Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

400/2011 Z. z.

najpravo.sk • 6.12. 2011, 20:41

D ô v o d o v á s p r á v a

A. Všeobecná časť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ako iniciatívny materiál.

Cieľom predloženého návrhu zákona je ustanovenie organizačných a systemizačných zmien v Hasičskom a záchrannom zbore, súvisiacich tak so zánikom a zlúčením Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, ako aj so znížením počtu okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru. Od ustanovených organizačných a systemizačných zmien možno odôvodnene očakávať racionálne zefektívnenie operatívnej zásahovej činnosti, ako aj výkonu štátnej správy v Hasičskom a záchrannom zbore.

Po zániku a zlúčení Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zanikne ako štátna rozpočtová organizácia a jeho práva a povinnosti prejdú na Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Tieto zmeny musia byť vyjadrené aj v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, v ktorom sa súčasne novelizujú ustanovenia súvisiace s organizačnou zmenou.

Do návrhu zákona sa priamo alebo odkazom na Zákonník práce preberajú smernice Európskej únie, ktoré garantujú zvýšenú ochranu ženám na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, tehotným ženám, dojčiacim ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, ako aj im na roveň postaveným osobám.

Návrhom zákona sa tiež menia a dopĺňajú tie ustanovenia platného zákona, ktoré prestali vyhovovať potrebám aplikačnej praxe.

Návrh zákona bude mať dopad na štátny rozpočet, tento dopad bude krytý zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky; kvantifikácia je uvedená v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nebude mať dopad na rozpočet obcí a rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať environmentálny vplyv, vplyv na zamestnanosť ani na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1 [§ 3 ods. 1 písm. i)]

V záujme komplexného legislatívneho vyjadrenia predmetu činnosti Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „zbor") sa explicitne ustanovuje, že zbor je povinný plniť aj ďalšie úlohy, ktoré mu ukladajú osobitné predpisy, pričom príkladmo sa uvádzajú ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, § 6 ods. 3 zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.

K bodu 2 [§ 3 ods. 2 písm. a)]

Navrhovaným znením sa zosúlaďuje právny stav so skutočným stavom. Hasičský a záchranný zbor a Horská záchranná služba sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti; ambulancie Hasičského a záchranného zboru a ambulancie Horskej záchrannej služby poskytujú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore urgentná medicína. Túto zdravotnú starostlivosť poskytujú v rozsahu povolenia vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 15 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pretože spĺňajú všetky zákonom ustanovené podmienky, ako i podmienky ustanovené na základe zákona; v danom prípade ustanovené vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 334/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky a minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vydanou po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

K bodu 3 (§ 3 ods. 3)

Týmto ustanovením sa navrhuje nové oprávnenie zboru vyhotovovať obrazové alebo iné záznamy, vrátane príjmu tiesňového volania a ich uchovávanie po dobu troch rokov od ich vzniku. Navrhovaná právna úprava je potrebná z hľadiska potrieb zboru, a to i vo väzbe na čl. 2 ods. 2 ústavy a možno očakávať, že bude prínosom pri plnení úloh zboru, pretože v platnom zákone absentovala.

K bodu 4 (§ 3 ods. 5)

Navrhovaná úprava umožňuje zboru poskytovať materiálno-technické vybavenie Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky alebo iným občianskym združeniam na základe uzatvorenej dohody. Takáto právna úprava vytvorí právny priestor na poskytovanie pomoci občianskym združeniam, ktorých úlohou je podľa § 57 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi pomáhať pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Ide o dispozitívne ustanovenie, založené výslovne na dohode dotknutých subjektov, rozsah poskytovaného materiálno-technického vybavenia je však prísne limitovaný možnosťami zboru z hľadiska rozsahu majetku potrebného na plnenie jeho úloh. Zbor a v rámci neho pôsobiaci správcovia majetku štátu môžu na základe tohto ustanovenia previesť do vlastníctva odplatne alebo bezodplatne, napr. neupotrebiteľný majetok štátu, ktorý je už pre profesionálnych hasičov morálne zastaralý, ale pre subjekty doborovoľne sa zúčastňujúce na plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi ešte použiteľný.

Ide o obdobu ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z., ktoré sa v praxi osvedčilo z hľadiska plnenia úloh na úseku dobrovoľnej záchrannej činnosti.

K bodom 5 až 7 (§ 4 ods. 8 až 10)

So začlenením (zánikom a zlúčením) Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave súvisí aj zmena jeho pôsobnosti, vrátane personálnych zmien. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bude mať pôsobnosť zodpovedajúcu pôsobnosti okresného riaditeľstva zboru, avšak s istými modifikáciami, danými jeho územnou pôsobnosťou v meste Bratislava.

Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa v tejto súvislosti súčasne priznáva rozhodovacia právomoci v administratívno-právnych veciach

Vypustenie odseku 10 je súvisiacou legislatívnotechnickou úpravou.

K bodu 8 (§ 4 ods. 11)

Prezident zboru (ďalej len „prezident") je oprávnený zriaďovať odborné služby zboru, ktoré sa podieľajú na plnení úloh zboru. Uvedenou úpravou sa len ustanovujú odborné služby, ktoré už pôsobia na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v hasičských jednotkách, usmerňovaných po odbornej stránke zborom a vo väzbe na citovaný zákon je potrebné tieto odborné služby legislatívne začleniť do systému zboru v rozsahu potrebnom pre zbor.

K bodu 9 (§ 8 ods. 3)

Legislatívnotechnická úprava vyplývajúca zo zákona č. 547/2010 Z. z. o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 10 (§ 12 ods. 7)

Zmena platného znenia zákona súvisí so zánikom Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako zamestnávateľa.

K bodu 11 (§ 13)

Novo sa definuje personálna pôsobnosť vedúceho služobného úradu, a to predovšetkým vo vzťahu k príslušníkom zboru zaradeným na vykonávanie služobných činností na iný útvar ministerstva ako prezídium zboru a príslušníkom zaradeným na plnenie úloh pre zbor na iný orgán štátnej správy, pretože platný zákon vo vzťahu k týmto príslušníkom explicitne ustanovuje iba osoby nadriadených. V súvislosti so zánikom Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako služobného úradu, sa do navrhovaného znenia súčasne premietajú i súvisiace personálne zmeny.

K bodu 12 [§ 17 ods. 1 písm. d)]

Legislatívna úprava, vypustenie slova „telesne", z dôvodu nadbytočnosti.

K bodom 13 a 62 [§ 17 ods. 3, § 102d a 102e)]

Úprava nadväzuje na znenie § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje subjekty oprávnené vykonávať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie.

Táto úprava súvisí tiež s novonavrhovaným ustanovením § 102d, týkajúcim sa činnosti služobného posudkového lekára a posudkovej činnosti v zbore pri určovaní zdravotnej klasifikácie, pretože doteraz bola lekárska posudková činnosť zboru upravená len služobným predpisom ministerstva. V súvislosti so začlenením zboru do systému sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné posudkovú činnosť ustanoviť aj v zákone č. 315/2001 Z. z. Vzhľadom na počet príslušníkov Horskej záchrannej služby sa navrhuje, aby služobní lekári v pôsobnosti zboru vykonávali lekársku posudkovú činnosť aj pre potreby Horskej záchrannej služby.

K bodu 14 (§ 17 ods. 6)

Legislatívna úprava súvisiaca so zavedením legislatívnej skratky v bode 13.

K bodu 15 (§ 20 ods. 2)

Súčasná právna úprava prísne ustanovuje povinnosť vykonať informatívny pohovor s každým uchádzačom a spracovať o tom písomný záznam, dokonca aj v tých prípadoch, keď v rámci služobného úradu nie sú žiadne voľné funkčné miesta. Vzhľadom na záujem o výkon štátnej služby v zbore sa neraz príjme aj niekoľko desiatok žiadostí, ktoré musia byť s každým uchádzačom osobne prerokované.

Navrhovaná právna úprava zefektívňuje prijímacie konanie a umožňuje vedúcemu služobného úradu alebo ním poverenému príslušníkovi, aby vykonal informatívny pohovor iba v tých prípadoch, ak je to v záujme služobného úradu; pôjde napríklad o prípad, keď sa o voľné miesto uchádza viac uchádzačov a informatívny pohovor môže prispieť k výberu toho najkvalitnejšieho uchádzača z hľadiska potrieb služobného úradu.

K bodu 16 (§ 20 ods. 6)

Navrhuje sa nahradiť súčasné znenie „prijímacie konanie s ním sa považuje za skončené" zrozumiteľnejším formuláciou „prijímacie konanie sa ukončí" s nadväznosťou na postup podľa § 20 ods. 7 platného zákona.

K bodu 17 (§ 20 ods. 8)

Musí sa i legislatívne reagovať na problém súvisiaci s veľkým záujmom o výkon štátnej služby v zbore, s ktorým vyvstal problém oznámiť uchádzačovi výsledok prijímacieho konania včas, čiže v zákonom ustanovenej lehote. Za daného personálneho stavu a bez finančných dopadov je možné riešiť tento problém predlžením zákonom ustanovenej lehoty.

K bodu 18 (§ 20 ods. 10)

Vo väzbe na § 30 ods. 14 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uchádzačovi o prijatie do služobného pomeru ukladá povinnosť hradiť náklady súvisiace s prijímacím konaním.

K bodu 19 (§ 21 ods. 2)

Posilňuje sa už ustanovená právna možnosť na späťzaradenie príslušníka do činnej štátnej služby.

K bodu 20 (§ 22 ods. 1 a 2)

Legislatívna úprava súvisiaca so zavedením legislatívnej skratky.

K bodu 21 (§ 25 ods. 1)

Zjednodušuje sa úprava vzhľadom na znenie § 25 ods. 2, ktoré umožňuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") upraviť rozsah a obsah vedomostí a zručností pre určené funkcie v zbore.

K bodu 22 (§ 26 ods. 3)

Zjednocuje sa začiatok plynutia lehoty na vykonanie opakovanej skúšky medzi skúškou zo základnej prípravy a skúškou zo špecializovanej prípravy.

K bodu 23 (§ 32 ods. 1)

Legislatívnotechnická úprava súvisiaca s novonavrhovaným znením § 33.

K bodu 24 (§ 33)

Právne sa vymedzuje pojem naturálne náležitosti ako bezplatné poskytnutie rovnošaty a jej súčastí. Príslušník má nárok na naturálne náležitosti a príslušníčka má okrem nároku na naturálne náležitosti aj nárok na peňažné plnenie. Na obnovu uniformy a jej súčastí vzniká príslušníkovi po uplynutí prvého roku služobného pomeru každoročne nárok na naturálne náležitosti a príslušníčke okrem toho aj nárok na peňažné plnenie. Tieto nároky sú ustanovené percentuálnym podielom z hodnoty rovnošaty a jej súčastí. Hodnota rovnošaty sa každoročne ustanoví vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo, avšak len vtedy, ak sa zmenia reálne nákupné ceny viac ako o 10 %. Nárok na naturálne náležitosti a peňažné plnenie sa prekluduje po 24 mesiacoch po vzniku nároku, ktorý je viazaný na vznik služobného pomeru, pretože patrí len príslušníkovi.

K bodu 25 (§ 34 ods. 5 a 6)

Novo navrhovaná úprava oprávňuje prezidenta vymenúvať a povyšovať príslušníkov do hodnosti major, podplukovník a plukovník. Navrhuje sa, aby pri nižších hodnostiach túto právomoc vykonával vedúci služobného úradu vo vzťahu k príslušníkom zaradeným v služobnom úrade. Touto úpravou sa odstránia aplikačné problémy vznikajúce pri vymenúvaní príslušníkov zaradených na vykonávanie štátnej služby v pôsobnosti krajského riaditeľstva a okresného riaditeľstva pri vzniku ich služobného pomeru do dôstojníckych hodností. Na základe platného zákona týchto príslušníkov mohol vymenúvať do týchto hodnotí iba prezident. Od navrhovanej právnej úpravy sa očakáva, že sa vymenúvanie do hodností zjednoduší; rovnako ako povýšenie do hodnosti po splnení času výsluhy rokov pri nižších dôstojníckych hodnostiach, ktoré prejde do pôsobnosti riaditeľa krajského riaditeľstva. Mimoriadne povýšenie do dôstojníckej hodnosti bude naďalej vykonávať prezident.

K bodu 26 [§ 35 ods. 2, § 37 ods. 1 písm. a) a § 37 ods. 2 písm. a)]

Navrhovaná úprava súvisí s legislatívnou skratkou už zavedenou v § 19 ods. 2 písm. a) platného zákona.

K bodu 27 (§ 36 ods. 1)

Pri vymenovaní príslušníka do hodnosti, ktorý už bol v služobnom pomere, sa upúšťa od kritéria, ktorým je kvalifikačný predpoklad.

K bodu 28 (§ 40 ods. 5)

Vypúšťa sa vecne duplicitné ustanovenie, pretože vypúšťaný dôvod na vykonanie služobného hodnotenia je už uvedený v písmene b).

K bodu 29 (§ 40 ods. 7)

Zrozumiteľnejšie a jednoznačnejšie sa určujú závery služobného hodnotenia (je spôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu, je spôsobilý vykonávať nižšiu funkciu alebo nie je spôsobilý vykonávať žiadnu funkciu), pričom sa zohľadňuje, že predmetom služobného hodnotenia je aktuálne zastávaná funkcia v zbore.

K bodu 30 [§ 47 ods. 1 písm. e)]

Dopĺňa sa právna možnosť preloženia príslušníka aj na iný služobný úrad pri dodržaní ustanovených podmienok.

K bodom 31 a 32 [§ 49 ods. 3 a 4 písm. b)]

Legislatívna úprava súvisiaca so systemizačnou zmenou a zmenou v určení názvov funkcií nadriadených.

K bodu 33 a 34 (§ 49 ods. 5)

Navrhovaná úprava súvisí so začlenením Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je postavený na roveň okresného riaditeľstva, ale má rozdielnu úpravu jednotlivých funkcií nadriadených, pretože tento útvar plní úlohy okresného riaditeľstva v modifikovanej podobe, danej jeho územnou pôsobnosťou.

K bodu 35 (§ 50 ods. 4)

Legislatívna úprava súvisiaca so zmenou v § 40 ods. 7.

K bodom 36 a 57 (§ 51 ods. 1 a § 102 ods. 2)

Zrovnoprávňuje sa postavenie „dojčiacej ženy" s postavením tehotnej ženy a matky do konca deviateho mesiaca po pôrode.

K bodom 37 a 38 (§ 52 ods. 2 a 3)

Navrhovaná úprava súvisí so zaradením príslušníka mimo činnej štátnej služby v prípade jeho vyslania na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v medzinárodných misiách a operáciách krízového manažmentu, na čo nadväzuje aj úprava súvisiacich finančných nárokov.

K bodu 39 (§ 52 ods. 9)

Legislatívna úprava súvisiaca so zmenou v § 69.

K bodom 40 a 41 (§ 53a a § 58a)

Ustanovuje sa režim vysielania príslušníkov na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v medzinárodných misiách a operáciách krízového manažmentu. Doba vysielania sa limituje a môže trvať od šesť mesiacov do štyroch rokov. Ide o plnenie úloh v dlhšom časovom období, preto návrh zákona ustanovuje aj náhrady výdavkov a zahraničný príspevok a súčasne splnomocňuje ministra, aby v zákone stanovenom rozpätí, podľa charakteru vykonávanej činnosti, miesta vykonávania štátnej služby v zahraničí a miery ohrozenia života alebo zdravia, určil výšku denných výdavkov a výšku zahraničného príspevku.

K bodu 42 (§ 60 ods. 4)

Navrhovanou úpravou sa explicitne vylučuje odkladný účinok podaného odvolania, čo má prispieť k zefektívneniu konania, pretože v danom prípade ide o rozhodnutie o odvolaní z funkcie na základe objektívnych právnych skutočností, ako sú napríklad strata štátneho občianstva Slovenskej republiky a strata pobytu na území Slovenskej republiky. Iná situácia je v prípade dôvodu podľa odseku 2, v ktorom sa ako dôvod skončenia služobného pomeru služobným úradom uvádza splnenie podmienky nároku na výsluhový dôchodok pri dovŕšení veku 55 rokov alebo splnenie podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu; toto ustanovenie je dispozitívne, pripúšťajúce úvahu služobného úradu, preto sa odvolaniu neodníma odkladný účinok.

K bodu 43 (§ 62)

Znenie reaguje na článok 10 druhého bodu smernice 92/85ES o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia tehotnej príslušníčky, podľa ktorého v prípade skončenia služobného pomeru v skúšobnej dobe musí služobný úrad písomne uviesť opodstatnené dôvody jej prepustenia.

K bodu 44 [§ 63 ods. 1 písm. f)]

Legislatívna úprava súvisí s § 102d, ktorý ustanovuje lekársku posudkovú činnosť. Podľa platnej právnej úpravy je možné skončiť služobný pomer s príslušníkom v prípade straty jeho zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie akejkoľvek funkcie v zbore. Navrhovanou úpravou sa dopĺňa, že služobný pomer sa skončí zo zákona aj v prípade, ak príslušník stratí zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie doterajšej funkcie, ak ho nemožno previesť ani preložiť na inú funkciu v zbore; to znamená, že služobný pomer sa skončí aj v prípade stanovenia zdravotnej klasifikácie „C", ak nebude možné príslušníka previesť ani preložiť na inú funkciu, pretože služobný úrad nemá takúto funkciu vytvorenú. Možno uviesť ako príklad Horskú záchrannú službu, ktorá vzhľadom na úlohy a činnosti, ktoré zabezpečuje, nemá a ani nemôže mať vytvorené funkcie, ktoré by mohol vykonávať príslušník so zdravotnou klasifikáciou „C"; preto v prípade stanovenia zdravotnej klasifikácie „C" bude musieť skončiť služobný pomer s týmto príslušníkom.

K bodu 45 [§ 69 ods. 3 písm. m)]

Príslušníkovi sa ukladá nová povinnosť bezodkladne oznámiť nadriadenému stratu alebo odcudzenie jeho služobného preukazu.

K bodu 46 [§ 69 ods. 3 písm. q)]

Navrhovaným ustanovením sa príslušníkovi explicitne ukladá priamo v zákone povinnosť nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky v mieste vykonávania štátnej služby a v služobnom čase aj mimo tohto miesta, a taktiež nenastupovať pod ich vplyvom na vykonávanie štátnej služby.

K bodu 47 [§ 69 ods. 3 písm. s)]

Navrhované ustanovenie vecne súvisí so zákonom už ustanovenou povinnosťou príslušníka dodržiavať liečebný režim. Táto povinnosť sa rozširuje o povinnosť príslušníka bezodkladne doručiť nadriadenému potvrdenie o dočasnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz a bezodkladne nahlásiť každú zmenu (napr. zmenu adresy, na ktorej sa bude zdržiavať počas pracovnej neschopnosti) tak, aby boli vytvorené podmienky na kontrolu plnenia povinnosti dodržiavať liečebný režim.

K bodu 48 [§ 69 ods. 3 písm. x)]

Upresňuje sa znenie platného zákona a explicitne sa ustanovuje, čo zahŕňa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ktorej je príslušník povinný sa podrobiť.

K bodu 49 [§ 72 písm. i)]

Navrhovaná úprava súvisí s povinnosťou dodržiavať liečebný režim príslušníkom dočasne neschopným na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz. Povinnosť dodržiavania liečebného režimu je ustanovená nielen v tomto zákone, ale napr. aj v § 80 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vo väzbe na túto povinnosť je preto potrebné ustanoviť aj mechanizmus kontroly dodržiavania tejto povinnosti; návrh zákona zveruje zabezpečenie výkonu kontroly nadriadenému.

K bodom 50 a 51 (§ 73 ods. 1 a 2)

Legislatívna úprava, ktorá súvisí s organizačnými a systémovými zmenami v Hasičskom a záchrannom zbore, ktoré majú dopad aj na disciplinárnu právomoc. Súčasne sa upresňuje znenie platného zákona, pretože nadriadeným môže byť iba príslušník v stálej štátnej službe, čiže disciplinárne opatrenie podľa § 77 písm. d) prepustenie z dočasnej štátnej služby nie je aplikovateľné voči nadriadenému.

K bodu 52 (§ 75 ods. 2)

Vytvárajú sa právne predpoklady na sankcionovanie porušenia povinnosti nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky, ktoré majú prispieť k zjednodušeniu ukladania disciplinárnych opatrení.

K bodu 53 (§ 77a)

Legislatívna úprava vyplývajúca z aplikačnej praxe, keď boli pri kontrole zistené služobné previnenia menej závažného charakteru, pri ktorých nie je potrebné ukladať disciplinárne opatrenia a postačí výčitka.

K bodu 54 (§ 86 ods. 1)

Legislatívna úprava súvisiaca s rozvrhnutím nerovnomerného služobného času príslušníkov na obdobie šiestich mesiacov.

K bodu 55 (§ 93 ods. 2)

Zosúlaďuje sa znenie so znením Zákonníka práce.

K bodom 56, 58 až 60, 63 a 64 [§ 97 ods. 1 písm. j), § 102ad ods. 2, § 102ae ods. 2, § 102af ods. 1, § 106 písm. a) a § 107 ods. 1 písm. d)]

Zosúlaďuje sa platné znenie zákona s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým so Zákonníkom práce, najmä pokiaľ ide o terminológiu a úpravu veku dieťaťa, s ktorého starostlivosťou spája zákon osobitný režim.

K bodu 61 (§ 102b)

Vymedzuje sa pojem „špecifická zdravotná starostlivosť" príslušníkov a rámcovo sa upravujú súvisiace právne vzťahy s tým, že rozsah a frekvenciu preventívnej lekárskej prehliadky podľa vykonávanej služobnej činnosti príslušníka ustanoví služobný predpis.

K bodom 65 a 66 [§ 138 písm. b) až d)]

Organizačné zmeny súvisiace so začlenením Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave sa musia vyjadriť aj v súvisiacich administratívno-právnych vzťahoch..

K bodu 67 (§ 138 písm. d)

Legislatívna úprava súvisiaca so zmenou znenia § 17 ods. 3.

K bodu 68 (§ 154a ods. 3)

Ide o zmenu súvisiacu s novým znením § 17 ods. 3, na základe ktorej sa druhá veta stala nadbytočnou.

K bodu 69 (§ 177 ods. 1 a 2)

Ustanovuje sa právna možnosť zrušenia služobného úradu s právnym nástupcom aj podľa tohto zákona s právnymi následkami uvedenými v § 209h.

K bodom 70 a 71 (§ 193 a § 193a)

Preberajú sa ustanovenia Zákonníka práce a legislatívnotechnicky sa upravuje znenie vo vzťahu k Horskej záchrannej službe.

K bodu 72 až 74 (§ 209f ods. 1 až 3)

Navrhovaná úprava zakotvuje zmenu termínov predkladania dokladov v súvislosti s poberaním príplatku za štátnu službu k dôchodku, priznávaného a vyplácaného Sociálnou poisťovňou. V prípade ich riadneho a včasného nepredloženia ustanovuje sa právny následok, ktorým je zastavenie výplaty dotknutého príplatku, a to až do riadneho splnenia zákonom uloženej povinnosti.

K bodu 75 (209h)

Ustanovuje sa zánik Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako štátnej rozpočtovej organizácie a jej zlúčenie s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Bratislave ako jeho právnym nástupcom, na ktorého prechádzajú všetky jeho práva a povinnosti. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bude mať v rámci organizačnej štruktúry Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, ale i zboru, postavenie ako okresné riaditeľstvo, avšak vzhľadom na svoju územnú pôsobnosť v modifikovanej podobe, pretože bude plniť aj ďalšie špecifické úlohy.

K bodom 76 až 83 (príloha č. 1)

Legislatívna úprava súvisiaca s jednotným určením minimálneho požadovaného vzdelania pre jednotlivé platové triedy príslušníka.

K bodom 84 až 88 (príloha č. 1a)

Legislatívna úprava súvisiaca s jednotným určením minimálneho požadovaného vzdelania pre jednotlivé platové triedy príslušníka Horskej záchrannej služby.

K bodu 89 (príloha č. 3)

Následná legislatívna úprava súvisiaca so zmenou názvov funkcií ustanovených v § 49 ods. 3 až 5.

K bodu 90 (príloha č. 4)

Preberá sa Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (Ú. v. EÚ L 68, 18.3.2010) do vnútroštátneho právneho poriadku, vrátane tohto návrhu zákona, čo je vyjadrené v tomto novelizačnom bode.

Čl. II

K bodu 1 a 25 (§ 4 písm. i) a § 78a)

Vypúšťa sa splnomocňovacie ustanovenie na vykonanie § 4 ods. 1 písm. i) ako nepotrebné a zároveň sa v derogačnom ustanovení zrušuje príslušný vykonávací predpis.

K bodu 2 (§ 9 ods. 4)

Ustanovuje sa nová povinnosť pre fyzickú osobu súvisiaca s vypracovaním projektovej dokumentácie stavieb.

K bodu 3 [14 ods. 1 písm. b)]

Doterajšia povinnosť fyzickej osoby rešpektovať zákazy, príkazy a pokyny sa v návrhu zákona konkretizuje.

K bodu 4 (§ 22 ods. 2)

Navrhovaná úprava súvisí so zánikom Hasičského a záchranného útvaru Slovenskej republiky Bratislavy ako štátnej rozpočtovej organizácie a jeho zlúčením s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, s postavením na úrovni okresného riaditeľstva, avšak v modifikovanej podobe, vzhľadom na plnenie špecifických úloh.

K bodu 5 [§ 24 ods. 1 písm. a)]

Legislatívna úprava súvisiaca so zmenou v § 25.

K bodu 6 (§ 25 ods.1 )

Navrhuje sa odstrániť duplicitné ustanovenie z platnej právnej úpravy.

K bodu 7 (§ 25 ods. 3)

Legislatívna úprava súvisiaca s úpravou § 25.

K bodu 8 [§ 26 ods. 1 písm. h)]

Novonavrhovaná úloha pre ministerstvo ako orgánu vykonávajúceho štátny požiarny dozor.

K bodu 9 (§ 28)

Upravuje sa citácia § 25, pretože došlo k úprave jeho znenia a zmenilo sa označenie jeho jednotlivých ustanovení.

K bodu 10 (§ 28a)

So zmenou postavenia Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na úroveň okresného riaditeľstva sa určuje jeho pôsobnosť pri výkone štátneho požiarneho dozoru.

K bodom 11 až 13 (§ 29 ods. 1 a 2 a § 33 ods. 5)

Znenie súvisí so zmenou právneho postavenia Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

K bodu 14 (§ 41 ods. 6)

Mení sa postavenia veliteľa Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na úroveň riaditeľa okresného riaditeľstva, čomu zodpovedá aj rozsah jeho právomoci.

K bodu 15

Aktualizuje sa poznámka pod čiarou.

K bodu 16 [§ 43 ods. 1, § 45 ods. 3, § 48 ods. 1 písm. a) a § 66 ods. 1 písm. a)]

Legislatívna úprava vyplývajúca zo zákona č. 547/2010 Z. z. o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodom 17 až 20 (§ 49 ods. 2, § 53 ods. 1, § 55 ods. 3 a § 56 ods. 3)

Navrhovaná úprava súvisí so zmenou postavenia Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho zlúčením s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, ktoré preberá jeho povinnosti ako právnickej osoby.

K bodu 21 (§ 59 ods. 3)

Legislatívna úprava súvisiaca s rozšírením oprávnenia Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri výkone štátneho požiarneho dozoru a pri ukladaní sankcií za porušenie povinnosti ustanovenej zákonom.

K bodu 22 [(§ 61 ods. 2 písm. g)]

Rozširujú sa povinnosti fyzickej osoby o povinnosť čistiť komíny.

K bodom 23 (§ 66 ods. 1 a 2)

Navrhovaná úprava súvisí so zmenou právneho postavenia Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

K bodu 24 (§ 73)

Legislatívna úprava súvisiaca so zmenou znenia a označenia jednotlivých ustanovení § 25.

Čl. III:

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2012.

V Bratislave 17. augusta 2011

Iveta Radičová v.r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Daniel Lipšic v.r.

minister vnútra

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1199

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: