Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Goodwill

19.1. 2013, 11:35 |  najpravo.sk

Dobrá povesť. Používa sa najčastejšie v spojitosti s dobrou povesťou právnickej osoby.

Pri neoprávnenom zásahu do dobrej povesti právnickej osoby sa možno domáhať na súde, aby sa neoprávnený užívateľ zdržal zásahu a odstránil závadný stav; možno sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia, ktoré sa môže požadovať aj v peniazoch (§ 19b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka).

Pokiaľ by k zásahu do dobrej povesti došlo v rámci hospodárskej súťaže (napríklad skutková podstata parazitovania na povesti alebo zľahčovania, a teda išlo by o nekalosúťažné konanie, právne prostriedky ochrany upravujú ustanovenia § 53 až § 55 Obchodného zákonníka.

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca