Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
Predplatné
Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
TlačPoštaZväčšiZmenši

101/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 9.4. 2011, 17:39

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov v súvislosti s prijatím zákona č. 383/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu zákona je zosúladenie právnych vzťahov pri poskytovaní dotácií v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka podľa § 37d zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z. K návrhu zákona je priložený aj návrh vykonávacieho predpisu, ktorý ustanoví podrobnosti rozsahu, spôsobu podmienok poskytovania podpôr v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, súvisiacimi zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Predložený návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty vyšších územných celkov ani na rozpočet obcí, zamestnanosť, životné prostredie a podnikateľské prostredie.

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) nie je upravená v práve Európskej únie

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

x

– sociálnu exklúziu,

x

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

x

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

A.3. Poznámky

bezpredmetné

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

bezpredmetné

Osobitná časť

K Čl. I

K bodom 1 a 2

Navrhovaná úprava reaguje na prijatie Lisabonskej zmluvy a z nej vyplývajúcej zmeny názvu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

K bodu 3

Ustanovuje účely, na ktoré možno poskytnúť podporu z rozpočtovej kapitoly ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v súlade zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a subjekty, ktoré môžu žiadať o poskytnutie podpory. V nadväznosti na splnenie požiadaviek na žiadateľa podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dopĺňajú ďalšie špecifické požiadavky na žiadateľa o podporu. V § 11d ustanovuje spôsob poskytnutia podpory, ktorá sa poskytne na základe žiadosti a uzatvorenia zmluvy o poskytnutí podpory. Zároveň upravuje obligatórne prílohy žiadosti o poskytnutie podpory.

Dopĺňa sa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví podrobnosti rozsahu, spôsobu podmienok poskytovania podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

K Čl. II

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. marca 2011.

Bratislava 27. októbra 2010

Iveta R a d i č o v á, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Zsolt S i m o n, v. r.

 

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V. volebné obdobie

Číslo: 2963/2010

158a

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov (tlač 158) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 236 zo 14. decembra 2010 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov (tlač 158) na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 112 z 25. januára 2011 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 129 z 27. januára 2011 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 55 z 27. januára 2011 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:

1. V čl. I sa vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2. V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Podrobnosti o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory podľa odseku 1 písm. a) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.".

Doterajší bod 2 sa označuje ako bod 3 a pôvodný tretí bod sa vypúšťa.

Doposiaľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky upravovalo údaje o rozsahu, spôsobe a ďalších technických podrobnostiach o poskytovaní podpory na základe splnomocnenia podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nakoľko v oblasti podpôr poľnohospodárstva dochádza k častým úpravám podmienok najmä zo strany Európskej únie, ktoré by predstavovali neustále zasahovanie do zákona je vhodnejšie ich vydať právnymi predpismi nižšej právnej sily ako tomu bolo doposiaľ.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V čl. I v 3. bode v § 11d ods. 3 a 7 sa slová „na internetovej stránke ministerstva" nahrádzajú slovami „na webovom sídle ministerstva" a slová „na svojej internetovej stránke" sa nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle".

Nahradenie pojmu „internetová stránka" pojmom „webové sídlo" sleduje zjednotenie použitých pojmov v legislatíve.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. V čl. I v 3. bode v § 11d odsek 7 znie:

„(7) Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam

Doplňujúci návrh sprehľadňuje postup prideľovania podpory.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V čl. II

slová „1. marca" sa nahrádzajú slovami „1. apríla".

Posunutie účinnosti zohľadňuje zákonné lehoty v legislatívnom procese schvaľovania zákona ako aj potrebnú legisvakanciu.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

V.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:

O bodoch spoločnej správy č. 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

VI.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov (tlač 158) schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov (tlač 158) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 58 z 1. februára 2011.

V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ju podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Mária S a b o l o v á v. r.

predsedníčka výboru 

minister pôdohospodárstva,

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1080

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: