Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Súkromné právo 3/2018

24.9. 2018, 16:51 |  najpravo.sk

Obsah

Mgr. Andrej Fekete, JUDr. Imrich Fekete, CSc.
Delené záväzky v systéme záväzkového práva

Mgr. Martin Fajnor
Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi z hľadiska predmetu konania

JUDr. Milan Hlušák, Mgr. Veronika Trojčáková
Kumulácia úrokov a úrokov z omeškania

Mgr. Daniela Hlobíková
Delegácia obchodného vedenia a jej právne následky

JUDr. Marek Maslák, PhD.
Glosa k uzneseniu veľkého senátu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 V Cdo 4/2017

Predplatné mesačníka Súkromné právo si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca