Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Ratio decidendi

28.5. 2013, 21:57 |  Jaroslav Špička

Ratio decidendi - z latinčiny dôvod rozhodnutia (plurál: rationes decidendi)

– časť odôvodnenia rozhodnutia, kde sa nachádza vysvetlenie prečo bolo rozhodnuté určitým spôsobom. Táto časť rozhodnutia je podstatná najmä v krajinách s precedentným právnym systémom vzhľadom na normatívny účinok a záväznosť rozhodnutí do budúcna. Opakom tohto pojmu je „obiter dictum", t.j. tá časť odôvodnenia rozhodnutia, ktorá len zhrňuje ďalšie argumenty a nie je záväzná.

Príklad: Kasačná sťažnosť bola podaná oneskorene – ratio decidendi, ale sťažovateľ by neuspel, aj keby lehotu na podanie sťažnosti nezmeškal, vzhľadom na skutočnosť , že sa domáhal rozhodnutia vo veci, ktorá je vyňatá z právomoci súdu. – (obiter dictum) 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca