Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Súkromné právo 2/2015

13.4. 2015, 17:52 |  najpravo.sk

 

 

Obsah časopisu

 

 

ČLÁNKY

  • Postúpenie pohľadávok z pohľadu ochrany citlivých údajov, bankového tajomstva, povinnosti mlčanlivosti a ochrany spotrebiteľa – 2. časť (Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.)
  • Začiatok plynutia premlčacej doby v prípade, ak čas splnenia dlhu nie je medzi veriteľom a dlžníkom dohodnutý ani inak určený (Mgr. Marek Maslák)
  • Nekalé obchodné praktiky a ich vplyv na platnosť právnych úkonov vo finančných službách (Mgr. Dominika Zavadová)
  • Krátkodobý nájom bytu a náčrt osobitostí jeho právnemu režimu (JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.)
  • K aktuálnym výzvam slovenskej praxe ochrany práv detí po ratifikácii Opčného protokolu k dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (sťažností) 1. časť (JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.)

Z ROZHODOVACEJ PRAXE

  • Splatnosť zmluvnej pokuty – započítanie – stret pohľadávok (JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.)

Predplatné mesačníka Súkromné právo si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca