásade fungujú na priebežnom systéme, pričom sa viac ako komerčným poisťovniam približujú fungovaniu Sociálnej poisťovne, ktorá tieto parametre plniť nemusí. Je nesystémové používať rovnaké princípy, ktoré sa uplatňujú pri podnikateľských subjektoch (komerčné poistenie), na preukazovanie platobnej schopnosti zdravotných poisťovní hospodáriacich s povinnými odvodmi na verejné zdravotné poistenie, pretože ich úlohou je zabezpečovanie sociálnej služby vo verejnom záujme, ktorá nie je ekonomickou aktivitou. Tento druh služieb je vylúčený z pôsobnosti pravidiel Direktívy EU o službách a považuje sa za neekonomickú aktivitu.

Návrh na zrušenie druhého ukazovateľa vychádza z toho, že sledovanie pomeru krátkodobých aktív a záväzkov samo o sebe, bez nadväzujúcich ďalších analýz, má pomerne malú vypovedaciu schopnosť. V zdravotnom poistení existujú rôzne špecifiká, ktorú môžu všeobecne platné zásady narušovať, a preto tento ukazovateľ nemožno brať sám o sebe pre posudzovanie platobnej schopnosti poisťovne.

Na účinnú reguláciu finančného zdravia zdravotných poisťovní postačuje v plnej miere preukazovať platobnú schopnosť schopnosťou uhrádzať záväzky voči poskytovateľom v lehote, ktorá nepresiahne 30 kalendárnych dní odo dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti záväzkov voči poskytovateľom. Zároveň sa sprísňujú pravidlá, nakoľko zdravotná poisťovňa môže evidovať ku dňu, ku ktorému vykazuje platobnú schopnosť, záväzky voči poskytovateľom, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti, iba v objeme 0,2% objemu všetkých záväzkov, oproti pôvodným 0,5% objemu všetkých záväzkov počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

K bodu 3

V zákone sa definuje povinnosť zdravotným poisťovniam odovzdávať údaje potrebné na mesačné a ročné prerozdeľovanie a výpočet indexov rizika nákladov.

K bodu 4

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť je počítaný aj z ďalších parametrov, nie iba z dvoch demografických údajov, z uvedeného dôvodu má pojem index rizika širší význam.

K bodu 5

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 6 a 7

Dopĺňa a spresňuje sa pôsobnosť úradu v súvislosti s jeho činnosťou vo vzťahu k zefektívňovaniu prerozdeľovania poistného.

K bodu 8

Legislatívno-technická úprava (oprava vnútorného odkazu)

K bodu 9

Úprava povinnosti zverejňovania vo Vestníku úradu z dôvodu úpravy preukazovania platobnej schopnosti.

K bodom 10 a 11

Opätovné zavedenie možnosti odvolania predsedu úradu a členov správnej rady vládou na

návrh ministra zdravotníctva aj z iných dôvodov ako v zákone taxatívne vymenovaných, nakoľko tak nie je možné urobiť ani pri objektívnom zistení nedostatkov v práci a vedení úradu, bez právoplatného odsúdenia za spáchanie trestného činu. Súčasne sú uvedeným ustanovením zosúladené možnosti odvolania s možnosťami odvolania členov dozornej rady úradu.

K bodom 12 až 15

Z dôvodu zmeny vykazovania platobnej schopnosti zdravotných poisťovní nemajú uvedené

ustanovenia opodstatnenie.

Čl. III

Navrhuje sa účinnosť.

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VI. volebné obdobie

___________________________________________________________________

Číslo: 724/2012

28a

Spoločná správa

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky

___________________________________________________________________

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o Návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28) (ďalej len gestorský výbor) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 29 zo 16. mája 2012 po prerokovaní Návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

II.

Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. ).

III.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28) dňa 13. júna 2012 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (uznesenie č. 11 z 13. júna 2012).

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28) dňa 13. júna 2012 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (uznesenie č. 25 z 13. júna 2012).

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28) dňa 13. júna 2012 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (uznesenie č. 5 z 13. júna 2012).

IV.

Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V čl. I sa pred prvý bod vkladajú nové dva body, ktoré znejú:

„1. V § 19 ods. 12 sa za slová „podľa odseku 8" vkladajú slová „alebo podľa odseku 17".

2. V § 19 ods. 17 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v takom prípade výsledok ročného zúčtovania poistného oznamuje zdravotná poisťovňa poistencom a platiteľom poistného do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý bolo ročné zúčtovanie poistného vykonané, elektronicky prostredníctvom internetového portálu alebo elektronickej podateľne alebo v listinnej podobe.".".

Doterajšie body návrhu sa primerane prečíslujú.

Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej 5 eur, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká. Zdravotná poisťovňa tieto výsledky, nezúčtováva, ale je povinná ich oznámiť poistencom a platiteľom spôsobom akým určuje zákon č. 580/2004 Z. z.. V podmienkach VšZP sa bude jednať cca. o 300 tis. poistencov a platiteľov, ktorým bude musieť oznámiť výsledky z ročného zúčtovania vo výške do 5 €. Bude to mať nasledujúce dopady:

a) finančný dopad

Predpokladaná celkové náklady: 416 tis. €

Z toho:

Náklady na spotrebný materiál: 26 tis. €

Náklady na poštovné: 390 tis. €

Nakoľko sa jedná o oznámenie výsledkov ročného zúčtovania, ktoré zdravotná poisťovňa nezúčtováva považuje sa výška týchto nákladov na ich oznamovanie za neprimeraná.

V záujme hospodárneho vynakladania prostriedkov zdravotnej poisťovne, navrhujeme, aby v takýchto prípadoch mohla zdravotná poisťovňa oznámiť výsledok ročného zúčtovania poistného poistencom a platiteľom poistného v termíne do 31. decembra 2012 alebo aby tak mohla urobiť elektronickou formou.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

2. V čl. I bode 2 v § 23 ods. 9 písmeno d) znie:

„d) ministerstvu zdravotníctva na účely výpočtu indexu rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť (ďalej len „index rizika nákladov") údaje podľa § 28 ods. 4 do 30. júna kalendárneho roka,".

V súčasnosti index rizika nákladov vypočítava ministerstvo zdravotníctva, preto prenos tejto kompetencie na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nie je opodstatnený. Zároveň sa ustanovenie dáva do súladu s § 28 ods. 4, ktorý obsahuje taxatívny výpočet údajov oznamovaných zdravotnou poisťovňou.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

3. V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

„3. V § 23 ods. 9 sa vypúšťa písmeno e).".

Nasledujúce body čl. I sa primerane označia.

Vypustenie ustanovenia súvisí s ponechaním kompetencie ministerstva zdravotníctva uskutočňovať výpočet indexu rizika nákladov podľa navrhovanej zmeny čl. I bodu 2 § 23 ods. 9 písm. d).

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

4. V čl. I bode 3 v § 27 ods. 2 písm. c) sa za slovami „od 0 do 79 rokov" a za slovami „od 80 rokov" vkladá slovo „veku".

Jazyková úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

5. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:

„4. V § 27 ods. 2 písm. d) sa za slovo „poistencov" vkladajú slová „podľa pohlavia a veku" a vypúšťajú sa slová za hranatou zátvorkou „podľa pohlavia a veku".".

Nasledujúce body čl. I sa primerane označia.

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s čl. I bodom 9 § 27a ods. 2 písm. c).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

6. V čl. I v uvádzacej vete bodu 4 sa slová „V § 27 ods. 2 sa dopĺňajú písmená" nahrádzajú slovami „V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenami".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

7. V čl. I bode 4 v § 27 ods. 2 písm. e) a v bode 10 v § 27a ods. 2 písm. d) sa slová „§27b ods. 3" nahrádzajú slovami „§ 27b ods. 2 a 3".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

8. V čl. I bode 4 v § 27 ods. 2 písm. f) druhý bod znie:

„2. kód lieku uvedeného v zozname kategorizovaných liekov57aa) (ďalej len „kategorizovaný liek"), na základe ktorého bol poistenec zaradený do farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa § 27b ods. 2 alebo ods. 3,".

Poznámka pod čiarou k odkazu 57aa znie:

„57aa) § 8 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

Spresnenie ustanovenia upravujúceho oznamovaciu povinnosť zdravotnej poisťovne, pretože na účely mesačného prerozdeľovania poistného je potrebné oznamovať kódy liekov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

9. V čl. I bode 4 v 27 ods. 2 písm. f) štvrtom bode sa vypúšťa slovo „humánneho".

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovanou zmenou čl. I bodu 4 § 27 ods. 2 písm. f) druhého bodu.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

10. V čl. I sa na konci 4. bodu pripájajú tieto slová:

„Poznámka pod čiarou k odkazu 57aa znie:

„57aa) § 53 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".".

Legislatívno-technická úprava; presun znenia poznámky pod čiarou k odkazu 57aa zo 14. bodu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

gestorský výbor odporúča n e s c h v á l i ť

11. V čl. I bod 5 znie:

„5. V § 27 ods. 8 uvádzacej vete sa slová „do 25. dňa v kalendárnom mesiaci" nahrádzajú slovami „do konca kalendárneho mesiaca".".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

12. V čl. I bod 7 znie:

„7. V § 27 ods. 8 písm. b) piatom bode sa slová „ods. 5" nahrádzajú slovami „ods. 13".

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na navrhované doplnenie § 28 o nové odseky 5 až 8.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

13. V čl. I bod 8 znie:

„8. V § 27 ods. 9 prvej vete sa slovo „stanoví" nahrádza slovom „určí".".

Legislatívno-technická úprava (rozdelenie novelizačného bodu do dvoch bodov).

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

14. V čl. I bod 9 znie:

„9. V § 27a ods. 2 písm. c) sa za slovo „poistencov" vkladajú slová „podľa pohlavia a veku" a vypúšťajú sa slová za hranatou zátvorkou „podľa pohlavia a veku".".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

15. V čl. I v uvádzacej vete bodu 10 sa slová „V § 27a ods. 2 sa dopĺňa písmeno" nahrádzajú slovami „V § 27a sa odsek 2 dopĺňa písmenom".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

16. V čl. I bod 12 znie:

„12. V § 27a ods. 9 písm. b) šiestom bode sa slová „ods. 5" nahrádzajú slovami „ods. 13".

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na navrhované doplnenie § 28 o nové odseky 5 až 8.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

17. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:

„13. V § 27a ods. 10 prvej vete sa slovo „stanoví" nahrádza slovom „určí".".

Nasledujúce body čl. I sa primerane označia.

Legislatívno-technická úprava (rozdelenie novelizačného bodu do dvoch bodov).

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

18. V čl. I bode 13 v § 27b odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Farmaceuticko-nákladová skupina je definovaná anatomicko-terapeuticko-chemickou skupinou liečiv (ďalej len „ATC skupina") a je spôsobilá odhadnúť budúce náklady na poskytovanú zdravotnú starostlivosť poistenca s chorobou v chronickom štádiu na základe spotreby kategorizovaných liekov. Farmaceuticko-nákladová skupina sa zaradí do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, ak spĺňa kritériá uvedené v odseku 4.

(2) Príslušná zdravotná poisťovňa zaradí poistenca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie, do farmaceuticko-nákladovej skupiny zaradenej do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, ak mu počas 12 za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie, bolo vydaných alebo podaných aspoň 181 štandardných dávok liečiva v kategorizovaných liekoch v ATC skupinách, ktoré definujú farmaceuticko-nákladovú skupinu zaradenú do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a ktoré príslušná zdravotná poisťovňa alebo zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, zaevidovala v účtovnej evidencii. Štandardnú dávku liečiva v kategorizovaných liekoch ustanovuje zoznam kategorizovaných liekov.57aa)

(3) Ak možno poistenca zaradiť podľa odseku 2 do viacerých farmaceuticko-nákladových skupín zaradených do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, poistenec sa na účely mesačného prerozdeľovania zaradí len do farmaceuticko-nákladovej skupiny s najvyšším indexom rizika nákladov.".

V odseku 1 sa dopĺňa definícia farmaceuticko-nákladovej skupiny vzhľadom na zavedenie tohto pojmu. Splnenie kritérií v odseku 4 je podmienkou na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, z čoho vyplýva, že nie každá farmaceutická nákladová skupina ich musí spĺňať. Z uvedeného dôvodu je druhá veta v čl. I v bode 13 § 27b ods. 1 nepresná.

V odseku 2 ide o spresnenie ustanovenia, najmä časového obdobia vydania alebo podania štandardnej dávky liečiva. Súčasne sa vypúšťa z navrhovaného čl. I bodu 13 § 27b ods. 2 posledná veta, ktorá nie je v súlade s platnou legislatívou. O štandardnej dávke liečiva rozhoduje podľa § 6 ods. 5 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v procese kategorizácie liekov. Spôsob určenia štandardnej dávky liečiva je upravený vykonávacím predpisom, vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva. Okrem toho odchylná úprava by mohla umožniť manipuláciu s údajmi na účely prerozdeľovania poistného. Štandardné dávky liečiva a ich určenie musí byť v kompetencii rozhodovania v rámci kategorizácie.

V odseku 3 je legislatívno-technická úprava.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

19. V čl. I bode 13 v § 27b ods. 4 uvádzacej vete sa slová „je zaradená" nahrádzajú slovami „sa zaradí".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

20. V čl. I bode 13 v § 27b ods. 4 písm. a) sa slová „predikčnú silu prerozdeľovacieho mechanizmu" nahrádzajú slovami „predpovedaciu silu prerozdeľovania poistného" a slová „systém prerozdeľovania" sa nahrádzajú slovom „prerozdeľovanie".

Terminologická úprava

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

.

21. V čl. I bode 13 v § 27b ods. 4 písmeno d) znie:

„d) dodatočné náklady farmaceuticko-nákladovej skupiny tvoria aspoň 15% priemerných nákladov na poistenca,".

Spresňuje sa kritérium na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

22. V čl. I bode 13 v § 27b ods. 4 písm. e) sa slová „podiel liekov vo farmaceuticko-nákladovej skupine" nahrádzajú slovami „podiel štandardných dávok liečiva v kategorizovaných liekoch v ATC skupinách, ktoré definujú farmaceuticko-nákladovú skupinu", slová „podiel liekov" sa nahrádzajú slovami „podiel štandardných dávok liečiva v kategorizovaných liekoch v ATC skupinách, ktoré definujú farmaceuticko-nákladovú skupinu" a veta za bodkočiarkou znie: „toto kritérium sa použije len na farmaceuticko-nákladové skupiny, ku ktorým možno priradiť chorobu.".

Spresnenie ustanovenia.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

23. V čl. I bode 13 v § 27b sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 9, ktoré znejú:

„(5) Dodatočné náklady farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa odseku 4 písm. b) až d) sú rozdielom medzi priemernými nákladmi na poistenca zaradeného do farmaceuticko-nákladovej skupiny a priemernými nákladmi na poistenca.

(6) Farmaceuticko-nákladová skupina sa vyradí zo zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, ak prestane spĺňať niektoré z kritérií podľa odseku 4.

(7) Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín obsahuje

a) číslo farmaceuticko-nákladovej skupiny,

b) kód farmaceuticko-nákladovej skupiny,

c) názov farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa choroby alebo spôsobu liečby,

d) kód choroby podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb, ak ho možno k farmaceuticko-nákladovej skupine priradiť,

e) ATC skupinu, ktorá definuje farmaceuticko-nákladovú skupinu.

(8) Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín môže obsahovať pravidlo vylučujúce zaradenie poistenca do príbuzných farmaceuticko-nákladových skupín.

(9) Návrh na zmenu zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín zasielajú zdravotné poisťovne a úrad ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa stanovuje index rizika nákladov. Súčasťou návrhu na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín musia byť údaje podľa odseku 7 písm. c) až e) a môže byť údaj podľa odseku 8.".

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 10.

Definujú sa dodatočné náklady farmaceuticko-nákladovej skupiny, dopĺňa sa úprava pravidiel na vyraďovanie farmaceuticko-nákladových skupín zo zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a náležitosti tohto zoznamu ako aj termín na predkladanie zmien tohto zoznamu.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

24. V čl. I bode 13 v 27b sa vypúšťa odsek 5.

Vypustenie ustanovenia súvisí s ponechaním kompetencie ministerstva zdravotníctva uskutočňovať výpočet indexu rizika nákladov podľa navrhovanej zmeny čl. I bodu 2 § 23 ods. 9 písm. d).

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

25. V čl. I sa na konci 13. bodu pripájajú tieto slová:

„Poznámka pod čiarou k odkazu 57c znie:

„57c) § 8 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".".

Legislatívno-technická úprava; presun znenia poznámky pod čiarou k odkazu 57c zo 14. bodu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

gestorský výbor odporúča n e s c h v á l i ť

26. V čl. I bode 14 v § 28 ods. 1 písm. a), § 28 ods. 1 písm. b) a § 28 ods. 1 písm. c) sa slová „podľa odseku 6" nahrádzajú slovami „podľa odseku 10 písm. a)".

Legislatívno-technická úprava aj v nadväznosti na navrhované doplnenie § 28 o nové odseky 5 až 8.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

27. V čl. I bode 14 v § 28 ods. 1 písm. b) a v § 28 ods. 4 písm. c) v druhom bode sa slová „§ 11 ods. 1 písm. d)" nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 7".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

28. V čl. I bode 14 v § 28 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Index rizika nákladov sa vypočítava v každom kalendárnom roku na nasledujúci kalendárny rok z údajov podľa odseku 4.

(3) Index rizika nákladov sa vypočíta lineárnou regresnou analýzou

a) pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát [§ 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2],

b) pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát (§ 11 ods. 7),

c) pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny.".

Zmena odseku 2 súvisí s ponechaním kompetencie ministerstva zdravotníctva uskutočňovať výpočet indexu rizika nákladov podľa navrhovanej zmeny čl. I bodu 2 § 23 ods. 9 písm. d). Súčasne sa ustanovenie legislatívno-technicky upravuje.

V uvádzacej vete odseku 3 sa dopĺňa matematicko-štatistický spôsob výpočtu indexu rizika nákladov. Súčasne sa ustanovenia písmen a) a b) legislatívno-technicky upravujú.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

29. V čl. I, 14. bode sa v § 28 ods. 2 a ods. 6 písm. a) slovo „indexy" nahrádza slovom „index", v § 28 ods. 2 sa slová „ustanovujú indexy" nahrádzajú slovami „ustanoví index", v § 28 ods. 3 sa slová „Indexy rizika nákladov sa vypočítajú" nahrádzajú slovami „Index rizika nákladov sa vypočíta", v § 28 ods. 4 písm. a), b) c) a d) sa slová „vypočítavajú indexy" nahrádzajú slovami „vypočítava index", v § 28 ods. 5 sa slová „s vypočítanými indexmi" nahrádzajú slovami „s vypočítaným indexom" a v § 28 ods. 5 a ods. 10 sa slovo „indexov" nahrádza slovom „indexu".".

Legislatívno-technická úprava; zosúladenie so zavedenou legislatívnou skratkou v § 23 ods. 9 písm. d) (čl. I, 2. bod).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

gestorský výbor odporúča n e s ch v á l i ť

30. V čl. I bode 14 v § 28 ods. 4 uvádzacej vete sa slovo „úradu" nahrádza slovami „ministerstvu zdravotníctva".

Zmena ustanovenia súvisí s ponechaním kompetencie ministerstva zdravotníctva uskutočňovať výpočet indexu rizika nákladov podľa navrhovanej zmeny čl. I bodu 2 § 23 ods. 9 písm. d).

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

31. V čl. I bode 14 v § 28 ods. 4 písm. a), b) c) a d) sa slová „vypočítavajú indexy" nahrádzajú slovami „vypočítava index" a v § 28 ods. 5 sa slovo „indexov" nahrádza slovom „indexu".".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

32. V čl. I bode 14 v § 28 ods. 4 písm. a) sa slovo „liekov" nahrádza slovami „kategorizovaných liekov", § 28 ods. 4 písm. a) druhom bode sa slovo „humánneho" nahrádza slovom „kategorizovaného" a v § 28 ods. 4 písm. a) treťom a piatom bode sa slovo „lieku" nahrádza slovami „kategorizovaného lieku".

Spresnenie ustanovenia.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

33. V čl. I bode 14 v § 28 ods. 4 písm. a) sa na konci štvrtého bodu pripájajú tieto slová: „ktorý je uvedený na lekárskom predpise,".

Spresnenie ustanovenia.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

34. V čl. I bode 14 v § 28 ods. 4 písm. b) tretí bod znie:

„3. náklady na zdravotnú starostlivosť na poistenca,".

Spresnenie ustanovenia.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

35. V čl. I bode 14 v § 28 ods. 4 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. paušálne náklady na poistenca určené ako podiel celkových paušálnych nákladov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť a počtu poistencov zdravotnej poisťovne; paušálne náklady sú náklady, ktoré sa nedajú priradiť k jednotlivým poistencom,57c).".

Poznámka pod čiarou k odkazu 57c znie:

„57c) Napríklad § 8 ods. 5 a 6 zákona č. 581/2004 Z. z.".

Spresnenie ustanovenia a doplnenie definície paušálnych nákladov.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

36. V čl. I bode 14 v § 28 ods. 4 písm. d) prvom bode sa za slová „rodné číslo poistenca" nahrádzajú slovami „rodné číslo a dátum narodenia poistenca".

Spresnenie ustanovenia.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

37. V čl. I, 14. bode sa v § 28 ods. 4 písm. d) slová „údaje o registri" nahrádzajú slovami „údaje z registra".

Jazyková úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

38. V čl. I bode 14 v § 28 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:

„(5) Na účely výpočtu indexu rizika nákladov poistenec, ktorý bol v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov, poistencom, za ktorého platiteľom poistného je štát (§ 11 ods. 7), k prvému dňu kalendárneho mesiaca, sa považuje za poistenca, za ktorého platiteľom poistného je štát (§ 11 ods. 7), počas celého takéhoto kalendárneho mesiaca.

(6) Ak poistenec bol poistencom, za ktorého platiteľom poistného je štát podľa odseku 5, jeden alebo viac kalendárnych mesiacov a ich počet predstavuje aspoň polovicu počtu kalendárnych mesiacov trvania poistného vzťahu v období podľa odseku 5, poistenec sa na účely výpočtu indexu rizika nákladov považuje za poistenca, za ktorého platiteľom poistného je štát (§ 11 ods. 7), počas celého trvania poistného vzťahu. Do počtu kalendárnych mesiacov trvania poistného vzťahu podľa prvej vety sa započítava aj kalendárny mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu poistného vzťahu. Celým trvaním poistného vzťahu podľa prvej vety sa rozumie počet kalendárnych mesiacov trvania poistného vzťahu vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k ukončeniu poistného vzťahu.

(7) Ministerstvo zdravotníctva pri spracovaní údajov podľa odseku 4 vyradí zo spracovania chybné údaje, ktorými sú najmä údaje súvisiace s prihlásením poistencov vo viacerých zdravotných poisťovniach, nesprávny formát údajov, údaje o spotrebe liekov, ktoré nie sú v zozname kategorizovaných liekov,57aa) a prekročené počty balení liekov. Ak chybné údaje tvoria viac ako 5% z celkového objemu údajov predložených zdravotnou poisťovňou, ministerstvo zdravotníctva ich uvedie v chybovom protokole, ktorý zašle zdravotnej poisťovni. Zdravotná poisťovňa je povinná údaje uvedené v chybovom protokole opraviť a opravené údaje zaslať ministerstvu zdravotníctva do 15 dní od doručenia chybového protokolu.

(8) Úrad je povinný na účely výpočtu indexu rizika nákladov do 30. júna kalendárneho roka predložiť v elektronickej podobe ministerstvu zdravotníctva z centrálneho registra poistencov za každého poistenca za obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov,

a) rodné číslo a dátum narodenia poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, priezvisko a dátum narodenia,

b) pohlavie,

c) dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia,

d) kód príslušnej zdravotnej poisťovne,

e) označenie platiteľa poistného s uvedením dátumu začatia a dátumu skončenia povinnosti platiť poistné.".

Doterajšie odseky 5 až 10 sa primerane označia.

V odsekoch 5 a 6 sa dopĺňa úprava potrebná na účely výpočtu indexu rizika nákladov, ak ide o poistencov štátu, v záujme jednoznačného postupu. Doplnenie úpravy v odseku 7 zvýši relevantnosť údajov pri ich spracovaní. V odseku 8 sa ukladá povinnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zaslať ministerstvu zdravotníctva údaje z centrálneho registra poistencov, aby ministerstvo zdravotníctva malo možnosť overiť údaje, ktoré zasiela zdravotná poisťovňa.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

39. V čl. I bode 14 v § 28 ods. 5 sa slovo „Úrad" nahrádza slovami „Ministerstvo zdravotníctva" a vypúšťa sa druhá veta.

Vypustenie ustanovenia súvisí s ponechaním kompetencie ministerstva zdravotníctva uskutočňovať výpočet indexu rizika nákladov podľa navrhovanej zmeny čl. I bodu 2 § 23 ods. 9 písm. d). Vzhľadom na uvedenú kompetenciu ministerstva zdravotníctva nie je opodstatnené ani to, aby úrad preveroval, či každá farmaceuticko-nákladová skupina, pre ktorú má byť vypočítaný index rizika nákladov, spĺňa kritériá podľa § 27b ods. 4.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

40. V čl. I bode 14 v § 28 odsek 6 znie:

„(6) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva do 31. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa ustanovuje index rizika nákladov, ustanoví

a) index rizika nákladov na príslušný kalendárny rok,

b) zoznam farmaceuticko-nákladových skupín.".

Legislatívno-technická úprava uvádzacej vety splnomocňovacieho ustanovenia a zmena termínu, ktorá má zabrániť možným manipuláciám s poistencami zo strany zdravotných poisťovní pri zmene zdravotnej poisťovne. Vzhľadom na navrhované doplnenie čl. I § 27b o nové odseky 6 a 7, ktoré upravujú náležitosti zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, sa vypúšťa splnomocňovacie ustanovenie na úpravu kódov chorôb pre vybrané farmaceuticko-nákladové skupiny v písmene c).

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

41. V čl. I bode 14 v § 28 odsek 10 znie:

„(10) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ustanoví

a) podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní a ročnom prerozdeľovaní,

b) podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov,

c) podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a na jej vyradenie z tohto zoznamu,

d) podrobnosti o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín,

e) dátové rozhranie na zasielanie údajov uvedených v odsekoch 4, 7 a 8.".

Legislatívno-technická úprava uvádzacej vety splnomocňovacieho ustanovenia; vypustenie splnomocňovacieho ustanovenia na úpravu odlišných počtov štandardných dávok liečiv v liekoch z dôvodu, že o štandardnej dávke liečiva rozhoduje podľa § 6 ods. 5 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v procese kategorizácie liekov. Spôsob určenia štandardnej dávky liečiva je upravený vykonávacím predpisom, vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva. Okrem toho odchylná úprava by mohla umožniť manipuláciu s údajmi na účely prerozdeľovania poistného. Štandardné dávky liečiva a ich určenie musí byť v kompetencii rozhodovania v rámci kategorizácie. Súčasne sa dopĺňa splnomocňovacie ustanovenie o úpravu podrobností o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín a o úpravu dátových rozhraní údajov uvedených v čl. I bode 14 v § 28 ods. 4 a v nových odsekoch 5 až 8, ktoré sa navrhujú v § 28 doplniť.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

42. V čl. I na konci bodu 14 sa vypúšťajú slová:

„Poznámky pod čiarou k odkazom 57aa a 57c znejú:

„57aa) § 53 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

57c) § 8 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".".

Legislatívno-technická úprava (odkazy 57aa a 57c sa v bode 14 nenachádzajú).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

43. V čl. I bode 15 § 38a vrátane nadpisu znie:

㤠38a

Prechodné ustanovenia

(1) Zdravotná poisťovňa je povinná splniť povinnosti podľa § 27 ods. 2 písm. e) a f) prvýkrát do 20. septembra 2012.

(2) Zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca do 31. decembra 2011, je povinná zaslať za tohto poistenca do 15. augusta 2012 príslušnej zdravotnej poisťovni údaje o spotrebe kategorizovaných liekov za obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011, ktoré obsahujú

a) rodné číslo poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, priezvisko a dátum narodenia,

b) kód kategorizovaného lieku,

c) počet balení kategorizovaného lieku,

d) kód choroby, ktorý je uvedený na lekárskom predpise,

e) dátum výdaja alebo podania kategorizovaného lieku.

(3) Index rizika nákladov vydaný na rok 2012 sa naposledy použije pri mesačnom prerozdeľovaní za kalendárny mesiac, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom nadobudol účinnosť tento zákon. Na účely výpočtu indexu rizika nákladov na obdobie od účinnosti tohto zákona do 31. decembra 2012 sú zdravotné poisťovne povinné zaslať ministerstvu zdravotníctva údaje podľa § 28 ods. 4 do 15 dní od účinnosti tohto zákona; ak im ministerstvo zdravotníctva zašle chybový protokol (§ 28 ods. 7), sú povinné údaje uvedené v chybovom protokole opraviť a opravené údaje zaslať do 30 dní od účinnosti tohto zákona.

(4) Na účely výpočtu indexu rizika nákladov na obdobie od účinnosti tohto zákona do 31. decembra 2012 je úrad povinný zaslať ministerstvu zdravotníctva údaje podľa § 28 ods. 8 do 15 dní od účinnosti tohto zákona.

(5) Ministerstvo zdravotníctva vydá do 10. septembra 2012 na obdobie od účinnosti tohto zákona do 31. decembra 2012 všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví index rizika nákladov a všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví zoznam farmaceuticko-nákladových skupín.

(6) Mesačné prerozdeľovanie za dva kalendárne mesiace, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom nadobudol účinnosť tento zákon, sa vykoná podľa tohto zákona v znení účinnom do účinnosti tohto zákona.

(7) Úrad pri ročnom prerozdeľovaní za rok 2012 použije za obdobie

a) od 1. januára 2012 do účinnosti tohto zákona index rizika nákladov podľa tohto zákona v znení účinnom do účinnosti tohto zákona,

b) od účinnosti tohto zákona do 31. decembra 2012 index rizika nákladov podľa tohto zákona v znení účinnom od účinnosti tohto zákona.

(8) V rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní za rok 2012 úrad uvedie celkovú sumu povinného poistného za každú zdravotnú poisťovňu [§ 27a ods. 9 písm. a) prvý bod] rozdelenú pomerne na dve časti, zodpovedajúce dĺžke obdobia používania indexu rizika nákladov podľa odseku 7.

(9) Na účely výpočtu indexu rizika nákladov na rok 2013 sú zdravotné poisťovne povinné zaslať ministerstvu zdravotníctva údaje podľa § 28 ods. 4 do 15. augusta 2012; ak im ministerstvo zdravotníctva zašle chybový protokol (§ 28 ods. 7), sú povinné údaje uvedené v chybovom protokole opraviť a opravené údaje zaslať do 20. septembra 2012.

(10) Na účely výpočtu indexu rizika nákladov na rok 2013 je úrad povinný zaslať ministerstvu zdravotníctva údaje podľa § 28 ods. 8 do 15. augusta 2012.

(11) Od účinnosti tohto zákona do 31. decembra 2012 je sadzba poistného pre štát 4,328381343% z vymeriavacieho základu.".

Zmena termínu v nadpise § 38a súvisí s návrhom na úpravu článku III - zmenu dátumu účinnosti zákona na deň vyhlásenia. Spresňujú a dopĺňajú sa prechodné ustanovenia, a to aj z dôvodu, že navrhovaná účinnosť nie je ustanovená na začiatok kalendárneho roka. Odkaz na § 28 ods. 5 v odsekoch 3 a 9 je odkazom na nový odsek 7, ktorý sa navrhuje doplniť v čl. I bode 14 v § 28.

Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 744/2011 k zákonu o štátnom rozpočte na rok 2012 Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky vytvoriť v štátnom rozpočte rezervu na financovanie krízovej situácie v zdravotníctve v kapitole Všeobecná pokladničná správa v objeme 50 mil. eur z prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. Sadzba poistného pre štát v období od účinnosti tohto zákona do 31. decembra 2012 sa zvyšuje z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov potrebných v súvislosti s platovou úpravou sestier a pôrodných asistentiek. Preddavok na poistné platené štátom na rok 2012 bol v štátnom rozpočte určený sumou 1 218 096 000 eur za 3 300 000 poistencov, pričom 1/12 uvedenej sumy predstavuje sumu 101 508 000 eur. Zo sumy 1 218 096 000 eur štát zaplatí preddavok na poistné za január až jún 2012 v celkovej sume 609 048 000 eur, pričom na jeden mesiac pripadá rozdeliť medzi zdravotné poisťovne sumu 101 508 000 eur. V nadväznosti na použitie rezervy vo výške 50 mil. eur sa suma 609 048 000 eur zvyšuje o 50 mil. eur na celkovú sumu 659 048 000 eur a táto suma sa rozdelí medzi zdravotné poisťovne na obdobie od účinnosti tohto zákona až december 2012. V absolútnom vyjadrení Ministerstvo zdravotníctva SR môže rozdeliť preddavky na poistné v absolútnej sume 659 048 000 eur, t.j. 659 048 000 / 6 = 109 841 333,333 / 3 300 000 = 33,2852525251 eura na jedného poistenca.

Priemerná mesačná mzda, z ktorej sa počíta odvod poistného, sa určuje z pred dvoch rokov a bola vo výške 769 eur, potom (33,2852525251 x 100) / 769 = 4,328381343 %. Ak zaokrúhlime toto percento na 4,33%, v absolútnom vyjadrení 0,0433 x 769 = 33,2977 x 3 300 000 x 6 = 659 294 460, čo je rozdiel oproti sume 659 048 000, preto navrhujeme dať do zákona ako percento pre odvod štátu za poistencov štátu vo výške 4,328381343%. Celková ročná suma poistného plateného štátom nesmie presiahnuť sumu 1 268 096 000 eur.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

44. V čl. I, 15. bode sa v § 38a ods. 1 slová „indexov rizika" nahrádzajú slovami „indexu rizika nákladov" a v § 38a ods. 2 sa slová „s vypočítanými indexmi" nahrádzajú slovami „s vypočítaným indexom".

Legislatívno-technická úprava; zosúladenie so zavedenou legislatívnou skratkou v § 23 ods. 9 písm. d) (čl. I, 2. bod).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

gestorský výbor odporúča n e s c h v á l i ť

45. V čl. II v úvodnej vete sa za slová „zákona č. 250/2011 Z. z." vkladá čiarka a dopĺňajú sa slová „zákona č. 362/2011 Z. z.".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

46. V čl. II sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„3. V § 8a prvej vete sa slová „20. októbra" nahrádzajú slovami „20. decembra".".

Doterajšie body návrhu sa primerane prečíslujú.

Termíny sa zosúlaďujú na základe posunov termínov v ročnom zúčtovaní poistného a v ročnom prerozdeľovaní poistného.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

47. V čl. II bode 2 v § 14 ods. 2 sa za slová „Platobná schopnosť" a v § 14 ods. 6 sa za slová „platobná schopnosť" vkladajú slová „zdravotnej poisťovne".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

48. V čl. II bode 2 v § 14 ods. 3 sa za slová „právne skutočnosti" vkladajú slová „podľa osobitných predpisov,32a)", slovo „keď" sa nahrádza slovami „na základe ktorých", slová „nakoľko je podľa osobitných predpisov" sa nahrádzajú slovami „pretože je", slovo „nakoľko" sa nahrádza slovom „pretože" a na konci bodu sa pripája tento text:

„Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.".".

Spresnenie ustanovenia a legislatívno-technická úprava.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

49. V čl. II bode 2 v § 14 ods. 4 sa slovo „poisťovne" nahrádza slovami „zdravotnej poisťovne".

Terminologická úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

50. V čl. II na konci bodu 2 sa slová „Poznámky pod čiarou k odkazom 32a až 32c sa vypúšťajú." nahrádzajú týmito slovami: „Poznámka pod čiarou k odkazu 32c sa vypúšťa.".

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na navrhovanú zmenu čl. II bodu 2 v § 14 ods. 3 a na skutočnosť, že odkaz 32b sa vyskytuje v § 61h ods. 1, 2 a 4 zákona.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

51. V čl. II, 2. bode sa na konci slová „odkazom 32a až 32c" nahrádzajú slovami „odkazom 32a a 32c".

Legislatívno-technická úprava; poznámku pod čiarou k odkazu 32b nemožno vypustiť, keďže odkaz 32b sa v texte zákona naďalej vyskytuje v § 61h ods. 1.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

gestorský výbor odporúča n e s c h v á l i ť

52. V čl. II bod 3 znie:

„3. V § 15 ods. 1 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) a r), ktoré znejú:

„p) oznámiť ministerstvu zdravotníctva na účely výpočtu indexu rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť údaje podľa osobitného predpisu,35aaa)

r) oznámiť úradu na účely prerozdeľovania poistného údaje podľa osobitného predpisu,35aab)".

Doterajšie písmená p) až t) sa označujú ako písmená s) až v).

Poznámky pod čiarou k odkazom 35aaa a 35aab znejú:

„35aaa) § 28 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2012 Z. z.

35aab) § 27 ods. 2 a § 27a ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2012 Z. z.".".

Zmena ustanovenia súvisí s ponechaním kompetencie ministerstva zdravotníctva uskutočňovať výpočet indexu rizika nákladov podľa navrhovanej zmeny čl. I bodu 2 § 23 ods. 9 písm. d).

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

53. V čl. II sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:

„4. V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) údaj o zaradení poistenca do farmaceuticko-nákladovej skupiny.".

Nasledujúce body čl. II sa primerane označia.

Úpravu zaraďovania poistenca do farmaceuticko-nákladovej skupiny uvedenú v čl. I v § 27b ods. 2 a 3 je potrebné premietnuť aj v účte poistenca, ktorý vedie zdravotná poisťovňa.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

54. V čl. II bod 4 znie:

„4. V § 18 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa ôsmy bod.

Doterajší deviaty bod sa označuje ako ôsmy bod.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39b sa vypúšťa.".

Vypustenie ustanovenia súvisí s ponechaním kompetencie ministerstva zdravotníctva uskutočňovať výpočet indexu rizika nákladov podľa navrhovanej zmeny čl. I bodu 2 § 23 ods. 9 písm. d).

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

55. V čl. II sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:

„5. V § 18 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. zasiela ministerstvu zdravotníctva údaje na účely výpočtu indexu rizika nákladov z centrálneho registra poistencov v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,39e)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 39e znie:

„39e) § 28 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2012 Z. z.".".

Nasledujúce body čl. II sa primerane označia.

Zasielanie údajov podľa čl. I bodu 14 navrhovaného § 28 ods. 8 sa premieta do pôsobnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

56. V čl. II sa vypúšťa bod 5.

Nasledujúce body čl. II sa primerane označia.

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu čl. II bodu 4.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

57. V čl. II bod 6 znie:

„6. V § 18 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) vydáva zdravotným poisťovniam rozhodnutia o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné39c) a rozhodnutia o ročnom prerozdeľovaní poistného,39d)".".

Spresnenie ustanovenia a úprava ustanovenia v súvislosti s ponechaním kompetencie ministerstva zdravotníctva uskutočňovať výpočet indexu rizika nákladov podľa navrhovanej zmeny čl. I bodu 2 § 23 ods. 9 písm. d).

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

58. V čl. II sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:

„7. V § 18 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).

Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená k) a l).".

Nasledujúce body čl. II sa primerane označia.

Vypustenie ustanovenia v súvislosti s ponechaním kompetencie ministerstva zdravotníctva uskutočňovať výpočet indexu rizika nákladov podľa navrhovanej zmeny čl. I bodu 2 § 23 ods. 9 písm. d).

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

59. V čl. II bod 7 znie:

„7. V § 18 sa vypúšťa odsek 4.".

Vypustenie ustanovenia súvisí s ponechaním kompetencie ministerstva zdravotníctva uskutočňovať výpočet indexu rizika nákladov podľa navrhovanej zmeny čl. I bodu 2 § 23 ods. 9 písm. d).

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

60. V čl. II bode 9 v § 20 ods. 2 písm. n) sa slovo „ukazovateľ" nahrádza slovom „ukazovateľa".

Gramatická úprava.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

61. V čl. II sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie:

„10. V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno r).

Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno r).".

Nasledujúce body čl. II sa primerane označia.

Doplnenie nového bodu v súvislosti s ponechaním kompetencie ministerstva zdravotníctva uskutočňovať výpočet indexu rizika nákladov podľa navrhovanej zmeny čl. I bodu 2 § 23 ods. 9 písm. d).

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

62. V čl. II bod 10 znie:

„10. V § 22 ods. 10 na konci uvádzacej vety sa vypúšťa čiarka a slovo „ak".".

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaným novým znením bodu 11 – úpravou § 22 ods. 10.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

63. V čl. II, 11. bod znie:

„11. V § 24 ods. 8 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a 11,".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

gestorský výbor odporúča n e s c h v á l i ť

64. V čl. II bod 11 znie:

„11. V § 22 ods. 10 sa na začiatku písmena a), písmena b) a písmena c) vkladá slovo „ak" a odsek 10 sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) ak úrad neplní úlohy podľa tohto zákona,

e) z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.".".

Konkretizujú sa dôvody na odvolanie predsedu úradu navrhované v čl. II bode 10 a súčasne sa systematicky zaraďujú do taxatívneho výpočtu dôvodov ustanovených v § 22 ods. 10 zákona. Vzhľadom na zaradenie ďalších dôvodov do odseku 10 nie je potrebné doplnenie § 24 ods. 8 písm. b).

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

65. V čl. II bod 12 znie:

„12. V § 51 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 14 ods. 2 a 9" nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 1 až 3".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

66. V čl. II sa vypúšťa bod 15.

V čl. II v 15. bode sa navrhuje vypustiť § 86i, ktorý je prechodným ustanovením. Vzhľadom na navrhovanú úpravu dátumu účinnosti termín v § 86i (30. jún 2012) uplynie pred nadobudnutím účinnosti zákona.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

67. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:

„Čl. III

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 512/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis pod § 5 „Verejná minimálna sieť" sa umiestňuje nad § 5.

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaným doplnením § 5a.

2. V § 5 ods. 5 sa za slová „podľa odsekov 1 a 3" vkladajú slová „a § 5a".

Úprava splnomocňovacieho ustanovenia súvisiaca s navrhovaným doplnením § 5a.

3. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

Koncová sieť poskytovateľov je určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť na príslušnom území.".

Zavádza sa pojem koncová sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí v rámci verejnej minimálnej siete poskytovateľov poskytujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť na príslušnom spádovom území. Koncovú sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti tvoria poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí majú pre štát strategický význam a ktorí zabezpečujú poskytovanie štátom garantovanej zdravotnej starostlivosti aj s prihliadnutím na kritérium uvedené v § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. (bezpečnosť štátu). Ide o zdravotnícke zariadenia, na ktoré má Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky operatívny dosah, na základe čoho štát dokáže garantovať činnosť týchto zdravotníckych zariadení aj v mimoriadnych situáciách a tým zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom.

Čl. III návrhu zákona sa primerane označí.

Vloženie nového čl. III sa premietne aj v názve zákona.

Ustanovenie o účinnosti sa upraví tak, aby nový čl. III nadobudol účinnosť 1. októbra 2012.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

68. Za čl. II vložiť nový čl. III, ktorý znie:

„Čl. III

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 220/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 68 ods. 1 až 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 13 nie je ustanovené inak.".

2. § 68 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Dávky výsluhového zabezpečenia sa zvyšujú podľa odsekov 1 až 7 v tom kalendárnom roku, v ktorom sa funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, funkčné platy colníkov alebo hodnostné platy profesionálnych vojakov zvyšujú na základe zákona o štátnom rozpočte viac ako o 0 %. Ak sa funkčné platy, stupnica platových taríf alebo hodnostné platy v príslušnom kalendárnom roku zvyšujú len u niektorého zo subjektov podľa predchádzajúcej vety, dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 7 sa zvyšujú iba poberateľom, ktorí ukončili posledný služobný pomer v zbore, štátnom orgáne alebo v ozbrojených silách, v ktorom sa uvedené platové náležitosti zvyšujú, a pozostalým po nich.".

Účinnosť novonavrhovaného čl. III ustanoviť 30. júna 2012. Zároveň je potrebné upraviť názov zákona a doterajší čl. III označiť ako čl. IV.

Z osobitných účtov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu sa uhrádzajú opakované výsluhové dávky výsluhového zabezpečenia. Príjmy týchto účtov nestačia pokryť nároky na výdavky osobitných účtov. Príjmami osobitných účtov sú v zásade predovšetkým odvody poistného zo služobných platov policajtov, hasičov, záchranárov, príslušníkov ZVJS, colníkov, príslušníkov SIS, NBÚ a vojakov.

V roku 2011 a 2012 nedošlo k valorizácii služobných platov príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, príslušníkov ZVJS, colníkov, príslušníkov SIS, NBU a vojakov, čo malo za následok, že odvody poistného ostali na úrovni predchádzajúceho obdobia.

V roku 2011 došlo k valorizácii výsluhových dôchodkov o 2,1 %, čím sa zvýšili rozdiely medzi príjmami a výdavkami osobitných účtov.

Taktiež v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 667/2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 a zákonom č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011 bolo v rozpočte mzdových prostriedkov rozpočtových organizácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky premietnuté 5,77 % zníženie limitu mzdových prostriedkov pre príslušníkov Policajného zboru a 5 % zníženie limitu mzdových prostriedkov pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru oproti roku 2010, čím sa automaticky znížili percentuálne o rovnakú časť aj nominálne príjmy osobitného účtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z odvodov poistného v roku 2011.

V roku 2012 má dôjsť k 1. júlu 2012 k valorizácii výsluhových dôchodkov o 3,05 %, čím by sa ešte zvýšili rozdiely medzi príjmami a výdavkami osobitných účtov.

Vzhľadom na uvedené sa navrhuje previazať valorizáciu príjmov osobitného účtu, ktorými sú odvody poistného odvádzané na osobitný účet z valorizovaných funkčných platov policajtov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Horskej záchrannej služby, príslušníkov ZVJS, colníkov, príslušníkov SIS, NBU a hodnostných platov profesionálnych vojakov s valorizáciou jeho výdavkov, ktorými sú v prevažnej miere valorizované dávky výsluhového zabezpečenia a valorizované dávky sociálneho poistenia.

Vzhľadom na deficitný stav osobitných účtov a ich ďalšie očakávané zhoršenie od 1. júla 2012, kedy by sa mali dávky výsluhového zabezpečenia valorizovať o 3,05 %, je potrebné, aby zákon nadobudol účinnosť ešte pred očakávanou valorizáciou. Preto sa navrhuje nadobudnutie jeho účinnosti dňom 30. júna 2012.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

69. V čl. III sa slová „1. júna 2012" nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia".

Navrhovaný termín účinnosti (1. jún 2012) je potrebné upraviť vzhľadom na súčasné štádium legislatívneho procesu.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k Návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s c h v á l i ť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

1. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 - 69 uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy nasledovne

- o bodoch 1- 9, 11 – 24, 26 – 28, 30 – 43, 45 – 50, 52 – 62, 64 – 66 a 69

s p o l o č n e s návrhom gestorského výboru s c h v á l i ť

- o bodoch 10, 25, 29, 44, 51, 63 s p o l o č n e s odporúčaním gestorského výboru n e s c h v á l i ť

- o bode 67 o s o b i t n e s odporúčaním gestorského výboru s c h v á l i ť

a o bode 68 o s o b i t n e s odporúčaním gestorského výboru s c h v á l i ť.

2. Poveril spoločného spravodajcu výborov Jozefa V a l o c k é h o predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z.

Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (gestorský výbor) č. 9 z 13. júna 2012.

Bratislava 13. júna 2012

Richard R a š i

predseda

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky

pre zdravotníctvo 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 667
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ (tretia komora) z 1. októbra 2020 vo veci C‑603/19

1. Článok 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, ...

Neprihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie a zabezpečenie poskytnuté tretími osobami

Z ustanovenia § 155 ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii explicitne vyplýva, že pokiaľ si veriteľ v rámci reštrukturalizácie ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Združenie sudcov Slovenska kritizuje navrhovanú reformu súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-kritizuje-navrhovanu-reformu-sudni/501349-clanok.html

Vláda SR schválila reformu súdnictva 30. septembra.

Rezort práce o koncepte exekučnej amnestie:Vyžaduje si širšiu diskusiuhttps://www.teraz.sk/slovensko/mpsvr-sr-koncept-exekucnej-amnestie-si/501255-clanok.html

Navrhovaná novela z dielne rezortu spravodlivosti plánuje zaviesť nové donucovacie opatrenia pre ...

J. Szabó: D. Trnka sa dopustil závažného disciplinárneho previneniahttps://www.teraz.sk/slovensko/pokracuje-disciplinarne-kona-d-trnkom/501254-clanok.html

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa dopustil poskytnutím rozhovoru pre televíziu v ...

Kandidáta na sudcu ústavného súdu bude musieť zvoliť absolútna väčšina poslancov Národnej rady SRhttps://www.webnoviny.sk/kandidata-na-sudcu-ustavneho-sudu-bude-musiet-zvolit-absolutna-vacsina-poslancov-narodnej-rady-sr/

Kandidát na sudcu Ústavného súdu SR (ÚS SR) bude musieť byť zvolený absolútnou väčšinou ...

Reforma súdnictva by mala posilniť právomoci Súdnej rady SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforma-sudnictva-by-mala-posilnit-pr/500962-clanok.html

Sudca by mal stratiť svoju funkciu aj v prípade obchodných, majetkových alebo finančných ...

Platnosť zbrojného preukazu a zbrojnej licencie by sa mohla skrátiťhttps://www.teraz.sk/slovensko/platnost-zbrojneho-preukazu-a-zbrojnej/500960-clanok.html

K úprave zákonov ministerstvo pristupuje z dôvodu prijatia smernice Európskej únie o kontrole ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: