Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Arbitrážna zmluva

19.1. 2013, 10:31 |  najpravo.sk

Rozhodcovská (arbitrážna) zmluva znamená buď rozhodcovskú doložku obsiahnutú v zmluve alebo zmluvu o rozhodcovi, pričom zmluva alebo zmluva o rozhodcovi sú podpísané stranami alebo obsiahnuté vo výmene listov, telegramov alebo ďalekopisných oznámení, a vo vzťahoch medzi štátmi, zákony ktorých nevyžadujú, aby rozhodcovská zmluva mala písomnú formu, znamená akúkoľvek dohodu uzavretú formou dovolenou týmito zákonmi (túto definíciu obsahuje Európsky dohovor o obchodnej arbitráži. Zákon o rozhodcovskom konaní ju definuje tak, že je to dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca