Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Poriadková pokuta § 54 ods. 2 EP (vzor uznesenia)

16.3. 2011, 17:43 |  Edmund Horváth

1Er/15/2008-23

6908207246

U z n e s e n i e

Okresný súd XY v exekučnej veci oprávneného XY proti povinnému XY o zaplatenie ... s príslušenstvom vedenej súdnou exekútorkou JUDr. ..., Exekútorský úrad ..., ..., pod sp. zn. Ex ... takto

r o z h o d o l :

Súd u k l a d á povinnému ... poriadkovú pokutu vo výške 100 Eur, ktorú je povinný zaplatiť pripojenou poštovou poukážkou do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 12. apríla 2010 navrhla súdna exekútorka, aby súd uložil povinnému poriadkovú pokutu v súlade s ustanovením § 53 ods. 1 O. s. p. a § 54 ods. 2 Exekučného poriadku, keďže povinný nereagoval na výzvu na poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie podľa § 54 ods. 2 Exekučného poriadku. Exekútorka predložila fotokópiu výzvy na poskytnutie súčinnosti a zdokladovala šetrenia ohľadom majetkových pomerov povinného.

Podľa § 54 ods. 2 Exekučného poriadku exekútor môže predvolať povinného a vyzvať ho na splnenie povinnosti, ktorú mu ukladá rozhodnutie, a na vyhlásenie o svojom majetku. Povinný musí odpovedať exekútorovi do jedného týždňa od doručenia výzvy. Ak túto povinnosť nesplní alebo ak v odpovedi uvedie úmyselne nepravdivé alebo neúplné údaje, môže mu súd na návrh exekútora uložiť poriadkovú pokutu. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty je prípustné odvolanie.

Podľa ustanovenia § 53 ods. 1 O. s. p. tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje postup konania tým, že sa neustanoví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur.

Podľa ustanovenia § 53 ods. 2 O. s. p. pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania podľa odseku 1 súd môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur.

Ustanovenie § 54 ods. 2 Exekučného poriadku oprávňuje exekútora vyzvať oprávneného na vyhlásenie o svojom majetku. Ustanovenie zároveň ukladá povinnosť povinnému odpovedať exekútorovi do jedného týždňa od doručenia výzvy. Následkom neuposlúchnutia tejto výzvy môže byť uloženie poriadkovej pokuty podľa § 53 Občianskeho súdneho poriadku. Vzhľadom k tomu, že povinný na výzvu exekútora zo dňa 4. 8. 2009, ktorú prevzal dňa 10. 08. 2009, nereagoval, súd postupoval podľa § 54 ods. 2 Exekučného poriadku a § 53 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a uložil povinnému poriadkovú pokutu vo výške 100 Eur. Výška uloženej poriadkovej pokuty sa súdu javila primeraná závažnosti neuposlúchnutia výzvy exekútora.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do l5 dní odo dňa jeho doručenia písomne v 2 vyhotoveniach na Krajský súd v XY cestou tunajšieho súdu.

Ak nebude poriadková pokuta zaplatená v určenej lehote, nútený výkon rozhodnutia vedie Justičná pokladnica z úradnej povinnosti.

V XY dňa ...

sudca 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca