Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Priestupok

10.5. 2019, 16:27 |  Tomáš Skalický

Priestupok – za priestupok sa pokladá zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti. Takéto konanie musí byť za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch, alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo o trestný čin.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca