TlačPoštaZväčšiZmenši

Vyšší súdni úradníci vypracovali návrh zákona týkajúci sa postavenia VSÚ a justičných čakateľov

10.6. 2019, 19:07 |  Kolektív viacerých autorov

Kolektív vyšších súdnych úradníkov, ktorí vypracovali Podnet VSÚ z 31.01.2019, ktorý bol predložený na zasadnutí Súdnej rady SR konaného dňa 29.04.2019, si dovoľuje širšej verejnosti predložiť Koncept zákona o vyšších súdnych úradníkoch a justičných čakateľoch.

Podnet vyšších súdnych úradníkov ako aj Koncept zákona o vyšších súdnych úradníkoch a justičných čakateľoch  (ďalej len "koncept zákona o VSÚ a JČ") bol vypracovaný ako iniciatíva skupiny osôb zastávajúcich pozíciu vyšších súdnych úradníkov na súdoch v Slovenskej republike (ďalej len „kolektív VSÚ“). Vzhľadom na už v minulosti predkladané znenie návrhu zákona o štátnej službe pri výkone súdnictva a s poukazom na reálnu potrebu novej právnej úpravy na úseku dotýkajúcej sa vyšších súdnych úradníkov a justičných čakateľov sme si dali za cieľ pripraviť materiál, ktorý bude reflektovať na skutočný stav a potreby súdnictva. Máme za to, že predkladané návrhy zákona týkajúce sa štátnej služby pri výkone súdnictva nezodpovedajú skutočným požiadavkám a potrebám justičného stavu.

Dlhodobý nezáujem o prácu v justícii

O funkciu vyššieho súdneho úradníka je v rámci právnických profesií dlhodobo nezáujem, a to z dôvodu nadmerného pracovného zaťaženia, nízkeho platového ohodnotenia s možnosťou komplikovaného a náročného kariérneho rastu v porovnaní s inými právnickými pozíciami - právneho čakateľa prokuratúry, advokátskeho koncipienta a iných. Napokon je to, ale vyšší súdny úradník, ktorý je hneď po sudcovi druhá najdôležitejšia osoba, ktorá vykonáva rozhodovaciu činnosť súdov. Na tomto mieste je potrebné poznamenať, že stav na súdoch s obsadzovaním funkcie vyššieho súdneho úradníka sa dostal do krajnej situácie, kedy na výberové konania na funkciu VSÚ sa prihlasuje minimálne množstvo uchádzačov, prípadne sa neprihlási nikto.

Cieľom predkladaného zákona je komplexne a systémovo upraviť statusové postavenie vyššieho súdneho úradníka a vzhľadom na aktuálnu iniciatívu odborných kruhov justičného systému aj znovuzavedenie funkcie justičného čakateľa za súčasného zastabilizovania personálneho substrátu na funkcii vyššieho súdneho úradníka.

Predkladaný Koncept zákona o VSÚ a JČ sa zaoberá najmä oblasťami:

  • Postavenia, vzniku a zániku štátnozamestnaneckého pomeru vyššieho súdneho úradníka
  • Priebehom výberového konania na funkciu vyššieho súdneho úradníka
  • Možnosťou kariérneho rastu na funkcii vyššieho súdneho úradníka
  • Zavedenie funkcie justičného čakateľa
  • Spôsob obsadzovania funkcie justičného čakateľa
  • Základné práva a povinnosti vyšších súdnych úradníkov a justičných čakateľov
  • Rozhodovacia činnosť vyšších súdnych úradníkov a justičných čakateľov
  • a pod.

Čo by sa malo upraviť

Z konceptu zákona vyberáme a predkladáme vybrané ustanovenia, ktoré pokladáme za prelomové či systémovo správne.

§ 6 ods. 4

Ak bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu vyššieho súdneho úradníka do dočasnej štátnej služby vykonáva sa iba ústna časť výberového konania, ak predseda súdu nerozhodne inak. Predseda súdu môže rozhodnúť o obsadení funkcie vyššieho súdneho úradníka do dočasnej štátnej služby aj bez výberového konania za predpokladu, že uchádzač spĺňa kritéria ustanovenia § 3 ods. 2 písm. a) až e) a predloží žiadosť o zaradenie do funkcie vyššieho súdneho úradníka do dočasnej štátnej služby v zmysle § 5 ods. 4 písm. a) tohto zákona.

Podstata tohto ustanovenia tkvie v tom, že na obsadenie funkcie vyššieho súdneho úradníka do dočasnej štátnej služby postačuje ústne výberové konanie, nakoľko na obsadenie týchto miest sa nehlásia takmer žiadny uchádzači, čím vzniká v súdnych oddeleniach situácia s dlhodobo neobsadenými miestami VSÚ čo podstatne znižuje rýchlosť vybavovania vecí v súdnom oddelení a v konečnom dôsledku prispieva k prieťahom v súdnych konaniach.

§ 7 - Prekluzívna klauzula

1) Vyšší súdny úradník, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, vykonáva nepretržite funkciu vyššieho súdneho úradníka v stálej štátnej službe aspoň dva roky, má právo na základe odporúčania predsedom krajského súdu byť ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky vymenovaný do funkcie justičného čakateľa na vlastnú žiadosť, a to v prekluzívnej lehote dvoch rokov od účinnosti toho zákona. Ak žiada o vymenovanie do funkcie justičného čakateľa vyšší súdny úradník okresného súdu, predseda krajského súdu si musí vyžiadať stanovisko predsedu okresného súdu a v prípade asistenta Najvyššieho súdu SR, stanovisko predsedu Najvyššieho súdu SR.

2) Vyšší súdny úradník, ktorý má v čase podania žiadosti úspešne absolvovanú odbornú justičnú skúšku, bude zaradený do zoznamu kandidátov na funkciu sudcu po dodatočnom absolvovaní prípravnej praxe justičného čakateľa a jeho vymenovanie do funkcie sudcu je podmienené dovŕšením 30 roku veku.

Navrhovaná právna úprava sa má dotýkať najmä tých vyšších súdnych úradníkov, ktorí vykonávajú svoju funkciu primárne s vidinou kariérneho rastu na sudcu, pričom zdôrazňujeme, že považujeme za korektné, ak osoby aktuálne zastávajúce funkciu vyšších súdnych úradníkov v stálej štátnej službe za splnenia podmienok navrhovaného ustanovenia mali možnosť bez akéhokoľvek výberového konania byť vymenovaní do funkcie justičného čakateľa, nakoľko už prešli výberovým konaním ako justičný čakateľ, a teda nie je dôvod na to, aby museli prípravu na totožnú skúšku absolvovať opätovne.

§ 8 ods. 1 – Atestačná skúška

Vyšší súdny úradník, ktorý nepretržite vykonáva funkciu v stálej štátnej službe najmenej dva roky môže požiadať predsedu súdu o vykonanie atestačnej skúšky na vybranom kolégiu krajského súdu resp. grémiu okresného súdu. Atestačnú skúšku vykonáva trojčlenná atestačná komisia zriadená predsedom súdu z členov vybraného kolégia súdu resp. grémia okresného súdu, na ktorom chce vyšší súdny úradník vykonať atestáciu.

§ 36 ods. 3

Vyšší súdny úradník, ktorý úspešne vykonal atestačnú skúšku z občianskeho alebo obchodného práva môže rozhodovať spory v zmysle ustanovenia § 177 ods. 2 a § 297 zákona č. 160/2015 Z. z..

Vzhľadom na návrh zákona o štátnej službe pri výkone súdnictva predložený MS SR a s poukazom na rozšírenie rozhodovacej činnosti VSÚ za súčasného motivačného platového navýšenia sa atestačná skúška ako fakultatívna možnosť javí účelná. Vyšší súdny úradník môže vykonať atestačnú skúšku po ktorej mu prináleží navýšenie platovej tarify, pričom sa napr. v civilných veciach rozšíri jeho právomoc rozhodovať o tzv. sporoch s malou hodnotou. Táto idea by podstatným spôsobom odbremenila sudcov a vzhľadom na markantné navýšenie platu (príplatok vo výške 1/3 platovej tarify, priznanej ku dňu vykonania skúšky) zastabilizovala stav vyšších súdnych úradníkov.

§ 31 ods. 1

Vyšší súdny úradník a justičný čakateľ vykonáva svoju funkciu spravidla v úradných miestnostiach súdu. Vyššiemu súdnemu úradníkovi a justičnému čakateľovi, ktorý vykonáva svoju funkciu nepretržite v stálej štátnej službe aspoň dva roky, môže predseda súdu na ktorom pôsobí na základe jeho žiadosti povoliť v odôvodnených prípadoch, aby plnil svoje funkčné povinnosti v domácom prostredí v rozsahu najviac dvoch pracovných dní v kalendárnom týždni.

Pracovná náplň vyššieho súdneho úradníka spočíva v intelektuálnej činnosti resp. rozhodovacej činnosti, ktorá nemusí byť podmienená fixným miestom výkonu práce, nakoľko štúdium spisu či príprava rozhodnutí je možná a často krát aj účelnejšia v domácom prostredí tzv. home office. Uvedený model je dlhoročne uznávaný v súdnom stave a tento sa ukazuje ako opodstatnený a efektívny.

Asi za najpodstatnejšiu zmenu, ktorú by mal priniesť predkladaný koncept zákona je možnosť kariérneho rastu vyšších súdnych úradníkov a justičných čakateľov.

 

Ad. 1 Cieľom Konceptu zákona je zatraktívniť pozíciu VSÚ (rozšírenie rozhodovacej činnosti za súčasného navýšenia platu), avšak nezamedziť týmto osobám v prípade, ak sa rozhodnú, v kariérnom postupe na pozíciu sudcu. V praxi by tak po uplynutí 2 ročnej prekluzívnej lehoty (od účinnosti zákona) by kariérny rast vyššieho súdneho úradníka predstavoval vykonanie odbornej justičnej skúšky, absolvovanie hromadného výberového konania a následne zapísanie do zoznamu kandidátov na funkciu sudcu.

Ad. 2 Pri justičnom čakateľovi by postup spočíval vo vykonaní odbornej justičnej skúšky a následnom zapísaní do zoznamu kandidátov na výkon funkciu sudcu, teda justičný čakateľ by už nemusel absolvovať hromadné výberové konanie. Rovnaký model už dlhoročne uplatňuje Generálna prokuratúra SR a tento sa ukazuje ako efektívny a správny.

Záverom

Záverom si dovoľujeme uviesť, že Kolektív VSÚ, ktorý zostavil koncept zákona nie je zložený z osôb pôsobiacich v legislatívnom procese a z toho dôvodu ide o koncept, ktorý v prípade, ak nájde podporu u širšej odbornej verejnosti a vôľu zo strany zainteresovaných subjektov (MS SR, Súdna rada SR a iné) bude vhodným podkladom pre finálny návrh zákona o vyšších súdnych úradníkoch a justičných čakateľoch, ktorý by reagoval na pripomienky a návrhy na kolektívom VSÚ predložený koncept zákona.

Celé znenie návrhu si môžete prečítať TU.

Za autorský kolektív vyšších súdnych úradníkov
JUDr. Zoltán Valentovič, PhD.
vyšší súdny úradník

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 356
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Zomrel bývalý prokurátor, ktorý obžaloval exšéfa SIS Ivana Lexuhttps://www.teraz.sk/slovensko/zomrel-byvaly-prokurator-m-serbin-k/566692-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Vo veku 68 rokov zomrel bývalý prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry Michal Serbin.

Prezidentka podpísala novelu Trestného poriadkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-novelu-trestneho/566776-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela hovorí, že ak nie je preukázané kolúzne správanie obvineného, základná dĺžka ...

Prezidentka odobrila novelu zákona proti byrokraciihttps://www.teraz.sk/ekonomika/prezidentka-odobrila-novelu-zakona-prot/566779-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Slováci nebudú musieť úradom v budúcnosti predkladať 21 výpisov v listinnej podobe.

Lipšic odpovedá Žilinkovi: Sú chvíle, kedy sa nesmie mlčaťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/596061-lipsic-odpoveda-zilinkovi-su-chvile-kedy-sa-nesmie-mlcat/

Prestrelka medzi prokurátormi pokračuje.

Mazák vníma kladne správu Európskej komisie o stave právneho štátuhttps://www.teraz.sk/slovensko/mazak-vnima-kladne-spravu-europskej/566546-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Vyhlásil, že úsilie o zlepšenie situácie v slovenskom súdnictve je očividné.

ÚS vydal chybné uznesenie k pozastaveniu časti vyhlášky k hraniciamhttps://www.teraz.sk/slovensko/monitor-us-vydal-chybne-uznesenie-k-p/566303-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Ústavný súd pozastavil len časť týkajúcu sa osôb, ktoré absolvovali prvú dávku vakcíny ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: