Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Súdna rada SR predostrela konkrétne návrhy zmien v justícii

29.3. 2016, 19:35 |  najpravo.sk

Súdna rada Slovenskej republiky na svojom poslednom zasadnutí schválila koncepciu zmien v justícii a poverila JUDr. Janu Bajánkovú, JUDr. Elenu Berthotyovú, PhD. a JUDr. Jána Havláta rokovaním o koncepcii zmien v justícii s Národnou radou Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky a ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky.

Prečítajte si tiež:
Podnety sudcov na zrýchlenie trestného konania

Súdna rada vo svojej koncepcii kritizuje dlhoročné nedostatky v podmienkach potrebných pre náležitý výkon súdnictva, spočívajúcich najmä v personálnom poddimenzovaní a nedostatočných priestorových podmienkach niektorých súdov, ktoré sú nadmerne zaťažené výrazne zvýšeným nápadom a zostatkom vecí.

Prioritné obsadzovanie zaťažených súdov

Pri rozhodovaní o personálnom dobudovaní súdov Súdna rada navrhuje prioritne obsadzovať najviac zaťažené súdy, a to Okresný súd Bratislava I, Okresné súdy Košice I a II, Krajský súd Bratislava a Krajský súd Košice a následne ostatné krajské súdy a okresné súdy v sídle krajského súdu. Navrhuje zaviesť obligatórny mechanizmus doplnenia sudcovského stavu na každom súde pri znížení jeho personálneho obsadenia a zakotviť v zákone základnú organizačnú štruktúru sudcovského oddelenia, a to na okresnom súde jeden sudca + jeden VSU a 1 administratívny asistent a na odvolacích súdoch a najvyššom súde analogicky zabezpečiť pre každého sudcu jedného VSU a jedného administratívneho asistenta pre senát.

Nediskriminačné ohodnotenie zamestnancov

Súdna rada SR navrhuje tiež schváliť zákon o justičnej štátnej službe a zakotviť tzv. definitívu u osôb, ktoré participujú na výkone súdnej moci, ktorým sa zabezpečí zastabilizovanie kvalifikovaného odborného justičného aparátu. „Je potrebné prihliadnuť na ústavnú úpravu článku 142 ods. 2 Ústavy SR a zároveň nepripustiť platovú diskrimináciu vo vzťahu k administratívnemu aparátu v najvyšších orgánoch zákonodarnej a výkonnej moci. Výkon súdnictva má svoje špecifiká, ktoré sa musia nevyhnutne prejaviť v osobitnej právnej úprave administratívneho aparátu, čím sa zabezpečí jeho potrebná odborná úroveň požadovaná pre efektívny výkon súdnictva, a to predpoklady na výkon funkcie, kariérny rast, úprava zodpovednosti, sociálneho zabezpečenia, nediskriminačného platového ohodnotenia a podobne.“ uvádza rada v svojej koncepcii.

Skorší odchod sudcov do dôchodku

Súdna rada navrhla tiež zaviesť možnosť predčasného príplatku k dôchodku sudcu za podmienky, že vykonával súdnictvo najmenej 25 rokov, na ktorý by vznikol nárok nadobudnutím práva sudcu na občiansky dôchodok. „Praktické poznatky preukazujú aj existenciu tzv. vyhorenia časti sudcov, ktorí dlhoročne vykonávajú náročnú ústavnú funkciu. Je preto žiaduce aj v zmysle medzinárodných štandardov umožniť sudcom na základe žiadosti skorší odchod do dôchodku. Nový inštitút umožní prirodzenú personálnu obmenu sudcovského stavu príchodom tzv. nevyčerpaných sudcov a zároveň je to ekonomicky úsporné, keďže noví sudcovia majú nárok na výrazne nižší nástupný plat a odchádzajúci sudcovia budú sústavne poberať už iba nižší príplatok k dôchodku“ konštatuje sa v návrhu koncepcie zmien v justícii.

Postih sudcov za priestupky

Rada zároveň navrhuje upraviť prípustnosť postihu sudcov za priestupky len rozhodnutím disciplinárneho senátu, resp. príslušného predsedu súdu. „Z konštantnej judikatúry ústavného súdu vyplýva prípustnosť stíhania sudcu, ako ústavného činiteľa, len orgánom súdneho typu, ktorý je disciplinárny súd, keďže takýmto orgánom nie je správny orgán v právnom poriadku Slovenskej republiky, keďže nie je nezávislý od výkonnej moci“ uvádza rada.

Prevod agendy obchodného registra na živnostenské úrady

Súdna rada tiež navrhuje pripraviť legislatívne zmeny v podobe tzv. odklonov určitých vecí z pôsobnosti súdov, a to najmä tých, ktoré stratili charakter sporov a majú už len povahu administratívnych postupov. Ide napríklad o prevedenie agendy obchodného registra na živnostenské úrady, zmenu konštrukcie exekučného konania tak, aby neprebiehalo konanie po celý čas vykonávania exekúcie na súdoch a u exekútorov, ale aby do konaní prebiehajúcich exekútorov vstupovali súdy len na základe osobitných žalôb, zavedenie inštitútu povinnej mediácie v prípade nárokov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv do výšky istiny 1000 eur, prevedenie rozhodovania vo veciach nedoplatkov telekomunikačných operátorov na Telekomunikačný úrad.

Celý dokument „Koncepcia zmien v justícii“ nájdete TU


Najprávo.sk - najlepší právny poradca