TlačPoštaZväčšiZmenši

Novela vykonávacieho nariadenia k Občianskemu zákonníku schválená

29.5. 2014, 09:00 |  najpravo.sk

Vláda Slovenskej republiky na svojom včerajšom zasadnutí schválila novelu nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Potrebu prijatia novely vyvolalo prijatie zákona č. 106/2014 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Novela vykonáva novelizované znenie § 53 ods. 6 a § 53c Občianskeho zákonníka a v súlade so splnomocňovacími ustanoveniami ustanovuje odplatu a najvyššiu prípustnú výšku odplaty, ktorú možno od spotrebiteľa požadovať a ustanovuje rovnako veľkosť písma, ktorou budú musieť byť vyhotovené spotrebiteľské zmluvy a so zmluvami súvisiace zmluvné dokumenty upravujúce práva a povinnosti spotrebiteľa a dodávateľa tovarov alebo služieb.

„Keďže je neudržateľné tolerovať poskytovanie peňažných prostriedkov spotrebiteľom bez akéhokoľvek obmedzenia výšky celkovej odplaty, návrh nariadenia zavádza na civilistické účely s cieľom ochrany práv spotrebiteľa komplexnú definíciu odplaty, vymedzuje vzorec jej výpočtu a pomerovaním s referenčnou základnou veličinou stanovuje aj strop najvyššej prípustnej odplaty. Východisková referenčná veličina sa navrhuje po medzirezortnom pripomienkovom konaní a rozporových konaniach s Ministerstvom financií SR a Národnou bankou Slovenska ustáliť v podobe priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov požadovanej pri jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov bankami a pobočkami zahraničných bánk." uviedli predkladatelia novely.

Odplata, ktorú možno od spotrebiteľa požadovať pri poskytnutí peňažných prostriedkov

Do nariadenia vlády sa zavádza nové znenie úvodného prvého ustanovenia, ktoré do účinnosti (1. júna 2014) novely upravuje zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, ktorá bude po novom upravená v § 1c so zaokrúhlenou výškou 332 eur.

V tomto novom ustanovení § 1 sa upravuje odplata, ktorú možno od spotrebiteľa požadovať pri poskytnutí peňažných prostriedkov, pričom ide o vykonávacie ustanovenie k § 53 ods. 6 OZ.

Odplatu pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi tvoria podľa novej zákonnej definície úrok, poplatky a akékoľvek iné odplatné plnenia alebo iné náklady, ktoré sú dohodnuté pri podpise spotrebiteľskej zmluvy, a ktoré sú spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov alebo vyžadované pri poskytnutí peňažných prostriedkov. Pri výpočte odplaty sa vychádza z predpokladu, že spotrebiteľská zmluva zostane platná dohodnutý čas a že dodávateľ a spotrebiteľ si budú plniť svoje povinnosti za podmienok a v lehotách dohodnutých v spotrebiteľskej zmluve.

Táto odplata sa vyjadruje v percentách zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov za rok a vypočíta sa ako súčet nižšie uvedených plnení za rok.

Odplatu tvoria plnenia vyjadrené v

a) percentách zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov tak, že

1. opakujúce sa plnenie v percentách za iné obdobie ako jeden rok sa prepočíta na obdobie jedného roka,

2. jednorazové plnenie v percentách sa považuje za plnenie za rok,

3. opakujúce sa plnenie v percentách za rok sa považuje za plnenie za rok,

b) peniazoch prepočítavané na percentá zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov tak, že

1. opakujúce sa plnenie v peniazoch za iné obdobie ako jeden rok sa prepočíta na obdobie jedného roka, vydelí sa sumou zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov a vynásobí sa číslom 100,

2. jednorazové plnenie v peniazoch sa vydelí sumou zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov a vynásobí sa číslom 100,

3. opakujúce sa plnenie v peniazoch za rok sa vydelí sumou zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov a vynásobí sa číslom 100,

c) percentách z inej sumy ako je suma zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov tak, že

1. opakujúce sa plnenie v percentách za iné obdobie ako jeden rok sa prepočíta na obdobie jedného roka a vynásobí sa podielom sumy, z ktorej sa vypočítava plnenie a sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov,

2. jednorazové plnenie v percentách sa vynásobí podielom sumy, z ktorej sa vypočítava plnenie a sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov,

3. opakujúce sa plnenie v percentách za rok sa vynásobí podielom sumy, z ktorej sa vypočítava plnenie a sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov.

Na účely stanovenia najvyššej prípustnej výšky odplaty (viď nižšie) sa použije priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov zverejnená podľa osobitného predpisu (pozri § 21 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov) naposledy v čase predchádzajúcom uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy.

Najvyššia prípustná výška odplaty

V novom ustanovení § 1a, ktoré vykonáva § 53 ods. 6 OZ sa zavádza zásada, že odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi nesmie prevýšiť dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov podľa § 1 ods. 4 nar. vlády pri obdobnom úvere alebo pôžičke ročne. Na účely tohto nariadenia vlády sa obdobným úverom alebo pôžičkou rozumie obdobný produkt, ktorý je svojou povahou najbližší forme poskytnutia peňažných prostriedkov spotrebiteľovi podľa predchádzajúcej vety.

Ak však ide o poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi na obdobie kratšie ako tri mesiace alebo o poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi, ktorých výška nepresiahne 100 eur, je najvyššia prípustná výška odplaty zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov 30 % ročne. A ak ide o poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi na nájom a kúpu veci, ktorú spotrebiteľ užíva s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania (lízing) a súčasťou odplaty je aj havarijné poistenie, je najvyššia prípustná výška odplaty 2,5 násobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov podľa § 1 ods. 4 ročne. Najvyššia prípustná výška odplaty sa posudzuje ku dňu uzavretia spotrebiteľskej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi.

Veľkosť písma v spotrebiteľskej zmluve a súvisiacich dokumentoch

Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou musí dodávateľ uviesť písmom, ktorého výška je najmenej 1,9 mm.

Novela ešte nevyšla v Zbierke zákonov (článok písaný 29.5. o 8:45), avšak schválené znenie, ktoré už bolo odoslané do Zbierky zákonov si môžete prečítať TU.

Zdroj: Portál právnych predpisov
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 812
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O post ústavného sudcu sa uchádza aj R. Šorlhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-aj/479015-clanok.html

Okrem Šorla sa o post ústavného sudcu zatiaľ uchádzajú aj Stanislav Irsák, Ladislav Juszkó, ...

Smer-SD: Zákon na pomoc podnikateľom nerieši hospodárske problémyhttps://www.teraz.sk/slovensko/smer-sd-zakon-na-pomoc-podnikatelom-n/479002-clanok.html

Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorý má pomôcť podnikateľskému prostrediu, je ...

Prieskum:Väčšina Slovákov si myslí, že interrupčný zákon meniť netrebahttps://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-vacsina-slovakov-si-mysli/478978-clanok.html

Viac ako polovica Slovákov si myslí, že súčasný interrupčný zákon je primeraný a netreba ...

M. Patakyová odporúča zlepšiť fungovanie cudzineckej políciehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-patakyova-odporuca-zlepsit-fungo/478950-clanok.html

Slabá vybavenosť komunikácie v cudzích jazykoch, nedostatočné personálne obsadenie a ...

Baránik a Šeliga navrhujú úpravy vo výbere špeciálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/baranik-a-seliga-navrhuju-upravy-vo/478922-clanok.html

Novela upravujúca výber generálneho prokurátora by mohla upraviť aj spôsob výberu a odvolania ...

Prezidentka považuje návrh reformných zmien v justícii za potrebnýhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-navrh-reformnych-zmien-v/478824-clanok.html

Návrh reformného ústavného zákona v oblasti justície, s ktorým prichádza rezort ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: