Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Právny obzor 6/2016

15.2. 2017, 06:57 |  najpravo.sk

Články

K á č e r, M.: O prípustnom použití argumentu ad hominem

K a l e s n á, K.: Ochrana základných práv v súťažnom práve

K u k l i š, P. - H o d á s, M.: O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe

G r e g o v á  Š i r i c o v á, Ľ.: Žaloba spoločníka v mene spoločnosti voči štatutárnemu orgánu (actio pro socio) – Druhá časť

D ž a č á r, Ľ. – F ö l d e š, R.: Zabezpečovacie opatrenia v novom civilnom sporovom procese – vybrané problémy

Z vedeckého života

K o r p á š, E. – M o r a v č í k o v á, M. – V l a d á r, V. – S z a b o v á, E. – M a s l á k, M. – B l a š k o v i č, K. – S i s k o v i č, Š. – D e k a n, T.: Správa z Trnavských právnických dní 2016

M a n i k, R.: Správa z XIII. konferencie o histórii advokácie

Recenzie a anotácie

T a u c h e n, J.: Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) (M. Skaloš)

D o m i n, M.:  Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu. Osobitne v podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky (K. Bederková)

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie a správy, prípadne medailóny k životným jubileám najvýznamnejších osobností. Predplatné si môžete zakúpiť TU.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca