TlačPoštaZväčšiZmenši

49/2011 Z. z.

3.3. 2011, 20:10 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Základom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je obnova lesných porastov druhovo a geneticky vhodným reprodukčným materiálom lesných drevín. Úroveň prác vykonávaných v pestovaní lesa, ktorých súčasťou je aj umelá obnova lesa podmieňuje kvalitu a ekologickú stabilitu budúcich lesných porastov, čo je základným predpokladom zachovania lesov ako zložky životného prostredia a prírodného dedičstva Slovenskej republiky.

Z uvedených dôvodov bola zákonom č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli vykonaná dôkladná revízia celého dovtedajšieho systému práce s lesným reprodukčným materiálom. Avšak po dôkladnom posúdení predmetného zákona sa preukázali niektoré nezrovnalosti, ktoré je s cieľom zabezpečenia bezproblémovej a jednoznačnej aplikácie v praxi potrebné spresniť. Taktiež zmenou niektorých právnych predpisov došlo k zmene používaných názvov a pojmov, preto sa navrhuje aj ich úprava.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právom Európskej únie.

Prijatie navrhovaného zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a ani na rozpočty vyšších územných celkov.

Návrh zákona bol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky dňa 9.11.2010, vznesené pripomienky sú v ňom zapracované a predkladá sa na rokovanie vlády bez rozporov.

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) je upravená v práve Európskej únie

- primárnom

v primárnej legislatíve sa problematika návrhu zákona dotýka najmä Zmluvy o fungovaní Európskej únie

legislatívne akty

nelegislatívne akty

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

bezpredmetné

b) lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov

bezpredmetné

c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

uvedené konanie proti Slovenskej republike nebolo začaté

d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

bezpredmetné

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Úplný

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli

Termín začatia a ukončenia PPK: 08. 10. 2010-12. 10. 2010

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

– sociálnu exklúziu,

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

A.3. Poznámky

bezpredmetné

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

Ministerstvo financií SR súhlasí s predkladateľom, že predmetný materiál nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súhlasí s doložkou vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy pripravenou k predloženému návrhu.

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR súhlasí s predmetnou doložkou vplyvov na podnikateľské prostredie.

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

V súlade s legislatívnymi pravidlami sa dopĺňajú a upresňujú pojmy špecifikované a ako legislatívna skratka zavedené v § 24 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli (ďalej len „zákon").

K bodu 2

Ide o precizovanie ustanovenia s cieľom jeho zrozumiteľnosti a vykonateľnosti.

K bodu 3

Ide o úpravu pojmu a použitej legislatívnej skratky vo väzbe na znenie zákona č. 117/2010 Z. z.

K bodu 4

Zákon neuvádzal podmienky, kto môže byť poverenou osobou na vykonanie testovania lesného reprodukčného materiálu. Z uvedeného dôvodu sa ako minimálna požiadavka dopĺňa, že musí ísť o osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom. Zároveň sa upravuje názov ministerstva v súlade zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 372/2010 Z. z.

K bodom 5 až 7

S cieľom ujasnenia sa upresňuje pôvodne použitý pojem „osoba, ktorá zbiera lesný reprodukčný materiál" vo väzbe na pojmy obsiahnuté v § 2 písm. x) a y) zákona (odber a zber) a povinnosť držby osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom podľa § 17 zákona.

K bodu 8

Ide o zosúladenie s § 47 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa účastníkovi konania o vydanie listu o pôvode vyhovie v plnom rozsahu, vydá sa mu list o pôvode, ako osobitný doklad, pričom nie je potrebné vydávať rozhodnutie so všetkými jeho náležitosťami v zmysle § 46 ods. 1 až 6 citovaného zákona. V prípade, že žiadosti nevyhovie, čo i len z časti, musí správny orgán, v tomto prípade obvodný lesný úrad, vydať rozhodnutie o nevyhovení žiadosti v súlade so zákonom o správnom konaní.

K bodu 9

Ide o zabezpečenie správnej transpozície čl. 14 ods. 2 a 3 smernice Rady 1999/105 ES.

K bodu 10

Ide o vypustenie duplicitného a nadbytočného pojmu.

K bodom 11 a 12

Ide o doplnenie možnosti vydania nového listu o pôvode pre lesný reprodukčný materiál, ktorý je predmetom vývozu a s tým súvisiacu úpravu názvu ustanovenia.

K bodu 13

Ide o odstránenie nejasnosti z dôvodu duplicitného použitia pojmu „evidencia škôlok a prevádzkových zariadení" a rozlíšenia povinnosti producentov viesť a predkladať túto evidenciu od povinnosti Národného lesníckeho centra viesť zoznam škôlok a prevádzkových zariadení.

K bodu 14

Ide o doplnenie nového paragrafu prechodných ustanovení zákona riešiacich možnosti použitia lesného reprodukčného materiálu nadobudnutého podľa doterajších predpisov.

K bodom 15 a 21

Ide o úpravu v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR

K bodu 16

Ide o úpravu evidenčného kódu vo väzbe na navrhované možnosti prenosu lesného reprodukčného materiálu.

K bodom 17 a 18

Ide o spresnenie znenia vo väzbe na pojmy „odber" a „zber" definované v § 2 písm. x) a y) zákona. Zároveň sa doplnením prílohy 8 vo väzbe na povinnosť držby osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom podľa § 17 zákona upresňuje oprávnená osoba na vyhotovenie etikety odberom získaného lesného reprodukčného materiálu.

K bodu 19

Ide o úpravu listu o pôvode, keďže tento vydáva obvodný lesný úrad [§ 11 a § 23 písm. c) zákona] alebo Národné lesnícke centrum, ak ide o listy o pôvode pre oddiel, ktorý vznikol zlúčením alebo delením oddielov [§ 12 a § 24 ods. 2 písm. k) zákona].

K bodu 20

Upravuje sa vzor sprievodného listu a jeho obsah vo väzbe na znenie zákona a úpravy podľa bodu 9 tohto návrhu.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. apríla 2011.

Bratislava 12. novembra 2010

Iveta R a d i č o v á, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Zsolt S i m o n, v. r.

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 888
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka považuje návrh reformných zmien v justícii za potrebnýhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-navrh-reformnych-zmien-v/478824-clanok.html

Návrh reformného ústavného zákona v oblasti justície, s ktorým prichádza rezort ...

NAKA v 1. polroku 2020 vyšetrovala historicky najviac trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-v-1-polroku-2020-vysetrovala-hist/478672-clanok.html

Najvýznamnejším korupčným prípadom bola akcia Dobytkár, kde úplatky dosiahli výšku takmer ...

L. Drábiková: Pri striedavej starostlivosti by pomohol detský advokáthttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-striedavej-starostlivosti-by-pomohol/478674-clanok.html

Pri striedavej starostlivosti o dieťa by malo prísť k dohode už počas rozvodu, aby sa nekonali ...

Komisárka: Konania o právach rodičov u postihnutých detí sú problémhttps://www.teraz.sk/slovensko/komisarka-konania-o-rodicovskych-pr/478369-clanok.html

Vo svojej Správe o činnosti za rok 2019 Stavrovská odporúča vytvoriť špecializované rodinné ...

Koaliční poslanci chcú späť zákon štátneho občianstva spred roka 2010https://www.teraz.sk/slovensko/koalicni-poslanci-chcu-obnovit-zako/478358-clanok.html

Súčasná vláda sa vo svojom programe zaviazala, že umožní Slovákom dlhodobo žijúcim v ...

R. Mikulec: O budúcnosti projektu identifikátorov sa zatiaľ nerozhodlohttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-o-buducnosti-projektu-ident/478384-clanok.html

Nedá sa zo dňa na deň rozhodnúť, že všetko je zlé, všetko ideme zrušiť, treba na to ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: