TlačPoštaZväčšiZmenši

49/2011 Z. z.

3.3. 2011, 20:10 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Základom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je obnova lesných porastov druhovo a geneticky vhodným reprodukčným materiálom lesných drevín. Úroveň prác vykonávaných v pestovaní lesa, ktorých súčasťou je aj umelá obnova lesa podmieňuje kvalitu a ekologickú stabilitu budúcich lesných porastov, čo je základným predpokladom zachovania lesov ako zložky životného prostredia a prírodného dedičstva Slovenskej republiky.

Z uvedených dôvodov bola zákonom č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli vykonaná dôkladná revízia celého dovtedajšieho systému práce s lesným reprodukčným materiálom. Avšak po dôkladnom posúdení predmetného zákona sa preukázali niektoré nezrovnalosti, ktoré je s cieľom zabezpečenia bezproblémovej a jednoznačnej aplikácie v praxi potrebné spresniť. Taktiež zmenou niektorých právnych predpisov došlo k zmene používaných názvov a pojmov, preto sa navrhuje aj ich úprava.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právom Európskej únie.

Prijatie navrhovaného zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a ani na rozpočty vyšších územných celkov.

Návrh zákona bol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky dňa 9.11.2010, vznesené pripomienky sú v ňom zapracované a predkladá sa na rokovanie vlády bez rozporov.

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) je upravená v práve Európskej únie

- primárnom

v primárnej legislatíve sa problematika návrhu zákona dotýka najmä Zmluvy o fungovaní Európskej únie

legislatívne akty

nelegislatívne akty

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

bezpredmetné

b) lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov

bezpredmetné

c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

uvedené konanie proti Slovenskej republike nebolo začaté

d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

bezpredmetné

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Úplný

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli

Termín začatia a ukončenia PPK: 08. 10. 2010-12. 10. 2010

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

– sociálnu exklúziu,

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

A.3. Poznámky

bezpredmetné

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

Ministerstvo financií SR súhlasí s predkladateľom, že predmetný materiál nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súhlasí s doložkou vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy pripravenou k predloženému návrhu.

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR súhlasí s predmetnou doložkou vplyvov na podnikateľské prostredie.

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

V súlade s legislatívnymi pravidlami sa dopĺňajú a upresňujú pojmy špecifikované a ako legislatívna skratka zavedené v § 24 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli (ďalej len „zákon").

K bodu 2

Ide o precizovanie ustanovenia s cieľom jeho zrozumiteľnosti a vykonateľnosti.

K bodu 3

Ide o úpravu pojmu a použitej legislatívnej skratky vo väzbe na znenie zákona č. 117/2010 Z. z.

K bodu 4

Zákon neuvádzal podmienky, kto môže byť poverenou osobou na vykonanie testovania lesného reprodukčného materiálu. Z uvedeného dôvodu sa ako minimálna požiadavka dopĺňa, že musí ísť o osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom. Zároveň sa upravuje názov ministerstva v súlade zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 372/2010 Z. z.

K bodom 5 až 7

S cieľom ujasnenia sa upresňuje pôvodne použitý pojem „osoba, ktorá zbiera lesný reprodukčný materiál" vo väzbe na pojmy obsiahnuté v § 2 písm. x) a y) zákona (odber a zber) a povinnosť držby osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom podľa § 17 zákona.

K bodu 8

Ide o zosúladenie s § 47 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa účastníkovi konania o vydanie listu o pôvode vyhovie v plnom rozsahu, vydá sa mu list o pôvode, ako osobitný doklad, pričom nie je potrebné vydávať rozhodnutie so všetkými jeho náležitosťami v zmysle § 46 ods. 1 až 6 citovaného zákona. V prípade, že žiadosti nevyhovie, čo i len z časti, musí správny orgán, v tomto prípade obvodný lesný úrad, vydať rozhodnutie o nevyhovení žiadosti v súlade so zákonom o správnom konaní.

K bodu 9

Ide o zabezpečenie správnej transpozície čl. 14 ods. 2 a 3 smernice Rady 1999/105 ES.

K bodu 10

Ide o vypustenie duplicitného a nadbytočného pojmu.

K bodom 11 a 12

Ide o doplnenie možnosti vydania nového listu o pôvode pre lesný reprodukčný materiál, ktorý je predmetom vývozu a s tým súvisiacu úpravu názvu ustanovenia.

K bodu 13

Ide o odstránenie nejasnosti z dôvodu duplicitného použitia pojmu „evidencia škôlok a prevádzkových zariadení" a rozlíšenia povinnosti producentov viesť a predkladať túto evidenciu od povinnosti Národného lesníckeho centra viesť zoznam škôlok a prevádzkových zariadení.

K bodu 14

Ide o doplnenie nového paragrafu prechodných ustanovení zákona riešiacich možnosti použitia lesného reprodukčného materiálu nadobudnutého podľa doterajších predpisov.

K bodom 15 a 21

Ide o úpravu v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR

K bodu 16

Ide o úpravu evidenčného kódu vo väzbe na navrhované možnosti prenosu lesného reprodukčného materiálu.

K bodom 17 a 18

Ide o spresnenie znenia vo väzbe na pojmy „odber" a „zber" definované v § 2 písm. x) a y) zákona. Zároveň sa doplnením prílohy 8 vo väzbe na povinnosť držby osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom podľa § 17 zákona upresňuje oprávnená osoba na vyhotovenie etikety odberom získaného lesného reprodukčného materiálu.

K bodu 19

Ide o úpravu listu o pôvode, keďže tento vydáva obvodný lesný úrad [§ 11 a § 23 písm. c) zákona] alebo Národné lesnícke centrum, ak ide o listy o pôvode pre oddiel, ktorý vznikol zlúčením alebo delením oddielov [§ 12 a § 24 ods. 2 písm. k) zákona].

K bodu 20

Upravuje sa vzor sprievodného listu a jeho obsah vo väzbe na znenie zákona a úpravy podľa bodu 9 tohto návrhu.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. apríla 2011.

Bratislava 12. novembra 2010

Iveta R a d i č o v á, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Zsolt S i m o n, v. r.

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 835
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kdo vystřídá ombudsmanku Šabatovou? Zeman navrhl exministryni Válkovouhttps://www.denik.cz/z_domova/ombudsmanka-zeman-valkova-sabatova-20191213.html

Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru

Technické preukazy aj EČV občanom doručia domov či do prácehttps://www.teraz.sk/ekonomika/evidencne-cisla-aj-technicke-preuka/435632-clanok.html

Pri kúpe či odhlásení auta už občania nemusia chodiť na dopravný inšpektorát.

Od roku 2020 vstúpia do platnosti viaceré zmeny v sociálnej oblastihttps://www.teraz.sk/ekonomika/od-roku-2020-vstupia-do-platnosti-viace/435642-clanok.html

Od 1. januára budúceho roka sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na podporu udržania ...

Rezort spravodlivosti zvažuje ďalšie pozastavenia funkcie sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-zvazuje-dalsie/435513-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje ďalšie dôvody podania návrhov na dočasné ...

YouTube už nebude tolerovať videá s násilím či urážkami, ale udelil aj niekoľko výnimiekhttps://www.webnoviny.sk/youtube-uz-nebude-tolerovat-videa-s-nasilim-ci-urazkami-ale-udelil-aj-niekolko-vynimiek/

Služba YouTube už nebude tolerovať videá, ktoré „niekoho urážajú“ v súvislosti s rasou, ...

Cenu ministra spravodlivosti získal za rok 2019 P. Traubnerhttps://www.teraz.sk/slovensko/cenu-ministra-spravodlivosti-ziskal-za/435508-clanok.html

Cenu ministra spravodlivosti získal za rok 2019 lekár a profesor Pavel Traubner.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: