TlačPoštaZväčšiZmenši

GDPR už klope na dvere účinnosti, dotýka sa aj agrobiznisu, či poľovníctva?

7.2. 2018, 16:54 |  najpravo.sk

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, tiež všetkým známe pod názvom GDPR prichádza k nám z Európskeho parlamentu a prináša so sebou veľké zmeny v oblasti ochrany osobných údajov. Nariadenie GDPR môžeme považovať za prvý najkomplexnejší súbor pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov, ktorý prináša unifikáciu pravidiel v celom priestore Európskej únie.

 

 

Všetky spoločnosti spracúvajúce osobné údaje by mali spozornieť.  Či už ide o spracúvanie osobných údajov osvojich zamestnancoch, zákazníkoch, klientoch, akcionároch, členoch družstva, podielnikoch, ale taktiež o kamerové záznamy a mnohé iné kategórie osobných údajov. Do pozornosti sa oplatí hlavne dať aj zmluvných a predzmluvných partnerov. Či už ide o nájomné zmluvy a všetky poskytnuté údaje od prenajímateľov, vždy treba pri ich uzatváraní myslieť na vzťah, ktorý k ním má nové nariadenie GDPR, a čo to všetko znamená.

Pod pojem osobné údaje môžeme zastrešiť skutočne obrovskú škálu údajov. Nariadenie totižto za osobný údaj považuje: „akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.“ Z tohto nám jasne vyplýva, že údaje ako meno, priezvisko, bydlisko či dátum narodenia, ktoré sú v prípade tak častých uzatváraných nájomných zmlúv v oblasti agrobiznisu či poľovníctva, možno so stopercentnou istotou považovať za osobné údaje, na ktorých ochranu sa GDPR vzťahuje.

Účinnosť tejto novej právnej úpravy sa expresne blíži a začína už 25. mája 2018. Do tejto doby sa všetky spoločnosti, ako aj ďalšie subjekty, na ktoré sa nariadenie vzťahuje, musia s právnou úpravou vysporiadať a byť schopné zaručiť požadovanú ochranu osobných údajov všetkým dotknutým osobám. Je potrebné poukázať  sa na možné prípady porušenia nariadenia v podmienkach agrobiznisu či poľovníctva. V prípade že agrosubjekt, alebo subjekt vykonávajúci právo poľovníctva je nájomcom, a má častokrát uzavreté veľké množstva nájomných zmlúv s prenajímateľmi, ktorých sú stovky, a tí mu poskytli svoje osobné údaje je právnym základom spracúvania týchto osobných údajov čl. 6 písm. b) nariadenia, podľa ktorého je spracúvanie zákonné, ak je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorou zmluvnou stranou je aj dotknutá osoba, v danom prípade prenajímatelia. Toto spracúvanie údajovsa síce podriadilo pod určitý právny základ nariadením povolený, no GDPR ukladá ešte ďalšie povinnosti, ktoré ako nájomcovia  - prevádzkovatelia musia splniť.

Je potrebné upriamiť pozornosť na tzv. informačnú povinnosť,  ktorú GDPR určuje každému, kto spracúva osobné údaje o dotknutých osobách. Nové nariadenie v článku 13 demonštratívne vymenúva informácie, ktoré musia byť v rámci informačnej povinnosti oznámené dotknutým osobám - prenajímateľom pri získavaní osobných údajov od týchto osôb a to pri každom jednom účele spracúvania. Tu považujeme za najrozumnejšie zahrnúť tento krok do vypracovaných doložiek k nájomným zmluvám, kde budú zmluvné strany informované o zákonom stanovených informáciách.

Ďalej nariadenie v čl. 25 upravuje špecificky navrhnutú a štandardnú ochranu údajov, čo znamená, že každý prevádzkovateľ je povinný prijať a vykonať primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby zabezpečil spracúvanie len tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre každý konkrétny účel spracúvania. Tieto opatrenia sa musia aplikovať vo vzťahu ku množstvu získaných údajov, rozsahu ich spracúvania, dobu ich uchovávania a ich dostupnosť. Takýmito opatreniami sa taktiež musí zabezpečiť, aby osobné údaje neboli štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb, ale len určitému počtu oprávnených osôb, ktoré musia byť vopred o svojich povinnostiach poučené.

Nariadenie GDPR netreba brať na ľahkú váhu. Za porušenie právnych povinností sa budú ukladať obrovské pokuty, ktoré sa môžu vyšplhať až na sumu 20 miliónov eur, resp. 4 % z celkového svetového ročného obratu. Výška týchto pokút nielen znie horibilne, ale vo väčšine prípadov môže pôsobiť likvidačne.

Všetci prevádzkovatelia, teda osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje vo svojom mene, ale aj sprostredkovatelia, a to tí ktorí tieto osobné údaje spracúvajú v mene prevádzkovateľov sa musia vysporiadať nielen so zabezpečením ochrany osobných údajov, ale taktiež musia dotknutým osobám zaručiť práva, ktoré im nariadenie priznáva. Medzi tieto práva patrí napríklad právo na prístup k údajom, právo na prenosnosť osobných údajov, právo byť informovaný o všetkých osobných údajoch spracúvaných u prevádzkovateľa, právo na opravu nesprávnych osobných údajov a taktiež právo na zabudnutie resp. na vymazanie osobných údajov.

Nová prichádzajúca legislatíva si vyžaduje naozaj veľkú pozornosť. Na to, aby sa osoby spracúvajúce osobné údaje s ňou zosúladili, bude potrebné prijať značné množstvo technických či organizačných opatrení, a taktiež vykonať viaceré zmeny v podobe písomných zmluvných dodatkov či doložiek, ale taktiež bude nevyhnutné zaviesť zmeny v procesoch  v technológiách slúžiacich na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami alebo inými prostriedkami, v prípade údajov, ktoré sú súčasťou informačného systému. Kroky, ktoré by mal prevádzkovateľ uskutočniť by mohli začať tým, že na začiatok sa  posúdi aktuálny stav plnenia požiadaviek GDPR, posúdia sa riziká, ktoré prichádzajú pri spracúvaní osobných údajov do úvahy, a následne sa určí a nastaví primeraná úroveň bezpečnosti.

Doposiaľ platná právna úprava ochrany osobných údajov v zákone č. 122/2013 Z. z. nekládla na prevádzkovateľov, také požiadavky ako to bude od mája 2018 s prichádzajúcim nariadením. Nariadenie GDPR expressis verbis, a teda výslovne a jednoznačne ustanovuje zodpovednosť prevádzkovateľov za súlad so zásadami spracúvania osobných údajov a zároveň kladie dôkazné bremeno na preukázanie tohto súladu taktiež priamo na prevádzkovateľa. Už nebude povinný úrad hľadať dôkazy a skúmať či prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v súlade so zásadami zakotvenými v nariadení. Od mája 2018 myslite na zákonné zásady spracúvania osobných údajov a nezabudnite, že akékoľvek spracúvanie musí byť zákonom povolené, spravodlivé, ale taktiež transparentné. Ďalšou zásadou, na ktorú je potrebné myslieť je zásada obmedzenia účelu, ktorá stanovuje, že účel, na ktorý chceme osobné údaje spracúvať musí byť konkrétny, jasný, legitímny a presne vymedzený. Zásada správnosti, integrity a dôvernosti zasa slúži na ubezpečenie dotknutých osôb, že ich osobné údaje sú chránené a vždy aktuálne. Taktiež je potrebné vždy zvážiť, na akú dobu potrebujeme údaje spracúvať a túto dobu si riadne vymedziť. Pokiaľ to nie je úplne možné, je potrebné stanoviť kritérium jej určenia. Pokiaľ sa prevádzkovateľ bude pridržiavať týchto zásad, zabezpečenie súladu s nariadením GDPR bude jednoduché.

Nariadenie GDPR zároveň prichádza so zavedením inštitútu Data protection officer – DPO, známej aj ako zodpovedná osoba. Táto osoba je osoba odborne znalá v oblasti ochrany osobných údajov. Jej úlohou je hlavne poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov pre prevádzkovateľov či poskytovateľov. Monitoruje súlad s nariadením GDPR, zvyšuje povedomie, zaškoľuje a zastrešuje odbornú prípravu personálu a mnoho ďalších úloh smerujúcich k zabezpečeniu súladu s ustanoveniami nového nariadenia. Nariadenie obligatórne stanovuje subjekty, ktoré musia funkciu zodpovednej osoby obsadiť, a to tie, ktoré pravidelne a systematicky monitorujú osobné údaje dotknutej osoby vo veľkom rozsahu a taktiež subjekty, u ktorých môžeme spracúvanie osobných údajov považovať za hlavnú činnosť. Nariadenie sa však už nezaoberá tým, čo pod touto hlavnou činnosťou, alebo spracúvaním vo veľkom rozsahu možno rozumieť. Toto uváženie ponecháva GDPR viac menej na prevádzkovateľoch, ktorý musia pri rozhodovaní o obsadení, resp. neobsadení funkcie zodpovednej osoby zohľadniť najmä faktory, ako sú predovšetkým počet dotknutých osôb, objem a rozsah osobných údajov, geografický rozsah spracúvania, trvanie spracovateľskej činnosti či pravdepodobnosť vysokého rizika. Taktiež treba skúmať čo možno považovať za hlavnú činnosť. Určite treba pod túto činnosť zaradiť spracúvanie, ktoré je nevyhnutné na to aby prevádzkovateľ zabezpečil svoj zamýšľaný cieľ, ale aj prípady, keď spracúvanie osobných údajov tvorí neoddeliteľnú súčasť hlavnej činnosti prevádzkovateľa.

Novoprijatá európska legislatíva má určite dopad aj na vašu spoločnosť. Ubezpečte sa, že zosúladenie procesov spracúvania osobných údajov vo vašej spoločnosti s nariadením GDPR a jeho implementácia budú na perfektnej úrovni. Nebojte sa dať si poradiť odborníkmi v tejto oblasti a zložte na nás svoje starosti.

Autor:


Mgr. Denisa FORGAČOVÁ
advokátsky koncipient Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o.

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 779
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: