TlačPoštaZväčšiZmenši

GDPR už klope na dvere účinnosti, dotýka sa aj agrobiznisu, či poľovníctva?

7.2. 2018, 16:54 |  najpravo.sk

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, tiež všetkým známe pod názvom GDPR prichádza k nám z Európskeho parlamentu a prináša so sebou veľké zmeny v oblasti ochrany osobných údajov. Nariadenie GDPR môžeme považovať za prvý najkomplexnejší súbor pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov, ktorý prináša unifikáciu pravidiel v celom priestore Európskej únie.

 

 

Všetky spoločnosti spracúvajúce osobné údaje by mali spozornieť.  Či už ide o spracúvanie osobných údajov osvojich zamestnancoch, zákazníkoch, klientoch, akcionároch, členoch družstva, podielnikoch, ale taktiež o kamerové záznamy a mnohé iné kategórie osobných údajov. Do pozornosti sa oplatí hlavne dať aj zmluvných a predzmluvných partnerov. Či už ide o nájomné zmluvy a všetky poskytnuté údaje od prenajímateľov, vždy treba pri ich uzatváraní myslieť na vzťah, ktorý k ním má nové nariadenie GDPR, a čo to všetko znamená.

Pod pojem osobné údaje môžeme zastrešiť skutočne obrovskú škálu údajov. Nariadenie totižto za osobný údaj považuje: „akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.“ Z tohto nám jasne vyplýva, že údaje ako meno, priezvisko, bydlisko či dátum narodenia, ktoré sú v prípade tak častých uzatváraných nájomných zmlúv v oblasti agrobiznisu či poľovníctva, možno so stopercentnou istotou považovať za osobné údaje, na ktorých ochranu sa GDPR vzťahuje.

Účinnosť tejto novej právnej úpravy sa expresne blíži a začína už 25. mája 2018. Do tejto doby sa všetky spoločnosti, ako aj ďalšie subjekty, na ktoré sa nariadenie vzťahuje, musia s právnou úpravou vysporiadať a byť schopné zaručiť požadovanú ochranu osobných údajov všetkým dotknutým osobám. Je potrebné poukázať  sa na možné prípady porušenia nariadenia v podmienkach agrobiznisu či poľovníctva. V prípade že agrosubjekt, alebo subjekt vykonávajúci právo poľovníctva je nájomcom, a má častokrát uzavreté veľké množstva nájomných zmlúv s prenajímateľmi, ktorých sú stovky, a tí mu poskytli svoje osobné údaje je právnym základom spracúvania týchto osobných údajov čl. 6 písm. b) nariadenia, podľa ktorého je spracúvanie zákonné, ak je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorou zmluvnou stranou je aj dotknutá osoba, v danom prípade prenajímatelia. Toto spracúvanie údajovsa síce podriadilo pod určitý právny základ nariadením povolený, no GDPR ukladá ešte ďalšie povinnosti, ktoré ako nájomcovia  - prevádzkovatelia musia splniť.

Je potrebné upriamiť pozornosť na tzv. informačnú povinnosť,  ktorú GDPR určuje každému, kto spracúva osobné údaje o dotknutých osobách. Nové nariadenie v článku 13 demonštratívne vymenúva informácie, ktoré musia byť v rámci informačnej povinnosti oznámené dotknutým osobám - prenajímateľom pri získavaní osobných údajov od týchto osôb a to pri každom jednom účele spracúvania. Tu považujeme za najrozumnejšie zahrnúť tento krok do vypracovaných doložiek k nájomným zmluvám, kde budú zmluvné strany informované o zákonom stanovených informáciách.

Ďalej nariadenie v čl. 25 upravuje špecificky navrhnutú a štandardnú ochranu údajov, čo znamená, že každý prevádzkovateľ je povinný prijať a vykonať primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby zabezpečil spracúvanie len tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre každý konkrétny účel spracúvania. Tieto opatrenia sa musia aplikovať vo vzťahu ku množstvu získaných údajov, rozsahu ich spracúvania, dobu ich uchovávania a ich dostupnosť. Takýmito opatreniami sa taktiež musí zabezpečiť, aby osobné údaje neboli štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb, ale len určitému počtu oprávnených osôb, ktoré musia byť vopred o svojich povinnostiach poučené.

Nariadenie GDPR netreba brať na ľahkú váhu. Za porušenie právnych povinností sa budú ukladať obrovské pokuty, ktoré sa môžu vyšplhať až na sumu 20 miliónov eur, resp. 4 % z celkového svetového ročného obratu. Výška týchto pokút nielen znie horibilne, ale vo väčšine prípadov môže pôsobiť likvidačne.

Všetci prevádzkovatelia, teda osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje vo svojom mene, ale aj sprostredkovatelia, a to tí ktorí tieto osobné údaje spracúvajú v mene prevádzkovateľov sa musia vysporiadať nielen so zabezpečením ochrany osobných údajov, ale taktiež musia dotknutým osobám zaručiť práva, ktoré im nariadenie priznáva. Medzi tieto práva patrí napríklad právo na prístup k údajom, právo na prenosnosť osobných údajov, právo byť informovaný o všetkých osobných údajoch spracúvaných u prevádzkovateľa, právo na opravu nesprávnych osobných údajov a taktiež právo na zabudnutie resp. na vymazanie osobných údajov.

Nová prichádzajúca legislatíva si vyžaduje naozaj veľkú pozornosť. Na to, aby sa osoby spracúvajúce osobné údaje s ňou zosúladili, bude potrebné prijať značné množstvo technických či organizačných opatrení, a taktiež vykonať viaceré zmeny v podobe písomných zmluvných dodatkov či doložiek, ale taktiež bude nevyhnutné zaviesť zmeny v procesoch  v technológiách slúžiacich na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami alebo inými prostriedkami, v prípade údajov, ktoré sú súčasťou informačného systému. Kroky, ktoré by mal prevádzkovateľ uskutočniť by mohli začať tým, že na začiatok sa  posúdi aktuálny stav plnenia požiadaviek GDPR, posúdia sa riziká, ktoré prichádzajú pri spracúvaní osobných údajov do úvahy, a následne sa určí a nastaví primeraná úroveň bezpečnosti.

Doposiaľ platná právna úprava ochrany osobných údajov v zákone č. 122/2013 Z. z. nekládla na prevádzkovateľov, také požiadavky ako to bude od mája 2018 s prichádzajúcim nariadením. Nariadenie GDPR expressis verbis, a teda výslovne a jednoznačne ustanovuje zodpovednosť prevádzkovateľov za súlad so zásadami spracúvania osobných údajov a zároveň kladie dôkazné bremeno na preukázanie tohto súladu taktiež priamo na prevádzkovateľa. Už nebude povinný úrad hľadať dôkazy a skúmať či prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v súlade so zásadami zakotvenými v nariadení. Od mája 2018 myslite na zákonné zásady spracúvania osobných údajov a nezabudnite, že akékoľvek spracúvanie musí byť zákonom povolené, spravodlivé, ale taktiež transparentné. Ďalšou zásadou, na ktorú je potrebné myslieť je zásada obmedzenia účelu, ktorá stanovuje, že účel, na ktorý chceme osobné údaje spracúvať musí byť konkrétny, jasný, legitímny a presne vymedzený. Zásada správnosti, integrity a dôvernosti zasa slúži na ubezpečenie dotknutých osôb, že ich osobné údaje sú chránené a vždy aktuálne. Taktiež je potrebné vždy zvážiť, na akú dobu potrebujeme údaje spracúvať a túto dobu si riadne vymedziť. Pokiaľ to nie je úplne možné, je potrebné stanoviť kritérium jej určenia. Pokiaľ sa prevádzkovateľ bude pridržiavať týchto zásad, zabezpečenie súladu s nariadením GDPR bude jednoduché.

Nariadenie GDPR zároveň prichádza so zavedením inštitútu Data protection officer – DPO, známej aj ako zodpovedná osoba. Táto osoba je osoba odborne znalá v oblasti ochrany osobných údajov. Jej úlohou je hlavne poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov pre prevádzkovateľov či poskytovateľov. Monitoruje súlad s nariadením GDPR, zvyšuje povedomie, zaškoľuje a zastrešuje odbornú prípravu personálu a mnoho ďalších úloh smerujúcich k zabezpečeniu súladu s ustanoveniami nového nariadenia. Nariadenie obligatórne stanovuje subjekty, ktoré musia funkciu zodpovednej osoby obsadiť, a to tie, ktoré pravidelne a systematicky monitorujú osobné údaje dotknutej osoby vo veľkom rozsahu a taktiež subjekty, u ktorých môžeme spracúvanie osobných údajov považovať za hlavnú činnosť. Nariadenie sa však už nezaoberá tým, čo pod touto hlavnou činnosťou, alebo spracúvaním vo veľkom rozsahu možno rozumieť. Toto uváženie ponecháva GDPR viac menej na prevádzkovateľoch, ktorý musia pri rozhodovaní o obsadení, resp. neobsadení funkcie zodpovednej osoby zohľadniť najmä faktory, ako sú predovšetkým počet dotknutých osôb, objem a rozsah osobných údajov, geografický rozsah spracúvania, trvanie spracovateľskej činnosti či pravdepodobnosť vysokého rizika. Taktiež treba skúmať čo možno považovať za hlavnú činnosť. Určite treba pod túto činnosť zaradiť spracúvanie, ktoré je nevyhnutné na to aby prevádzkovateľ zabezpečil svoj zamýšľaný cieľ, ale aj prípady, keď spracúvanie osobných údajov tvorí neoddeliteľnú súčasť hlavnej činnosti prevádzkovateľa.

Novoprijatá európska legislatíva má určite dopad aj na vašu spoločnosť. Ubezpečte sa, že zosúladenie procesov spracúvania osobných údajov vo vašej spoločnosti s nariadením GDPR a jeho implementácia budú na perfektnej úrovni. Nebojte sa dať si poradiť odborníkmi v tejto oblasti a zložte na nás svoje starosti.

Autor:


Mgr. Denisa FORGAČOVÁ
advokátsky koncipient Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o.

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 482
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Šikuta chce pre sudcov Najvyšieho súdu viac asistentovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-chce-pre-sudcov-viac-asistentov/471253-clanok.html

Kancelárie by sa nemali dostávať za trest alebo odmenu, tvrdí predseda NS SR Ján Šikuta.

Vyšetrovanie trestných činov trvá dlho, trvdí Aliancia Fair-playhttps://www.teraz.sk/slovensko/vysetrovanie-trestnych-cinov-trva-zb/471150-clanok.html

Aliancia Fair-play upozorňuje na prieťahy pri vyšetrovaní trestných činov.

GP SR zaznamenala nárast počtu trestných konaní domáceho násiliahttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-sr-zaznamenala-narast-poctu-trestn/471091-clanok.html

Za štyri mesiace tohto roka sa počet trestných konaní oproti minulému roku za rovnaké obdobie ...

Trnku disciplinárne stíhajú pre video s Kočnerom aj pre prepustenie Majskéhohttps://www.webnoviny.sk/trnku-disciplinarne-stihaju-pre-video-s-kocnerom-aj-pre-prepustenie-majskeho/

Video s podnikateľom Marianom K. ako aj prepustenie podnikateľa Jozefa Majského z väzby sú ...

Generálna prokuratúra funguje ako veľmi uzavretý orgán a jej transparentnosť je biedna, tvrdí TIShttps://www.webnoviny.sk/generalna-prokuratura-funguje-ako-velmi-uzavrety-organ-a-jej-transparentnost-je-biedna-konstatuje-tis/

Transparentnosť Generálnej prokuratúry SR je biedna, o jej činnosti je veľmi málo ...

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: