Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Ne bis in idem

19.1. 2013, 17:44 |  najpravo.sk

Nie dvakrát v tej istej veci, nie dvakrát o tom istom, zákaz potrestania dvakrát za ten istý čin.

Príklad použitia pojmu v praxi:

"...Zásada ne bis in idem (nie dvakrát v tej istej veci) je základnou zásadou procesného práva a znamená, že o tej istej veci nemožno rozhodnúť znova..."

alebo

"...hľadiska vnútroštátneho práva, ako aj z hľadiska judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a medzinárodných zmlúv (čl.4 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd), za situácie, kedy obvinení už boli za skutok, pre ktorý je vedené trestné stíhanie, postihnutí v disciplinárnom konaní, došlo by uložením trestu v trestnom konaní k porušeniu zásady „ ne bis in idem", teda zákazu dvojitého súdenia a potrestania za ten istý čin..."


Najprávo.sk - najlepší právny poradca