Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Súkromné právo 1/2021

27.2. 2021, 16:51 |  najpravo.sk

Obsah čísla

Článok

Rudolf Manik

Zmeny v dočasnej ochrane podnikateľov ako neformálnej reštrukturalizácii

Andrej Poruban

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov pri prevode hospodárskej jednotky na viacerých nadobúdateľov

Tomáš Pobijak

Zodpovednosť člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti s cudzím prvkom

Beáta Swanová

Postavenie advokáta v mediácii

Glosa

Kristián Csach

Katarína Gešková

Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 510/2016 z 19. 1. 2021 (nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka)

Milan Hlušák

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obdo 14/2020 z 23. 6. 2020, R 52/2020 (súdny odhad hodnoty nároku)


Predplatné recenzovaného časopisu Súkromné právo si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca