Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Výpoveď zo zmluvy všeobecná (vzor)

12.3. 2011, 20:16 |  Monika Kiklicová

Názov, ulica, PSČ, mesto

 

Bratislava dňa 12.02.2010

Číslo :

Názov:

Adresa:

PSČ, Mesto

Do rúk :

VEC

Výpoveď zo zmluvy

V zmysle článku VI bodu 6.1. vypovedávame Zmluvu o podnájme, uzatvorenú dňa .... medzi zmluvnými stranami ....... a ...

Podľa tohto ustanovenia zmluvy je výpovedná lehota 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola doručená táto písomná výpoveď a uplynie posledným dňom tretieho mesiaca výpovednej lehoty.

Zmluvné strany sú povinné vzájomne si vysporiadať svoje práva a povinnosti, vyplývajúce im zo zmluvných podmienok a to do 14 pracovných dní po ukončení tohto zmluvného vzťahu, t. j. po uplynutí výpovednej lehoty.

S pozdravom

riaditeľ/štatutár


Najprávo.sk - najlepší právny poradca