Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Zmeny v Trestnom poriadku

14.2. 2012, 15:04 |  Branislav Babej

V poslednej dobe (t. j. od 1.9.2011) nadobudlo účinnosť viacero noviel Trestného poriadku, ktoré priniesli relatívne mnoho „novôt", čo sa týka právnej úpravy trestného konania. Ide o nasledovné novely: z. č. 262/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2011, z. č. 220/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2011, z. č. 220/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2011, z. č. 331/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2012.

Novelou, ktorá azda v najvýraznejšej miere pozmenila Trestný poriadok, je prvá zo spomínaných noviel, a to z. č. 262/2011 Z. z., ktorým sa okrem Trestného poriadku dopĺňa aj Trestný zákon, pričom v oblasti hmotného práva ide najmä o vytvorenie nových skutkových podstát trestných činov.

Vráťme sa ale do oblasti trestného konania. Účelom novely bolo najmä zrýchliť trestné konanie, resp. ho zefektívniť. Ide o jednotlivé čiastkové zmeny v právnych inštitútoch jednak všeobecnej časti Trestného poriadku, ale najmä o zmeny v jeho osobitnej časti.

Novým spôsobom je upravený, resp. bol doplnený inštitút „náhradného obhajcu", a síce tak, že v zmysle § 42 ods. 1 TP, náhradného obhajcu súd môže ustanoviť po novele už aj v prípravnom konaní, ak je dôvodná obava, že by mohol byť zmarený výsluch obvineného, ktorý trvá na prítomnosti obhajcu. Doteraz bolo možné ustanoviť náhradného obhajcu iba na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí, pre prípad, ak by neúčasťou obhajcu bol zmarený ich priebeh.

Doplnená bola taktiež problematika „doručovania", a to v tom zmysle, že § 65 TP bol doplnený o odseky 4 a 5, ktoré upravujú fikciu doručenia v prípade vrátenia zásielky z adresy ktorú adresát uviedol, s tým ,že adresát je neznámy a doručovanie zásielok, ak si adresát vyhradí ich doručovanie do poštového priečinka.

Pozitívnou zmenou, ktorou by sa malo trestné konanie urýchliť, je „prepis záznamu telekomunikačnej prevádzky", ktorý stačí po novom vyhotoviť len v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu trestného konania, ako to stanovuje § 115 ods. 6 TP. Po novom už teda nie sú potrebné prepisy týchto záznamov v celom ich rozsahu, teda aj nad mieru potrebnú pre účely trestného konania, čím sa trestné konanie len zbytočne komplikovalo a predlžovalo.

V súvislosti s „prehliadkou tela a obdobnými úkonmi" Trestný poriadok výslovne v ustanovení § 155 zakotvil, že odobratie deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) je obvinený povinný strpieť. V minulosti túto problematiku TP výslovne neriešil, iba odkazoval na použitie osobitného zákona. Ako sankciu pre prípad, že sa obvinený nepodrobí odobratiu daktyloskopických odtlačkov, ako aj vzorky DNA, zákon ustanovuje ich odobratie aj proti vôli obvineného, pričom v minulosti tu bola sankciou len poriadková pokuta, v prípade dobrovoľného nepodrobenia sa týmto úkonom.

Pokiaľ sa jedná o zmeny v rámci jednotlivých štádií trestného konania, teda v rámci osobitnej časti TP, doplneným bolo ustanovenie § 200 ods.2 TP, teda prípady, kedy sa musí obligatórne vykonávať „vyšetrovanie" – ako jedna z dvoch foriem prípravného konania ( pozn. rozlišujeme vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie) aj o prečinoch. Ide o rozšírenie dôvodov o dôvod pod písmenom „b)"a síce, že vyšetrovanie sa musí vykonať o prečinoch aj v prípade, ak ide o náhle úmrtie obvineného vo výkone väzby alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody.

Významnou obmenou prešiel aj ďalší inštitút osobitnej časti Trestného poriadku, a to „predbežné prejednanie obžaloby"( § 243 TP). Po novom je predbežné prejednanie obžaloby pre trestný čin (zločin) s hornou hranicou trestnej sadzby nad 8 rokov, senátom na verejnom prípadne neverejnom zasadnutí, už len fakultatívne. Bude prichádzať do úvahy len vtedy, ak predseda senátu po preskúmaní obžaloby bude mať za to, že vec treba vybaviť rozhodnutím podľa § 244 ods.1 písm. a) až i) to znamená, že vec treba vybaviť inak ako nariadením hl. pojednávania (napr. vec treba postúpiť inému orgánu a pod.). Vo všetkých ostatných prípadoch predseda senátu môže rovno nariadiť hlavné pojednávanie. Aj v tomto možno teda vidieť snahu jednoznačne konanie urýchliť. Doteraz musela byť obžaloba pre trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby nad 8 rokov vždy po jej prezretí predsedom senátu, obligatórne prejednávaná na zasadnutí senátu, aj keď ten následne rozhodol o nariadení hlavného pojednávania.

Nóvum predstavuje aj právna úprava konania o dohode o vine a treste v tom zmysle, že dohodu o vine a treste možno po novom uzavrieť už aj v konaní pred súdom – napr. na hlavnom pojednávaní alebo v rámci predbežného prejednávania obžaloby. Ide o prípady, keď podľa § 255 ods.3 TP, súd po začatí hlavného pojednávania zistí, že obvinený a prokurátor chcú konať o dohode o vine a treste. V tomto prípade už nie je nevyhnutné vec vracať do prípravného konania ( vec sa vráti do prípravného konania len ak o to prokurátor výslovne požiada), ale v tomto prípade bude súd postupovať tak, že na určitý čas hlavné pojednávanie preruší a umožní prokurátorovi a obvinenému pred súdom začať konanie o dohode o vine a treste, ba čo viac, ak k dohode o vine a treste aj naozaj dôjde, súd túto dohodu môže na hlavnom pojednávaní rovno aj schváliť a nemusí na jej schválenie nariaďovať osobitne verejné zasadnutie. Tu je snaha o urýchlenie trestného konania opäť úplne zreteľná.

Ďalšou zo zmien, ktoré zakotvila novela Trestného poriadku, je problematika „odporu" ako riadneho opravného prostriedku proti trestnému rozkazu v trestnom konaní. V minulosti podanie odporu (samozrejme ak bol podaný včas a oprávnenou osobou) malo za následok automatické zrušenie trestného rozkazu a nariadenie hlavného pojednávania. Išlo mimochodom o rovnaký princíp, akým sa rušil, resp. sa ruší platobný rozkaz v civilnom konaní, teda jeho samotné podanie znamenalo zrušenie rozkazu. Od účinnosti novely sa podľa § 355 ods. 10 TP trestný rozkaz neruší samotným podaním odporu, ale až prednesením obžaloby prokurátorom na hlavnom pojednávaní.

Zmeny v TP nastali aj v rámci „osobitných konaní", kde sa objavilo celkom nové osobitné konanie, a síce „konanie po zrušení rozhodnutia nálezom ústavného súdu" (§362b a nasl. TP). Zákon tu ustanovuje, že po doručení nálezu ústavného súdu , ktorým bolo zrušené rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu alebo jeho časť, pokračuje orgán činný v trestnom konaní alebo súd v tom štádiu trestného konania, ktoré bezprostredne predchádzalo vydaniu zrušeného rozhodnutia, ak zákon alebo nález ústavného súdu neustanoví inak. Príslušný orgán je viazaný právnym názorom, ktorý vo veci vyslovil ústavný súd a je povinný nepokračovať v porušovaní základného práva alebo slobody, prípadne obnoviť pôvodný stav, ak je to možné.

Právnym inštitútom, ktorého sa novela dotkla azda v najvýraznejšej miere je „dovolanie" (§ 368 a nasl. TP). Ako je všeobecne známe, dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom smerujúcim proti právoplatným rozhodnutiam súdu a slúži na odstránenie právnych vád ( na rozdiel od obnovy konania, ktorá slúži na nápravu vád skutkových ). Táto skutočnosť však už o dovolaní neplatí bezvýnimočne, keďže v súčasnosti je už možné podať dovolanie aj z titulu skutkovej vady, presnejšie z titulu „nesprávneho zistenia skutkového stavu veci". Treba podotknúť, že právo podať odvolanie na základe tohto dôvodu ma výlučne minister spravodlivosti, teda žiaden iný subjekt. Minister má okrem iného právo podať dovolanie len na podnet osôb, ktorým zákon nepriznáva právo podať odvolanie.

Zákon zároveň v ustanovení § 368 ods.1 TP taxatívne ustanovuje jednotlivé druhy rozhodnutí súdu, proti ktorým je dovolanie prípustné.

§ 368 ods. 3 TP ďalej ustanovuje, že uskutočneniu dovolacieho konania nebráni ani smrť obvineného, ak dovolanie bolo podané v jeho prospech (ide o podobnosť s obnovou konania).

Zmenená bola aj lehota na podanie dovolania, ak je podané v neprospech obvineného a to v tom zmysle, že pôvodná lehota 3 mesiace bola nahradená lehotou 6 mesiacov od doručenia rozhodnutia prokurátorovi. Lehota 3 rokov na podanie dovolania, ak je podané v prospech obvineného, zostala zachovaná

O dovolaní je známe, že dovolanie môžu podať oprávnené osoby ( okrem ministra) len vtedy, ak využili svoje právo podať riadny opravný prostriedok a bolo o ňom rozhodnuté. Aj v súvislosti s tým, novela zaviedla výnimky, a to, že obvinený a „blízke osoby obvineného", môžu dovolanie podať aj vtedy, ak riadny opravný prostriedok podal prokurátor alebo poškodený a odvolací súd rozhodol v neprospech obvineného, pričom to isté platí aj naopak, to znamená, že generálny prokurátor môže podať odvolanie aj vtedy, ak riadny opravný prostriedok podal obvinený a odvolací súd rozhodol v jeho prospech

Čo sa týka samotného konania o dovolaní v minulosti bola právna úprava taká, že potom čo predseda senátu dovolacieho súdu dovolanie predbežne preskúmal, bolo na prvotné rozhodovanie o dovolaní pravidelne nariaďované neverejné zasadnutie. Na ňom mohlo byť dovolanie odmietnuté, napríklad, ak bolo zistené, že bolo podané neoprávnenou osobou alebo oneskorene pričom, ak senát mal za to, že je predpoklad, že dovolanie môže byť dôvodné, nariadilo sa následne verejné zasadnutie na ktorom sa o dovolaní meritórne rozhodlo ( buď sa mu vyhovelo alebo bolo zamietnuté).

Dôsledkom novely TP je možné dovolaniu, ktoré bolo podané v prospech obvineného, vyhovieť už na neverejnom zasadnutí, ak dovolací súd zistí, že dôvody sú zjavne preukázané( dovolanie je teda celkom iste dôvodné) a je zrejmé, že vytýkané nedostatky budú viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia (kasácii) a k vráteniu veci príslušnému súdu na jej opätovné prejednanie a rozhodnutie. Spomínaný postup je opäť dôkazom už viackrát spomínaného zefektívnenia trestného konania.

Na záver treba ešte hádam dodať, že poslednou novelou Trestného poriadku účinnou od 1.1.2012 je policajtom na účely Trestného poriadku podľa § 10 ods.8 TP aj vyšetrovateľ finančnej správy a poverený pracovník finančnej správy. 

 

Mgr. Branislav Babej
vyšší súdny úradník na Okresnom súde Košice II 

Právnické eso 

Príspevok autorskej súťaže Právnické eso

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca