Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Deliktuálna spôsobilosť

19.1. 2013, 11:05 |  najpravo.sk

Spôsobilosť na protiprávne úkony, teda spôsobilosť za vlastné správanie, ktoré je v rozpore so zákonom, niesť za toto správanie zodpovednosť. Podľa § 422 Občianskeho zákonníka maloletý alebo ten, kto je postihnutý duševnou poruchou, zodpovedá za škodu ním spôsobenú, ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť jeho následky; spoločne a nerozdielne s ním zodpovedá, kto je povinný vykonávať nad ním dohľad. Ak ten, kto spôsobí škodu, pre maloletosť alebo pre duševnú poruchu nie je schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho následky, zodpovedá za škodu ten, kto je povinný vykonávať nad ním dohľad.

Skutková podstata priestupku je charakteristická štyrmi obligatórnymi znakmi: subjekt, subjektívna stránka, objekt, objektívna stránka. Subjektom je páchateľ priestupku; subjektom môže byť len fyzická osoba. Podmienkou je deliktuálna spôsobilosť osoby, teda spôsobilosť naplniť svojím konaním všetky znaky skutkovej podstaty priestupku (vek 15 rokov, neexistencia dôvodov vylučujúcich nepríčetnosť) (citované z rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Sžo 55/2008).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca