Najprávo.sk - najlepší právny poradca

E ratione legis

6.8. 2019, 18:24 |  najpravo.sk

Ide o interpretáciu (výklad) právnej normy zo zmyslu jej prijatia, inak povedané, pojem "e ratione legis" znamená, že vykladáme konkrétne ustanovenie právneho predpisu "zo zmyslu zákona".

Príklad použitia pojmu v praxi:

Pri výklade a aplikácii ustanovení právnych predpisov je potrebné vychádzať prvotne z ich doslovného znenia. Súd však nie je doslovným znením zákonného ustanovenia viazaný absolútne. Môže, ba dokonca musí sa od neho odchýliť v prípade, keď to zo závažných dôvodov vyžaduje účel zákona, systematická súvislosť alebo požiadavka ústavne súladného výkladu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky). V takýchto prípadoch sa musí zároveň vyvarovať svojvôle a svoju interpretáciu právnej normy musí založiť na racionálnej argumentácii. V prípadoch nejasnosti alebo nezrozumiteľnosti znenia ustanovenia právneho predpisu alebo v prípade rozporu tohto znenia so zmyslom a účelom príslušného ustanovenia, o ktorého jednoznačnosti niet pochybnosti, možno uprednostniť výklad e ratione legis pred doslovným gramatickým (jazykovým) výkladom (viď. rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 274/2007 zo dňa 11. októbra 2007 a sp. zn. III. ÚS 341/2007 zo dňa 01. júla 2008).


 

Znenie § 458 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z.z.: "Na konanie začaté pred 1. júlom 2001 sa použijú doterajšie predpisy.", nerieši expressis verbis otázku, ktorý zákonný predpis mal byť v sťažovateľovom prípade aplikovaný v súvislosti s posúdením jeho konania v rokoch 1997 a 1998 z hľadiska hmotnoprávneho. Sťažovateľ svoj právny záver, podľa ktorého nebolo možné aplikovať ustanovenia zákona č. 180/1996 Z.z., opiera o výklad uvedeného ustanovenia per argumentum e contrario, stotožniac sa však zároveň aj s právnym názorom najvyššieho súdu o neprípustnosti aplikácie ustanovení zákona č. 238/2001 Z.z. z dôvodu retroaktivity. Najvyšší súd uprednostnil výklad ustanovenia § 458 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z.z. e ratione legis zohľadniac kontext a účel uvedenej právnej úpravy v súlade s princípom zákazu retroaktivity právnych noriem. (R 36/2008)


Najprávo.sk - najlepší právny poradca