Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Subjektívna stránka trestného činu

23.8. 2018, 19:08 |  najpravo.sk

KUBIČKA, R.: Subjektívna stránka trestného činu. Bratislava : Wolters Kluwer. 7/2018. 192 s. ISBN: 978-80-8168-882-9. mäkká väzba

Cieľom publikácie je podať komplexný rozbor problematiky súvisiacej so subjektívnou stránkou trestného činu v rozsahu odvoditeľnom z Trestného zákona. Po charakteristike subjektívnej stránky trestného činu a jej vzťahu k ostatným znakom skutkovej podstaty trestného činu sa autor venuje komplexnej analýze problematiky zavinenia, ďalším znakom subjektívnej stránky trestného činu, dokazovaniu subjektívnej stránky trestného činu a osobitne nedbanlivostnej trestnej činnosti páchanej v rámci cestnej dopravy.

Okrem toho, publikácia porovnáva právnu úpravu zavinenia v Českej republike so slovenskou právnou úpravou.

 

Význam publikácie spočíva v tom, že komplexne rozoberá danú problematiku v rozsahu a hĺbke, ktoré sú potrebné pre aktuálnu právnu prax. Pre lepšie pochopenie teoretických úvah prezentovaných v publikácii, ale aj pre overenie správnosti myšlienok v nej uvedených, táto obsahuje množstvo praktických príkladov. Do publikácie bola zakomponovaná aj rozsiahla judikatúra.

 

Vzhľadom na previazanie teórie s praxou je publikácia určená na rozšírenie teoretického poznania problematiky najmä pre subjekty aplikujúce trestné právo.

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca