Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Právny obzor 5/2012

10.12. 2013, 17:23 |  najpravo.sk

Právny obzor 5/2012

Obsah

Članky

Blaho, P.: Karol Rebro – analýza jeho vedeckého diela ... 403

Nikodým, D.: Ústavnoprávne postavenie prezidenta v Ústave Slovenskej republiky ... 418

Ovečková, O.: Výkladové a aplikačné otázky premlčania v obchodnom práve vo svetle judikatúry ... 432

Chovancová, K.: Výkon medzinárodného rozhodcovského rozsudku v Holandsku – Yukos Capital v OAO Rosneft (praktický príklad) II. časť ... 446

Janáč, V.: Umiestňovanie produktov (Product placement) ... 468

Králičková, B.: Otázky uplatniteľnosti doktríny unikátneho zariadenia na práva na predmety duševného vlastníctva ... 481

Diskusia

Klučka, J.: K niektorým ústavným a zákonným aspektom praxe Súdnej rady v procese menovania sudcov všeobecných súdov ... 487

Z vedeckého života

Ovečková, O.: Za JUDr. Máriou Kolaříkovou, CSc., rod. Mišíkovou (28. 3. 1936 – 4. 7. 2012) ... 491

Králičková, B. – Kropaj, M. – Filo, M.: Olomoucké právnické dni: Aktuálne otázky českého práva ... 492

Recenzie a anotácie

Csach, K. – Doležal, T. – Husár, J. – Suchoža, J. – Gregorová Širicová, Ľ.: Profesijná zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone vybraných činností s akcentom na europeizáciu deliktuálneho práva (M. Rušin) ... 497

Jurčová, M. – Pavelková, B. – Nevolná, Z. – Olšovská, A. – Smyčková, R.: Zastúpenie v súkromnom práve (K. Kirstová) ... 501

Vojčík, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva (J. Mazák) ... 503

Dvořák, T.: Valná hromada s. r. o. (M. Ďurica) ... 505

Šmihula, D.: Úvod do teórie medzinárodného práva súkromného (P. Vršanský) ... 506 

Adresa redakcie:
Redakcia časopisu Právny obzor
Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Telefón: 02-52962325
E-mail: usapvera@savba.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca